Show download pdf controls
 • ܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܐܸܣܵܝܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܣܘܼܦܲܪܐܲܢܝܘܿܒ݂ܵܝܫܵܢ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ

  ܚܲܕ ܡܗܲܕܝܵܢܵܐ ܐܸܣܵܝܵܐ ܒܘܼܬ:

  • ܡܘܿܕܝܼ ܝܠܹܗ ܣܘܼܦܲܪܐܲܝܘܿܒ݂ܵܝܫܵܢ
  • ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܚܲܡܘܼܝܹܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܓܵܘܹܗ
  • ܡܘܿܕܝܼ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܡܲܙܝܘܼܕܲܝܗܝ ܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ.

  ܡܘܿܕܝܼ ܝܠܹܗ ܣܘܼܦܲܪܐܲܢܝܘܿܒ݂ܵܝܫܵܢ؟

  ܣܘܼܦܲܪܐܲܢܝܘܿܒ݂ܵܝܫܵܢ، ܝܲܢ 'ܣܘܼܦܲܪ'، ܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܚܘܼܡܝܹܐ ܒܝܲܕ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܫܸܢܹ̈ܐ ܟܲܕ ܐܲܚܬܘܿܢ ܦܠܵܚܵܐ ܝܬܘܿܢ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܚܵܝܝܼܬܘܿܢ ܒܝܼܲܝܗܝ ܐܝܼܡܵܢ ܕܫܵܠܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ.

  ܣܘܼܦܲܪ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܒܗ̇ܝ ܕܐܲܝܟ݂ ܟܡܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܚܲܡܝܼܬܘܿܢ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܫ ܪܵܒܵܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܩܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܡܫܲܘܬܒ݂ܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ (ܬܵܩܵܥܘܼܕ، ܐܝܼܡܵܢ ܕܫܵܠܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ).

  ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܓܲܪܫܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܚܲܕܟܡܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ - ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܐܝܼܡܵܢ ܕܡܫܲܘܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ (ܫܵܠܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ) ܝܲܢ ܐܝܼܡܵܢ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠܥܘܼܡܪܵܐ ܕ 65 ܫܸܢܹ̈ܐ.

  ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܚܲܡܸܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܓܵܘ ܣܘܼܦܲܪ؟

  ܩܵܐ ܣܲܗܡܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ، ܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܩܸܪ̈ܝܹܐ 'ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ' (‘contributions’)، ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܦܪܝܼܥܹܐ ܒܝܲܕ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܓܵܘ ܚܲܕ ܓܲܙܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܲܢܹܐ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܩܸܪܝܹܐ 'ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܥܪܝܼܒ݂ܬܵܐ' ܝܲܢ ܡܟܘܼܦܸܠܬܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ' (‘super guarantee’). ܡܸܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܦܵܪܥܝܼܠܗܘܿܢ ܐܲܢܹܐ ܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܒܪܹܫ ܡܘܼܥܵܫܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܟܡܵܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܓܵܪܲܓ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܵܪܸܥ ܠܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ.

  ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ، ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܪܲܓ ܕܦܵܪܸܥ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ:

  • ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕ 18 ܫܸܢܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ ܝܲܢ ܥܸܠܸܠ ܘܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܡܘܼܥܵܫܵܐ ܒܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ $450 ܝܲܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ (ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܡܲܕܲܐܬܵܐ (ܬܵܟܣ)) ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܚܲܕ ܝܲܪܚܵܐ ܣܘܼܪܓܵܕܵܝܵܐ
  • ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕܬܚܘܿܬ ܡ̣ܢ 18 ܫܸܢܹ̈ܐ ܝܼܬܘܿܢ ܘܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܡܘܼܥܵܫܵܐ ܒܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ $450 ܝܲܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ (ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܡܲܕܲܐܬܵܐ) ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܚܲܕ ܝܲܪܚܵܐ ܣܘܼܪܓܵܕܵܝܵܐ ܘܦܠܝܼܚܹܐ ܝܬܘܿܢ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ 30 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܚܲܕ ܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ.

  ܐܲܝܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܦܠܵܚܵܐ ܝܬܘܿܢ ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܐܝܼܬ، ܝܲܢ ܩܵܐ ܚܲܕ ܣܲܗܡܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܝܲܢ ܩܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܘܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܥܵܡܪܵܢܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܝܵܐ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܐܵܦ ܗܵܘܝܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܩܘܼܬܵܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܚܲܕ ܟܘܿܢܬܪܲܟܬܵܪܵܐ ܝܬܘܿܢ ܘܦܝܵܫܵܐ ܝܬܘܿܢ ܦܪܝܼܥܹܐ ܩܲܕܡܵܐܝܼܬ ܩܵܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܵܦܐܸܢ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܪܲܩܡܵܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܒܸܣܢܝܼܣܵܝܹ̈ܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ (Australian business number (ABN)).

  ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܦܪܝܼܥܹܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܠܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܝܼ ܕܣܘܼܦܲܪ؟

  ܒܫܲܪܵܝܬܵܐ ܡ̣ܢ 1 ܬܲܡܘܼܙ 2014، ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܣܒܝܼܪܬܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܬܸܒ݂ ܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡ̣ܢ 9.50 ܐܸܡܘܼܢܹ̈ܐ ܕܩܢܵܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܩܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܥܝܵܕܵܝܬܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܠܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ. ܐܲܝܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܪܫܝܼܡܬܵܐ ܕܙܵܝܕܵܐ ܕܲܪܓ݂ܵܢܵܐܝܼܬ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܫܸܢܹ̈ܐ ܐܵܬܝܵܢܹ̈ܐ.

  ܩܢܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܩܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܥܝܵܕܵܝܬܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܝܼܢܵܐ ܡܘܼܥܵܫܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܩܵܐ ܦܠܵܚܬܵܐ ܕܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܥܝܵܕܵܝܹ̈ܐ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕܥܸܠܸܠ ܝܼܢܵܐ ܡ̣ܢ ܡܘܼܥܵܫܵܐ ܦܣܝܼܣܐ ܘܚܲܕܟܡܵܐ ܫܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ ܘܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܙܵܘܕܵܢܹ̈ܐ ܘܚܲܕܟܡܵܐ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܩܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܡܲܢܝܲܚܬܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ. ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܩܵܐ ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܙܵܘܕܵܢܹ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܒܪܹܫ ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܥܝܵܕܵܝܹ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ (overtime hours) ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܦܝܼܫܹܐ ܚܒ݂ܝܼܫܹܐ ܓܵܘ ܩܢܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܩܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܥܝܵܕܵܝܬܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ.

  ܐܲܚܬܘܿܢ ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ، ܘܚܲܕܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܐܵܦ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܵܐ ܟܹܐ ܡܲܬܸܒ݂ ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ.

  ܡܘܿܕܝܼ ܐܸܢ ܡܲܦܠܸܚܵܢܝܼ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܡܲܬܘܼܒܹܐ ܠܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ؟

  ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܒܲܩܪܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܬ ܟܠܟܡܵܐ ܟܹܐ ܡܲܬܒ݂ܝܼ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ، ܘܓܵܘ ܐܲܝܢܝܼ ܓܲܙܵܐ ܟܹܐ ܡܲܬܒ݂ܝܼܠܗܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ، ܘܒܘܼܬ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܟܹܐ ܡܲܬܒ݂ܝܼܠܵܗ̇.

  ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܨܲܚܨܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܗ̇ܘ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܕܗܲܕܵܡܹ̈ܐ (Member statement) ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܕܩܘܼܒܠܹܗ ܝܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܓܲܙܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ، ܝܲܢ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ ܓܲܙܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܠܸܡܫܲܪܘܼܪܹܐ ܐܸܢ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܪܝܼܥܲܝܗܝ ܠܹܗ ܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܠܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ.

  ܐܸܢ ܗܵܠܵܐ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܦܪܵܥܝܘܿܗ̇ ܗ̇ܝ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܩܘܼܬܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡܲܢ ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 13 10 20.

  ܝܼܠܵܗ̇ ܐ

  ܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܕܗܵܘܸܝܢ ܙܗܝܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܐܵܡܪܝܼ ܕܐܵܢܵܐ ܡܵܨܸܝܢ ܕܡܵܛܸܝܢ ܠܙܘܼܙ̈ܝܼ ܕܣܘܼܦܲܪ ܒܟ݂ܝܼܪܵܐܝܼܬ؟

  ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܙܗܝܼܪܹ̈ܐ (ܗܸܫܝܵܪܹ̈ܐ) ܡ̣ܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܐܵܡܪܝܼ ܕܐܝܼܬ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܩܵܐ ܡܛܵܝܬܵܐ ܠܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܒܟ݂ܝܼܪܵܐܝܼܬ (ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܥܸܕܵܢܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ) ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܕܫܵܠܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ. ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܲܛܐܸܒ݂ܵܢܹ̈ܐ ܕܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܸܣܟܝܼܡܹ̈ܐ ܒܸܕ ܐܵܡܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܐܵܢܝܼ ܡܵܨܝܼ ܕܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܩܵܐ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܩܵܐ ܦܪܵܥܬܵܐ ܕܕܲܝܢܹ̈ܐ، ܩܵܐ ܙܒ݂ܵܢܬܵܐ ܕܚܲܕ ܒܵܝܬܵܐ ܝܲܢ ܕܚܕܵܐ ܪܵܕܝܼܬܵܐ، ܝܲܢ ܩܵܐ ܐ݇ܙܵܠܬܵܐ ܠܚܕܵܐ ܡܲܢܝܲܚܬܵܐ ܒܘܼܣܵܡܵܝܬܵܐ. ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܸܣܟܝܼܡܹ̈ܐ ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܹ̈ܐ ܘܒܸܕ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܬܲܢܒܹ̈ܐ ܩܸܫܝܹ̈ܐ ܐܸܢ ܫܲܪܸܟܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘܲܝܗܝ.

  ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ - ܦ̮ܝܼܠ ܡܚܲܠܘܼܨܘܿܗ̇ ܓܵܢܹܗ ܡ̣ܢ ܢܦܵܠܬܵܐ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܨܵܠܝܼܬܵܐ

  ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܐܲܢܹܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܥܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ ܗܘܸܝܵܐ ܝܘܸܢ ܚܲܡܘܼܝܹܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܙܵܒ݂ܢܸܢ ܚܕܵܐ ܪܵܕܝܼܬܵܐ. ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܚܲܒ݂ܪܵܢܝܼ ܓܵܘ ܕܘܼܟܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܗܘܼܡܙܸܡܠܹܗ ܥܲܡܝܼ ܘܐ݇ܡܝܼܪܹܗ ܕܚܲܕ ܚܲܒ݂ܪܹܗ ܡܵܨܹܐ ܕܗܲܝܸܪܝܼ ܕܓܵܪܫܸܢ ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܝܼ ܕܣܘܼܦܲܪ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܡܵܨܹܝܢ ܕܙܵܒ݂ܢܸܢ ܠܵܗ̇ ܪܵܕܝܼܬܵܐ.

  ܛܵܒ݂ܓܲܕܵܢܵܐܝܼܬ، ܨܘܼܚܨܹܐ ܠܝܼ ܥܲܠ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕ ATO ܘܡܘܼܫܸܟ݂ܚܠܝܼ ܩܵܐ ܕܡܸܢܕܝܼ ܕܚܲܒ݂ܪܝܼ ܐ݇ܡܵܪܹܗ ܝܗܘܵܐ ܠܵܐ ܝܗܘܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܵܐ. ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܒܸܕ ܗܵܘܸܝܢ ܗܘܵܐ ܓܪܝܼܫܲܝܗܝ ܒܸܕ ܦܵܪܥܸܢ ܗܘܵܐ ܥܲܠܲܝܗܝ ܡܲܕܲܐܬܵܐ ܒܲܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ 45 ܐܸܡܘܿܢܹ̈ܐ. ܐܵܦ ܒܲܠܟܵܐ ܕܒܸܕ ܦܵܪܥܸܢ ܗܘܵܐ ܚܕܵܐ ܓܸܙܝܼܬܵܐ (ܓ̰ܸܙܵܐ) ܘܒܪܸܫ ܕܐܵܗܵܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܕܵܡܟ݂ܸܢ ܗܘܵܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܩܵܐ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ - ܐܵܗܵܐ ܚܸܠܛܵܐ ܒܸܕ ܡܲܚܣܸܪ ܗܘܵܐ ܠܝܼ ܪܵܒܵܐ.

  End of example

  ܐܵܦ ܚܙܘܿܢ:

  ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܓܲܒܸܢ ܠܹܗ ܚܲܕ ܓܲܙܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ؟

  ܣܲܗܡܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܕܓܲܒܝܼ ܠܗ̇ܘ ܓܲܙܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܒܵܥܝܼ ܕܙܘܼܙܲܝܗ̈ܝ ܕܣܘܼܦܲܪ ܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܬܒܹܐ. ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹܐ ܝܬܘܿܢ، ܓܵܪܲܓ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܵܗܸܒ݂ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܦܸܬܩܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܬܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܵܐ (Standard choice form) ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ 28 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܐܝܼܡܵܢ ܕܫܘܼܪܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܠܵܚܵܐ ܩܵܐ ܗ̇ܘ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܐ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܒܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ. ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܵܐ ܓܘܼܒܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܓܲܙܵܐ، ܒܗ̇ܝܓܵܗܵܐ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܸܕ ܓܲܒܹܐ ܚܲܕ ܓܲܙܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

  ܟܠܲܝܗܝ ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܚܲܕ ܓܲܙܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܪܫܝܼܡܵܐ ܕܟܹܐ ܦܵܐܸܫ ܝܕܝܼܥܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ 'ܓܲܙܵܐ ܪܫܝܼܡܵܐ' (‘default fund’)، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܲܬܒ݂ܝܼܠܗܘܿܢ ܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܥܪ̈ܝܼܒܹܐ ܕܣܘܼܦܲܪ (super guarantee payments) ܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܡ̣ܢ ܦܲܠܵܚܲܝܗ̈ܝ ܕܠܵܐ ܝܢܵܐ ܓܘܼܒܝܹܐ ܚܲܕ ܓܲܙܵܐ ܩܵܐ ܓܵܢܲܝܗܝ.

  ܐܸܢ ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܠܓܵܘ ܚܲܕ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܕܗܵܙܸܪܵܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܒܸܕܟ݂ܵܪܲܝܗܝ ܦܘܼܨܵܠܹ̈ܐ ܕܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܡܲܦܠܸܚܘܼܢ ܠܹܗ ܚܘܼܪܙܵܐ ܕ myGov ܠܡܲܫܟ݂ܘܼܚܲܝܗܝ ܟܠܲܝܗܝ ܚܘܼܫܒܵܢܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

  ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܵܨܸܝܢ ܕܝܵܕܥܸܢ ܡܘܿܕܝܼ ܩܲܘܘܼܡܹܐ ܝܠܹܗ ܠܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܝܼ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܝܼ ܕܣܘܼܦܲܪ؟

  ܐܲܟܸܕܘܼܢ ܩܵܐ ܕܓܲܙܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܲܣܘܼܦܲܪ ܐܝܼܬܠܹܗ ܪܲܩܡܵܐ ܕܡܹܐܣܲܪܬܵܘܟ݂ܘܿܢ (ܦ̮ܵܝܹܠܵܘܟ݂ܘܿܢ) ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ (Tax File Number TFN)). ܐܲܝܵܐ ܒܸܕ ܥܵܒ݂ܕܵܐ ܠܵܗ̇ ܒܘܼܫ ܗܵܣܵܢܵܝܝܼ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܡܘܿܕܝܼ ܩܲܘܘܼܡܹܐ ܝܠܹܗ ܠܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ، ܘܕܡܫܲܢܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܠܓܵܘ ܚܲܕ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ، ܘܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܟܡܵܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܩܘܼܒܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܡ̣ܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ.

  ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܐܸܢ ܓܲܙܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܝܼܬܠܹܗ TFN ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܓܲܫܲܩܬܵܐ ܓܵܘ ܒܘܼܝܵܢܹ̈ܐ ܕܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܟܹܐ ܫܲܕܪܝܼܠܗܘܿܢ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

  ܝܕܹܝܥܡܘܿܢ ܡܘܿܕܝܼ ܩܲܘܘܼܡܹܐ ܝܠܹܗ ܠܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕ myGov

  ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܒܵܪܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕ myGov ܘܕܐܵܣܪܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ATO ܒܝܼܹܗ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ:

  • ܕܚܵܙܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܨܵܠܹ̈ܐ ܕܟܠܲܝܗܝ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܐܵܢܝܼ ܚܘܼܫܒܵܢܹ̈ܐ ܕܛܘܼܠܩܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ ܝܲܢ ܕܡܘܼܢܫܸܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܕܝܼܲܝܗܝ
  • ܕܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܡܚܘܼܡܝܹܐ ܠܟܸܣ ATO. ܐܸܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ، ܝܲܢ ܓܲܙܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܝܲܢ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܹܐ ܝܢܵܐ ܡܨܵܝܵܐ ܕܡܲܫܟ݂ܚܝܼ ܚܲܕ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܡܵܨܝܼ ܕܡܫܲܕܪܝܼ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܠܓܵܘܹܗ، ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܚܲܡܲܚ ܠܗܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܡܓܹܝܒܵܘܟ݂ܘܿܢ
  • ܕܡܫܲܢܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܪܵܒܵܐ ܚܘܼܫܒܵܢܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܠܓܵܘ ܚܲܕ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܒܥܵܝܹܗ ܝܬܘܿܢ. ܐܸܢ ܐܲܝܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܡܫܲܢܵܝܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܓܲܙܵܐ ܠܓܵܘ ܚܲܕ ܓܲܙܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ، ܡܫܲܢܵܝܬܵܐ ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܡܬܘܼܡܸܡܬܵܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܬܠܵܬܵܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ.

  ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܐܵܬܝܵܢܹ̈ܐ:

  ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܵܨܹܝܢ ܕܡܲܙܝܸܕܸܢ ܠܗܘܿܢ ܙܘܼܙ̈ܝܼ ܕܣܘܼܦܲܪ؟

  ܒܪܹܫ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܹܐ ܦܲܪܹܥ ܠܵܗ̇ ܠܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ، ܐܵܦ ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕ 'ܕܵܒ݂ܘܿܚܘܼܬܵܐ ܕܡܘܼܥܵܫܵܐ' (‘salary sacrifice’)، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܸܕ ܦܵܪܹܥ ܠܚܲܕ ܣܲܗܡܵܐ ܕܡܘܼܥܵܫܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܫܩܝܼܠܬܵܐ، ܠܓܵܘ ܓܲܙܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܿܦܲܪ، ܝܲܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܘܼܥܵܫܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܕܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܡܲܕܲܐܬܵܐ، ܕܩܘܼܒܠܹܗ ܝܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ.

  ܐܸܢ ܓܘܼܒܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕ 'ܕܵܒ݂ܘܿܚܘܼܬܵܐ ܕܡܘܼܥܵܫܵܐ'، ܒܗ̇ܝܓܵܗܵܐ ܦܪܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܹܐ ܦܵܪܹܥ ܠܗܘܿܢ ܠܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܒܲܠܟܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܚܘܼܫܒܸܢܹܐ ܠܦܘܿܬ ܡܘܼܥܵܫܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕܬܵܐ ܡܘܼܒܨܸܪܵܐ.

  ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܬܚܘܼܡܹ̈ܐ (ܗܲܕܹ̈ܐ)، ܕܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܩܹܪܝܹܐ 'ܣܵܟ݂ܹ̈ܐ' (‘caps’)، ܥܲܠ ܟܡܵܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܠܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܟܠܚܕܵܐ ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ، ܕܠܵܐ ܦܪܵܥܬܵܐ ܕܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܲܕܲܐܬܵܐ. ܐܸܢ ܐܲܢܹܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܘܹܐ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܕܐܲܢܹܐ ܬܚܘܼܡܹ̈ܐ، ܒܗ̇ܝܓܵܗܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܲܕܲܐܬܵܐ. ܐܸܢ ܡܲܪܝܘܼܙܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܡܲܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܥܸܠܸܠ ܡ̣ܢ $25,000 ܠܓܵܘ ܓܲܙܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ (ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܡܘܼܬܒܹܐ ܒܝܲܕ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ)، ܫܩܘܼܠܘܼܢ ܡܸܠܟܵܐ (ܢܲܨܝܼܗܲܬ) ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ ܕܐܝܼܬܠܹܗ ܣܲܗܕܘܵܬܹ̈ܐ ܚܫܝܼܚܹ̈ܐ.

  ܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܡܘܼܬܒܹܐ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܒܝܲܕ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ

  ܐܸܢ ܕܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܘܼܦܵܐ ܝܠܹܗ ܝܲܢ ܡܸܨܥܵܝܵܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܡܘܼܬܒܹܐ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܒܝܲܕ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܵܐ.

  ܐܵܦ ܚܙܘܿܢ:

  ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܵܨܹܝܢ ܕܡܵܛܸܝܢ ܠܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܝܼ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ؟

  ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܐܝܼܡܵܢ ܕܡܫܲܘܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ (ܫܵܠܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ). ܐܝܼܢܵܐ ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܚܲܕܟܡܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܐܝܼܡܵܢ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܒܟ݂ܝܼܪܵܐܝܼܬ (ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܥܸܕܵܢܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ)، ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܸܛܪܹ̈ܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܹ̈ܐ ܩܸܫܝܹ̈ܐ ܝܲܢ ܩܸܛܪܹ̈ܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ.

  ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܩܵܢܘܿܢܵܐܝܼܬ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܠܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܡ̣ܢ ܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܡܚܘܼܡܝܹܐ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܡ̣ܢ ܩܵܕ݇ܡ ܥܸܕܵܢܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ، ܒܲܩܪܘܼܢ ܡ̣ܢ ܓܲܙܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܐܸܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ، ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܕܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܛܠܲܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ.

  ܥܵܡܪܵܢܹܐ ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܦܠܵܛܵܐ ܝܢܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܬܪܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ

  ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܥܵܡܪܵܢܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܝܵܐ ܘܦܠܵܚܵܐ ܝܬܘܿܢ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܘܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܩܘܼܬܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕܣܘܼܦܲܪ، ܓܵܪܲܓ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܵܪܹܥ ܠܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܥܪܝܼܒ݂ܬܵܐ (ܡܟܘܼܦܸܠܬܵܐ) ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܠܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܦܠܝܼܛܹܐ ܝܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܬܪܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܟܹܐ ܦܵܐܸܫ ܩܸܪܝܵܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܦܠܲܛܬܵܐ ܡ̣ܢ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ (Departing Australia super payment (DASP)).ܒܢܲܝ̈ ܐܲܬܪܵܐ ܕܢܝܘܼܙܝܼܠܲܢܕܵܐ ܘܥܵܡܪܵܢܹ̈ܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܠܲܝܬ ܠܗܘܿܢ ܗܲܩܘܼܬܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ.ܠܸܚܙܵܝܵܐ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ، ܘܠܸܛܠܵܒܹܗ DASP ܒܡܲܨܠܵܝܬܵܐ ܕܦܸܬܩܵܐ ܘܲܪܵܩܵܝܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܐ، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ato.gov.au/departaustralia.

  ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܡܘܼܥܒܸܪܹ̈ܐ ܠܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܬܪܵܘܵܬܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ

  ܐܸܢ ܡܲܥܒ݂ܘܼܪܹܐ ܝܬܘܿܢ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܦܹܢܫܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܚܲܕ ܐܲܬܪܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ، ܬܵܡܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܝܼ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܐܲܝܢܝܼ ܕܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܕܝܼܲܝܗܝ. ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡ ܡܵܠܘܿܟ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܸܣܦܵܢܵܝܵܐ ܝܲܢ ܥܲܡ ܘܲܟܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܬܵܘܬܵܒ݂ܘܼܬܵܐ.

  ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ

  ܐܸܢ ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܬ ܣܘܼܦܲܪ، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ato.gov.au/super ܝܲܢ ܩܪܘܿܢ ܠܲܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 13 10 20.

  ܐܸܢ ܠܹܐ ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܵܝܵܐ ܨܦܵܝܝܼ ܘܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ ܚܲܕ ܦܲܠܵܚܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ، ܩܪܘܿܢ ܩܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ ܘܕܦܲܫܲܩܬܵܐ (Translating and Interpreting Service) ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 13 14 50 ܠܸܛܠܵܒܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܩܪܵܝܬܵܘܟ݂ܘܿܢ.

   Last modified: 06 Apr 2020QC 45078