Show download pdf controls
 • JobKeeper Payment

  ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܣܩܘܼܬܵܐ ܒܚܙܵܝܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܠܘܿܐܵܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܠܚܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܪ̈ܘܼܟܵܒܹܐ ܕܒܲܠܒܸܝܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ (browser settings) ܝܲܢ ܕܚܵܙܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܕܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܛܒ݂ܝܼܥܬܵܐ.

  JobKeeper Payment ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܟܹܐ ܗܲܝܸܪ ܩܵܐ ܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܥܘܼܓ̰ܸܙܹ̈ܐ ܒ Coronavirus ܩܵܐ ܕܡܟܲܣܝܼܠܗܘܿܢ ܡܲܨܪܵܦܹ̈ܐ ܕܡܵܥܵܫܹ̈ܐ ܕܦܵܠܵܚܲܝ̈ܗܝ ܗܵܕܟܼܵܐ ܕܒܘܼܫ ܪܵܒܵܐ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܕܚܲܡܝܼܠܗܘܿܢ ܫܘܼܓܼ݉ܠܵܢܲܝ̈ܗܝ ܘܲܕܠܵܐ ܫܵܠܝܼ ܡܼܢ ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܚܲܕ ܕܲܚܠܵܐ.

  ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܩܵܐ ܡܠܵܝܬܵܐ ܕܒܘܼܕܵܩܹ̈ܐ ܒܸܣܢܝܼܣܵܝܹ̈ܐ ܝܲܪ̈ܚܵܝܹܐ ܕܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕܟܠ ܬܪܹܝܢ ܫܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܐ ܕ JobKeeper ܩܵܐ ܝܲܪܚܵܐ ܕܐܵܕܵܪ ܝܼܠܹܗ 14 ܢܝܼܣܵܢ 2021 ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܹ̈ܐ ܕ.JobKeeper ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕ JobKeeper ܦܪܝܼܩܠܹܗ ܒܣܝܼܩܘܿܡܵܐ 28 ܐܵܕܵܪ 2021.

  Media: JobKeeper overview - Assyrian
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiun9xrb7dExternal Link (Duration: 01:31)

  ܚܲܡܲܝܬܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܝܹ̈ܐ ܓܵܘ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܘܲܕܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ ܓܵܘ ܡܲܪܚܲܛܬܵܐ ܕܒܵܬܲܝ ܬܲܓܵܪܘܼܬܲܝܗܝ ܒܸܕ ܡܲܬܒܼܵܐ ܠܗܘܿܢ ܫܲܬܐܸܣܝܵܬܹ̈ܐ ܕܢܚܵܡܬܵܐ ܒܘܼܫ ܚܲܝܠܵܢܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܐܝܼܩܘܿܢܘܿܡܝܼܵܐ ܡܼܢ ܒܵܬ݉ܪ ܕܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܕ Coronavirus ܥܒܼܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ.

  ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕ JobKeeper payment ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܬܝܼܚܵܐ ܡܼܢ 28 ܐܝܼܠܘܿܠ 2020 ܗܲܠ 28 ܐܵܕܵܪ 2021.

  ܝܠܘܿܦܘܼܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ:

  ܐܵܦ ܚܙܝܼܡܘܼܢ:

  ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ

  Media: JobKeeper sole traders - Assyrian
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiun9xrbh6External Link (Duration: 02:20)

  JobKeeper ܦܬܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐ ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܠܗܲܝܘܼܪܲܝܗܝ ܕܦܵܪܥܝܼ ܩܵܐ ܦܵܠܵܚܲܝ̈ܗܝ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܠܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܬܵܐ ܡܼܢ ܣܵܟܼܵܐ ܬܲܚܬܵܝܵܐ ܪܫܝܼܡܵܐ ܕܡܵܥܵܫܵܐ ܕܓܵܪܸܓ ܦܵܝܫܵܐ ܦܪܝܼܥܬܵܐ ܡܼܢ ܩܵܕ݉ܡ ܡܲܕܲܐܬܵܐ (ܬܵܟܣ) ܒܟܠ ܬܖܹ̈ܝܢ ܫܵܒܼܘܿܥܹ̈ܐ.

  ܡܣܲܓܼܲܠܬܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ JobKeeper payment ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܥܒܼܝܼܕܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕ ATO Business Portal، ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܵܐ ܕ myGov، ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܬܲܓܵܪܵܐ ܠܚܘܿܕܵܝܵܐ، ܝܲܢ ܚܲܒܝܼܪܵܘܟܼܘܿܢ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܡܣܘܼܓܼܠܵܐ ܡܵܨܹܐ ܕܥܵܒܼܹܕܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܫܘܼܓܼ݉ܠܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟܼܘܿܢ.

  ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܒܗܿܝܓܵܗ݉ܐ ܒܸܕ ܩܲܒܠܝܼ ܡܼܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܠܐܲܢܹܐ ܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܦܸܪܥܝܹܐ ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ ܦܵܠܵܚܵܐ ܠܚܝܼܡܵܐ.

  ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܓܵܪܸܓ ܕܦܵܪܥܝܼ ܩܵܐ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܠܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܬܵܐ ܡܼܢ ܣܵܟܼܵܐ ܬܲܚܬܵܝܵܐ ܪܫܝܼܡܵܐ ܕܡܵܥܵܫܵܐ ܕܓܵܪܸܓ ܦܵܝܫܵܐ ܦܪܝܼܥܬܵܐ (ܡܼܢ ܩܵܕ݉ܡ ܡܲܕܲܐܬܵܐ) ܒܟܠ ܬܖܹ̈ܝܢ ܫܵܒܼܘܿܥܹ̈ܐ ܩܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܡܵܨܝܼ ܛܵܠܒܝܼܠܹܗ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕ JobKeeper. ܐܵܗܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܒܸܕ ܦܵܪܥܲܚܠܵܗܿ ܐܲܚܢܲܢ ܒܵܬ݉ܪ ܗܵܕܵܐ ܒܟܠ ܝܲܪܚܵܐ ܩܵܐ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܐ.

  ܐܸܢ ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܫܵܠܝܼ ܡܼܢ ܠܸܦܪܵܥܲܝܗܝ ܦܵܠܵܚܲܝ̈ܗܝ ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ، ܒܗܿܝܓܵܗ݉ܐ ܐܵܢܝܼ ܠܹܐ ܗܵܘܝܼ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܠܩܲܒܘܼܠܲܝܗܝ ܦܘܼܖ̈ܥܵܢܹܐ ܕ JobKeeper.

  ܗܵܕܟܼܵܐ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܘܦܵܠܵܚܲܝ̈ܗܝ ܗܵܘܝܼ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕ JobKeeper، ܐܵܢܝܼ ܓܵܪܸܓ ܕܫܵܠܡܝܼ ܠܟܸܝܘܼܠܹ̈ܐ ܕܠܚܝܼܡܘܼܬܵܐ.

  ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕ JobKeeper Payment ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܬܝܼܚܵܐ ܡܼܢ 28 ܐܝܼܠܘܿܠ 2020 ܗܲܠ 28 ܐܵܕܵܪ 2021. ܐܝܼܬ ܬܖܹ̈ܝܢ ܡܸܬܚܹ̈ܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܦܪܝܼܫܹ̈ܐ ܕܡܬܝܼܚܘܼܬܵܐ. ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܕܡܬܝܼܚܘܼܬܵܐ، ܚܕܵܐ ܒܨܵܪܬܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܓܵܘ ܨܲܚܨܲܝܬܵܐ ܕܩܢܵܝܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܟܹܐ ܛܲܒܸܩܵܐ ܘܡܸܨܥܵܐ ܕ JobKeeper Payment ܝܼܠܹܗ ܦܪܝܼܫܵܐ.

  ܝܠܘܿܦܘܼܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ:

  ܐܵܦ ܚܙܝܼܡܘܼܢ:

  ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ

  ܐܸܢ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟܼܘܿܢ ܓܲܒܘܼܝܹܐ ܝܠܹܗ ܕܫܲܘܬܸܦ ܘܐܲܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܦܵܠܵܚܵܐ ܠܚܝܼܡܵܐ، ܐܵܢܝܼ ܓܵܪܸܓ ܕܝܵܗܒܼܝܼܠܵܘܟܼܘܿܢ ܚܕܵܐ JobKeeper payment – employee nomination notice (ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܵܐ). ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܣܲܙܓܘܼܪܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܘܼܚܫܸܚܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟܼܘܿܢ، ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܓܵܪܫܝܼܬܘܿܢ ܕܪܲܥܢܵܐ ܥܲܠ ܦ̮ܘܿܪܡ ܘܲܕܡܲܕܥܸܪܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗܿ ܩܵܐܠܲܝܗܝ ܕܠܵܐ ܥܲܪܩܲܠܬܵܐ ܩܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܡܵܨܝܼ ܕܡܲܩܪܸܒܼܝܼ ܚܕܵܐ ܛܠܵܒܬܵܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ JobKeeper ܩܵܐܠܵܘܟܼܘܿܢ.

  ܨܸܒܼܝܵܢܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܵܐ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟܼܘܿܢ ܠܫܲܘܬܘܼܦܹܐ ܓܵܘ JobKeeper. ܐܸܢ ܐܵܢܝܼ ܠܵܐ ܫܘܼܬܸܦܠܗܘܿܢ، ܐܵܢܝܼ ܠܹܐ ܡܵܨܝܼ ܕܛܵܠܒܝܼܠܹܗ JobKeeper ܩܵܐܠܵܘܟܼܘܿܢ.

  ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ JobKeeper، ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟܼܘܿܢ ܓܵܪܸܓ ܕܦܵܪܹܥ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܠܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܬܵܐ ܡܼܢ ܣܵܟܼܵܐ ܬܲܚܬܲܝܵܐ ܪܫܝܼܡܵܐ ܕܡܵܥܵܫܵܐ ܕܓܵܪܸܓ ܦܵܝܫܵܐ ܦܪܝܼܥܬܵܐ (ܡܼܢ ܩܵܕ݉ܡ ܡܲܕܲܐܬܵܐ) ܒܟܠ ܬܖܹ̈ܝܢ ܫܵܒܼܘܿܥܹ̈ܐ ܩܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܡܵܨܝܼ ܩܲܒܠܝܼܠܹܗ JobKeeper ܡܼܢ ܓܹܒܵܘܟܼܘܿܢ.

  ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܗܵܘܝܼܠܵܘܟܼܘܿܢ ܬܖܹ̈ܝܢ ܝܲܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܫܘܼܓܼ݉ܠܵܢܹ̈ܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܚܲܕ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܐ ܡܵܨܹܐ ܕܛܵܠܹܒܠܹܗ JobKeeper، ܩܵܐܠܵܘܟܼܘܿܢ. ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܬܸܖ̈ܘܲܝܗܝ، ܚܲܕ ܫܘܼܓܼ݉ܠܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܵܐ ܘܐܵܦ ܚܲܕ ܫܘܼܓܼ݉ܠܵܐ ܙܲܒܼܢܵܢܵܝܵܐ، ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܣܲܙܓܸܪܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟܼܘܿܢ ܐܲܡܝܼܢܵܝܵܐ ܕܡܲܚܫܸܚܠܵܘܟܼܘܿܢ. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܥܵܒܼܕܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܒܡܠܵܝܬܵܐ ܕ JobKeeper payment – employee nomination notice (ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܵܐ) ܘܡܲܕܥܲܪܬܘܿܗܿ ܩܵܐ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟܼܘܿܢ ܐܲܡܝܼܢܵܝܵܐ.

  ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕ JobKeeper ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܬܝܼܚܵܐ ܡܼܢ 28 ܐܝܼܠܘܿܠ 2020 ܗܲܠ 28 ܐܵܕܵܪ 2021. ܐܝܼܬ ܬܖܹ̈ܝܢ ܡܸܬܚܹ̈ܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܦܪܝܼܫܹ̈ܐ ܕܡܬܝܼܚܘܼܬܵܐ. ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܕܡܬܝܼܚܘܼܬܵܐ، ܡܸܨܥܵܐ ܕ JobKeeper Payment ܝܼܠܹܗ ܦܪܝܼܫܵܐ.

  ܝܠܘܿܦܘܼܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ:

  ܐܵܦ ܚܙܝܼܡܘܼܢ:

  ܣܝܼܩܘܿܡܹ̈ܐ ܖܹ̈ܫܵܝܹܐ ܘܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܩܵܐ ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ

  • ܡܬܝܼܚܘܼܬܵܐ 1 ܕ JobKeeper: ܡܼܢ 28 ܐܝܼܠܘܿܠ 2020 ܗܲܠ 3 ܟܵܢܘܿܢ ܒ 2021
  • ܡܬܝܼܚܘܼܬܵܐ 2 ܕ JobKeeper: ܡܼܢ 4 ܟܵܢܘܿܢ ܒ 2021 ܗܲܠ 28 ܐܵܕܵܪ 2022
  • ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܡܣܲܓܼܸܠܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ JobKeeper Payment ܒܟܠ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܗܲܠ ܕܕܵܒܼܹܪ ܚܘܼܪܙܵܐ. ܨܲܚܨܝܼܡܘܼܢ ܐܸܢ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ ܩܵܐ Enrol for JobKeeper.
  • ܐܸܢ ܡܣܲܓܼܘܼܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܩܵܐ JobKeeper payments ، ܓܵܪܸܓ ܬܲܡܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܐܵܗܵܐ ܡܣܲܓܼܲܠܬܵܐ ܒܲܦܪܵܩܬܵܐ ܕܝܲܪܚܵܐ ܕܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܒܝܼܹܗ ܙܘܼܙܹ̈ܐ.
  • ܓܵܪܸܓ ܥܵܒܼܕܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܝܲܪܚܵܝܵܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣ ܟܠ ܝܲܪܚܵܐ ܩܵܐ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ JobKeeper payments ܩܵܐ ܝܲܪܚܵܐ ܕܲܥܒܼܲܪ. ܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ ܕܥܵܒܼܕܝܼܬܘܿܢ ܠܐܵܗܵܐ ܒܹܝܠ 1 ܗܲܠ 14 ܒܝܲܪܚܵܐ.

  ܐܵܦ ܚܙܝܼܡܘܼܢ:

  ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܠ JobKeeper Payments

  Media: JobKeeper extension - Assyrian
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiun9xrbh7External Link (Duration: 02:58)

  ܡܬܝܼܚܘܼܬܵܐ ܡܼܢ 28 ܐܝܼܠܘܿܠ 2020

  ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕ JobKeeper ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܬܝܼܚܵܐ ܡܼܢ 28 ܐܝܼܠܘܿܠ 20202 ܗܲܠ 28 ܐܵܕܵܪ 2021.

  ܐܝܼܬ ܬܖܹ̈ܝܢ ܡܸܬܚܹ̈ܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܦܪܝܼܫܹ̈ܐ ܕܡܬܝܼܚܘܼܬܵܐ. ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܡܬܝܼܚܘܼܬܵܐ، ܚܕܵܐ ܒܨܵܪܬܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܓܵܘ ܨܲܚܨܲܝܬܵܐ ܕܩܢܵܝܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ (turnover Test) ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܥܒܼܝܼܕܬܵܐ ܘܡܸܨܥܵܐ ܕ JobKeeper payment ܝܼܠܹܗ ܦܪܝܼܫܵܐ.

  ܡܸܬܚܹ̈ܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܕܡܬܝܼܚܘܼܬܵܐ ܝܼܢܵܐ:

  ܡܸܨܥܹ̈ܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܒܸܕ ܫܲܚܠܸܦܝܼ

  ܡܸܨܥܵܐ ܕ JobKeeper payment ܓܵܘ ܟܠ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܕܡܬܝܼܚܘܼܬܵܐ ܒܸܕ ܦܵܐܹܫ ܬܸܠܝܵܐ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܣܵܥܲܬܹ̈ܐ:

  • ܕܚܲܕ ܦܵܠܵܚܵܐ ܠܚܝܼܡܵܐ ܟܹܐ ܦܵܠܹܚܠܗܘܿܢ، ܝܲܢ
  • ܕܚܲܕ ܫܲܘܬܦܵܢܵܐ ܠܚܝܼܡܵܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣ ܒܠܝܼܓܵܐ ܝܠܹܗ ܒܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܗܿܘ ܒܸܣܢܝܼܣ
  ܡܸܨܥܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܒܸܕ ܦܵܐܹܫ ܦܘܼܠܸܓܼܵܐ ܠܬܖܹ̈ܝܢ ܡܸܨܥܹ̈ܐ.

  ܡܸܨܥܵܐ ܕܪܹܐܙܵܐ 1

  ܡܸܨܥܵܐ ܕܪܹܐܙܵܐ 2

  ܐܵܗܵܐ ܡܸܨܥܵܐ ܟܹܐ ܛܲܒܸܩ ܥܲܠ:

   

  ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܐܵܢܝܼ ܕܦܠܝܼܚܠܗܘܿܢ ܩܵܐ 80 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܝܲܢ ܙܵܘܕܵܐ ܓܵܘ ܡܸܬܚܵܐ ܕܐܲܪܒܥܵܐ ܫܵܒܼܘܿܥܹ̈ܐ ܕܡܸܬܚܹ̈ܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ، ܝܲܢ ܡܼܢ ܩܵܕ݉ܡ 1 ܐܵܕܵܪ 2020 ܝܲܢ ܡܼܢ ܩܵܕ݉ܡ 1 ܬܲܡܘܼܙ 2020، ܘܥܲܠܫܲܘܬܦܵܢܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣ ܐܵܢܝܼ ܕܝܼܗܘܵܘ ܒܠܝܼܓܹ̈ܐ ܒܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܒܸܣܢܝܼܣ ܩܵܐ 80 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܝܲܢ ܙܵܘܕܵܐ ܓܵܘ ܝܲܪܚܵܐ ܕܫܒܼܲܛ 2020 ܘܡܲܚܙܝܼ ܚܲܕ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܫܘܼܓܼ݉ܠܵܐ.

  ܐܵܗܵܐ ܡܸܨܥܵܐ ܟܹܐ ܛܲܒܸܩ ܥܲܠ:

   

  ܟܠܲܝܗܝ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܐ݉ܚܹܪ݉ܢܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܘܫܲܘܬܦܵܢܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣ

  ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܘܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ ܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܕܡܲܚܫܸܚܝܼ ܠܡܸܨܥܵܐ ܕܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܢܵܐ ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ ܦܵܠܵܚܵܐ ܠܚܝܼܡܵܐ ܘ \ ܝܲܢ ܩܵܐ ܫܲܘܬܦܵܢܵܐ ܠܚܝܼܡܵܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣ.

  ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܢܲܦܩܹ̈ܐ ܬܵܘܕܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ (ܐܲܝܟܼ ܟܵܗܢܹ̈ܐ)، ܝܼܢܵܐ ܕܵܡܝܵܢܹ̈ܐ ܠܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܫܲܘܬܦܵܢܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣ، ܥܲܡ ܡܸܨܥܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܬܸܠܝܵܐ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܕܡܲܥܒܼܸܪܝܼ ܒܲܥܒܼܵܕܬܵܐ ܕܥܵܒܼܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܢܦܵܠܬܵܐ ܒܵܬ݉ܪ ܫܘܼܓܼ݉ܠܲܝܗܝ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܫܒܼܲܛ 2020.

  ܨܲܚܨܲܝܵܬܹ̈ܐ ܐ݉ܚܹܪ݉ܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܬܲܚܲܡܬܵܐ ܕܡܸܨܥܹ̈ܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܟܹܐ ܛܲܒܸܩܝܼ ܥܲܠ ܚܲܕ ܦܵܠܵܚܵܐ ܠܚܝܼܡܵܐ، ܥܲܠ ܫܲܘܬܦܵܢܵܐ ܠܚܝܼܡܵܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣ ܝܲܢ ܥܲܠ ܡܢܲܦܩܵܐ ܬܵܘܕܝܼܬܵܢܵܝܵܐ ܠܚܝܼܡܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܗܵܘܝܼ ܡܸܬܩܲܢܝܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܚܲܕܟܡܵܐ ܐܲܗܘܵܠܵܬܹ̈ܐ.

  ܐܵܦ ܡܸܨܥܵܐ ܕ JobKeeper payment ܦܪܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܕܡܬܝܼܚܘܼܬܵܐ.

  ܡܬܝܼܚܘܼܬܵܐ 1 ܕ JobKeeper

  ܐܵܗܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܕܡܬܝܼܚܘܼܬܵܐ ܒܸܕ ܫܲܪܹܐ ܡܼܢ 28 ܐܝܼܠܘܿܠ ܗܲܠ 3 ܟܵܢܘܿܢ ܐ 2021.

  ܒܸܕ ܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܚܙܝܼܬܘܿܢ ܕܩܢܵܝܬܵܘܟܼܘܿܢ ܙܘܼܙܵܢܵܝܬܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܓܵܘ ܨܲܚܨܲܝܬܵܐ ܕܩܢܵܝܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕ GST ܒܨܝܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܓܵܘ ܪܘܼܒܥܵܐ ܕܐܝܼܠܘܿܠ 2020 ܡܘܼܕܒܼܸܩܬܵܐ ܥܲܡ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܡܸܬܦܲܚܡܵܢܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ (ܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ، ܪܘܼܒܥܵܐ ܕܵܡܝܵܢܵܐܓܵܘ 2019). ܚܙܹܝܡܘܼܢ ܒܨܵܪܬܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܓܵܘ ܨܲܚܨܲܝܬܵܐ ܕܩܢܵܝܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ (ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܵܐ).

  ܐܵܦ ܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܬܘܼܡܸܡܹ̈ܐ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܒܨܵܪܬܵܐ ܐܲܨܠܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܨܲܚܨܲܝܬܵܐ ܕܩܢܵܝܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ:

  • ܚܫܝܼܚܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕ JobKeeper ܩܵܐ ܬܖܹ̈ܝܢ ܫܵܒܼܘܿܥܹ̈ܐ ܡܼܢ ܩܵܕ݉ܡ 28 ܐܝܼܠܘܿܠ، ܗܲܙܹܪܵܢ ܗܘܹܝܬܘܿܢ ܬܘܼܡܸܡܹ̈ܐ ܠܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܒܨܵܪܬܵܐ ܐܲܨܠܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܨܲܚܨܲܝܬܵܐ ܕܩܢܵܝܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ
  • ܡܣܲܓܼܘܼܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܓܵܘ JobKeeper ܩܵܐ ܓܵܗܵܐ ܩܲܕ݉ܡܵܝܬܵܐ ܡܼܢ 28 ܐܝܼܠܘܿܠ 2020، ܐܸܢ ܬܲܡܘܼܡܹܐ ܝܬܘܿܢ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܒܨܵܪܬܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܓܵܘ ܨܲܚܨܲܝܬܵܐ ܕܩܢܵܝܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ، ܐܵܦ ܒܸܕ ܬܲܡܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܒܨܵܪܬܵܐ ܐܲܨܠܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܨܲܚܨܲܝܬܵܐ ܕܩܢܵܝܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ (ܫܒܼܘܿܩ ܡܼܢ ܒܹܝܬ ܨܵܘܒܹ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܹ̈ܐ). ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܡܣܲܓܼܸܠܝܼܬܘܿܢ ܥܲܠ ܕܐܵܗܵܐ ܫܲܬܐܸܣܬܵܐ.

  ܡܸܨܥܹ̈ܐ ܕ JobKeeper payment ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܕܡܬܝܼܚܘܼܬܵܐ ܝܼܢܵܐ

  • ܪܹܐܙܵܐ 1: 1,200 ܓܵܘ ܟܠ ܬܖܹ̈ܝܢ ܫܵܒܼܘܿܥܹ̈ܐ (ܡܼܢ ܩܵܕ݉ܡ ܡܲܕܲܐܬܵܐ)
  • ܪܹܐܙܵܐ 2: 750 ܓܵܘ ܟܠ ܬܖܹ̈ܝܢ ܫܵܒܼܘܿܥܹ̈ܐ (ܡܼܢ ܩܵܕ݉ܡ ܡܲܕܲܐܬܵܐ).

  ܡܬܝܼܚܘܼܬܵܐ 2 ܕ JobKeeper

  ܐܵܗܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܕܡܬܝܼܚܘܼܬܵܐ ܒܸܕ ܫܲܪܹܐ ܡܼܢ 4 ܟܵܢܘܿܢ ܐ 2021 ܗܲܠ 28 ܐܵܕܵܪ 2021.

  ܒܸܕ ܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܚܙܝܼܬܘܿܢ ܕܩܢܵܝܬܵܘܟܼܘܿܢ ܙܘܼܙܵܢܵܝܬܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܓܵܘ ܨܲܚܨܲܝܬܵܐ ܕܩܢܵܝܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕ GST ܒܨܝܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܓܵܘ ܪܘܼܒܥܵܐ ܕܟܵܢܘܿܢ ܐ 2020 ܡܘܼܕܒܼܸܩܬܵܐ ܥܲܡ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܡܸܬܦܲܚܡܵܢܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ (ܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ، ܪܘܼܒܥܵܐ ܕܵܡܝܵܢܵܐ ܓܵܘ 2019). ܚܙܹܝܡܘܼܢ ܒܨܵܪܬܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܓܵܘ ܨܲܚܨܲܝܬܵܐ ܕܩܢܵܝܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ (ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܵܐ).

  ܐܵܦ ܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܬܘܼܡܸܡܹ̈ܐ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܒܨܵܪܬܵܐ ܐܲܨܠܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܨܲܚܨܲܝܬܵܐ ܕܩܢܵܝܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ:

  • ܚܫܝܼܚܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕ JobKeeper ܩܵܐ ܬܖܹ̈ܝܢ ܫܵܒܼܘܿܥܹ̈ܐ ܡܼܢ ܩܵܕ݉ܡ 28 ܐܝܼܠܘܿܠ، ܗܲܙܹܪܵܢ ܗܘܹܝܬܘܿܢ ܬܘܼܡܸܡܹ̈ܐ ܠܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܒܨܵܪܬܵܐ ܐܲܨܠܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܨܲܚܨܲܝܬܵܐ ܕܩܢܵܝܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ
  • ܡܣܲܓܼܘܼܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܓܵܘ JobKeeper ܩܵܐ ܓܵܗܵܐ ܩܲܕ݉ܡܵܝܬܵܐ ܡܼܢ 28 ܐܝܼܠܘܿܠ 2020، ܐܸܢ ܬܲܡܘܼܡܹܐ ܝܬܘܿܢ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܒܨܵܪܬܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܓܵܘ ܨܲܚܨܲܝܬܵܐ ܕܩܢܵܝܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ، ܐܵܦ ܒܸܕ ܬܲܡܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܒܨܵܪܬܵܐ ܐܲܨܠܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܨܲܚܨܲܝܬܵܐ ܕܩܢܵܝܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ (ܫܒܼܘܿܩ ܡܼܢ ܒܹܝܬ ܨܵܘܒܹ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܹ̈ܐ). ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܡܣܲܓܼܸܠܝܼܬܘܿܢ ܥܲܠ ܕܐܵܗܵܐ ܫܲܬܐܸܣܬܵܐ.

  ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܬܝܼܚܘܼܬܵܐ 2 ܕ JobKeeper ܐܵܦܸܢ ܕܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܬܝܼܚܘܼܬܵܐ 1 ܕ JobKeeper.

  ܡܸܨܥܹ̈ܐ ܕ JobKeeper payment ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܡܬܝܼܚܘܼܬܵܐ ܝܼܢܵܐ:

  • ܪܹܐܙܵܐ 1: 1,000 ܓܵܘ ܟܠ ܬܖܹ̈ܝܢ ܫܵܒܼܘܿܥܹ̈ܐ (ܡܼܢ ܩܵܕ݉ܡ ܡܲܕܲܐܬܵܐ)
  • ܪܹܐܙܵܐ 2: 650 ܓܵܘ ܟܠ ܬܖܹ̈ܝܢ ܫܵܒܼܘܿܥܹ̈ܐ (ܡܼܢ ܩܵܕ݉ܡ ܡܲܕܲܐܬܵܐ).

  ܐܵܦ ܚܙܝܼܡܘܼܢ:

  ܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ ܠܵܐ ـ ܩܵܐ ـ ܩܢܵܝܬܵܐ

  ܡܘܿܕܝܼ ܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ ܕܥܵܒܼܕܝܼܬܘܿܢ

  ܡܼܢ 28 ܐܝܼܠܘܿܠ 2020، ܓܵܪܸܓ ܥܵܒܼܕܝܼܬܘܿܢ ܟܠܲܝܗܝ ܐܲܢܹܐ ܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܢܵܐ:

  • ܚܲܫܒܸܢܝܼܬܘܿܢ ܐܸܢ ܡܸܨܥܵܐ ܕܪܹܐܙܵܐ 1 ܘܲܕܪܹܐܙܵܐ 2 ܟܹܐ ܛܲܒܸܩܝܼ ܥܲܠ ܟܠ ܚܲܕ ܡܼܢ ܦܵܠܵܚܵܘܟܼܘܿܢ ܘ \ ܝܲܢ ܥܲܠ ܫܲܘܬܦܵܢܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣ ܘ \ ܝܲܢ ܥܲܠ ܡܢܲܦܩܹ̈ܐ ܬܵܘܕܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ
  • ܡܲܕܸܥܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐܠܲܢ ܘܩܵܐ ܦܵܠܵܚܵܘܟܼܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܘ \ ܝܲܢ ܩܵܐ ܫܲܘܬܦܵܢܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣ ܘ \ ܝܲܢ ܩܵܐ ܡܢܲܦܩܹ̈ܐ ܬܵܘܕܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܡܘܿܕܝ݉ ܡܸܨܥܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܟܹܐ ܛܲܒܸܩ ܥܲܠܲܝܗܝ
  • ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܡܬܝܼܚܘܼܬܵܐ 1 ܕ JobKeeper ــ ܐܲܟܸܕܘܼܢ ܕܦܵܠܵܚܵܘܟܼܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܦܘܼܪܸܥܝܹܐ ܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡܼܢ
   • 1,200 ܓܵܘ ܟܠ ܬܖܹ̈ܝܢ ܫܵܒܼܘܿܥܹ̈ܐ ܩܵܐ ܪܹܐܙܵܐ 1 ܕܦܵܠܵܚܹ̈ܐ
   • 750 ܓܵܘ ܟܠ ܬܖܹ̈ܝܢ ܫܵܒܼܘܿܥܹ̈ܐ ܩܵܐ ܪܹܐܙܵܐ 2 ܕܦܵܠܵܚܹ̈ܐ
    
  • ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܡܬܝܼܚܘܼܬܵܐ 2 ܕ JobKeeper ــ ܐܲܟܸܕܘܼܢ ܕܦܵܠܵܚܵܘܟܼܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܦܘܼܪܸܥܝܹܐ ܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡܼܢ
   • 1,000 ܓܵܘ ܟܠ ܬܖܹ̈ܝܢ ܫܵܒܼܘܿܥܹ̈ܐ ܩܵܐ ܪܹܐܙܵܐ 1 ܕܦܵܠܵܚܹ̈ܐ
   • 650 ܓܵܘ ܟܠ ܬܖܹ̈ܝܢ ܫܵܒܼܘܿܥܹ̈ܐ ܩܵܐ ܪܹܐܙܵܐ 2 ܕܦܵܠܵܚܹ̈ܐ
    

  ܐܸܢ ܡܣܘܼܓܼܸܠܹܝܬܘܿܢ ܩܵܐ GST ܘܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܒܘܼܝܵܢܹ̈ܐ ܟܬܝܼܒܼܹ̈ܐ ܘܖܹ̈ܫܵܝܹܐ ܕܥܵܒܼܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣ (BAS Statements)، ܓܵܪܸܓ ܡܲܩܪܸܒܼܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܝܵܢܵܘܟܼܘܿܢ ܕ (BAS) ܕܪܘܼܒܥܹ̈ܐ ܕܐܝܼܠܘܿܠ 2019 ܘܲܕܟܵܢܘܿܢ ܐ 2019 ܩܵܐ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܲܝܟܼ ܟܡܵܐ ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵܐ (ܝܲܢ ܩܵܐ ܝܲܪܚܹ̈ܐ ܫܵܘܝܹ̈ܐ، ܐܸܢ ܟܹܐ ܡܩܪܸܒܼܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܐܲܢܦܘܼܖܹ̈ܐ ܝܲܪܚܵܐܝܼܬ). ܒܘܼܝܵܢܹ̈ܐ ܕ (BAS) ܠܵܐ ܡܘܼܩܪܸܒܼܹ̈ܐ ܩܵܐ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܡܲܟܠܝܼ ܠܒܵܥܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܩܵܐ JobKeeper payment ܬܚܘܿܬ ܡܬܝܼܚܘܼܬܵܐ ܕ JobKeeper.

  ܒܨܵܪܬܵܐ ܓܵܘ ܩܢܵܝܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ

  ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܕܡܬܝܼܚܘܼܬܵܐ، ܟܹܐ ܛܲܒܸܩܵܐ ܚܕܵܐ ܒܨܵܪܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܓܵܘ ܨܲܚܨܲܝܬܵܐ ܕܩܢܵܝܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ:

  • ܡܬܝܼܚܘܼܬܵܐ 1: ܒܸܕ ܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܚܙܝܼܬܘܿܢ ܕܩܢܵܝܬܵܘܟܼܘܿܢ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕ GST ܒܨܝܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܓܵܘ ܪܘܼܒܥܵܐ ܕܐܝܼܠܘܿܠ 2020 (ܬܲܡܘܼܙ، ܐܵܒ، ܐܝܼܠܘܿܠ) ܡܘܼܕܒܼܸܩܬܵܐ ܥܲܡ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܡܸܬܦܲܚܡܵܢܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ (ܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ، ܪܘܼܒܥܵܐ ܕܵܡܝܵܢܵܐ ܓܵܘ 2019).
  • ܡܬܝܼܚܘܼܬܵܐ 1: ܒܸܕ ܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܚܙܝܼܬܘܿܢ ܕܩܢܵܝܬܵܘܟܼܘܿܢ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕ GST ܒܨܝܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܓܵܘ ܪܘܼܒܥܵܐ ܕܟܵܢܘܿܢ ܐ 2020 (ܬܸܫܪܝܼܢ ܐ، ܬܸܫܪܝܼܢ ܒ، ܟܵܢܘܿܢ ܐ) ܡܘܼܕܒܼܸܩܬܵܐ ܥܲܡ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܡܸܬܦܲܚܡܵܢܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ (ܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ، ܪܘܼܒܥܵܐ ܕܵܡܝܵܢܵܐ ܓܵܘ 2019).

  ܚܙܹܝܡܘܼܢ actual decline in turnover test (ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܵܐ) ܝܲܢ ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡ ܘܲܟܝܼܠܵܘܟܼܘܿܢ ܪܘܼܫܡܵܝܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܩܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ.

  ܡܘܿܕܝܼ ܠܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ؟

  ܩܵܐ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܩܵܐ ܟܠ ܬܖܹ̈ܝܢ ܫܵܒܼܘܿܥܹ̈ܐ ܓܵܘ ܡܬܝܼܚܘܼܬܵܐ 1 ܝܲܢ 2 ܕ JobKeeper:

  • ܠܲܝܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܕܡܣܲܓܼܸܠܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݉ܚܹܪ݉ܬܵܐ ܩܵܐ ܡܬܝܼܚܘܼܬܵܐ ܕ JobKeeper ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܵܙܹܪܵܢ ܡܣܘܼܓܼܸܠܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ ܩܵܐ JobKeeper ܩܵܐ ܟܠ ܬܖܹ̈ܝܢ ܫܵܒܼܘܿܥܹ̈ܐ ܡܼܢ ܩܵܕ݉ܡ 28 ܐܝܼܠܘܿܠ.
  • ܠܲܝܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܕܡܛܲܝܡܸܢܝܼܬܘܿܢ ܠܚܝܼܡܘܼܬܵܐ ܕܦܵܠܵܚܵܐ ܝܲܢ ܕܒܲܩܪܝܼܬܘܿܢ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܩܵܐ ܕܩܵܒܠܝܼ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܚܫܸܚܹ̈ܐ ܒܝܼܵܘܟܼܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܡܲܦܠܸܚܵܢܲܝܗܝ ܠܚܝܼܡܵܐ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܵܙܹܪܵܢ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܬܘܿܢ ܩܵܐܠܲܝܗܝ ܡܼܢ ܩܵܕ݉ܡ 28 ܐܝܼܠܘܿܠ.
  • ܠܲܝܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܕܬܲܡܸܡܝܼܬܘܿܢ ܗܸܟ̰ ܡܲܛܠܵܒܹ̈ܐ ܐ݉ܚܹܪ݉ܢܹ̈ܐ ܐܸܢ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܬܘܿܢ ܩܵܐ ܚܲܕ ܫܲܘܬܦܵܢܵܐ ܠܚܝܼܡܵܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣ، ܙܵܘܕܵܐ ܡܼܢ ܐܵܢܝܼ ܕܩܘܼܕܸܡܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܡܼܢ ܫܲܪܲܝܬܵܐ ܕ JobKeeper ܒܢܸܣܒܲܬ ܕ:
   • ܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܚܲܕ ABN (ܪܲܩܡܵܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܝܵܐ) ܘ
   • ܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܕܲܚܠܵܐ ܘܙܘܵܕܹ̈ܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܛܘܼܝܡܸܢܹ̈ܐ.
    

  ܫܲܘܬܡܵܢܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܕ JobKeeper

  ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕ JobKeeper ܒܸܕ ܦܵܐܹܫ ܦܬܝܼܚܵܐ ܩܵܐ ܫܲܘܬܦܵܢܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ، ܒܫܲܪܛ ܕܬܲܡܸܡܝܼ ܠܡܲܛܠܵܒܹ̈ܐ ܕܠܚܝܼܡܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܗܿܝ ܡܸܬܚܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܠܚܝܼܡܬܵܐ.

  ܦܪܝܼܣܬܵܐ ܒܝܲܕ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܘܿܣܬܪܠܝܵܝܵܐ، ܟܵܢܒܪܵܐ.

   Last modified: 14 Apr 2021QC 62301