Show download pdf controls
 • JobKeeper Payment

  JobKeeper Payment ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܗܲܝܘܼܪܹܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐ ܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܥܘܼܓ̰ܸܙܹܐ ܒ Coronavirus ܕܡܟܲܣܝܼܠܗܘܿܢ ܡܲܨܪܵܦܹ̈ܐ ܕܐܲܦܣܘܼܢܝܵܬܹ̈ܐ (ܡܵܥܵܫܹ̈ܐ) ܕܦܵܠܵܚܲܝܗ̈ܝ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܒܘܼܫ ܪܵܒܵܐ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܕܚܲܡܝܼܠܗܘܿܢ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܲܝܗ̈ܝ ܘܕܠܵܐ ܫܵܠܝܼ ܡ̣ܢ ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܚܲܕ ܕܲܚܠܵܐ.

  ܚܲܡܵܝܬܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܹ̈ܐ ܓܵܘ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܘܕܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ ܓܵܘ ܡܲܪܚܲܛܬܵܐ ܕܒܵܬܲܝ ܬܲܓܵܪܘܼܬܲܝܗܝ ܒܸܕ ܡܲܬܒ݂ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܫܲܬܐܸܣܝܵܬܹ̈ܐ ܕܢܚܵܡܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܐܝܼܩܘܿܢܘܿܡܝܼܵܐ ܒܘܼܫ ܚܲܝܠܵܢܬܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܕ Coronavirus ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ.

  JobKeeper payment ܒܸܕ ܦܵܐܸܫ ܕܠܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܘܡܸܬܩܲܢܝܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܗܲܠ 27 ܐܝܼܠܘܿܠ 2020.

  ܝܠܘܿܦܘܼܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ:

  ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹܐ

  JobKeeper ܦܬܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐ ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹܐ ܠܗܲܝܘܼܪܲܝܗܝ ܕܦܵܪܥܝܼ ܩܵܐ ܦܵܠܵܚܲܝܗ̈ܝ ܠܚܝܼܡܹܐ ܠܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܬܵܐ ܡ̣ܢ ܣܵܟ݂ܵܐ (ܗܲܕ) ܬܲܚܬܵܝܵܐ ܪܫܝܼܡܵܐ ܕܐܲܦܣܘܼܢܬܵܐ (ܡܵܥܵܫܵܐ) ܕܓܵܪܲܓ ܦܵܝܫܵܐ ܦܪܝܼܥܬܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܡܲܕܲܐܬܵܐ (ܬܵܟܣ) ܒܟܠ ܬܪܹܝܢ ܫܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܐ.

  ܡܣܲܓܲܠܬܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ JobKeeper payment ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕ ATO's Business Portal، ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܵܐ ܕ myGov، ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܬܲܓܵܪܵܐ ܠܚܘܼܕܵܝܵܐ، ܝܲܢ ܚܲܒܝܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܡܣܘܼܓ݂ܠܵܐ ܡܵܨܹܐ ܕܥܵܒܸܕܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܫܘܼܓ݂ܠܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

  ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹܐ ܒܗ̇ܝܓܵܗܐ ܒܸܕ ܩܲܒܠܝܼ ܡ̣ܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܠܐܲܢܹܐ ܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܦܸܪܥܝܹܐ ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ ܦܵܠܵܚܵܐ ܠܚܝܼܡܵܐ.

  ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܓܵܪܲܓ ܕܦܵܪܥܝܼ ܩܵܐ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹܐ ܠܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܬܵܐ ܡ̣ܢ ܣܵܟ݂ܵܐ ܬܲܚܬܵܝܵܐ ܪܫܝܼܡܵܐ ܕܐܲܦܣܘܼܢܬܵܐ (ܡܵܥܵܫܵܐ) ܕܓܵܪܲܓ ܦܵܝܫܵܐ ܦܪܝܼܥܬܵܐ (ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܡܲܕܲܐܬܵܐ) ܒܟܠ ܬܪܹܝܢ ܫܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܕܐܵܢܝܼ ܡܵܨܝܼ ܕܛܵܠܒܝܼܠܹܗ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕ JobKeeper. ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ ܦܵܪܥܲܚ ܠܵܗ̇ ܐܲܝܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܡܬܲܘܚܪܵܐܝܼܬ ܒܟܠ ܝܲܪܚܵܐ ܩܵܐ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܐ.

  ܐܸܢ ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܫܵܠܝܼ ܡ̣ܢ ܠܸܦܪܵܥܲܝܗܝ ܦܵܠܵܚܲܝܗ̈ܝ ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܕܐܲܦܣܘܼܢܬܵܐ، ܒܗ̇ܝܓܵܗܐ ܐܵܢܝܼ ܠܹܐ ܗܵܘܝܼ ܠܚܝܼܡܹܐ ܠܩܲܒܘܼܠܲܝܗܝ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕ JobKeeper.

  ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܘܦܵܠܵܚܲܝܗ̈ܝ ܗܵܘܝܼ ܠܚܝܼܡܹܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕ JobKeeper، ܐܵܢܝܼ ܓܵܪܲܓ ܕܫܵܠܡܝܼ ܠܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܕܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ.

  ܝܠܘܿܦܘܼܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ:

  ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹܐ

  ܐܸܢ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܲܒܘܼܝܹܐ ܝܠܹܗ ܕܫܲܘܬܸܦ ܘܐܲܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܦܵܠܵܚܵܐ ܠܚܝܼܡܵܐ، ܐܵܢܝܼ ܓܵܪܲܓ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܕܵܐ JobKeeper payment – employee nomination notice (ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܵܝܵܐ). ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܣܲܙܓܘܼܪܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܘܼܚܫܸܚܹܐ ܒܝܲܕ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܓܵܪܫܝܼܬܘܿܢ ܕܪܲܥܢܵܐ ܥܲܠ ܦܸܬܩܵܐ (ܦ̮ܘܿܪܡ) ܘܕܡܲܕܥܸܪܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܩܵܐܠܲܝܗܝ ܕܠܵܐ ܥܲܪܩܲܠܬܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܡܵܨܝܼ ܕܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼ ܚܕܵܐ ܛܠܵܒܬܵܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ JobKeeper ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

  ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܫܲܘܬܘܼܦܹܐ ܓܵܘ JobKeeper. ܐܸܢ ܐܵܢܝܼ ܠܵܐ ܫܘܼܬܸܦܠܗܘܿܢ، ܐܵܢܝܼ ܠܹܐ ܡܵܨܝܼ ܕܛܵܠܒܝܼܠܹܗ JobKeeper ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

  ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ JobKeeper، ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܪܲܓ ܕܦܲܪܥܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܬܵܐ ܡ̣ܢ ܣܵܟ݂ܵܐ ܬܲܚܬܵܝܵܐ ܪܫܝܼܡܵܐ ܕܐܲܦܣܘܼܢܬܵܐ ܕܓܵܪܲܓ ܦܵܝܫܵܐ ܦܪܝܼܥܬܵܐ (ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܡܲܕܲܐܬܵܐ) ܒܟܠ ܬܪܹܝܢ ܫܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܡܵܨܝܼ ܕܩܲܒܠܝܼܠܹܗ JobKeeper ܡ̣ܢ ܓܹܒܵܘܟ݂ܘܿܢ.

  ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܗܵܘܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܬܪܹܝܢ ܝܲܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܚܲܕ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܐ ܡܵܨܹܐ ܕܛܵܠܸܒ ܠܹܗ JobKeeper ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܫܘܼܓ݂ܠܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܵܐ ܘܐܵܦ ܚܲܕ ܫܘܼܓ݂ܠܵܐ ܙܵܒ݂ܢܵܢܵܝܵܐ، ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܣܲܙܓܸܪܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܡܝܼܢܵܝܵܐ ܕܡܲܚܫܸܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܒܡܠܵܝܬܵܐ ܕ JobKeeper payment – employee nomination notice (ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܵܝܵܐ) ܘܡܲܕܥܲܪܬܘܿܗ̇ ܩܵܐ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܡܝܼܢܵܝܵܐ.

  ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܵܫܵܐܝܼܬ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܬܘܿܢ JobKeeper payment ، ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܒܸܕ ܦܵܐܸܫ ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܘܠܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܗܲܠ 27 ܐܝܼܠܘܿܠ 2020.

  ܝܠܘܿܦܘܼܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ:

  ܣܝܼܩܘܿܡܹ̈ܐ ܪܹܫܵܝܹܐ ܘܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܩܵܐ ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ

  • ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܟܬܸܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܫܸܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ JobKeeper Payment ܒܟܠ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܗܲܠ ܕܚܘܼܪܙܵܐ ܚܵܬܸܡ. ܨܲܚܨܘܼܢ ܠܸܚܙܵܝܵܐ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹܐ ܝܬܘܿܢ ܓܵܘ ܫܵܘܦܵܐ Enrol for JobKeeper (ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܵܝܵܐ).
  • ܐܸܢ ܡܣܲܓ݂ܘܼܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܫܸܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ JobKeeper payments، ܓܵܪܲܓ ܕܬܲܡܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܝܲܪܚܵܐ ܕܩܵܐܠܹܗ ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ.
  • ܓܵܪܲܓ ܕܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܒܘܼܕܵܩܵܐ ܒܸܣܢܝܼܣܵܝܵܐ ܝܲܪܚܵܝܵܐ (business monthly declaration) ܒܟܠ ܝܲܪܚܵܐ ܠܸܛܠܵܒܲܝܗܝ JobKeeper payments ܩܵܐ ܝܲܪܚܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ. ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܹܗ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܒܹܝܠ 1 ܘ 14 ܒܝܲܪܚܵܐ.
  • ܒܫܲܪܵܝܬܵܐ ܡ̣ܢ 20 ܬܲܡܘܼܙ 2020: JobKeeper payments ܩܵܐ ܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܡܫܘܼܪܸܪܹܐ ܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܛܸܦܠܹ̈ܐ ܦܪܝܼܩܹܐ ܝܢܵܐ.

  ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܠ JobKeeper Payments

  20 ܬܲܡܘܼܙ 2020 – ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܛܸܦܠܹ̈ܐ

  ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܓܵܘ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐ݇ܣܝܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܒ JobKeeper payments ܩܵܐ ܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܛܸܦܠܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܫܘܼܪܸܪܹܐ

  ܠܚܝܼܡܘܼܬܵܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ JobKeeper payments ܟܠܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܫܲܪܵܝܬܵܐ ܡ̣ܢ 20 ܬܲܡܘܼܙ ܩܵܐ:

  ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܕܚܲܕ ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܐ ܡܫܘܼܪܸܪܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܛܸܦܠܹ̈ܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܘܵܠܝܼܵܬܹ̈ܐ ܥܝܵܕܵܝܹ̈ܐ ܕܐܵܢܝܼ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܝܼܢܵܐ ܠܡܲܪܚܘܼܛܹܐ ܚܲܕ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܛܸܦܠܹ̈ܐ

  ܡܫܲܘܬܦܵܢܹ̈ܐ ܒܸܣܢܝܼܣܵܝܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣ ܪܘܼܫܡܵܝܬܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܡܙܲܘܸܕܵܢܬܵܐ ܡܫܘܼܪܸܪܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܛܸܦܠܹ̈ܐ.

  ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܛܸܦܠܹ̈ܐ ܕܚܲܬܸܬܝܼ (ܐܲܟܸܕܝܼ) ܕܐܵܢܝܼ ܠܹܐ ܛܵܠܒܝܼܠܹܗ JobKeeper ܩܵܐ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܘܡܫܲܘܬܦܵܢܹ̈ܐ ܒܸܣܢܝܼܣܵܝܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹܐ ܕܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܠܚܝܼܡܹܐ ܕܩܲܒܠܝܼܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ. ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܹܐ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܡܸܢܲܢ ܩܵܐ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ JobKeeper fortnight ܕ 8 (6 ܬܲܡܘܼܙ ܗܲܠ 19 ܬܲܡܘܼܙ).

  ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܲܬܝܼܬܹܐ ܡܘܼܕܝܼ ܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ، ܒܲܩܪܘܼܢ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܘܲܟܝܼܠܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܡܣܘܼܓ݂ܠܵܐ ܝܲܢ ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܲܢ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ.

  ܝܠܘܿܦܘܼܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ:

   Last modified: 11 Aug 2020QC 62301