Show download pdf controls
 • ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܦܪܵܥܬܵܐ

  ܐܸܢ ܠܹܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ، ܐܲܚܢܲܢ ܡܵܨܲܚ ܕܗܲܝܸܪܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

  ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܗܵܠܵܐ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܡܲܡܛܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܦܸܬܩܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܬܵܐ ܘܦܸܬܩܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ، ܐܵܦܸܢ ܕܠܹܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ. ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܹܐ ܒܸܕ ܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܙܝܼܬܵܐ (ܬܲܢܒܵܐ) ܩܵܐ ܠܵܐ ܡܲܡܛܵܝܬܵܐ ܕܦܸܬܩܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ ܘܒܸܕ ܡܲܚܙܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐܠܲܢ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܡܘܿܕܝܼ ܝܢܵܐ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܕܓ̰ܲܪܘܼܒܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܬܲܡܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܟܠܵܗ̇ ܡܨܵܝܬܵܘܟ݂ܘܿܢ.

  ܝܠܘܿܦܘܼܢ ܒܘܼܬ:

  ܐܵܦ ܚܙܘܿܢ ܠ:

  ܣܘܼܪܵܛܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ

  ܐܸܢ ܠܹܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܣܘܼܪܵܛܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܠܸܦܪܵܥܘܿܗ̇ ܡܲܕܲܐܬܵܐ ܒܩܸܣܛܹ̈ܐ. ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܹܗ ܕܡܲܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܣܘܼܪܵܛܵܐ ܒܪܵܒܵܐ ܗܸܫܝܵܪܘܼܬܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܚܲܬܝܼܬܹܐ (ܐܲܟܝܼܕܹܐ) ܕܟܠܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܦܪܝܼܥܬܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ ܘܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܦܪܵܥܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܒܕܲܥܬܝܼܕ.

  ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܡܩܲܕܸܪܵܢܵܐ ܕܣܘܼܪܵܛܵܐ ܕܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕܐܲܚܢܲܢ ܐܝܼܬܠܲܢ ܠܡܲܬܘܼܒܹܐ ܚܲܕ ܣܘܼܪܵܛܵܐ ܕܠܵܚܸܡ ܥܲܡ ܐܲܝܟܲܝܢܵܝܘܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ، ܟܲܕ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܠܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ ܒܩܸܣܛܹ̈ܐ ܘܟܡܵܐ ܓ̰ܲܠܕܹܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܟܠܹܗ ܕܲܝܢܵܐ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܪܸܒܝܼܬܵܐ ܕܓܵܪܲܓ ܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇.

  ܡܲܬܘܼܒܹܐ ܚܲܕ ܣܘܼܪܵܛܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ

  ܗ̇ܝ ܐܘܼܪܚܵܐ ܒܘܼܫ ܗܵܣܵܢܵܝܝܼ ܠܡܲܬܘܼܒܹܐ ܚܲܕ ܣܘܼܪܵܛܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܚܸܠ̈ܡܲܬܲܢ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܐܲܢܹܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ 24 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܒܝܵܘܡܵܐ. ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܸܠ̈ܡܲܬܲܢ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ، ܒܸܕ ܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܠܚܲܕ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕ myGov ܐ݇ܣܝܼܪܵܐ ܒ ATO.

  ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹܐ ܠܡܲܦܠܘܼܚܲܝܗܝ ܚܸܠ̈ܡܲܬܲܢ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܠܡܲܬܘܼܒܹܐ ܚܲܕ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ:

  • ܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܠܚܘܿܕܵܝܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕ ܬܲܓܵܪܵܐ ܠܚܘܼܕܵܝܵܐ
  • ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܕܲܝܢܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܝܲܢ ܚܕܵܐ ܦܸܬܩܵܐ ܕܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܬܵܐ ܒܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ $100,000 ܝܲܢ ܒܘܼܫ ܒܵܨܘܿܪܬܵܐ.

  ܐܵܦ ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܚܸܠܡܲܬܲܢ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܝܵܬܵܢܵܝܬܵܐ (ܐܘܿܬܘܿܡܵܛܝܼܩܵܝܬܵܐ) ܠܡܲܪܝܘܼܙܹܐ ܩܵܐ ܦܪܵܥܬܵܐ ܕܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܡܥܘܼܪܩܸܠܬܵܐ ܝܲܢ ܩܵܐ ܦܪܵܥܬܵܐ ܒܩܸܣܛܹ̈ܐ. ܐܸܢ ܠܹܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܥܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܚܲܕ ܣܘܼܪܵܛܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬܲܢ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܝܵܬܵܢܵܝܬܵܐ، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܐ݇ܣܝܼܪܹܐ ܒܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܘܗ̇ܘ ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ.

  ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܐܵܬܝܵܢܹ̈ܐ:

  • ܡܲܦܠܸܚܘܼܢ ܠܹܗ ܡܩܲܕܸܪܵܢܵܐ ܕܣܘܼܪܵܛܵܐ ܕܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܠܡܲܬܘܼܒܹܐ ܚܲܕ ܣܘܼܪܵܛܵܐ ܕܓܵܘ ܡܨܵܝܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܠܹܗ
  • ܥܒ݂ܘܿܪܘܼܢ ܠܓܵܘ ܝܲܢ ܒܪܘܿܢ ܚܲܕ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕmyGovExternal Link ܘܐ݇ܣܘܿܪܘܼܢ ܒ ATO
  • ܩܪܘܿܢ ܩܵܐ ܚܸܠܡܲܬܲܢ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܝܵܬܵܢܵܝܬܵܐ
   • ܩܵܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܠܚܘܿܕܵܝܸ̈ܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 13 28 65
   • ܩܵܐ ܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 13 72 26.
    

  ܘܲܟܝܼܠܹ̈ܐ ܡܣܘܼܓ݂ܠܹ̈ܐ

  ܘܲܟܝܼܠܹ̈ܐ ܡܣܘܼܓ݂ܠܹ̈ܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܝܲܢ ܕ BAS ܡܵܨܝܼ ܕܡܲܬܒ݂ܝܼ ܚܲܕ ܣܘܼܪܵܛܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܩܵܐ ܘܲܟܝܼܠܹ̈ܐ . ܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܕܐܵܢܝܼ ܡܵܨܝܼ ܕܛܵܠܒܝܼ ܚܲܕ ܣܘܼܪܵܛܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܒܲܪܝܼܕܵܐ ܕ ܬܲܪܥܵܐ ܕܘܲܟܝܼܠܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ External Linkܝܲܢ ܕ ܬܲܪܥܵܐ ܕܘܲܟܝܼܠܵܐ ܕ BASExternal Link.

  ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܒܸܐ݇ܬܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܓܵܪܲܓ ܕܦܵܝܫܵܐ ܚܒ݂ܝܼܫܬܵܐ ܓܵܘ ܒܲܪܝܼܕܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ:

  • ܡܠܘܿܐܵܐ: ܕܲܝܢܵܐ ܘܡܲܡܛܵܝܬܵܐ
  • ܫܲܪܒܵܐ: ܛܠܵܒܬܵܐ ܠܡܲܪܝܘܼܙܹܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ
  • ܡܲܚܫܲܚܬܵܐ ܕܣܘܼܪܵܛܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܬܵܟ݂ܘܿܠܵܐ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ:
   • ܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ
   • ܬܸܢܝܵܢܘܼܬ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ (ܟܠܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ)
   • ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ
   • ܣܵܒܵܒܹ̈ܐ ܩܵܐ ܛܠܵܒܬܵܐ
   • ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܫܩܝܼܠܹܐ ܠܚܲܬܘܼܬܹܐ ܩܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܠܹܐ ܩܲܘܸܡ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ.
    

  ܕܲܝܢܹ̈ܐ ܕܥܸܠܸܠ ܡ̣ܢ $100,000 ܝܢܵܐ

  ܐܸܢ ܕܲܝܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܝܼܠܹܗ ܥܸܠܸܠ ܡ̣ܢ $100,000، ܩܪܘܿܢ ܠܲܢ ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 13 11 42 ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܠܸܕܪܵܫܲܝܗܝ ܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ ܦܪܵܥܬܵܐ ܕܕܲܝܢܵܐ.

  ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܓ̰ܲܪܘܼܒܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܦܵܠܚܝܼܬܘܿܢ ܒܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ، ܐܲܚܢܲܢ ܡ̣ܢ ܘܵܠܝܼܬܲܢ ܝܼܠܵܗ̇ ܕܦܲܪܡܲܚܠܵܗ̇ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܕܗܲܝܸܪܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇.

  ܒܲܠܟܵܐ ܕܣܵܢܩܲܚ ܠܸܝܕܵܥܝܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܬ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ ܘܒܘܼܬ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܠܵܢܵܝܬܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܡܵܨܲܚ ܕܦܵܠܚܲܚ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܡܲܬܘܼܒܹܐ ܚܲܕ ܣܘܼܪܵܛܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܐܸܫ ܡܕܘܼܒܪܵܐ ܘܕܠܵܚܸܡ ܩܵܐ ܬܸܪܘܲܢܬܲܢ. ܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܣܵܢܩܝܼ ܠܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܩܵܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣܲܝܗܝ ܡܵܨܝܵܐ ܕܟܵܠܝܵܐ ܠܐܲܩܠܘܿܗ̇ ܘܡܲܢܬܸܝܵܐ .

  ܐܵܦܸܢ ܕܡܘܼܬܒܹܐ ܝܬܘܿܢ ܚܲܕ ܣܘܼܪܵܛܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܠܸܦܪܵܥܝܹܗ ܕܲܝܢܵܐ ܡ̣ܢ ܒܬ݇ܪ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܲܢ ܒܩܸܣܛܹ̈ܐ، ܒܸܕ ܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܪܸܒܝܼܬܵܐ ܥܲܠ ܕܵܝܢܵܐ ܕܗܵܠܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ.

  ܙܘܼܗܵܪܵܐ: ܐܸܢ ܡܘܼܚܦܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܠܸܦܪܵܥܹܗ ܕܲܝܢܵܐ ܠܦܘܿܬ ܚܲܕ ܣܘܼܪܵܛܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ، ܐܲܚܢܲܢ ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܲܬܒܲܚ ܫܲܪ̈ܛܹܐ ܒܘܼܫ ܩܸܫܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܵܕ݇ܡ ܕܣܲܙܓܸܪܲܚ ܥܲܠ ܚܲܕ ܣܘܼܪܵܛܵܐ ܚܲܕܬܵܐ. ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܛܵܠܒܲܚ ܕܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܒܘܼܫ ܓܘܼܒ݂ܪܬܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܦܪܝܼܥܬܵܐ ܠܩܵܕ݇ܡܵܐ ܝܲܢ ܕܛܵܠܒܲܚ ܕܩܸܣܛܹ̈ܐ ܦܵܝܫܝܼ ܦܸܪܥܝܹܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܓܪܘܼܫܝܵܐ ܚܲܕܪܹܫܵܝܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܒܲܢܟܵܐ ، ܝܲܢ ܕܛܵܠܒܲܚ ܠܗܘܿܢ ܬܸܪܘܲܝܗܝ ܐܲܢܹܐ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ.

  ܐܵܦ ܚܙܘܿܢ ܠ:

  ܣܘܼܪܵܛܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܥܲܡ ܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ

  ܐܸܢ ܠܵܐ ܡܨܹܐ ܠܲܢ ܕܡܵܛܲܚ ܠܚܲܕ ܣܘܼܙܓܵܪܵܐ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܬ ܦܪܵܥܬܵܐ ܕܕܲܝܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܬܲܚܡܸܢܲܚ ܒܘܼܬ ܩܒܵܠܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ (ܟܵܦܵܠܵܐ) ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܡܸܢܲܢ ܕܡܬܲܘܚܸܪܲܚ ܠܵܗ̇ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܚܲܕ ܕܲܝܢܵܐ، ܝܲܢ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܚܲܕ ܕܲܝܢܵܐ ܒܩܸܣܛܹ̈ܐ.

  ܐܵܢܝܼ ܥܲܪܵܒ݂ܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܒܘܼܫ ܡܲܪ̈ܕܝܵܢܹܐ ܩܵܐܠܲܢ ܐܲܢܹܐ ܝܢܵܐ:

  • ܚܲܕ ܪܲܗܒ݂ܘܼܢܵܐ ܡܣܘܿܓ݂ܠܵܐ ܥܲܠ ܡܘܼܠܟܵܢܹ̈ܐ ܝܲܢ ܩܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܕܲܝܢܵܐ
  • ܚܕܵܐ ܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܒܲܢܟܵܐ ܕܠܵܐ ܫܲܪ̈ܛܹܐ ܝܗܝܼܒ݂ܬܵܐ ܒܝܲܕ ܚܕܵܐ ܒܲܢܟܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܬܵܐ.

  ܐܵܦ ܚܙܘܿܢ ܠ:

  • PS LA 2011/14 ܚܲܝܠܹ̈ܐ ܘܐܸܣܛܘܿܟ݂ܣܹ̈ܐ ܓܵܘܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܡܟܲܦܲܫܬܵܐ ܕܕܲܝܢܹ̈ܐ
  • ܩܪܘܿܢ ܠܲܢ ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 13 11 42 ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ

  ܓܘܼܢܚܹ̈ܐ ܘܥܝܼܩܘܼܬܵܐ ܩܫܝܼܬܵܐ

  ܓܘܼܢܚܹ̈ܐ ܟܝܵܢܵܝܹ̈ܐ

  ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܦܝܼܫܹܐ ܝܬܘܿܢ ܥܘܼܓ̰ܸܙܹܐ ܒܝܲܕ ܚܲܕ ܓܘܼܢܚܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܐ، ܡܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܢܘܼܪܵܐ ܕܡܲܝܫܵܬܹ̈ܐ، ܝܲܢ ܚܲܕ ܥܲܠܥܵܠܵܐ (ܒܘܼܪܵܢ) ܝܲܢ ܛܵܘܦܵܢܵܐ، ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ ܦܵܠܚܲܚ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܫܪܵܝܬܵܐ ܕܩܸܛܪܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܡܲܕܲܐܬܵܝܹ̈ܐ ܐܝܼܡܵܢ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܗܕܝܼܪܹܐ ܝܬ݇ܘܿܢ. ܚܙܘܿܢ ܠܹܗ ܦܠܵܚܵܐ ܥܲܡ ܓܘܼܢܚܹ̈ܐ ܝܲܢ ܩܪܘܿܢ ܠܲܢ ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1800 806 218.

  ܐܵܦ ܚܙܘܿܢ ܠ:

  ܥܝܼܩܘܼܬܵܐ ܩܫܝܼܬܵܐ

  ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܲܚ ܡܵܨܝܵܢܹ̈ܐ ܠܦܲܚܘܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܣܲܗܡܵܐ ܝܲܢ ܟܠܹܗ ܕܕܲܝܢܵܐ. ܐܸܢ ܦܪܵܥܬܵܐ ܕܕܲܝܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܕܲܐܬܵܝܵܐ ܒܸܕ ܡܲܒܪܸܝܵܐ ܥܝܼܩܘܼܬܵܐ ܩܫܝܼܬܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ، ܠܹܐ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܡܵܨܝܵܢܹܐ ܠܡܲܩܪܘܼܒܹܐ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ ܘܡܲܫܟܲܢܬܵܐ ܩܵܐ ܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܩܵܐ ܒܲܝܬܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܲܢ ܠܸܕܪܵܫܘܿܗ̇ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ.

  ܐܵܦ ܚܙܘܿܢ ܠ:

  HELP ܘ SFSS

  ܐܸܢ ܡܲܚܒܲܪܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܚܲܫܒܲܢܬܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܦܪܵܥܬܵܐ ܩܛܝܼܪܵܝܬܵܐ ܕܕܲܝܢܵܐ ܬܚܘܿܬ ܚܘܼܪܙܵܐ ܕܕܲܝܢܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ (HELP) ܝܲܢ ܚܕܵܐ ܦܪܵܥܬܵܐ ܩܛܝܼܪܵܝܬܵܐ ܕܕܲܝܢܵܐ ܬܚܘܿܬ ܐܸܣܟܝܼܡܵܐ ܕܕܲܝܢܵܐ ܩܵܐ ܐܸܣܟܘܿܠܵܝܹ̈ܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ (SFSS)، ܘܐܸܢ ܐܲܝܵܐ ܦܪܵܥܬܵܐ ܒܸܕ ܡܲܒܪܸܝܵܐ ܥܝܼܩܘܼܬܵܐ ܩܫܝܼܬܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܦܵܐܸܫ ܡܬܘܼܚܪܵܐ. ܐܸܢ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܓܵܪܲܓ ܠܵܐ ܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܐܲܝܵܐ ܦܪܵܥܬܵܐ ܩܛܝܼܪܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܣܵܒܵܒܹ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ، ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܕܐܲܝܵܐ ܦܪܵܥܬܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܡܬܘܼܚܸܪܬܵܐ.

  ܐܵܦ ܚܙܘܿܢ ܠ:

  ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܩܵܐ ܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ

  ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܘܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܐܲܝܢܝܼ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܠܸܡܕܲܒܘܼܪܘܿܗ̇ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܟ݂ܘܿܢ ܡܲܕܲܐܬܵܝܬܵܐ ܘܕܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܒܸܝܕܵܥܝܵܐ ܡܘܿܕܝܼ ܩܲܘܘܼܡܹܐ ܝܠܹܗ:

  ܣܘܼܪܵܛܹ̈ܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ ܕܕܲܝܢܵܐ ܕܠܵܐ ܪܸܒܝܼܬܵܐ ܩܵܐ ܕܲܝܢܹ̈ܐ ܕܦܸܬܩܵܐ ܕܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܬܵܐ

  ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܒܸܣܢܸܣ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܘܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܕܲܝܢܵܐ ܕܦܸܬܩܵܐ ܕܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܬܵܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܕܲܝܢܵܐ ܕܠܵܐ ܪܸܒܝܼܬܵܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ 12 ܝܲܪ̈ܚܹܐ.

  ܠܚܝܼܡܘܼܬܵܐ

  ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܣܘܼܪܵܛܵܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ ܕܕܲܝܢܵܐ ܕܠܵܐ ܪܸܒܝܼܬܵܐ ܐܸܢ:

  • ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܕܙܲܒܲܢܝܵܬܹ̈ܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܠܹܗ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡ̣ܢ 2 ܡܸܠܝܘܿܢܹ̈ܐ ܕܘܿܠܵܪܹ̈ܐ ܒܫܹܢ݇ܬܵܐ
  • ܒܸܣܢܝܼܣܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܝܼܬܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܕܲܝܢܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܕܦܸܬܩܵܐ ܕܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܬܵܐ ܒܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ $50,000 ܝܲܢ ܒܘܼܫ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܕܗܘܸܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܲܝܢܵܢܹܐ ܩܵܐ ܐܲܝܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡ̣ܢ 12 ܝܲܪ̈ܚܹܐ
  • ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܨܦܵܝܝܼ ܕܫܠܵܡܬܵܐ ܠܪܹܐܙܹ̈ܐ ܘܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ ܘܕܡܲܡܛܵܝܬܵܐ ܕܦܸܬܩܵܐ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ:
   • ܗܘܸܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܵܒܵܬ݇ܪܵܐ ܒܡܲܡܛܵܝܬܵܐ ܕܠܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܩܸܣܛܵܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ 12 ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܥܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ
   • ܡܘܼܡܛܸܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ ܟܠܲܝܗܝ ܦܸܬܩܹ̈ܐ ܕܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܬܵܐ
    
  • ܒܸܣܢܝܼܣܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܨܵܝܵܐ ܕܩܲܒܠܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ (ܡܐܲܝܟ݂ ܫܩܵܠܬܵܐ ܕܚܲܕ ܕܲܝܢܵܐ) ܒܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܒܸܣܢܝܼܣܵܝܹ̈ܐ ܥܝܵܕܵܝܹ̈ܐ
  • ܒܸܣܢܝܼܣܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܵܨܝܵܐ ܕܡܲܚܙܸܝܵܐ ܕܗ̇ܝ ܐܝܼܬܠܵܗ ܡܲܨܝܵܢܘܼܬܵܐ ܠܸܟܠܵܝܵܐ ܠܐܲܩܠܘܿܗ̇ ܘܠܸܪܚܵܫܵܐ ܠܵܩܵܕ݇ܡܵܐ ܒܡܲܢܬܵܝܬܵܐ.

  ܐܲܝܵܐ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܟܹܐ ܦܵܠܚܵܐ

  ܐܲܚܬܘܿܢ ܓܵܪܲܓ ܕܣܲܙܓܸܪܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ ܚܲܕ ܣܘܼܪܵܛܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܒܸܫܒ݂ܵܩܵܐ ܝܠܹܗ ܕܕܲܝܢܵܐ ܦܵܐܸܫ ܦܸܪܥܝܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܓܪܘܼܫܝܵܐ ܚܲܕܪܹܫܵܝܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܒܲܢܟܵܐ (direct debit) ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ 12 ܝܲܪ̈ܚܹܐ. ܐܵܦܸܢ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܠܡܲܕܥܘܼܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܒܸܕ ܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܪܸܒܝܼܬܵܐ، ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܫܩܝܼܠܬܵܐ ܩܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܟܡܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܚܲܡܘܼܝܹܗ ܝܬܘܿܢ ܣܘܼܪܵܛܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ.

  ܟܲܕ ܐܲܚܬܘܿܢ ܦܪܵܥܝܹܗ ܝܬܘܿܢ ܕܲܝܢܵܐ ܒܩܸܣܛܹ̈ܐ:

  ܓܵܪܲܓ ܕܬܲܡܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܟܠܲܝܗܝ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܐ݇ܣܝܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܒܦܪܵܥܬܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܘܒܡܲܡܛܵܝܬܵܐ ܕܦܸܬܩܹ̈ܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ

  ܙܘܼܗܵܪܵܐ: ܐܸܢ ܠܵܐ ܫܠܝܼܡܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܣܘܼܪܵܛܵܐ، ܡܸܬܚܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܪܸܒܝܼܬܵܐ ܒܸܕ ܚܵܬܸܡ ܚܲܕܪܹܫܵܐܝܼܬ ܘܒܲܠܟܵܐ ܕܐܵܦ ܣܘܼܪܵܛܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܦܵܐܸܫ ܡܒܘܼܛܠܵܐ.

  ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܵܫܵܐܝܼܬ ܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܚܲܕ ܣܘܼܪܵܛܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ

  ܡܵܨܝܼܬܘܿܐ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܡܸܢܲܢ ܕܫܲܚܠܸܦܲܚ ܠܹܗ ܣܘܼܪܵܛܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܗܵܫܵܝܵܐ ܠܚܲܕ ܣܘܼܪܵܛܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܪܸܒܝܼܬܵܐ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܫܠܵܡܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܠܚܝܼܡܘܼܬܵܐ.

  ܐܸܢ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܟܫܸܛܬܵܐ، ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ ܡܒܲܛܠܲܚܠܹܗ ܣܘܼܪܵܛܵܐ ܕܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡܬܵܐ. ܡܸܬܚܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܪܸܒܝܼܬܵܐ ܒܸܕ ܫܲܪܹܐ ܡ̣ܢ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܐܝܼܡܵܢ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܥܒ݂ܵܪܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠܓܵܘ ܣܘܼܪܵܛܵܐ ܚܲܕܬܵܐ.

  ܐܸܢ ܦܪܵܥܹܗ ܝܬܘܿܢ ܕܲܝܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܕܵܐ ܘܟܝܼܠܘܼܬܵܐ ܒܲܪܵܝܬܵܐ ܕܡܟܲܦܲܫܬܵܐ ܕܕܲܝܢܵܐ، ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܡܲܟܡܸܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܝܲܙܝܵܬܹܐ ܥܲܡܲܝܗܝ.

  ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܐܵܬܝܵܢܹ̈ܐ:

  • ܡܲܦܠܸܚܘܼܢ ܠܹܗ ܡܩܲܕܸܪܵܢܵܐ ܕܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܒܩܸܣܛܹ̈ܐ ܠܡܲܬܘܼܒܹܐ ܚܲܕ ܣܘܼܪܵܛܵܐ ܠܚܝܼܡܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ
  • ܩܪܘܿܢ ܠܲܢ ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 13 28 66 (ܣܵܥܲܬ 8.00 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 6.00 ܒܪܲܡܫܵܐ ܒܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ) ܠܡܲܬܘܼܒܹܐ ܚܲܕ ܣܘܼܪܵܛܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ.

  ܟܝܵܠܬܵܐ ܕܡܵܨܝܵܢܘܼܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܒܸܣܢܸܣ ܠܸܟܠܵܝܵܐ ܠܐܲܩ̈ܠܘܿܗ̇ ܘܠܸܪܚܵܫܵܐ ܠܵܩܵܕ݇ܡܵܐ ܒܡܲܢܬܵܝܬܵܐ

  ܐܸܢ ܒܸܫܩܵܠܵܐ ܘܒܸܝܗܵܒ݂ܵܐ ܝܬܘܿܢ ܥܲܡܲܢ ܒܘܼܬ ܚܲܕ ܕܲܝܢܵܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܛܵܠܒܲܚ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܚܙܝܼܬܘܿܢ ܕܒܸܣܢܝܼܣܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܵܨܝܵܐ ܕܟܵܠܝܵܐ ܠܐܲܩ̈ܠܘܿܗ̇ ܘܕܒܸܪܚܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠ̈ܩܵܕ݇ܡܵܐ ܒܡܲܢܬܵܝܬܵܐ. ܐܝܼܡܵܢ ܕܒܸܟܝܵܠܘܿܗ̇ ܝܘܲܚ ܡܵܨܝܵܢܘܼܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܒܸܣܢܸܣ ܠܸܟܠܵܝܵܐ ܠܐܲܩ̈ܠܘܿܗ̇ ܘܠܸܪܚܵܫܵܐ ܠܵܩܵܕ݇ܡܵܐ ܒܡܲܢܬܵܝܬܵܐ، ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܓܲܫܩܲܚ ܠܡܵܨܝܵܢܘܼܬܵܐ ܠܸܦܪܵܥܲܝܗܝ ܕܲܝ̈ܢܘܿܗ̇ ܘܠܡܲܟܡܘܼܠܲܝܗܝ ܘܵܠܝܼܵܬܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܸܬܟܲܠܝܵܢܹ̈ܐ. ܟܝܵܠܬܵܐ ܟܹܐ ܚܲܫܒܸܢܵܐ ܠܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܕܡܪܲܡܙܵܢܹ̈ܐ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ:

  • ܩܢܵܝܬܵܐ ܟܠܵܢܵܝܬܵܐ
  • ܪܲܕܝܵܐ ܕܟܸܣܦܵܐ
  • ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ ܕܩܸܢܝܵܢܹ̈ܐ \ܕܕܲܝܢܹ̈ܐ (ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܩܲܪܢܵܐ ܦܵܠܘܿܚܵܝܵܐ)
  • ܦܸܪܝܘܼܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܓܵܘ ܐܝܼܕܵܐ
  • ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ ܕܩܲܒܠܵܢܹ̈ܐ ܕܕܲܝܢܵܐ \ ܕܝܵܗܒ݂ܵܢܹ̈ܐ ܕܕܲܝܢܵܐ
  • ܦܸܪܝܘܼܬܵܐ ܕܟܸܣܦܵܐ.

  ܐܸܢ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܛܠܝܼܒܬܵܐ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܚܙܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܡܵܨܝܵܢܘܼܬܵܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܸܟܠܵܝܵܐ ܠܐܲܩ̈ܠܘܿܗ̇ ܘܠܸܪܚܵܫܵܐ ܠܵܩܵܕ݇ܡܵܐ ܒܡܲܢܬܵܝܬܵܐ، ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܒܸܐܬܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܡܸܬܚܵܐ ܪܫܝܼܡܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܘܐܲܚܢܲܢ ܣܘܼܙܓܸܪܹܐ ܝܘܲܚ ܥܲܠܹܗ:

  • ܚܕܵܐ ܡܲܚܫܲܚܬܵܐ ܠܸܦܪܵܥܘܿܗ̇ ܟܠܵܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܕܲܝܢܵܢܹܐ ܝܬܘܿܢ ܩܵܐܠܲܢ ܒܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܒܘܼܫ ܟܸܪܝܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ، ܐܲܝܟ݂ ܟܡܵܐ ܕܡܸܬܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇، ܟܲܕ ܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܸܕܵܢܵܐ ܡܲܪܝܘܼܙܹܐ ܠܸܦܪܵܥܘܿܗ̇ ܟܠܵܗ̇ ܡܲܕܲܐܬܵܐ ܕܒܸܕ ܗܵܝܼܬܘܿܢ ܕܲܝܢܵܢܹܐ ܒܕܲܥܬܝܼܕ ܒܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܪܫܝܼܡܵܐ
  • ܡܲܘܕܥܵܬܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܒܪܹܐ ܠܹܗ ܕܲܝܢܵܐ
  • ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܫܩܝܼܠܹܐ ܠܡܲܒܨܘܼܪܹܗ ܕܲܝܢܵܐ (ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܛܠܵܒܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܫܩܵܠܵܐ ܕܲܝܢܵܐ ܡ̣ܢ ܚܕܵܐ ܕܘܼܟܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ)
  • ܗ̇ܘ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܒܘܼܫ ܚܲܕܬܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܚܲܕ ܒܲܢܟܵܐ ܝܲܢ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ
  • ܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܕܒܸܐܬܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܩܵܐ ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܗܵܫܵܝܬܵܐ ܕܗܲܠ ܗܵܕܝܼܵܐ ܘܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܬܲܪܬܹܝܢ ܫܸܢܹ̈ܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܹ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ#
   • ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܡܦܘܼܨܠܵܐ ܕܩܢܵܝܬܵܐ ܘܕܚܘܼܣܪܵܢܵܐ ܝܲܢ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܡܦܘܼܨܠܵܐ ܕܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܬܵܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ
   • ܡܲܣܲܐܬܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܵܐ ܡܦܘܼܨܸܠܬܵܐ ܝܲܢ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܡܦܘܼܨܠܵܐ ܕܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ
    
  • ܦܘܼܨܵܠܹ̈ܐ ܕܡܲܪ̈ܝܲܙܝܵܬܹܐ ܩܵܐ ܓܪܵܫܲܝ ܟܸܣܦܵܐ ܙܵܘܕܵܢܹ̈ܐ ܝܲܢ ܕܲܝܢܹ̈ܐ ܕܒܲܢܟܵܐ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܕܲܝܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܪܫܝܼܡܵܐ، ܡܲܪ̈ܝܲܙܝܵܬܹܐ ܩܵܐ ܙܒ݂ܵܢܬܵܐ ܒܐܲܓ݂ܪܵܐ ܘܕܵܒ݂ܩܬܵܐ ܒܐܲܓ݂ܪܵܐ (ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܦܵܝܫܵܢܹ̈ܐ ܕܕܲܝܢܵܐ، ܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܝܲܪ̈ܚܵܝܹܐ ܩܵܐ ܦܪܵܥܬܵܐ ܕܟܠܚܲܕ ܕܲܝܢܵܐ ܘܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܡܬܘܼܚܸܡܬܵܐ ܩܵܐ ܓܪܵܫܲܝ ܟܸܣܦܵܐ ܙܵܘܕܵܢܹ̈ܐ)
  • ܣܸܕܪܵܐ ܕܝܵܗܒ݂ܵܢܹ̈ܐ ܕܕܲܝܢܵܐ ܠܦܘܿܬ ܥܘܼܡܪܵܐ ܕܕܲܝܢܵܐ
  • ܣܸܕܪܵܐ ܕܩܲܒܠܵܢܹ̈ܐ ܕܕܲܝܢܵܐ ܠܦܘܿܬ ܥܘܼܡܪܵܐ ܕܕܲܝܢܵܐ
  • ܟܠܚܕܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܠܚܝܼܡܬܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܕܒܲܠܟܵܐ ܗܲܝܸܪܵܐ ܠܲܢ ܕܟܵܝܠܲܚܠܵܗ̇ ܡܲܚܫܲܚܬܵܘܟ݂ܘܿܢ.

  ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܐܵܬܝܵܢܹ̈ܐ:

  • ܫܲܕܪܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ ܥܲܡ ABN ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܫܸܡܵܐ ܕܫܲܪܝܼܟܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܬܝܼܒܹܐ ܥܲܠ ܟܠܲܝܗܝ ܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܩܵܐܠܲܢ ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܕܒܸܐܬܵܝܵܐ ܝܢܵܐ:
   • ܦ̮ܵܟܣ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1300 724 793
   • ܒܲܪܝܼܕܵܐ ܩܵܐ
    Australian Taxation Office
    PO Box 1129
    PENRITH  NSW   2740

   ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܐܵܬܝܵܢܹ̈ܐ: ■ ܫܲܕܪܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ ܥܲܡ ABN ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܫܸܡܵܐ ܕܫܲܪܝܼܟܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܬܝܼܒܹܐ ܥܲܠ ܟܠܲܝܗܝ ܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܩܵܐܠܲܢ ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܕܒܸܐܬܵܝܵܐ ܝܢܵܐ: – ܒܲܪܝܼܕܵܐ ܫܲܝܢܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ ܝܲܢ ܘܲܟܝܼܠܹ̈ܐ ܡܣܘܼܓ݂ܠܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܩܵܐ ܘܲܟܝܼܠܹ̈ܐ، ܬܲܪܥܵܐ ܕܘܲܟܝܼܠܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ، ܝܲܢ ܬܲܪܥܵܐ ܕܘܲܟܝܼܠܵܐ ܕ BAS

    

  ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܩܵܐ ܘܲܟܝܼܠܹ̈ܐ ܡܣܘܼܓ݂ܠܹ̈ܐ

  ܐܲܚܢܲܢ ܐܝܼܬܠܲܢ ܡܲܪ̈ܝܲܙܝܵܬܹܐ ܕܒܸܐܬܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܩܵܐ ܘܲܟܝܼܠܹ̈ܐ ܡܣܘܼܓ݂ܠܹ̈ܐ:

  ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܐܵܬܝܵܢܹ̈ܐ:

  • ܘܲܟܝܼܠܹ̈ܐ ܡܣܘܼܓ݂ܠܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܕܩܵܪܝܼ ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 13 72 86 ܠܸܕܪܵܫܘܿܗ̇ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ ܕܬܵܟ݂ܘܼܠܲܝܗܝ – ܡܲܦܠܸܚܘܼܢ ܠܹܗ ܡܗܲܕܝܵܢܵܐ ܕܪܸܡܙܵܐ ܕܩܕܝܼܠܵܐ ܣܘܼܪܗܵܒ݂ܵܝܵܐ ܕܝܼܲܢ ܠܚܲܫܒܘܼܢܹܐ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠܕܘܼܟܵܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ.
   Last modified: 12 Jul 2019QC 59652