Show download pdf controls
 • ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪܐܲܢܝܘܿܒ݂ܵܝܫܵܢ (Superannuation guarantee amnesty)

  ܟܵܐܪܹ̈ܐ ܕ COVID-19

  ܦܲܪܡܘܼܝܹܐ ܝܘܲܚ ܕܒܲܠܟܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪܐܲܢܝܘܿܒ݂ܵܝܫܵܢ (ܦܘܼܚܵܠܵܐ) ܘܬܲܚܡܘܼܢܹܐ ܝܬܘܿܢ، ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܦܠܵܛܵܐ ܕ COVID-19، ܕܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܒܲܠܟܵܐ ܕܫܲܚܠܸܦܝܼ ܘܠܹܐ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܡܵܨܝܵܢܹ̈ܐ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܓܵܪܲܓ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇.

  ܐܸܢ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܫܲܘܬܸܦܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܦܘܼܚܵܠܵܐ، ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܠܹܗ ܕܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܩܵܐ ܡܲܩܪܲܒ݂ܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܠܹܗ 7 ܐܝܼܠܘܿܠ 2020.

  ܐܝܼܢܵܐ، ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ ܦܵܠܚܲܚ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܡܲܬܘܼܒܹܐ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ ܕܡܸܬܠܵܚܡܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܠܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܠܵܐ ܫܵܠܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܠܸܥܒ݂ܵܕܲܝܗܝ ܦܪܵܥܝܵܬܹ̈ܐ. ܐܲܢܹܐ ܡܲܪ̈ܝܲܙܝܵܬܹܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܢܵܐ:

  ܫܲܪ̈ܛܹܐ ܘܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܡܸܬܠܵܚܡܵܢܹ̈ܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܒܸܕ ܫܲܚܠܸܦܲܚܠܗܘܿܢ ܐܸܢ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܫܲܚܠܘܼܦܹܐ ܝܢܵܐ

  ܡܵܨܝܵܢܘܼܬܵܐ ܠܡܲܪܝܘܼܟ݂ܹܐ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ ܠܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ 7 ܐܝܼܠܘܿܠ 2020، ܕܝܼܠܹܗ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܡܸܬܚܵܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ، ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܒܣܝܼܩܘܿܡܵܐ 7 ܐܝܼܠܘܿܠ 2020 ܘܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܗܵܕܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܒܨܸܪܹܐ ܡ̣ܢ ܡܲܕܲܐܬܵܐ.

  ܐܸܢ، ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܦܠܝܼܚܠܲܢ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܡܵܨܝܵܢܹܐ ܠܚܲܡܘܼܝܲܝܗܝ ܦܪܵܥܝܵܬܹ̈ܐ، ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܩܸܛܠܵܒܵܐ ܝܠܹܗ ܡܸܢܲܢ ܕܒܲܛܠܲܚܠܵܗ̇ ܠܚܝܼܡܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܘܕܫܵܝܦܲܚܠܗܘܿܢ ܝܘܼܬܪܵܢܹ̈ܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ:

  ܒܲܛܲܠܬܵܐ ܕܠܚܝܼܡܘܼܬܵܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܸܕ ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܐܵܢܝܼ ܪ̈ܘܼܒ݂ܥܹܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ ܕܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ

  ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ ܡܲܕܥܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܝܢܝܼ ܪ̈ܘܼܒ݂ܥܹܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܦܝܼܫܹܐ ܦܸܪܥܝܹܐ – ܩܵܐ ܐܲܢܹܐ ܪ̈ܘܼܒ݂ܥܹܐ، ܒܸܕ ܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܡܢܵܬܵܐ ܕܡܦܲܪܢܣܵܢܘܼܬܵܐ ܒܟܡܵܝܘܼܬܵܐ (administration component) ܕ$20 ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ ܦܵܠܵܚܵܐ ܚܒ݂ܝܼܫܵܐ ܓܵܘ ܪܘܼܒܥܵܐ ܕܠܚܝܼܡܘܼܬܹܗ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܒܘܼܛܸܠܬܵܐ

  ܐܲܚܢܲܢ ܐܵܦ ܒܸܕ ܬܲܚܡܸܢܲܚ ܒܘܼܬ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܒܸܩܛܵܥܝܵܐ ܝܘܲܚ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܥܘܼܩܵܒ݂ܵܐ ܕܡܢܵܬܵܐ 7 (Part 7 penalty) ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܦܠܛܵܐ ܕܓܸܠܝܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ – ܦܵܠܵܛܵܐ ܕܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܕܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܥܘܼܩܵܒ݂ܵܐ ܕܡܢܵܬܵܐ 7 ܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܒܨܸܪܬܵܐ ܠܨܝܼܦܵܪ.

  ܐܲܚܢܲܢ ܐܵܦ ܒܸܝܕܵܥܝܵܐ ܝܘܲܚ ܕܦܠܵܛܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܕܐܵܢܝܼ ܒܸܕ ܩܲܒܠܝܼ ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܡܘܼܕܥܸܪܬܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ. ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ:

  ܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܕܠܚܝܼܡܹܐ ܝܢܵܐ ܘܫܘܼܕܪܹܐ ܝܢܵܐ ܚܲܕ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܕܥܘܼܩܵܒ݂ܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ (super guarantee charge (SGC)) ܒܹܝܠ 24 ܐܝܼܵܪ 2018 ܘ 6 ܐܵܕܵܪ 2020 (between 24 May 2018 and 6 March 2020)، ܒܸܕ ܡܲܕܪܸܣܲܚܠܗܘܿܢ ܦܸܬܩܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܟܡܵܐ ܓ̰ܲܠܕܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܡܸܬܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܡܘܼܕܥܸܪܹܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܩܘܼܬܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ

  ܐܸܢ ܦܸܪܥܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕ SGC ܝܲܢ ܦܸܪܥܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܙܵܘܕܵܢܹ̈ܐ ܠܓܵܘ ܓܲܙܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܫܹܢ݇ܬܵܐ ܕ 2017-18 ܝܲܢ ܕ 2018-19 ܕܠܚܝܼܡܹܐ ܝܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܲܒܨܲܪ̈ܝܵܬܹܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ، ܓܵܪܲܓ ܕܚܵܒ݂ܫܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܐܲܝܵܐ ܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܓܵܘ ܦܸܬܩܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܩܵܐ ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܠܚܝܼܡܬܵܐ. ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܫܘܼܚܠܸܦܘܿܗ̇ ܝܘܲܚ ܦܸܬܩܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ، ܒܸܕ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܡܘܼܕܥܸܪܬܵܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܩܘܼܬܵܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܟܡܵܐ ܓ̰ܲܠܕܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܡܸܬܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇. ܐܲܝܵܐ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܒܸܕ ܗܵܘܝܵܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ 14 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ.

  ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܡܵܨܲܚ ܕܦܲܪܥܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܡܘܼܕܥܸܪܹܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܠܚܝܼܡܬܵܐ، ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܚܲܬܸܬܝܼܬܘܿܢ (ܐܲܟܸܕܝܼܬܘܿܢ) ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܒܲܢܟܵܐ ܚܲܕܬܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܘܫܲܪܝܼܪܬܵܐ. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣ (Business Portal) ܝܲܢ ܒܩܪܵܝܬܲܢ ܒܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 13 28 66.

  ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܩܒܵܠܲܝܗܝ ܝܘܲܚ ܥܸܕܵܢܵܬܹ̈ܐ ܥܲܣܩܹ̈ܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ ܡܢܘܼܣܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܐܲܢܹܐ ܥܸܕܵܢܵܬܹ̈ܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܗܘܿܢ ܒܸܪܝܹܐ ܒ COVID-19 ܘܒܢܘܼܪܹ̈ܐ ܕܡܲܝܫܵܬܹ̈ܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ 2019-20. ܐܝܼܢܵܐ، ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܒܸܝܵܗܒܲܢ ܦܣܵܣܵܐ ܕܫܲܚܠܸܦܲܚܠܹܗ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܪܫܝܼܡܵܐ ܩܵܐ ܡܲܩܪܲܒ݂ܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܛܠܵܒܬܵܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ. ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܒܸܣܢܝܼܣ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܝܲܢ ܡܸܨܥܵܝܬܵܐ ܘܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܗܲܝܲܪܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܒܡܕܲܒܲܪܬܵܐ ܕܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ (ܙܵܡܝܼܢܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ) ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܘܕܣܘܼܦܲܪ، ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܥܪܝܼܨܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1800 806 218 ܝܲܢ ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡ ܚܲܕ ܡܵܠܘܿܟ݂ܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܡܗܘܼܡܢܵܐ.

  ܠܡܲܫܟ݂ܘܼܚܹܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܒܘܼܬ ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ، ܝܲܢ ܕܒܸܣܢܝܼܣܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܕܬܵܟ݂ܘܿܠܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ:

  COVID-19

  Bushfire 2019-20

  ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪܐܲܢܝܘܿܒ݂ܵܝܫܵܢ

  ܒܣܝܼܩܘܿܡܵܐ 6 ܐܵܕܵܪ 2020، ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܡܘܼܩܪܸܒ݂ܠܹܗ ܚܲܕ ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪܐܲܢܝܘܿܒ݂ܵܝܫܵܢ (superannuation guarantee (SG)) (ܦܘܼܚܵܠܵܐ). ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܒܸܫܒ݂ܵܩܵܐ ܝܠܹܗ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܡܓܲܠܝܼܠܹܗ ܘܦܵܪܥܝܼܠܹܗ ܥܘܼܩܵܒ݂ܵܐ (ܬܲܢܒܵܐ) ܩܵܐ ܠܵܐ ܦܪܵܥܬܵܐ ܕܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܥܘܼܩܵܒ݂ܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ (super guarantee charge (SGC)) ܕܠܵܐ ܝܗܘܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܦܪܝܼܥܬܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡܬܵܐ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܪܸܒܝܼܬܵܐ ܫܘܼܡܵܗܵܝܬܵܐ (nominal interest)، ܕܐܵܢܝܼ ܕܵܝܢܵܢܹܐ ܝܢܵܐ ܩܵܐ ܦܵܠܵܚܲܝܗ̈ܝ ܩܵܐ ܪ̈ܘܼܒܥܹܐ ܕܫܹܢܬܵܐ ܕܫܲܪܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܡ̣ܢ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ 1 ܬܲܡܘܼܙ 1992 ܗܲܠ 31 ܐܵܕܵܪ 2018، ܕܠܵܐ ܦܪܵܥܬܵܐ ܕܡܢܵܬܵܐ ܕܡܦܲܪܢܣܵܢܘܼܬܵܐ ($20 ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ ܦܵܠܵܚܵܐ ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ ܪܘܼܒܥܵܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ) ܝܲܢ ܥܘܼܩܵܒ݂ܵܐ ܕܡܢܵܬܵܐ 7.

  ܒܪܹܫ ܕܐܵܗܵܐ، ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕ SGC ܦܸܪܥܝܹܐ ܩܵܐ ATO ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ 24 ܐܝܼܵܪ 2018 ܘܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܣܵܥܲܬ 11:59 ܒܠܲܝܠܹܐ ܕ 7 ܐܝܼܠܘܿܠ 2020 ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܒܨܸܪܹܐ ܡ̣ܢ ܡܲܕܲܐܬܵܐ.

  ܐܵܢܝܼ ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܕܗܵܫܵܐܝܼܬ ܓܸܠܝܲܝܗܝ ܝܢܵܐ SGC ܠܵܐ ܦܸܪܥܝܹܐ ܩܵܐ ATO ܒܹܝܠ 24 ܐܝܼܵܪ 2018 ܘ 6 ܐܵܕܵܪ 2020 ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܣܢܝܼܩܹܐ ܕܛܵܠܒܝܼ ܝܲܢ ܕܡܸܩܪܸܒ݂ܝܼ ܛܠܵܒܬܵܐ ܡܸܢ݇ܕܪܹܫ – ܚܙܘܼܢ ܠܹܗ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܕ SG ܠܵܐ ܦܸܪܥܝܹܐ ܒܹܝܠ 24 ܐܝܼܵܪ 2018 ܘ 6 ܐܵܕܵܪ 2020 (Disclosures of unpaid SG between 24 May 2018 and 6 March 2020).

  ܐܵܢܝܼ ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܕܐܵܬܝܼ ܠܵܩܵܕ݇ܡܵܐ ܡ̣ܢ 6 ܐܵܕܵܪ 2020 ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܢܵܐ ܕܛܵܠܒܝܼ ܦܘܼܚܵܠܵܐ (apply for the amnesty) ܘܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܩܵܐ ܛܠܵܒܬܵܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ ܝܼܠܹܗ 7 ܐܝܼܠܘܿܠ 2020.

  ATO ܒܸܕ ܐܵܙܵܠ݇ܐ ܠܵܩܵܕ݇ܡܵܐ ܒܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܨܲܚܨܵܝܵܬܹ̈ܐ ܘܦܘܼܬܵܫܹ̈ܐ ܠܸܪܫܵܡܲܝܗܝ ܐܵܢܝܼ ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܝܢܵܐ ܦܪܵܥܝܵܐ SG ܕܦܵܠܵܚܲܝܗ̈ܝ. ܐܸܢ ܐܲܚܢܲܢ ܪܵܫܡܲܚܠܗܘܿܢ ܐܲܢܹܐ ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܕܐܵܢܝܼ ܐܵܬܝܼ ܠܵܩܵܕ݇ܡܵܐ، ܐܵܢܝܼ ܠܹܐ ܒܸܕ ܗܵܘܝܼ ܡܵܨܝܵܢܹܐ ܠܩܲܒܘܼܠܲܝܗܝ ܝܘܼܬܪܵܢܹ̈ܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ. ܐܵܦ ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܛܠܝܼܒܬܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܕܦܵܪܥܝܼ:

  ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܒܵܨܘܿܪܘܼܬܵܐ ܕ SG

  ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܪܸܒܝܼܬܵܐ ܫܘܼܡܵܗܵܝܬܵܐ (10%)

  ܣܲܗܡܵܐ ܕܡܦܲܪܢܣܵܢܘܼܬܵܐ ($20 ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ ܦܵܠܵܚܵܐ ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ ܪܘܼܒܥܵܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ)

  ܥܘܼܩܵܒ݂ܵܐ ܕܡܢܵܬܵܐ 7 (ܗܲܠ 200% ܕ SGC).

  ܒܪܹܫ ܕܐܵܗܵܐ، ܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܦܸܪܥܝܹܐ ܕ SGC ܠܹܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܒܨܸܪܹܐ ܡ̣ܢ ܡܲܕܲܐܬܵܐ.

  ܦܪܵܥܬܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܣܲܗܡܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܕܗܘܵܝܬܵܐ ܕܚܲܕ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܐ. ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܦܘܼܚܵܠܵܐ، ܝܲܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܦܸܪܥܝܹܐ ܣܘܼܦܲܪ ܩܵܐ ܪ̈ܘܼܒܥܹܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ ܕܠܵܐ ܝܢܵܐ ܠܚܝܼܡܹܐ، ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܗܵܠܵܐ ܓܵܪܲܓ ܕܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܕ SGC (SGC statement).

  ܝܠܘܿܦܘܼܢ ܒܘܼܬ:

  ܩܵܡܘܿܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܗܵܕܝܼܵܐ

  ܠܚܝܼܡܘܼܬܵܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܦܘܼܚܵܠܵܐ

  ܝܘܼܬܪܵܢܹ̈ܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ

  ܓܠܵܝܬܵܐ ܕܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܕ SG ܠܵܐ ܦܸܪܥܝܹܐ ܒܹܝܠ 24 ܐܝܼܵܪ 2018 ܘ 6 ܐܵܕܵܪ 2020

  ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܸܛܠܵܒܵܐ ܦܘܼܚܵܠܵܐ

  ܦܪܘܿܥܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܟܠܵܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܡܲܬܒ݂ܘܼܢ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ

  ܪܚܘܿܩܘܼܢ ܡ̣ܢ ܛܲܠܲܩܬܵܐ ܕܝܘܼܬܪܵܢܹ̈ܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ

  ܗܲܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܦܵܠܵܚܵܐ

  ܣܝܼܩܘܿܡܹ̈ܐ ܪܹܫܵܝܹ̈ܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ

  Media: [Super guarantee amnesty]
  https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiun3unsbfExternal Link (Duration: 00:39)

  ܐܵܦ ܚܙܘܼܢ:

  ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܥܘܼܩܵܒ݂ܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ (The super guarantee charge (SGC))

  ܐܸܡܘܼܢܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ (Super guarantee percentage) ܩܵܐ ܛܝܼܡܹ̈ܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕ SG

  ܩܵܡܘܿܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܗܵܕܝܼܵܐ

  ܡܵܨܝܵܢܘܼܬܵܐ ܕ ATO ܠܸܡܫܲܪܘܼܪܲܝܗܝ ܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܡܘܼܒܨܸܪܹܐ ܕ SG ܙܝܼܕܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܡܸܬܚܲܙܝܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܫ ܙܝܼܕܬܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܦܠܵܛܵܐ ܕܫܲܕܲܪܬܵܐ ܒܘܼܫ ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܝܲܕ ܓܲܙܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܘܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ.

  ܐܲܚܢܲܢ ܡܲܦܠܘܼܚܘܿܗ̇ ܝܘܲܚ ܐܲܝܵܐ ܡܵܨܝܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܝܘܿܕܵܐܝܼܬ ܠܸܪܫܵܡܲܝܗܝ ܐܵܢܝܼ ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܕܦܸܪܥܝܹܐ ܝܢܵܐ ܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܡܘܼܒܨܸܪܹܐ ܕ SG.

  ܐܸܢ ܐܲܚܢܲܢ ܪܵܫܡܲܚܠܗܘܿܢ ܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܕܦܪܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܡܘܼܒܨܸܪܹܐ ܕ SG ܩܵܐ ܚܲܕ ܪܘܼܒܥܵܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܗܘܵܐ ܚܒ݂ܝܼܫܵܐ ܓܵܘ ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܘܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܓܸܠܝܹܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܲܝܗܝ، ܒܪܹܫ ܗܘܵܝܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܵܝܢܵܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܦܪܵܥܬܵܐ ܕܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܡܘܼܒܨܹܪܬܵܐ ܕ SG، ܐܲܚܬܘܿܢ ܐܵܦ ܒܸܕ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܕܵܝܢܵܢܹܐ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ:

  ܣܲܗܡܵܐ ܕܡܦܲܪܢܣܵܢܘܼܬܵܐ ($20 ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ ܦܵܠܵܚܵܐ ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ ܪܘܼܒܥܵܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ)

  ܗܲܠ 200% ܕܥܘܼܩܵܒ݂ܵܐ ܕܡܢܵܬܵܐ 7 (ܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡ̣ܢ 100% ܐܸܢ ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܝܗܝܼܒ݂ܵܐ)

  ܪܸܒܝܼܬܵܐ ܫܘܼܡܵܗܵܝܬܵܐ (10%)

  ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܪܸܒܝܼܬܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܵܐ (general interest charge (GIC)).

  ܒܪܹܫ ܕܐܵܗܵܐ، ܠܹܐ ܒܸܕ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܡܵܨܝܵܢܹ̈ܐ ܠܡܲܒܨܘܼܪܲܝܗܝ ܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܦܸܪܥܝܹܐ ܕ SGC ܡ̣ܢ ܡܲܕܲܐܬܵܐ.

  ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ: ܡܲܚܦܲܠܬܵܐ ܡ̣ܢ ܠܸܓܠܵܝܵܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕ SG

  ܒܹܝܢ ܐܝܼܬܠܸܗ ܚܕܵܐ ܨܵܐܠܘܿܢ ܘܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚ ܚܲܡܫܵܐ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ. ܚܲܕܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܗ̇ܘ ܐܝܼܬܠܹܗ ܥܲܣܩܘܼܬܵܐ ܒܦܪܵܥܬܵܐ ܕ SG ܕܦܵܠܵܚܘܼܗ̈ܝ ܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܗܲܩܘܼܬܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼܠܵܗ̇. ܒܹܝܢ ܒܸܫܡܵܥܝܵܐ ܝܠܹܗ ܒܘܼܬ ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕ SG، ܐܝܼܢܵܐ ܒܸܩܛܵܥܝܵܐ ܝܠܹܗ ܒܚܝܼܵܠܹܗ ܕܗ̇ܘ ܠܲܝܬܠܹܗ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܚܲܫܒܸܢ ܠܵܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܠܵܐ ܝܠܹܗ ܦܸܪܥܝܘܿܗ̇ ܘܕܒܸܕ ܥܵܒܸܕܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܫܘܼܓ݂ܠܵܐ ܒܚܲܪܬܵܐ.

  ATO ܡܲܦܠܘܼܚܘܿܗ̇ ܝܠܵܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܩܘܼܒܸܠܬܵܐ ܡ̣ܢ ܓܲܙܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܘܡܫܲܪܘܼܪܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܒܹܝܢ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܦܸܪܥܝܘܿܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ SG ܕܓܵܪܲܓ ܗܵܘܹܐ ܗܘܵܐ ܦܸܪܥܝܘܿܗ̇ ܩܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܐܲܪܒܥܵܐ ܪ̈ܘܼܒܥܹܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ 2017.

  ܒܣܝܼܩܘܿܡܵܐ 14 ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ 2020 ܒܹܝܢ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܠܹܗ ܚܕܵܐ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܡ̣ܢ ATO ܠܡܲܕܥܘܼܝܹܐ ܕܐܵܢܝܼ ܫܘܼܪܝܹܐ ܝܢܵܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܚܲܕ ܦܘܼܬܵܫܵܐ (audit). ܐܵܢܝܼ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܢܵܐ ܣܲܗܕܘܼܬܵܐ (ܡܲܙܒܲܛܬܵܐ) ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܩܵܐ ܪ̈ܘܼܒܥܹܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ.

  ܒܹܝܢ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܠܹܗ ܣܸܓ݂ܠܘܼܗ̈ܝ ܘܡܲܫܟ݂ܘܼܚܹܐ ܝܠܹܗ ܕܐܝܼܬ ܗܘܝܼܬܵܐ ܚܕܵܐ ܒܵܨܘܿܪܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ SG ܦܪܝܼܥܬܵܐ. ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܕܟܡܵܝܬܵܐ ܕ SGC ܕܓܵܪܲܓ ܦܵܪܸܥܠܵܗ̇ ܝܼܠܹܗ $12,800، ܘܐܲܝܵܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܵܨܘܿܪܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ SG، ܘܪܸܒܝܼܬܵܐ ܘܣܲܗܡܵܐ ܕܡܦܲܪܢܣܵܢܘܼܬܵܐ

  ܒܹܝܢ ܒܸܕܟ݂ܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܒܘܼܬ ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܘܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܒܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܩܵܐ ATO ܠܸܚܙܵܝܵܐ ܐܸܢ ܗ̇ܘ ܠܚܝܼܡܵܐ ܝܠܹܗ. ATO ܡܲܕܥܘܼܝܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܵܐܠܹܗ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ ܚܬܝܼܡܵܐ ܝܗܘܵܐ ܒܣܝܼܩܘܿܡܵܐ 7 ܐܝܼܠܘܿܠ 2020.

  ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܒܹܝܢ ܠܵܐ ܓܸܠܝܵܐ ܠܹܗ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܒܵܨܘܿܪܘܼܬܵܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ، ܗ̇ܘ ܓܵܪܲܓ ܕܦܵܪܹܥܠܵܗ̇ ܟܠܵܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ SGC ܕܝܼܠܵܗ̇ $12,800. ܐܲܝܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ $400 ܩܵܐ ܣܲܗܡܵܐ ܕܡܦܲܪܢܣܵܢܘܼܬܵܐ (5 ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ × $20 × 4 ܪ̈ܘܼܒܥܹ̈ܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ). ATO ܐܵܦ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܕ $12,800 ܕܥܘܼܩܵܒ݂ܵܐ ܕܡܢܵܬܵܐ 7 ܕܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡ̣ܢ 100% ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܡܲܒܨܲܪܬܘܿܗ̇ ܡ̣ܢ 200%.

  ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܕܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܒܹܝܢ ܕܵܝܢܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐ ATO ܝܼܠܹܗ $25,600. ܒܹܝܢ ܠܹܐ ܡܵܨܹܐ ܕܡܲܒܨܸܪ ܡ̣ܢ ܡܲܕܲܐܬܵܐ ܠܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ $12,800 ܕ SGC، ܘܐܵܦ ܠܹܐ ܡܵܨܹܐ ܕܡܲܒܨܸܪ ܠܵܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܕܥܘܼܩܵܒܵܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ $12,800.

  ܐܸܢ ܒܹܝܢ ܗܵܘܹܐ ܗܘܵܐ ܨܘܼܚܨܸܝܲܝܗܝ ܣܸܓ݂ܠܘܼܗ̈ܝ ܘܓܸܠܝܲܝܗܝ ܒܵܨܘܿܪ̈ܘܼܝܵܬܹܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ، ܗ̇ܘ ܠܹܐ ܦܵܪܸܥ ܗܘܵܐ ܥܘܼܩܵܒ݂ܵܐ ܒܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ $12,800 ܘܐܵܦ ܠܹܐ ܦܵܪܸܥ ܗܘܵܐ $400 ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܣܲܗܡܵܐ ܕܡܦܲܪܢܣܵܢܘܼܬܵܐ. ܒܪܹܫ ܕܐܵܗܵܐ، ܗ̇ܘ ܒܸܕ ܡܵܨܹܐ ܗܘܵܐ ܕܡܲܒܨܸܪ ܗܘܵܐ ܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܡܲܕܲܐܬܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ SGC ܦܪܝܼܥܬܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ 7 ܐܝܼܠܘܿܠ 2020.

  End of example

  ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ ܐܵܬܝܵܢܬܵܐ:

  ܠܸܝܠܵܦܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܬ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܐ، ܨܲܚܨܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܕܘܼܪܬܵܐ ܕܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܵܬܹ̈ܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܵܐ (super guarantee employer obligations course) ܡܲܓܵܢܵܝܬܵܐ ܕܐܝܼܬܠܲܢ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ.

  ܠܚܝܼܡܘܼܬܵܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܦܘܼܚܵܠܵܐ

  ܠܸܗܘܵܝܵܐ ܠܚܝܼܡܹܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܦܘܼܚܵܠܵܐ، ܓܵܪܲܓ ܕܫܵܠܡܝܼܬܘܿܢ ܘܕܬܲܡܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܒܸܐܬܵܝܵܐ ܝܢܵܐ. ܓܵܪܲܓ ܝܼܠܵܗ̇ ܕܐܲܚܬܘܿܢ:

  ܠܵܐ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܦܝܼܫܹܐ ܡܘܼܕܸܥܝܹܐ ܕ ATO ܨܲܚܨܘܼܝܘܿܗ̇ ܝܠܵܗ̇ ܝܲܢ ܡܲܪܝܘܼܙܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܨܲܚܨܸܝܵܐ ܠܵܗ̇ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕ SG ܩܵܐ ܪܘܼܒܥܵܐ\ܪ̈ܘܼܒܥܹܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ ܕܓܸܠܝܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐ݇ܣܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܒܝܼܲܝܗܝ

  ܓܵܠܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܒܵܨܘܿܪܘܼܬܵܐ ܕ SG ܩܵܐ ܚܲܕ ܦܵܠܵܚܵܐ ܕܗܲܠ ܗܵܕܝܼܵܐ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܓܸܠܝܘܿܗ̇ ܩܵܐܠܲܢ (ܝܲܢ ܒܸܓܠܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܙܵܘܕܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܨܘܿܪܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܚܲܕ ܪܘܼܒܥܵܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ ܕܩܲܕ݇ܡܬܵܐ ܓܸܠܝܘܿܗ̇ ܝܬܘܿܢ ܗܘܵܐ)

  ܓܵܠܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܪܘܼܒܥܵܐ\ܪ̈ܘܼܒܥܹܐ ܕܫܲܪܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܡ̣ܢ 1 ܬܲܡܘܼܙ 1992 ܘܗܲܠ 31 ܐܵܕܵܪ 2018.

  ܡܫܲܕܪܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܦܸܬܩܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܠܝܼܬܵܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕ SG ܩܵܐ ATO. ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܩܵܐ ܩܲܒܲܠܬܵܐ ܕܦܸܬܩܵܐ ܝܼܠܹܗ 7 ܐܝܼܠܘܿܠ 2020.

  ܢܘܼܗܵܪܵܐ: ܐܵܦ ܒܸܕ ܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܕܵܝܢܵܢܹܐ ܝܬܘܿܢ ܩܵܐ ATO ܝܲܢ ܕܡܲܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܩܵܐ ܦܪܵܥܬܵܐ ܕܕܵܝܢܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܡܲܡܛܘܼܝܘܿܗ̇ ܝܬܘܿܢ ܦܸܬܩܵܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕ SG. ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܠܚܝܼܡܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܡܒܘܼܛܸܠܬܵܐ ܘܕܠܵܐ ܛܲܠܩܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܝܘܼܬܪܵܢܹ̈ܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ.

  ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ: ܠܚܝܼܡܘܼܬܵܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܦܘܼܚܵܠܵܐ

  ܟܠܘܿܘܹܐ ܐܝܼܬܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܒܹܝܬ ܩܲܗܘܵܐ (ܟܵܦ̮ܵܝ) ܘܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܵܐ ܚܲܡܫܵܐ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ. ܐܝܼܡܲܢ ܕܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܗܘܵܐ ܣܸܓ݂ܠ̈ܘܿܗ̇، ܗ̇ܝ ܡܘܼܫܸܟ݂ܚܠܵܗ̇ ܕܠܵܐ ܝܗܘܵܐ ܦܪܝܼܥܬܲܝܗܝ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕ SG ܩܵܐ ܦܵܠܵܚ̈ܘܿܗ̇ ܩܵܐ ܐܲܪܒܥܵܐ ܪ̈ܘܼܒܥܹܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ 2015-16. ܟܲܕ ܒܸܝܕܵܥܝܵܐ ܕܗ̇ܝ ܥܒ݂ܝܼܕܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܚܸܠܛܵܐ، ܟܠܘܿܘܹܐ ܡܠܵܝܲܝܗܝ ܝܠܵܗ̇ ܘܫܲܕܘܼܪܲܝܗܝ ܦܸܬܩܹ̈ܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕ SG ܩܵܐ ܐܲܢܹܐ ܪ̈ܘܼܒܥܹܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ.

  ܟܠܘܿܘܹܐ ܠܚܝܼܡܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܛܵܠܒܵܐ ܠܗܘܿܢ ܝܘܼܬܪܵܢܹ̈ܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕ SG ܒܗ̇ܝ ܕ:

  ܗ̇ܝ ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܦܝܼܫܬܵܐ ܡܘܼܕܹܥܬܵܐ ܕ ATO ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܠܵܗ̇ ܝܲܢ ܡܲܪܝܘܼܙܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܨܲܚܨܸܝܵܐ ܠܗܘܿܢ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܵܬ̈ܘܿܗ̇ ܕ SG ܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܪ̈ܘܼܒܥܹܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ ܕܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܐ݇ܣܝܼܪܵܐ ܝܗܘܵܘ ܒܝܼܲܝܗܝ

  ܗ̇ܝ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡܬܵܐ ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܓܠܝܼܬܵܐ ܩܵܐ ATO ܒܘܼܬ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܕܫܸܡܵܢܲܝܗܝ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܣܕܝܼܪܹܐ ܓܵܘ ܦܸܬܩܹ̈ܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕ SG ܘܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܪ̈ܘܼܒܥܹܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ ܕܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܐ݇ܣܝܼܪܵܐ ܝܢܵܐ ܒܝܼܲܝܗܝ

  ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܝܼܢܵܐ ܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܪ̈ܘܼܒܥܹܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ ܕܠܚܝܼܡܹܐ ܝܢܵܐ ܩܵܐ ܦܘܼܚܵܠܵܐ، ܘܐܲܢܹܐ ܝܼܢܵܐ ܪ̈ܘܼܒܥܹܐ ܕܒܸܢܦܵܠܵܐ ܝܢܵܐ ܒܹܝܠ 1 ܬܲܡܘܼܙ 1992 ܘܠܗܲܠ، ܘܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ، ܪܘܼܒܥܵܐ ܕܒܸܚܬܵܡܵܐ ܝܠܹܗ ܒܣܝܼܩܘܿܡܵܐ 31 ܐܵܕܵܪ 2018

  ATO ܩܘܼܒܠܲܝܗܝ ܠܵܗ̇ ܦܸܬܩܹ̈ܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕ SG ܕܟܠܘܿܘܹܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ 7 ܐܝܼܠܘܿܠ 2020.

  End of example

  ܝܘܼܬܪܵܢܹ̈ܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ

  ܐܸܢ ܚܫܝܼܚܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܦܘܼܚܵܠܵܐ، ܐܲܚܬܘܿܢ:

  ܒܸܕ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܒܨܸܪܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܲܕܲܐܬܵܐ ܠܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܕ SGC ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܩܵܐ ATO ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܣܝܼܩܘܿܡܵܐ 7 ܐܝܼܠܘܿܠ 2020

  ܠܹܐ ܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܣܲܗܡܵܐ ܕܡܦܲܪܢܣܵܢܘܼܬܵܐ ($20 ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ ܦܵܠܵܚܵܐ ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ ܪܘܼܒܥܵܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ) ܕܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܥܘܼܩܵܒ݂ܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ super guarantee charge (SGC)

  ܠܹܐ ܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܥܘܼܩܵܒ݂ܵܐ ܕܡܢܵܬܵܐ 7 (Part 7 penalty).

  ܢܘܼܗܵܪܵܐ: ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܦܝܼܫܹܐ ܝܬܘܿܢ ܗܵܫܵܐܝܼܬ ܡܨܘܼܚܨܸܝܹܐ ܩܵܐ ܚܲܕ ܪܘܼܒܥܵܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܫܲܚܠܸܦܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܒܵܨܘܿܪܘܼܬܵܐ ܕ SG ܕܓܸܠܝܘܿܗ̇ ܝܬܘܿܢ ܝܗܘܵܐ ܒܩܲܕ݇ܡܬܵܐ. ܐܝܼܢܐ، ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܙܵܘܕܵܢܹ̈ܐ ܚܲܕܬܵܐܝܼܬ ܓܸܠܝܹܐ ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼ ܡܚܘܼܫܒܸܢܹܐ ܩܵܐ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܝܘܼܬܪܵܢܹ̈ܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ.

  ܡܵܠܘܿܟ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܡܵܨܹܐ ܕܝܵܗܸܒ݂ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܸܠܟܵܐ (ܢܲܨܝܼܗܲܬ) ܙܵܘܕܵܢܵܐ ܒܘܼܬ ܫܲܘܬܲܦܬܵܐ ܓܵܘ ܦܘܼܚܵܠܵܐ. ܡܸܠܟܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܒܸܢܝܵܐ ܥܲܠ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܵܝܹܐ.

  ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܕܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܕ SG ܠܵܐ ܦܸܪܥܝܹܐ ܒܹܝܠ 24 ܐܝܼܵܪ 2018 ܘ 6 ܐܵܕܵܪ 2020

  ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡܬܵܐ ܓܠܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܠܵܐ ܦܸܪܥܝܹܐ ܕ SG ܩܵܐ ATO، ܟܲܕ ܒܸܣܒܵܪܵܐ ܝܬܘܿܢ ܗܘܵܐ ܠܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕ SG، ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܥܲܠ ܦܸܬܩܵܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕ SG.

  ATO ܒܸܕ ܨܲܚܨܹܝܵܐ ܠܗܘܿܢ ܟܠܲܝܗܝ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܡܩܘܼܒܠܹܐ ܒܹܝܠ 24 ܐܝܼܵܪ 2018 ܘ 6 ܐܵܕܵܪ 2020.

  ܐܸܢ ܓܸܠܝܵܢܘܟ݂ܘܿܢ ܠܚܝܼܡܵܐ ܝܠܹܗ، ܒܸܕ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܠܹܗ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ ܘܡܲܕܥܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܬ ܠܚܝܼܡܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ.

  ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܦܸܪܥܝܹܐ ܝܲܢ ܡܘܼܬܒܹܐ ܚܲܕ ܚܘܼܛܛܵܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ، ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܗܵܕܝܼܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܠܚܝܼܡܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܡܒܘܼܛܸܠܬܵܐ ܘܕܠܵܐ ܛܲܠܩܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܝܘܼܬܪܵܢܹ̈ܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ.

  ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܚܲܬܸܬܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܒܲܢܟܵܐ ܚܲܕܬܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܘܫܲܪܝܼܪܬܵܐ. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣ (Business Portal) ܝܲܢ ܒܩܪܵܝܬܲܢ ܒܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 13 28 66. ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܡܘܼܕܥܸܪܬܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܩܵܐ ܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡܬܵܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܗܘܵܘ ܫܩܝܼܠܹܐ ܡ̣ܢ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܲܝܵܐ ܒܸܕ ܗܲܝܹܪܵܐ ܠܲܢ ܕܦܲܪܥܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܡܘܼܕܥܸܪܹܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܠܚܝܼܡܬܵܐ.

  ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ: ܓܠܵܝܬܵܐ ܕܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܠܵܐ ܦܸܪܥܝܹܐ ܕ SG ܒܹܝܠ 24 ܐܝܼܵܪ 2018 ܘ 6 ܐܵܕܵܪ 2020

  ܓܪܵܗܲܡ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ ܕܚܕܵܐ ܫܲܪܝܼܟܘܼܬܵܐ ܕܡܲܥܡܲܪܬܵܐ. ܟܲܕ ܓܪܵܗܲܡ ܒܠܝܼܓܵܐ ܝܗܘܵܐ ܒܡܚܲܕܲܬܬܵܐ ܕܛܲܟ݂ܣܹܗ ܕܣܸܕܪܵܐ ܕܐܲܦܣܘܼܢܝܵܬܹ̈ܐ (payroll system) ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܬܲܡܘܼܙ 2018، ܗ̇ܘ ܡܘܼܫܸܟ݂ܚܠܹܗ ܕܫܲܪܝܼܟܘܼܬܵܐ ܦܪܝܼܥܬܵܐ ܝܗܘܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܒܵܨܘܿܪܬܵܐ ܕ SG ܩܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡ̣ܢ ܦܵܠܵܚ̈ܘܿܗ̇ ܩܵܐ ܚܲܕ݇ܕܲܪܝܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ، ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܕ 2012.

  ܓܪܵܗܲܡ ܒܗ̇ܝܓܵܗܐ ܡܘܼܚܒܸܪ ܠܹܗ ܩܵܐ ܘܲܟܝܼܠܹܗ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܘܦܠܝܼܚܠܹܗ ܥܲܡܹܗ ܠܗܲܕܘܼܪܹܐ ܘܠܡܲܩܪܘܼܒܹܐ ܒܘܼܝܵܢܹ̈ܐ ܕ SGC ܩܵܐ ܚܲܕ ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܕ 24 ܪ̈ܘܼܒܥܹܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ. ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܐܵܒ 2018، ܓܪܵܗܲܡ ܡܛܹܐ ܠܹܗ ܠܚܲܕ ܣܘܼܙܓܵܪܵܐ ܠܸܦܪܵܥܹܗ SGC ܩܵܐ ATO ܒܩܸܣܛܹ̈ܐ ܘܗܘܸܝܵܐ ܝܠܹܗ ܫܲܕܘܼܪܹܐ ܦܪܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܪܹܐܙܵܢܵܐܝܼܬ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܕܗ̇ܝܓܵܗܐ.

  ܓܪܵܗܲܡ ܒܸܫܡܵܥܝܵܐ ܝܠܹܗ ܒܘܼܬ ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕ SG ܘܒܲܩܘܼܪܹܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܘܲܟܝܼܠܹܗ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܐܸܢ ܗ̇ܘ ܠܚܝܼܡܵܐ ܝܠܹܗ ܕܫܲܩܸܠ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܚܵܠܵܐ. ܘܲܟܝܼܠܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܕܓܪܵܗܲܡ ܡܲܦܪܘܼܡܹܗ ܝܠܹܗ ܩܵܐܠܹܗ ܕܗ̇ܘ ܠܚܝܼܡܵܐ ܝܠܹܗ ܒܗ̇ܝ ܕܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ:

  ܐ݇ܣܝܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܒܪ̈ܘܼܒܥܹܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ ܕܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ 31 ܐܵܕܵܪ 2018

  ܦܝܼܫܠܗܘܿܢ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ 24 ܐܝܼܵܪ 2018

  ܠܵܐ ܝܗܘܵܘ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܦܠܵܛܵܐ ܕܚܕܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܒܝܲܕ ATO.

  ATO ܡܫܲܪܘܼܪܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܓܪܵܗܲܡ ܥܒ݂ܝܼܕܠܹܗ ܚܲܕ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܠܚܝܼܡܵܐ ܘܡܲܕܥܘܼܝܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܵܐܠܹܗ ܒܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ ܕܗ̇ܘ ܠܚܝܼܡܵܐ ܝܠܹܗ. ATO ܐܵܦ ܡܫܲܚܠܘܼܦܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܵܝܢܵܐ ܕ SGC ܕܓܪܵܗܲܡ ܘܒܸܫܝܵܦܹܗ ܝܠܵܗ̇ ܣܲܗܡܵܐ ܕܡܦܲܪܢܣܵܢܘܼܬܵܐ. ܟܲܕ ܓܪܵܗܲܡ ܨܘܼܚܨܸܝܘܿܗ̇ ܘܡܚܘܼܕܸܬܘܿܗ̇ ܝܠܹܗ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܚܘܼܫܒܵܢܹܗ ܕܒܲܢܟܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣ (Business Portal)، ܗ̇ܘ ܒܸܕ ܩܲܒܸܠ ܠܵܗ̇ ܟܠ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܣܲܗܡܵܐ ܕܡܦܲܪܢܣܵܢܘܼܬܵܐ ܡܘܼܕܥܸܪܬܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܠܚܝܼܡܬܵܐ.

  ܐܲܝܟ݂ ܟܡܵܐ ܕܓܪܵܗܲܡ ܦܵܠܸܚ ܠܦܘܿܬ ܚܘܼܛܵܛܹܗ ܕܦܪܵܥܬܵܐ، ܗ̇ܘ ܒܸܕ ܦܵܐܸܫ ܠܚܝܼܡܵܐ ܕܩܲܒܸܠ ܠܗܘܿܢ ܝܘܼܬܪܵܢܹ̈ܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ. ܐܲܝܵܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܨܵܝܬܹܗ ܕܡܲܒܨܸܪ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܲܕܲܐܬܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܦܪܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܣܝܼܩܘܿܡܵܐ 7 ܐܝܼܠܘܿܠ 2020.

  End of example

  ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܸܛܠܵܒܹܗ ܦܘܼܚܵܠܵܐ

  ܠܸܛܠܵܒܹܗ ܦܘܼܚܵܠܵܐ، ܐܲܚܬܘܿܢ ܓܵܪܲܓ ܕ:

  ܡܲܨܠܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ SG amnesty form (XLS 613KB)This link will download a file ܡܫܘܼܪܸܪܬܵܐ

  ܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܦܸܬܩܵܐ ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ ܪܘܼܒܥܵܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ ܠܦܘܿܬ ܦܘܼܩܕܵܢܹ̈ܐ ܚܒ݂ܝܼܫܹܐ ܓܵܘ ܦܸܬܩܵܐ

  ܨܲܚܨܝܼܬܘܿܢ ܕܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܬܪܝܼܨܹܐ ܝܢܵܐ ܘܕܠܲܝܬ ܚܸܠܛܹ̈ܐ ܓܵܘ ܦܸܬܩܵܘܟ݂ܘܿܢ

  ܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܒܘܼܕܵܩܵܐ ܠܸܡܫܲܪܘܼܪܹܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܬܘܿܢ ܦܘܼܚܵܠܵܐ

  ܚܲܡܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܦܸܬܩܵܐ ܓܵܘ ܚܲܕ ܠܦܵܦܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܕܫܵܐ ܕ .xls.

  ܓܵܪܲܓ ܕܚܲܡܝܼܬܘܿܢ ܣܸܓ݂ܠܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕܚܲܡܸܫ ܫܸܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܓܸܠܝܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܒܸܪܫܵܡܲܝܗܝ ܝܠܹܗ ܦܵܠܵܚܸ̈ܐ ܘܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܕ SGC ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܓܸܠܝܹܐ.

  ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܩܒܵܠܵܐ ܝܘܲܚ ܕܓܸܠܝܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܐ݇ܣܝܼܪܵܐ ܒܚܕܵܐ ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܕܙܵܘܕܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܓܵܘܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܚܲܡܵܝܬܵܐ ܕܣܸܓ݂ܠܹ̈ܐ ܩܵܐ ܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ. ܒܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܹ̈ܐ، ܓܸܠܝܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܐܸܫ ܒܸܢܝܵܐ ܥܲܠ ܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܕܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ.

  ܢܘܼܗܵܪܵܐ: ܒܘܼܝܵܢܹ̈ܐ ܕ SGC ܡܘܼܡܛܸܝܹܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ 5 ܐܵܕܵܪ 2020 ܠܹܐ ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼ ܩܒܝܼܠܹܐ ܩܵܐ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ. ܐܸܢ ܠܵܐ ܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܦܸܬܩܵܐ ܡܫܘܼܪܸܪܬܵܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕ SG ܝܲܢ ܠܵܐ ܚܲܡܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܓܵܘ ܚܲܕ ܠܦܵܦܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܕܫܵܐ ܕ .xls، ܒܲܠܟܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܩܒܝܼܠܬܵܐ.

  ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ: ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܕܒܘܼܫ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܡܸܫ ܫܸܢܹ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ

  ܙܗܵܢܓ ܡܘܼܪܚܸܛܵܐ ܝܠܹܗ ܚܕܲܐ ܫܲܪܝܼܟܘܼܬܵܐ ܕܡܙܲܘܲܕܬܵܐ ܕܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ ܡܒܘܼܫܸܠܬܵܐ (catering company) ܒܡܲܢܬܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܥܸܠܸܠ ܡ̣ܢ 20 ܫܸܢܹ̈ܐ. ܗ̇ܘ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܝܠܹܗ ܪܵܒܵܐ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ 20 ܫܸܢܹ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ، ܚܲܕܟܡܵܐ ܩܵܐ ܙܵܒ݂ܢܹ̈ܐ ܟܲܪ̈ܝܹܐ ܘܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܸܬܚܹ̈ܐ ܝܲܪ̈ܝܼܟ݂ܹܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܝܠܹܗ ܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܓܘܼܒ݂ܪܵܐ ܕܦܵܠܵܚܹ̈ܐ، ܗ̇ܘ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܚܲܬܝܼܬܵܐ ܐܸܢ ܦܸܪܥܝܵܐ ܝܠܹܗ ܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܬܪ̈ܝܼܨܹܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܩܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܦܵܠܵܚܘܼܗ̈ܝ. ܗ̇ܘ ܒܸܩܛܵܥܵܐ ܝܠܹܗ ܒܚܝܼܵܠܹܗ ܕܨܲܚܨܹܐ ܠܗܘܿܢ ܣܸܓ݂ܠܘܼܗ̈ܝ.

  ܙܗܵܢܓ ܫܸܡܥܝܵܐ ܝܠܹܗ ܒܘܼܬ ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕ SG ܘܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܒܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܩܵܐ ATO. ܗ̇ܘ ܒܵܥܹܐ ܕܝܵܕܸܥ ܟܡܵܐ ܠܵܒܵܬ݇ܪܵܐ ܗ̇ܘ ܓܵܪܲܓ ܕܕܵܥܸܪ، ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܫܘܼܚܠܸܦܲܝܗܝ ܝܠܹܗ ܛܲܟ݂ܣܹ̈ܐ ܕܣܸܕܪܵܐ ܕܐܲܦܣܘܼܢܝܵܬܹ̈ܐ (ܡܵܥܵܫܹ̈ܐ) ܚܲܕܟܡܵܐ ܓܵܗܵܐ ܒܥܒ݂ܵܪܬܵܐ ܕܙܲܒ݂ܢܵܐ.

  ATO ܒܸܐܡܵܪܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܙܗܵܢܓ ܕܨܲܚܨܹܐ ܠܗܘܿܢ ܦܪܵܥܝܵܬܘܼܗ̈ܝ ܩܵܐ ܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܡܸܫ ܫܸܢܹ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ، ܒܗ̇ܝ ܕܩܵܢܘܿܢܵܐ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܠܹܗ ܕܣܸܓ݂ܠܹ̈ܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܚܘܼܡܝܹܐ ܩܵܐ ܚܲܡܸܫ ܫܸܢܹ̈ܐ. ܐܵܢܝܼ ܒܸܐܡܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܩܵܐܠܹܗ ܕܐܸܢ ܐܝܼܬܠܹܗ ܣܸܓ݂ܠܹ̈ܐ ܒܘܼܫ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܕܐܲܢܹ̈ܐ، ܗ̇ܘ ܓܵܪܲܓ ܕܫܵܩܸܠ ܠܵܗ̇ ܐܲܝܵܐ ܦܘܼܪܣܵܐ ܘܡܬܲܪܸܨ ܠܗܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܒܵܨܘܿܪ̈ܘܼܝܵܬܹܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ ܕܗ̇ܘ ܡܵܨܹܐ ܕܪܵܫܸܡܠܗܘܿܢ. ܐܲܝܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܚܵܒ݂ܫܵܐ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܒܘܼܝܵܢܹ̈ܐ ܕܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܒܲܢܟܵܐ (bank statements) ܘܣܸܓ݂ܠܹ̈ܐ ܕܩܲܒܲܠܬܵܐ ܕܐܲܦܣܘܼܢܝܵܬܹ̈ܐ (pay slips) ܘܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܕܐܲܦܣܘܼܢܝܵܬܹ̈ܐ ܦܣܝܼܣܹ̈ܐ (award documents) ܐܲܝܟ݂ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܣܵܢܕܵܢܹ̈ܐ.

  ܐܲܝܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܗ̇ܝ ܕܐܵܦܐܸܢ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܵܨܝܼ ܕܡܲܫܟ݂ܚܝܼܠܗܘܿܢ ܣܸܓ݂ܠܹ̈ܐ، ܦܠܵܛܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܬܵܐ ܡܘܼܩܸܪܸܒ݂ܬܵܐ ܒܝܲܕ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܗܵܫܵܝܹ̈ܐ ܝܲܢ ܥܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܕ ATO ܫܲܪܝܵܐ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܚܲܕ ܦܘܼܬܵܫܵܐ ܕܐܲܝܢܝܼ ܪܘܼܒܥܵܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ 1 ܬܲܡܘܼܙ 1992. ܚܲܕ ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܠܹܐ ܡܲܟܠܹܐ ܩܵܐ ATO ܡ̣ܢ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܚܲܕ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕ SGC.

  End of example

  ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܐܵܬܝܵܢܹ̈ܐ:

  ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܵܗ̇ SG amnesty form (XLS 613KB)This link will download a file

  ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ 3،000 ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ، ܩܪܘܼܢ ܠܲܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 13 10 20 ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܚܕܵܐ ܦܸܬܩܵܐ ܒܘܼܫ ܓܘܼܒ݂ܪܬܵܐ.

  ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܲܕ ܦܸܨܠܵܐ ܒܘܼܫ ܡܸܬܡܲܛܝܵܢܵܐ ܕܦܸܬܩܵܐ ܡܫܘܼܪܸܪܵܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕ SG، ܩܪܘܿܢ ܠܲܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 13 10 20.

  ܫܲܕܪܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܦܸܬܩܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕ SG ܒܒܲܪܝܼܕܵܐ ܫܲܝܢܵܝܬܵܐ

  ܠܵܐ ܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܡܲܢܵܝܬܵܐ ܕ SGC (SGC calculator) ܕܓܵܘ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣ ܐܸܢ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܦܘܼܚܵܠܵܐ.

  ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܚܲܬܘܼܬܹܐ ܕܚܲܫܒܲܢܬܵܐ ܕܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ SGC ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܕܵܝܢܵܢܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܬܪܝܼܨܬܵܐ ܝܠܵܗ̇، ܘܕܦܠܵܚܬܵܐ ܥܲܠ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܸܕ ܗܵܘܝܵܐ ܒܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܙܪܝܼܙܬܵܐ، ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕ:

  ܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܐܵܬܵܐ ܕܒܲܪܝܼܕܵܐ (Mail function) ܓܵܘ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣ (Business Portal) ܝܲܢ ܓܵܘ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܩܵܐ ܘܲܟܝܼܠܹ̈ܐ (Online services for agents)

  ܓܲܒܝܼܬܘܿܢ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܚܲܕܬܬܵܐ (New message)

  ܛܵܒ݂ܥܝܼܬܘܿܢ ܫܲܪܒܵܐ: ܣܘܼܦܲܪܐܲܢܝܘܿܒ݂ܵܝܫܵܢ (Superannuation)

  ܛܲܒ݂ܥܝܼܬܘܿܢ ܡܠܘܿܐܵܐ: ܫܲܕܸܪ ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕ SG (Lodge SG amnesty)

  ܕܲܒܫܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ SG amnesty form (XLS 613KB)This link will download a file ܡܸܠܝܹ̈ܐ ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ ܪܘܼܒܥܵܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ ܠܐܸܓܲܪܬܵܐ ܕܒܲܪܝܼܕܵܐ ܫܲܝܢܵܝܬܵܐ. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܕܲܒܫܝܼܬܘܿܢ ܗܲܠ ܐܸܫܸܬ ܦܸܬܩܹ̈ܐ ܕܟܘܼܢܵܫܵܐ ܕܓܘܼܒ݂ܪܘܼܬܲܝܗܝ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ 4MB.

  ܡܵܠܘܿܟ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܡܵܨܹܐ ܕܝܵܗܸܒ݂ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܸܠܟܵܐ ܙܵܘܕܵܢܵܐ ܒܘܼܬ ܫܲܘܬܲܦܬܵܐ ܓܵܘ ܦܘܼܚܵܠܵܐ. ܡܸܠܟܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܒܸܢܝܵܐ ܥܲܠ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܵܝܹܐ.

  ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܫܘܼܪܵܪܵܐ ܕܠܚܝܼܡܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

  ܐܸܢ ܠܚܝܼܡܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܦܘܼܚܵܠܵܐ:

  ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܘܼܕܸܥܝܹܐ ܒܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ 14 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܒܲܠܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

  ܠܹܐ ܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܣܲܗܡܵܐ ܕܡܦܲܪܢܣܵܢܘܼܬܵܐ ($20 ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ ܦܵܠܵܚܵܐ ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ ܪܘܼܒܥܵܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ)

  ܠܹܐ ܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܥܘܼܩܵܒ݂ܵܐ ܕܡܢܵܬܵܐ 7

  ܒܸܕ ܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ، ܝܲܢ ܕܡܲܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܩܵܐ ܦܪܵܥܬܵܐ، ܕܟܘܼܢܵܫܵܐ ܕܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ SGC ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܕܵܝܢܵܢܹܐ ܝܬܘܿܢ. ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ ܫܲܕܪܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܪܲܩܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܚܲܘܝܵܢܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ (payment reference number (PRN)).

  ܒܸܕ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹܐ ܠܡܲܒܨܘܼܪܲܝܗܝ ܡ̣ܢ ܡܲܕܲܐܬܐ ܐܵܢܝܼ ܦܪܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܕ SGC ܕܠܚܝܼܡܹܐ ܝܢܵܐ ܩܵܐ ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܘܕܒܸܥܒ݂ܵܕܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ ܒܹܝܠ 24 ܐܝܼܵܪ 2018 ܘ 7 ܐܝܼܠܘܿܠ 2020.

  ܦܪܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܕ SGC ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ 7 ܐܝܼܠܘܿܠ 2020 ܠܹܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܒܨܸܪܹܐ ܡ̣ܢ ܡܲܕܲܐܬܵܐ.

  ܦܪܘܿܥܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܟܠܵܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܡܲܬܒ݂ܘܼܢ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܩܵܐ ܦܪܵܥܬܵܐ ܕܕܵܝܢܵܐ

  ܓܵܪܲܓ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܕܵܝܢܵܐ ܕ SGC ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܠܵܐ ܛܲܠܩܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܝܘܼܬܪܵܢܹ̈ܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ.

  ܐܸܢ ܦܸܪܥܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܚܲܕܪܹܫܵܐ ܩܵܐ ܚܲܕ ܓܲܙܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܘܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܫܘܼܕܪܘܿܗ̇ ܦܸܬܩܵܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ ܩܵܐܠܲܢ، ܓܵܪܲܓ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܒܘܼܨܵܪܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܡܬܲܘܚܪܵܐ (late payment offset).

  ܐܸܢ ܫܲܕܘܼܪܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ ܦܸܬܩܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ ܩܵܐ ATO، ܓܵܪܲܓ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܩܵܐܠܲܢ. ܠܵܐ ܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܕܵܝܢܵܐ ܕ SGC ܚܲܕܪܹܫܵܐ ܩܵܐ ܓܲܙܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܕܦܵܠܵܚܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܝܲܢ ܩܵܐ ܚܲܕ ܒܲܝܬܵܐ ܕܚܘܼܠܵܦܵܐ (clearing house).

  ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܦܵܠܚܝܼܬܘܿܢ ܒܩܲܠܘܼܠܘܼܬܵܐ:

  ܠܸܦܪܵܥܝܘܿܗ̇ ܟܠܵܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܕܵܝܢܵܐ، ܝܲܢ

  ܠܡܲܬܘܼܒܹܐ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܩܵܐ ܦܪܵܥܬܵܐ ܕܕܵܝܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕ SGC.

  ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ PRN ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ PRN ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܠ ܐܲܝܢܝܼ ܡ̣ܢ ܡܲܚܒܲܪܬܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܕܐ݇ܣܝܼܪܬܵܐ ܒ SGC ܝܲܢ ܐܸܫܛܵܪܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕ SGC ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܩܘܼܒܠܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ ܡܸܢܲܢ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡܬܵܐ ܩܵܐ ܗܲܪ ܗ̇ܘ ABN.

  ܐܸܢ ܠܹܐ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ PRN ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܡܸܢܲܢ ܒܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1800 815 886 ܒܹܝܠ ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܕ 8.00 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܘ 6.00 ܒܪܲܡܫܵܐ، ܬܪܹܝܢܒܫܲܒܵܐ ܗܲܠ ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ. ܐ݇ܡܘܿܪܘܼܢ ܠܲܢ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܚܲܕ PRN ܩܵܐ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܐ ܩܵܐ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕ SG. ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕ ABN ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܵܘܝܼ ܩܲܕ݇ܡ ܐܝܼܕܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܩܵܪܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ.

  ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܩܘܼܒܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ PRN ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܪܚܘܿܫܘܼܢ ܠ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܸܦܪܵܥܝܵܐ (How to pay) ܠܸܚܙܵܝܘܿܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܸܦܪܵܥܝܵܐ.

  ܢܘܼܗܵܪܵܐ: ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܦܸܪܥܝܹܐ ܕܕܵܝܢܵܐ ܕ SGC ܘܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܪܫܝܼܡܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܠܚܝܼܡܹܐ ܩܵܐ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ ܘܦܸܪܥܝܹܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ 7 ܐܝܼܠܘܿܠ 2020 ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܒܨܸܪܹܐ ܡ̣ܢ ܡܲܕܲܐܬܵܐ.

  ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ 1: ܦܪܵܥܬܵܐ ܕܟܠܵܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܕܵܝܢܵܐ ܩܵܐ ATO

  ܣܘܘܼ ܫܲܕܘܼܪܲܝܗܝ ܝܠܵܗ̇ ܦܸܬܩܹ̈ܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕ SG ܩܵܐ ܐܸܫܬܵܐ ܪ̈ܘܼܒܥܹܐ ܕܫܹܢܬ݇ܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ 6 ܐܵܕܵܪ 2020. ATO ܡܲܕܘܼܥܘܿܗ̇ ܝܠܵܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܠܚܝܼܡܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܩܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܪ̈ܘܼܒܥܹܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܓܸܠܝܹܐ.

  ܣܘܘܼ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ PRN ܕܝܼܘܿܗ̇ ܡ̣ܢ ATO ܘܦܪܵܥܝܘܿܗ̇ ܝܠܵܗ̇ ܟܠܵܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ SGC ܩܵܐ ATO.

  ܦܠܵܛܵܐ ܕܐܲܢܹܐ ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܝܼܠܹܗ ܕܣܘܘܼ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܚܝܼܡܬܵܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܹ̈ܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ. ܟܲܕ ܗ̇ܝ ܠܗܵܠܵܐ ܣܢܝܼܩܬܵܐ ܝܠܵܗ ܕܦܵܪܥܵܐ ܠܗܘܿܢ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܒܵܨܘܿܪܘܼܬܵܐ ܕ SG ܘܕܪܸܒܝܼܬܵܐ، ܗ̇ܝ ܠܹܐ ܦܵܪܥܵܐ ܠܹܗ ܣܲܗܡܵܐ ܕܡܦܲܪܣܵܢܘܼܬܵܐ ܘܠܹܐ ܩܲܒܠܵܐ ܠܹܗ ܥܘܼܩܵܒ݂ܵܐ ܕܡܢܵܬܵܐ 7. ܣܘܘܼ ܡܵܨܝܵܐ ܕܡܲܒܨܸܪܵܐ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܲܕܲܐܬܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܐܵܢܝܼ ܦܪܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܕܥܒ݂ܝܼܕܲܝܗܝ ܝܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ 7 ܐܝܼܠܘܿܠ 2020.

  End of example

   

  ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ 2: ܡܲܬܘܼܒܹܐ ܘܫܠܵܡܵܐ ܠܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܩܵܐ ܦܪܵܥܬܵܐ ܕܕܵܝܢܵܐ

  ܒܘܿܒ ܫܲܕܘܼܪܲܝܗܝ ܝܠܹܗ ܦܸܬܩܹ̈ܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕ SG ܩܵܐ ܐܲܪܒܥܵܐ ܪ̈ܘܼܒܥܹܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ 6 ܐܵܕܵܪ 2020. ATO ܡܲܕܥܘܼܝܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܵܐܠܹܗ ܕܗ̇ܘ ܠܚܝܼܡܵܐ ܝܠܹܗ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕ SG. ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܟܘܼܢܵܫܵܝܬܵܐ ܕܒܵܨܘܿܪܘܼܬܵܐ ܕܒܘܿܒ ܩܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܪ̈ܘܼܒܥܹܐ ܝܼܠܵܗ̇ $30,000.

  ܒܘܿܒ ܠܹܐ ܡܵܨܹܐ ܕܦܵܪܸܥܠܵܗ̇ ܟܠܵܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ $30,000 ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܫܲܕܲܪܬܵܐ ܕܦܸܬܩܹ̈ܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕ SG. ܗ̇ܘ ܒܸܐܙܵܠܵܐ ܝܠܹܗ ܠܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕ ATO ܠܡܲܬܘܼܒܹܐ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܩܵܐ ܦܪܵܥܬܵܐ ܕܕܵܝܢܵܐ. ܒܘܿܒ ܡܲܬܘܼܒܹܐ ܝܠܹܗ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܩܵܐ ܦܪܵܥܬܵܐ ܕܕܵܝܢܵܐ ܘܒܸܕ ܦܵܪܸܥ ܩܸܣܛܹ̈ܐ ܝܲܪ̈ܚܵܝܹܐ ܫܵܘܝܹ̈ܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܸܦܪܵܥܹܗ ܟܠܹܗ ܕܵܝܢܵܐ ܕ SGC.

  ܒܘܿܒ ܒܸܥܒ݂ܵܕܲܝܗܝ ܝܠܹܗ ܟܠܲܝܗܝ ܦܪܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܕܕܵܝܢܵܐ ܠܦܘܿܬ ܫܲܪ̈ܛܹܐ ܚܒ݂ܝܼܫܹܐ ܓܵܘ ܚܘܼܛܵܛܵܐ. ܩܵܐ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ، ܗ̇ܘ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܠܚܝܼܡܵܐ ܠܩܲܒܘܼܠܲܝܗܝ ܝܘܼܬܪܵܢܹ̈ܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ. ܒܘܿܒ ܡܵܨܹܐ ܕܡܲܒܨܸܪ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܲܕܲܐܬܵܐ ܐܵܢܝܼ ܦܪܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܕܗ̇ܘ ܥܵܒܸܕܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ 7 ܐܝܼܠܘܿܠ 2020.

  End of example

  ܐܵܦ ܚܙܘܼܢ:

  ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܦܪܵܥܬܵܐ (Help with paying)

  ܠܵܐ ܛܲܠܩܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܝܘܼܬܪܵܢܹ̈ܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ

  ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܐ݇ܣܝܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܒܠܚܝܼܡܘܼܬܵܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕܫܘܼܪܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܦܠܵܚܵܐ.

  ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܐܲܚܢܲܢ ܡܲܕܥܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܠܚܝܼܡܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܦܘܼܚܵܠܵܐ، ܠܚܝܼܡܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܡܒܘܼܛܸܠܬܵܐ ܘܒܸܕ ܛܲܠܩܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܝܘܼܬܪܵܢܹ̈ܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ:

  ܠܵܐ ܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ SGC ܕܓܵܪܲܓ ܦܵܝܫܵܐ ܦܪܝܼܥܬܵܐ، ܝܲܢ

  ܠܵܐ ܥܵܒ݂ܪܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ ܠܸܦܪܵܥܝܘܿܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ SGC ܩܵܐ ATO، ܘ

  ܠܵܐ ܫܵܠܡܝܼܬܘܿܢ ܠܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܸܦܪܵܥܹܐ ܕܵܝܢܵܐ ܕ SGC.

  ܐܸܢ ܠܚܝܼܡܘܼܬܵܐ ܕܓܸܠܝܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܒܘܼܛܸܠܬܵܐ، ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ:

  ܡܲܕܥܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ ܒܘܼܬ ܗ̇ܘ ܪܘܼܒܥܵܐ ܕܫܹܢ݇ܬ̈ܐ ܝܲܢ ܐܵܢܝܼ ܪ̈ܘܼܒܥܹܐ ܕܩܵܐܠܲܝܗܝ ܠܚܝܼܡܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܒܘܼܛܸܠܬܵܐ

  ܛܵܠܒܲܚ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܣܲܗܡܵܐ ܕܡܦܲܪܢܣܵܢܘܼܬܵܐ ($20 ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ ܦܵܠܵܚܵܐ ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ ܪܘܼܒܥܵܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ) ܕ SGC

  ܡܲܦܠܸܚܲܚܠܹܗPS LA 2019/1 ܠܸܡܫܲܪܘܼܪܹܐ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܚܲܕ ܥܘܼܩܵܒ݂ܵܐ ܕܡܢܵܬܵܐ 7

  ܫܲܕܪܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܒܘܼܕܵܩܵܐ ܕܫܲܚܠܲܦܬܵܐ ܕܡܚܲܫܒܲܢܬܵܐ (notice of amended assessment) ܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܠܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܡܘܼܙܝܸܕܬܵܐ ܕܕܵܝܢܵܐ

  ܐܵܙܲܠ݇ܚ ܠܵܩܵܕ݇ܡܵܐ ܒܦܠܵܚܬܵܐ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܕܐܝܼܬܠܲܢ ܩܵܐ ܡܟܲܦܲܫܬܵܐ ܕܕܵܝܢܹ̈ܐ ܦܵܝܫܵܢܹܐ.

  ܒܪܹܫ ܕܐܵܗܵܐ، ܟܠܲܝܗܝ ܦܪܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܩܵܐ ܗ̇ܘ ܪܘܼܒܥܵܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ ܠܹܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܒܨܸܪܹܐ ܡ̣ܢ ܡܲܕܲܐܬܵܐ. ܐܲܝܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܵܦܐܸܢ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܦܪܵܥܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ 7 ܐܝܼܠܘܿܠ 2020.

  ܐܸܢ ܠܚܝܼܡܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܒܘܼܛܸܠܬܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܡܲܡܛܵܝܬܵܐ ܕܦܸܬܩܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܘܛܠܝܼܒܹܐ ܝܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ، ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܫܲܚܠܸܦܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܦܸܬܩܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ (amend your tax return).

  ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ: ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܩܵܐ ܦܪܵܥܬܵܐ ܕܕܵܝܢܵܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕ SG

  ܠܘܼܣܝܼܵܐ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕ SG ܩܵܐ ܚܲܡܫܵܐ ܪ̈ܘܼܒܥܹܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ ܡ̣ܢ 1 ܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ 2016 ܗܲܠ 31 ܐܵܕܵܪ 2017. ATO ܡܲܕܥܘܼܝܘܿܗ̇ ܝܠܵܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܠܚܝܼܡܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܩܲܒܠܵܐ ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܩܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܪ̈ܘܼܒܥܹܐ. ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܒܵܨܘܿܪܘܼܬܵܐ ܕ SG ܘܪܸܒܝܼܬܵܐ ܫܘܼܡܵܗܵܝܬܵܐ ܕܗ̇ܝ ܕܵܝܢܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܼܠܵܗ̇ $500 ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ ܪܘܼܒܥܵܐ – ܚܲܕ ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܕ $2,500.

  ܠܘܼܣܝܼܵܐ ܡܲܬܘܼܒܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ ܠܸܦܪܵܥܝܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ$500 ܒܝܲܪܚܵܐ ܩܵܐ ܚܲܡܫܵܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ.

  ܠܘܼܣܝܼܵܐ ܦܪܵܥܲܝܗܝ ܝܠܵܗ̇ ܬܪܹܝܢ ܩܸܣܛܹ̈ܐ ܕ $500 ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ ܩܸܣܛܵܐ (ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܕ ($1,000 ܕܝܼܠܵܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܕܵܝܢܵܐ ܩܵܐ ܬܪܹܝܢ ܪ̈ܘܼܒܥܹܐ ܡ̣ܢ 1 ܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ 2016 ܗܲܠ 30 ܚܙܝܼܪܵܢ 2016.

  ܐܝܼܢܵܐ، ܗ̇ܝ ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܦܪܵܥܹܗ ܗ̇ܘ ܩܸܣܛܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘ ܚܘܼܛܵܛܘܿܗ̇ ܕܦܪܵܥܬܵܐ. ܗ̇ܝ ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܲܬܘܼܒܹܐ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܩܵܐ ܦܪܵܥܬܵܐ ܕܕܵܝܢܵܐ ܥܲܡ ATO. ܗ̇ܝ ܐܵܦ ܡܲܚܦܘܼܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܠܸܦܪܵܥܝܵܐ ܩܸܣܛܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܒܕܲܥܬܝܼܕ.

  ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ، ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܘܩܸܣܛܹ̈ܐ ܕܠܘܼܣܝܼܵܐ ܦܪܵܥܲܝܗܝ ܝܠܵܗ̇، ܗ.ܕ. ܪ̈ܘܼܒܥܹܐ ܡ̣ܢ 1 ܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ 2016 ܗܲܠ 30 ܚܙܝܼܪܵܢ 2016، ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܠܚܝܼܡܹܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܦܘܼܚܵܠܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ، ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܪ̈ܘܼܒܥܹܐ ܡ̣ܢ 1 ܬܲܡܘܼܙ 2016 ܗܲܠ 31 ܐܵܕܵܪ 2017 ܛܲܠܘܼܩܘܿܗ̇ ܝܢܵܐ ܠܚܝܼܡܘܼܬܲܝܗܝ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܦܘܼܚܵܠܵܐ.

  ATO ܫܲܚܠܘܼܦܲܝܗܝ ܝܠܵܗ̇ ܡܚܲܫܒܲܢܝܵܬܹ̈ܐ ܒܡܲܙܝܲܕܬܵܐ ܕܣܲܗܡܵܐ ܕܡܦܲܪܢܣܵܢܘܼܬܵܐ ܠܐܵܢܝܼ ܪ̈ܘܼܒܥܹܐ ܕܠܚܝܼܡܘܼܬܲܝܗܝ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܒܘܼܛܸܠܬܵܐ ܠܦܘܿܬ ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܘܡܲܕܥܘܼܝܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܠܘܼܣܝܼܵܐ ܒܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ. ܐܵܦ ܥܘܼܩܵܒܹ̈ܐ ܕܡܢܵܬܵܐ 7 ܦܝܼܫܠܗܘܿܢ ܡܘܼܙܝܸܕܹܐ ܠܪ̈ܘܼܒܥܹܐ ܕܠܚܝܼܡܘܼܬܲܝܗܝ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܒܘܼܛܸܠܬܵܐ، ܘܟܲܕ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܡܸܬܚܵܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕܠܵܐ ܛܠܵܒܬܵܐ ܡ̣ܢ ATO، ܥܘܼܩܵܒ݂ܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܐܸܫ ܡܘܼܒܨܸܪܵܐ ܠܬܲܚܬ ܡ̣ܢ 100%.

  ATO ܒܸܐ݇ܙܵܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܵܩܵܕ݇ܡܵܐ ܒܦܠܵܚܬܵܐ ܥܲܡ ܠܘܼܣܝܼܵܐ ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܕܩܵܐ ܡܟܲܦܲܫܬܵܐ ܕܕܵܝܢܹ̈ܐ ܦܵܝܫܵܢܹ̈ܐ ܕ SGC ܕܗ̇ܝ ܕܵܝܢܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܦܵܠܵܚ̈ܘܿܗ̇. ܕܵܝܢܵܐ ܦܵܝܫܵܢܵܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ $1,500 ܕ SG ܠܵܐ ܦܪܝܼܥܬܵܐ ܘܣܲܗܡܵܐ ܕܡܦܲܪܢܣܵܢܘܼܬܵܐ ܘܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܪܸܒܝܼܬܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܵܐ.

  End of example

  ܛܠܵܒܝܵܬܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܝܢܵܐ ܠܚܝܼܡܹܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܦܘܼܚܵܠܵܐ

  ܐܸܢ ܐܲܚܢܲܢ ܩܛܹܥܠܲܢ ܕܛܠܵܒܬܘܿܘܟ݂ܘܿܢ ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܚܝܼܡܬܵܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܦܘܼܚܵܠܵܐ:

  ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܘܼܕܸܥܝܹܐ ܒܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ ܒܘܼܬ ܠܵܐ ܠܚܝܼܡܘܼܬܵܐ ܕܓܸܠܝܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ

  ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܛܠܝܼܒܬܵܐ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܣܲܗܡܵܐ ܕܡܦܲܪܢܣܵܢܘܼܬܵܐ ($20 ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ ܦܵܠܵܚܵܐ ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ ܪܘܼܒܥܵܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ) ܕܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܥܘܼܩܵܒ݂ܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ super guarantee charge (SGC)

  ܒܲܠܟܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܛܠܝܼܒܬܵܐ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܥܘܼܩܵܒ݂ܵܐ ܕܡܢܵܬܵܐ 7 (Part 7 penalty). ܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡ̣ܢ 100% ܕܥܘܼܩܵܒ݂ܵܐ ܒܸܕ ܦܵܐܸܫ ܦܸܪܥܝܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܡܸܬܚܵܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ ܐܸܢ ܡܚܲܫܒܲܢܬܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܒ݂ܝܼܕܬܵܐ ܕܠܵܐ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܝܲܢ ܐܸܢ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܡܲܕܲܥܬܵܐ ܒܘܼܬ ܚܲܕ ܦܘܼܬܵܫܵܐ ܒܝܲܕ ATO. ܚܕܵܐ ܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܕܥܘܼܩܵܒܹ̈ܐ ܕܡܢܵܬܵܐ 7 ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܬܵܐ ܬܚܘܿܬ PS LA 2019/1.

  ܒܪܹܫ ܕܐܵܗܵܐ، ܟܠܲܝܗܝ ܦܪܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܕ SGC ܘܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܦܸܪܥܝܹܐ ܠܡܲܒܨܘܼܪܹܐ SGC ܠܹܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܒܨܸܪܹܐ ܡ̣ܢ ܡܲܕܲܐܬܵܐ.

  ܗܲܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܦܵܠܵܚܹ̈ܐ

  ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܦܵܝܫܵܢܹ̈ܐ ܠܵܐ ܦܸܪܥܝܹܐ ܕ SG، ܦܵܠܵܚܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܒܸܕ ܩܲܒܠܝܼ ܠܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܢܵܐ:

  ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܒܵܨܘܿܪܘܼܬܵܐ (ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܠܵܐ ܦܪܝܼܥܬܵܐ) ܕ SG

  ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܪܸܒܝܼܬܵܐ ܫܘܼܡܵܗܵܝܬܵܐ ܡ̣ܢ ܫܲܪܵܝܬܵܐ ܕܪܘܼܒܥܵܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ ܕܐ݇ܣܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܒܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕ ATO ܩܲܒܘܼܠܹܗ ܝܠܵܗ̇ ܓܸܠܝܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ

  ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܪܸܒܝܼܬܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܵܐ ܕܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܢܝܼܬܵܐ ܥܲܠ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܒܵܨܘܿܪܘܼܬܵܐ ܕ SG ܗܲܠ ܕܟܠܵܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ SGC ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܦܪܝܼܥܬܵܐ.

  ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܲܕ ܦܵܠܵܚܵܐ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܠܹܗ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ ܒܘܼܫ ܥܸܠܵܝܬܵܐ (contributions cap) ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܐܲܢܹܐ ܦܪܵܥܝܵܬܹ̈ܐ، ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ (Commissioner of Taxation) ܒܸܕ ܡܲܦܠܸܚܠܹܗ ܚܲܝܠܹܗ ܠܡܲܢܫܘܼܝܹܐ ܒܘܼܬ ܦܪܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܬܚܘܿܬ ܦܘܼܚܵܠܵܐ.

  ܦܪܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܬܚܘܿܬ ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܠܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܚܘܼܫܒܸܢܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܵܚܠܵܐ ܝܲܢ ܦܪܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܕܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܩܵܐ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕ Division 293.

  ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ: ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ ܒܘܼܫ ܥܸܠܵܝܬܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ (Super contribution cap)

  ܥܵܠܝܼ ܟܹܐ ܦܵܠܸܚ ܩܵܐ ܚܕܵܐ ܫܲܪܝܼܟܘܼܬܵܐ ܕܟܹܐ ܙܲܒܢܵܐ ܙܘܵܕܹ̈ܐ ܡܲܟܬܒܵܝܹ̈ܐ (office supplies). ܫܲܪܝܼܟܘܼܬܵܐ ܡܲܕܥܘܼܝܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܦܪܝܼܥܬܲܝܗܝ ܗܲܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕ SG ܕܦܵܠܵܚܹ̈ܐ. ܫܲܪܝܼܟܘܼܬܵܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܬܚܘܿܬ ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕ SG.

  ܫܲܪܝܼܟܘܼܬܵܐ ܦܪܵܥܝܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ $5,300 ܩܵܐ ATO ܘ ATO ܒܗ̇ܝܓܵܗܐ ܦܪܵܥܝܘܿܗ̇ ܝܠܵܗ̇ ܐܲܝܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܠܓܵܘ ܓܲܙܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܕܥܵܠܝܼ.

  ܥܵܠܝܼ ܟܹܐ ܦܵܪܸܥ ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܓܵܢܹܗ ܠܓܵܘ ܓܲܙܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ. ܗ̇ܘ ܒܸܙܕܵܥܝܵܐ ܝܠܹܗ ܕܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܕ $5,300 ܒܸܕ ܡܲܡܛܸܝܵܐ ܠܹܗ ܠܥܸܠܸܠ ܡ̣ܢ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ ܦܣܝܼܣܬܵܐ ܫܹܢ݇ܬܵܝܬܵܐ ܒܘܼܫ ܥܸܠܵܝܬܵܐ ܕ $25,000.

  ܥܲܠܝܼ ܡܲܚܒܘܼܪܹܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐ ATO ܒܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܠܡܲܫܟ݂ܘܼܚܹܐ ܡܘܿܕܝܼ ܣܢܝܼܩܵܐ ܝܠܹܗ ܕܥܵܒܸܕ. ATO ܡܲܕܥܘܼܝܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܥܵܠܝܼ ܕܐܵܢܝܼ ܒܸܕ ܡܲܢܫܝܼ ܒܘܼܬ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܙܵܘܕܵܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ ܒܘܼܫ ܥܸܠܵܝܬܵܐ. ܥܵܠܝܼ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܣܢܝܼܩܵܐ ܕܥܵܒܸܕ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܒܗ̇ܝ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܵܐ ܕܥܵܠܝܼ ܚܒ݂ܝܼܫܹܗ ܝܗܘܵܐ ܫܸܡܹܗ ܓܵܘ ܓܸܠܝܵܢܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܣܲܗܡܵܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ. ܦܪܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܵܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܬܚܘܿܬ ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܠܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܚܘܼܫܒܸܢܹܐ ܩܵܐ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ ܒܘܼܫ ܥܸܠܵܝܬܵܐ ܕܥܵܠܝܼ.

  End of example

  ܣܝܼܩܘܿܡܹ̈ܐ ܪܹܫܵܝܹ̈ܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ

  ܣܝܼܩܘܿܡܹ̈ܐ ܪܹܫܵܝܹ̈ܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ

  ܣܝܼܩܘܿܡܹ̈ܐ

  ܦܘܼܫܵܩܵܐ

  1 ܬܲܡܘܼܙ 1992 ܗܲܠ 31 ܐܵܕܵܪ 2018

  ܪ̈ܘܼܒܥܹܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ ܕܠܚܝܼܡܹܐ ܝܢܵܐ

  ܪ̈ܘܼܒܥܹܐ ܕܫܲܪܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܒ 1 ܢܝܼܣܵܢ 2018 ܘܒܵܬ݇ܪ ܗܵܕܵܐ

  ܪ̈ܘܼܒܥܹܐ ܕܠܵܐ ܝܢܵܐ ܠܚܝܼܡܹܐ

  24 ܐܝܼܵܪ 2018 ܗܲܠ 6 ܐܝܼܠܘܿܠ 2020

  (ܚܙܘܼܢ ܢܘܼܗܵܪܵܐ 1 note 1)

  ܡܸܬܚܵܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ

  24 ܐܝܼܵܪ 2018 ܗܲܠ 6 ܐܵܕܵܪ 2020

  (ܚܙܘܿܢ ܢܘܼܗܵܪܵܐ 2 Note 2)

  ܠܲܝܬ ܣܢܝܼܩܘܼܬܵܐ ܠܸܛܠܵܒܵܐ ܝܲܢ ܠܫܲܕܘܼܪܹܐ ܦܸܬܩܵܐ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܐܸܢ ܐܲܚܢܲܢ ܦܝܼܫܹܐ ܝܘܲܚ ܡܘܼܕܸܥܝܹܐ ܒܘܼܬ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܠܵܐ ܦܪܝܼܥܬܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ

  ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕܦܣܵܣܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ 6 ܐܵܕܵܪ 2020 ܗܲܠ 7 ܐܝܼܠܘܿܠ 2020
  (ܚܙܘܼܢ ܢܘܼܗܵܪܵܐ 1 Note 1)

  ܐܝܼܬ ܣܢܝܼܩܘܼܬܵܐ ܠܸܛܠܵܒܵܐ ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܥܲܠ ܦܸܬܩܵܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕ SG ܠܸܦܝܵܫܵܐ ܡܚܘܼܫܒܸܢܵܐ ܩܵܐ ܦܘܼܚܵܠܵܐ

  24 ܐܝܼܵܪ 2018 ܗܲܠ 7 ܐܝܼܠܘܿܠ 2020

  (ܚܙܘܼܢ ܢܘܼܗܵܪܵܐ 1 note 1)

  ܦܪܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܕ SGC ܕܠܚܝܼܡܹܐ ܝܢܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܒܨܸܪܹܐ ܡ̣ܢ ܡܲܕܲܐܬܵܐ

  ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ 24 ܐܝܼܵܪ 2018 ܘܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܡܸܬܚܵܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ 7 ܐܝܼܠܘܿܠ 2020
  (ܚܙܘܼܢ ܢܘܼܗܵܪܵܐ 1 note 1)

  ܦܪܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܕ SGC ܕܠܵܐ ܝܢܵܐ ܠܚܝܼܡܹܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܒܨܸܪܹܐ ܡ̣ܢ ܡܲܕܲܐܬܵܐ

  ܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܐ ܕܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܡܸܬܚܵܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ 7 ܐܝܼܠܘܿܠ 2020
  (ܚܙܘܼܢ ܢܘܼܗܵܪܵܐ 1 note 1)

  ܥܘܼܩܵܒ݂ܵܐ ܕܡܢܵܬܵܐ 7 ܕܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡ̣ܢ 100%
  (ܚܙܘܿܢ ܢܘܼܗܵܪܵܐ 3 Note 3)

  ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܚܲܕ ܥܘܼܩܵܒ݂ܵܐ ܕܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡ̣ܢ 100% ܟܹܐ ܦܵܐܸܫ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ

  ܣܸܕܪܵܐ ܕܢܘܼܗܵܪܹ̈ܐ:

  ܢܘܼܗܵܪܵܐ 1: ܐܸܫܬܵܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܠܹܗ ܦܣܵܣܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ، ܟܲܕ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕܚܘܼܬܵܡܵܐ ܒܸܢܦܵܠܵܐ ܝܠܹܗ ܒܚܲܕ ܚܘܼܬܵܡ ܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ، ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܒܸܕ ܗܵܘܝܵܐ ܠܗܘܿܢ ܥܸܕܵܢܵܐ ܗܲܠ 11:59PM ܦܸܠܓܵܐ ܕܠܲܝܠܹܐ ܒܣܝܼܩܘܿܡܵܐ 7 ܐܝܼܠܘܿܠ ܠܸܓܠܵܝܵܐ، ܠܡܲܡܛܘܼܝܹܐ ܘܠܸܦܪܵܥܝܵܐ ܠܦܘܿܬ ܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ.

  ܢܘܼܗܵܪܵܐ 2: ܝܵܘܡܵܐ ܕܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕܦܣܵܣܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ

  ܢܘܼܗܵܪܵܐ 3: ܥܘܼܩܵܒ݂ܵܐ ܕܡܢܵܬܵܐ 7 ܕܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡ̣ܢ 100%

  ܐܵܦ ܚܙܘܼܢ:

  ܥܘܼܩܵܒ݂ܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ (Super guarantee charge)

  ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܦܪܵܥܬܵܐ (Help with paying)

  ܫܒ݂ܝܼܠܲܢ ܕܫܲܠܡܘܼܬܵܐ (Our compliance approach)

  ܥܘܼܩܵܒܹ̈ܐ ܘܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܘܩܒ݂ܵܠܝܵܬܹ̈ܐ (Penalties, amendments and objections)

  ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܕܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܘܲܙܝܼܪܘܼܬܵܐ ܕܟܸܣܦܵܐ (ܡܲܕܥܲܪܬܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪܐܲܢܝܘܿܒ݂ܵܝܫܵܢ ܦܪܝܼܥܬܵܐ) ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ 2019 ܥܲܡ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܡܦܲܫܩܵܢܬܵܐExternal Link (Treasury Laws Amendment (Recovering Unpaid Superannuation) Bill 2019 and Explanatory memorandumExternal Link)

  ܦܪܵܣܵܐ ܝܘܼܕܵܥܵܝܵܐ ܒܘܼܬ ܡܲܪܝܲܟ݂ܬܵܐ ܕܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕ SG ܠܸܡܚܲܝܘܼܕܲܝܗܝ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܥܲܡ ܣܘܼܦܲܪ ܠܵܐ ܦܸܪܥܝܵܐ، ܦܪܝܼܣܵܐ ܒܝܲܕ ܘܲܙܝܼܪܵܐ ܡܥܲܕܪܵܢܵܐ ܩܵܐ ܨܒܘܼܬܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪܐܲܢܝܘܿܒ݂ܵܝܫܵܢ ܘܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܬܸܩܢܘܿܠܘܿܓ݂ܝܼܵܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐExternal Link (Extending the SG amnesty to reunite members with unpaid super media release from Assistant Minister for Superannuation, Financial Services and Financial TechnologyExternal Link)

   Last modified: 21 May 2020QC 62692