Show download pdf controls
 • ܩܝܵܡܵܐ ܕܦܵܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ - ܡܸܢܕܝܼ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ

  ܥܘܼܬܵܕܵܐ

  Australian Taxation Office (ATO) (ܡܲܟܬܒ݂ܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ) ܟܹܐ ܗܲܝܸܪ ܒܡܲܩܪܲܒ݂ܬܵܐ ܕܛܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܐܝܼܩܘܿܢܘܿܡܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܹ̈ܐ ܘܟܹܐ ܥܵܒܸܕ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܒܚܲܠܲܢܬܵܐ ܕܫܲܘܬܲܦܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܛܘܼܟܵܣܹ̈ܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܘܕܣܘܼܦܲܪܐܵܢܝܘܼܒ݂ܵܝܫܵܢ، ܕܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܲܨܝܵܢܘܼܬܵܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܹ̈ܐ.

  ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܹ̈ܐ ܟܹܐ ܛܲܐܠܝܼ ܠܹܗ ܓܲܪܲܝܗܝ ܒܬܲܡܲܡܬܵܐ ܕܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܼܝܵܬܲܝܗ̈ܝ ܬܚܘܿܬ ܩܵܢܘܿܢܵܐ.

  ܐ݇ܚܝܵܢܘܼܬܲܢ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܢܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܡܗܲܝܡܢܘܼܬܵܐ ܘܡܝܲܩܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܚܲܕ ܩܵܐ ܕܗ̇ܘ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ. ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܡܬܲܪܣܲܚ ܠܵܗܿ ܐܲܝܵܐ ܐ݇ܚܝܵܢܘܼܬܵܐ ܒܐܲܢܹܐ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ:

  • ܡܲܩܪܲܒ݂ܬܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܐܘܼܡܵܢܵܝܬܵܐ ܘܡܝܲܩܪܵܢܬܵܐ ܘܒܥܸܕܵܢܵܐ ܠܚܝܼܡܬܵܐ
  • ܡܲܥܡܲܠܬܵܐ ܥܲܡܵܘܟܼܘܿܢ ܒܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܟܹܐܢܬܵܐ ܘܡܝܲܩܪܵܢܬܵܐ
  • ܦܠܵܚܬܵܐ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܒܢܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܐܘܼܪܚܵܐ ܕܫܠܵܡܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܩܵܢܘܿܢܵܐ ܒܕܲܥܒ݂ܵܪ
  • ܥܒܼܵܕܬܵܐ ܕܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܗܵܘܝܼ ܦܫܝܼܩܹ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܟܡܵܐ ܕܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܕܝܵܢܸ̈ܐ ܒܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ
  • ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܕܒܵܥܝܼ ܕܫܲܘܬܸܦܝܼ ܓܵܘ ܐܲܢܹܐ ܛܘܼܟܵܣܹ̈ܐ ܒܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܚܝܼܡܬܵܐ
  • ܗܘܵܝܬܲܢ ܦܬܝܼܚܹܐ ܘܨܲܠܘܼܠܹܐ ܘܡܸܬܚܲܫܒܵܢܹܐ ܓܵܘ ܝܵܗܒܼܫܩܵܠܲܢ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܥܲܡ ܟܢܘܼܫܬܵܐ
  • ܡܲܡܛܵܝܬܵܐ ܕܚܸܠ̈ܡܲܬܲܢ ܒܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܒܘܼܫ ܡܲܢܬܝܵܢܬܵܐ ܘܡܗܝܼܪܬܵܐ.

  ܩܝܵܡܵܐ ܕܦܵܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ (ܩܝܵܡܵܐ) ܒܸܪܫܵܡܲܝܗܝ ܝܠܹܗ ܙܸܕܩܵܘܟ݂̈ܘܿܢ، ܘܦܲܫܘܼܩܹܐ ܝܠܹܗ ܡܘܿܕܝܼ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܣܵܒܪܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܡܸܢܲܢ ܒܡܕܲܒܲܪܬܵܐ ܕܛܲܟ݂ܣܹ̈ܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܘܕܣܘܼܦܲܪܐܵܢܝܘܼܒ݂ܵܝܫܵܢ. ܘܵܠܝܼܬܲܢ ܝܼܠܵܗ̇ ܕܫܵܠܡܲܚ ܐܸܠܹܗ ܓܵܘ ܟܠܲܝܗܝ ܝܵܗܒ݂ܫ̈ܩܵܠܲܢ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ.

  ܡܲܩܪܸܒ݂ܵܢܘܼܬܵܐ

  ܩܝܵܡܵܐ ܒܸܪܫܵܡܘܿܗ̇ ܝܠܹܗ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܒܝܼܵܗ̇ ܒܸܕ ܦܵܠܚܲܚ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܝܵܗܒ݂ܫܩܵܠܲܢ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܥܲܡ ܚܲܕ ܩܲܝܘܼܡܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܓܲܒܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ.

  ܐܵܗܵܐ ܩܝܵܡܵܐ ܝܼܠܹܗ ܩܵܐ ܟܠܚܲܕ ܕܝܵܗܸܒܼ ܘܫܵܩܸܠ ܥܲܡܲܢ ܒܘܼܬ ܡܲܕܲܐܬܵܐ ܘܣܘܼܦܲܪܐܲܢܝܘܼܒ݂ܵܝܫܵܢ ܘܡܲܟ݂ܣܵܐ ܘܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܡܕܲܒܪܲܚ ܠܗܘܿܢ.

  ܩܝܵܡܵܐ ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܲܪܡܝܼܬܘܿܢ:

  • ܠܙܸܕܩܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ
  • ܡܘܼܕܝܼ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܣܵܒܪܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܡܸܢܲܢ
  • ܡܘܼܕܝܼ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܥܵܒܼܕܝܼܬܘܿܢ ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܸܕܝܹܐ.

  ܐܝܼܡܵܢ ܕܡܲܦܠܘܼܚܹܐ ܝܘܲܚ ܚܲܒܪܵܢܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ 'ܐܲܚܬܘܿܢ' ܘ 'ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ'، ܐܵܗܵܐ ܒܸܪܡܵܙܵܐ ܝܠܹܗ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐܝܼܬ ܘܠܟܠ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܪܫܝܼܡܹܗ ܝܬܘܿܢ ܕܗܵܘܹܐ ܩܲܝܘܼܡܵܘܟ݂ܘܿܢ.

  'ܟܠܚܲܕ' ܒܸܪܡܵܙܵܐ ܝܠܹܗ ܠ 'ܐܲܚܢܲܢ' ܘ 'ܐܲܚܬܘܿܢ'.

  ܙܸܕܩܵܘܟ݂̈ܘܿܢ

  ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܣܵܒܪܝܼܬܘܿܢ ܡܸܢܲܢ:

  ܡܲܥܡܲܠܬܵܐ ܥܲܡܵܘܟܼܘܿܢ ܗܵܘܝܵܐ ܟܹܐܢܵܐܝܼܬ ܘܗܵܘܢܵܢܵܐܝܼܬ

  ܐܲܚܢܲܢ:

  • ܒܸܕ ܦܵܠܚܲܚ ܥܲܡܵܘܟܼܘܿܢ ܒܐܝܼܩܵܪܵܐ ܘܒܒܲܣܝܼܡܘܼܬ ܠܸܒܵܐ ܘܒܡܝܲܩܪܵܢܘܼܬܵܐ
  • ܒܸܕ ܡܕܲܒܪܲܚ ܠܵܗ̇ ܓܵܢܲܢ ܒܬܲܡܝܼܡܘܼܬܵܐ ܘܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ
  • ܒܸܕ ܦܵܠܚܲܚ ܕܠܵܐ ܡܲܫܦܲܪܬܵܐ
  • ܒܸܕ ܡܝܲܩܪܲܚ ܠܵܗ̇ ܘܒܸܕ ܗܵܘܲܚ ܚܲܫܝܼܫܹ̈ܐ (ܪ̈ܓ݂ܝܼܫܹܐ) ܠܦܪܝܼܫܘܼܬܵܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܬܵܐ
  • ܒܸܕ ܥܵܒ݂ܕܲܚ ܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ (ܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ) ܕܝܼܢܵܐ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܘܬܪ̈ܝܼܨܹܐ ܠܦܘܿܬ ܩܵܢܘܿܢܵܐ
  • ܒܸܕ ܫܵܪܲܚ ܠܗܘܿܢ ܬܸܫܘܝܼܫܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ، ܩܸܛܪܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܝܲܢ ܩܒܲܠܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܒܟܹܐܢܘܼܬܵܐ ܘܐܲܝܟ݂ ܟܡܵܐ ܓ̰ܲܠܕܹܐ ܕܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ
  • ܒܸܕ ܥܵܒ݂ܕܲܚ ܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ ܕܝܼܢܵܐ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܘܬܪ̈ܝܼܨܹܐ
  • ܒܸܕ ܡܲܫܡܥܲܚ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܫܵܩܠܲܚ ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܠܓܵܘ ܚܫܝܼܒ݂ܘܼܬܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܩܵܢܘܿܢܵܐ ܒܸܝܵܗܒܲܢ ܝܼܠܹܗ ܦܣܵܣܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ.

  ܚܙܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ:

  ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܚܘܼܫܒܸܢܹܐ ܫܲܪܝܼܪܹܐ ܫܒܼܘܿܩ ܡܼܢ ܐܝܼܡܵܢ ܕܥܒ݂ܵܕܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܕܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܫܲܪ̈ܝܪܹܐ

  ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܩܲܒܠܲܚ ܠܵܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ ܩܵܐܠܲܢ ܐܲܝܟ݂ ܟܡܝܼܠܬܵܐ ܘܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܲܢ ܣܵܒܵܒܹ̈ܐ ܕܚܵܫܒܲܚ ܕܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܟܡܝܼܠܬܵܐ ܘܠܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ.

  ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ، ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܩܲܒܠܲܚ ܠܵܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܩܵܐܠܲܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܠܵܗ̇، ܘܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܕܵܝܢܵܢܹܐ ܝܬܘܿܢ ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܡܚܘܼܫܒܸܢܬܵܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܥܲܠ ܐܲܝܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ.

  ܐܲܚܢܲܢ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܘܲܚ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܟܹܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼ ܚܸܠܛܹ̈ܐ، ܘܟܹܐ ܦܵܪܫܲܚ ܒܹܝܠ ܚܸܠܛܹ̈ܐ ܘܒܹܝܠ ܥܒ݂ܵܕܹ̈ܐ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܝܼܕܝܼܥܵܐܝܼܬ ܒܝܗܵܒ݂ܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܘܼܪܣܵܐ ܕܐܵܡܪܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܚܸܠܛܵܐ. ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܡܲܫܡܥܲܚ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܟܹܐ ܫܵܩܠܲܚ ܠܹܗ ܦܘܼܫܵܩܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܓܵܘ ܚܫܝܼܒ݂ܘܼܬܵܐ.

  ܐܲܚܢܲܢ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܹܐ ܝܘܲܚ ܠܚܲܬܘܼܬܹܐ (ܠܐܲܟܘܼܕܹܐ) ܕܟܠܚܲܕ ܒܸܫܠܵܡܵܐ ܝܠܹܗ ܠܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܡܕܲܒܪܲܚ ܠܗܘܿܢ. ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܡܲܥܢܵܝܘܿܗ̇ ܕܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܘܲܚ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܫܲܪܝܼܪܹܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܚܙܹܐܠܲܢ ܦܘܼܪ̈ܫܘܼܢܝܹܐ، ܡܵܨܲܚ ܕܫܵܩܠܲܚ ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ ܝܢܵܐ.

  ܚܙܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ:

  ܒܸܝܵܗܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܸܠܡܲܬ ܘܣܢܵܕܬܵܐ ܐܘܼܡܵܢܵܝܹ̈ܐ

  ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܣܵܒܪܝܼܬܘܿܢ ܕܗܵܘܝܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܐ݇ܚܝܵܢܘܼܬܵܐ ܡܲܦܪܸܝܵܢܬܵܐ ܘܐܘܼܡܵܢܵܝܬܵܐ ܥܲܡܲܢ ܟܲܕ ܐܲܚܢܲܢ:

  • ܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܘܲܚ ܕܦܲܪܡܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܙܸܕܩܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܗܲܩܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ
  • ܒܸܝܵܗܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܘܲܚ ܚܸܠܡܲܬ ܦܲܪܨܘܿܦܘܿܝܬܵܐ، ܘܒܸܝܵܗܒ݂ܹܗ ܫܸܡܲܢ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܝܼܡܵܢ ܕܡܲܕܥܘܼܝܘܿܗ̇ ܝܘܲܚ ܓܵܢܲܢ، ܐܵܦܸܢ ܕܒܚܲܕܟܡܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܝܵܗܒܲܚ ܚܲܕ ܦܸܨܠܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܕܡܲܕܲܥܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ.
  • ܒܸܝܵܗܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܘܲܚ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܐܸܠܲܢ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܵܢܝܼܬܘܿܢ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܘܼܬܵܐ ܛܵܠܒܵܐ
  • ܒܸܐ݇ܣܵܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܘܲܚ ܥܲܡ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܕܡܵܨܹܐ ܕܗܲܝܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܢ ܐܝܼܬ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܒܘܼܩܵܪܵܐ ܩܸܛܪܵܢܵܐ
  • ܡܲܚܒܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܘܲܚ ܐܝܼܡܵܢ ܕܒܸܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܘܲܚ ܕܒܸܕ ܡܲܚܒܸܪܲܚ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ
  • ܒܸܫܩܵܠܘܿܗ̇ ܝܘܲܚ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܢ ܠܹܐ ܡܵܨܲܚ ܕܓ̰ܲܘܸܒܲܚܠܹܗ ܒܘܼܩܵܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕܪܹܫܵܐ ܘܓ̰ܲܘܘܼܒܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܘܲܚ ܐܲܝܟ݂ ܟܡܵܐ ܓ̰ܲܠܕܹܐ ܕܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇
  • ܢܝܼܫܲܢ ܝܼܠܹܗ ܕܝܵܗܒܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓ̰ܘܼܘܵܒܹ̈ܐ ܠܒܘܼܩܵܪܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܠܛܠܵܒܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܠܚܝܼܡܬܵܐ
  • ܡܲܘܕܘܼܝܹܐ ܝܘܲܚ ܒܚܸܠ̈ܛܲܢ، ܘܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܘܲܚ ܦܵܚܲܠܬܵܐ ܘܡܲܕܪܘܼܣܲܝܗܝ ܝܘܲܚ ܐܲܝܟ݂ ܟܡܵܐ ܓ̰ܲܠܕܹܐ ܕܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇
  • ܡܲܦܠܘܼܚܹܐ ܝܘܲܚ ܚܲܕ ܠܸܫܵܢܵܐ ܦܫܝܼܩܵܐ ܘܨܸܦܝܵܐ ܓܵܘ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܦܪܝܼܣܘܿܗ̇ ܝܘܲܚ ܘܐܝܼܡܵܢ ܕܗܲܡܙܸܡܲܚ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܕܟܵܬܒܲܚ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ
  • ܡܲܩܪܘܼܒܹܐ ܝܘܲܚ ܚܲܕ ܣܲܗܡܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܲܢ ܒܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܵܝܵܐ ܥܲܠ ܫܵܘܦܲܢ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܸܝܬ (ܚܙܘܿܢ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ(ܡܲܩܪܘܼܒܹܐ ܝܘܲܚ ܡܸܠܟܵܐ (ܢܲܨܝܼܗܲܬ) ܘܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܪܲܩܡܵܝܬܵܐ، ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܐܝܼܡܵܢ ܕܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܵܐ ܪܲܩܡܵܝܬܵܐ ܒܘܼܫ ܒܸܠܚܵܡܵܐ ܝܠܵܗ̇
  • ܡܲܡܨܘܼܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܘܲܚ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠܡܸܠܟܵܐ ܘܠܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕ  

  ܒܸܩܒܵܠܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܗܵܘܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܩܲܝܘܼܡܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܘܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܡܸܠܟܵܐ

  ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܝܵܗܒ݂ܫܩܵܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܡܲܢ ܒܘܼܬ ܨܒܘܼܝܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ (ܫܘܼܓ݂݇ܠܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ). ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܝܵܗܒ݂ܝܼ ܘܫܵܩܠܝܼ ܥܲܡܲܢ ܐܲܝܟ݂ ܩܲܝܘܼܡܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܥܲܠ ܨܒܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ. ܐܲܝܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܚܵܒ݂ܫܵܐ ܡܠܵܝܬܵܐ ܕܦܸܬܩܹ̈ܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ، ܘܦܸܬܩܹ̈ܐ ܕܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܬܵܐ (activity statements)، ܘܩܒ݂ܵܠܝܵܬܹ̈ܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܡܚܲܫܒܲܢܬܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ، ܘܩܲܒܲܠܬܵܐ ܕܡܸܠܟܵܐ ܒܘܼܬ ܨܒܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ.

  ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܵܠܵܐ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ ܩܵܐ ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܝܵܗܒܼܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗܿ ܩܵܐܠܲܢ، ܐܵܦܸܢ ܕܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ، ܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܚܲܕ ܘܲܟܝܼܠܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܡܣܘܼܓܼܠܵܐ، ܗܲܝܘܼܪܵܘܟܼܘܿܢ ܝܠܹܗ ܒܡܠܵܝܬܵܐ ܕܦܸܬܩܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܝܲܢ ܕܚܲܕ ܐܸܫܛܵܪܵܐ ܡܲܕܲܐܬܵܝܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ.

  ܓܵܪܲܓ ܕܐܵܡܪܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ ܐܸܢ ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܝܵܗܸܒ݂ ܘܫܵܩܸܠ ܥܲܡܲܢ ܡ̣ܢ ܓܹܝܒܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܕܕܵܪܹܫܠܗܘܿܢ ܨܒܘܼܝܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܥܲܡܲܢ.

  ܒܣܲܗܡܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܕܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܹ̈ܐ، ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܓܵܒܝܼܬܘܿܢ ܠܟܠ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܕܗܲܝܸܪܵܘܟܼܘܿܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܒܸܪܫܵܡܵܐ ܝܢܵܐ ܡܵܢܝܼ ܡܵܨܹܐ ܕܛܵܠܸܒ ܕܦܵܐܸܫ ܦܸܪܥܝܵܐ ܩܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܕܡܲܩܪܘܼܒܼܹܐ ܝܠܹܗ. ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ، ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܚܲܕ ܘܲܟܝܼܠܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܡܣܘܼܓܼܠܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕ ܘܲܟܝܼܠܵܐ ܕ BAS (ܘܲܟܝܼܠܵܐ ܡܣܘܼܓܼܠܵܐ) ܡܵܨܝܼ ܕܛܵܠܒܝܼ ܕܦܵܝܫܝܼ ܦܸܪܥܝܹܐ ܩܵܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܘܲܟܝܼܠܹ̈ܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܕܡܲܩܪܘܼܒܲܝܗܝ ܝܢܵܐ.

  ܡܵܘܬܒܼܵܐ ܕܚܲܒܝܼܪܹ̈ܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ (Tax Practitioners Board) ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐ ܡܕܲܒܲܪܬܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܩܪܸܒܹܐ ܒܝܲܕ ܘܲܟܝܼܠܹ̈ܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ.

  ܐܸܢ ܓܲܒܘܼܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܚܲܕ ܩܲܝܘܼܡܵܐ، ܗ̇ܘ ܒܸܕ ܗܵܘܝܼܠܹܗ ܗܲܪ ܐܵܢܝܼ ܙܸܕܩܹ̈ܐ ܘܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐܝܼܬ ܐܝܼܬ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܬܚܘܿܬ ܩܝܵܡܵܐ.

  ܚܙܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ:

  ܡܝܲܩܘܼܪܹܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

  ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܡܵܨܲܚ ܕܡܕܲܒܪܲܚܠܗܘܿܢ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܘܕܣܘܼܦܲܪܐܵܢܝܘܼܒ݂ܵܝܫܵܢ، ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܡܟܲܦܫܲܚ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܩܲܒܠܲܚ ܠܵܗ̇ ܐܲܝܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܡ̣ܢ ܓܹܝܒܵܢܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ، ܐܲܝܟ݂ ܩܲܝܘܼܡܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܲܟܝܼܠܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܫܡܵܝܸܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܘܒܲܢܟܹ̈ܐ. ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܡܝܲܩܪܲܚ ܠܵܗ̇ ܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܟܹܐ ܢܵܛܪܲܚ ܠܵܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܐ݇ܪܵܙܵܢܵܝܬܵܐ. ܒܚܲܕܟܡܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ، ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܟܹܐ ܫܵܒܸܩܠܲܢ ܕܡܓܵܠܲܚ ܠܵܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ. ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ، ܐܝܼܬܠܲܢ ܚܘܼܪ̈ܙܹܐ ܕܡܠܲܚܡܘܼܬܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܵܬܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܕܟܹܐ ܫܵܠܡܝܼ ܠܟܠܲܝܗܝ Government data matching guidelinesExternal Link (ܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܡܗܲܕܝܵܢܹ̈ܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܩܵܐ ܡܠܲܚܡܘܼܬܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܵܬܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܡܲܒܘܼܥܸ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ).

  ܐܸܢ ܒܸܚܫܵܒܼܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܝܲܢ ܕܐ݇ܪܵܙܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܡܲܕܲܐܬܵܝܬܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܬܒܼܝܼܪܬܵܐ ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܲܚܢܲܢ ܥܒܼܝܼܕܹܗ ܝܘܲܚ، ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܵܐ ܕܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗܿ ܓܵܪܲܓ ܕܗܵܘܝܵܐ ܕܫܵܪܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܩܸܛܪܵܐ ܥܲܡ ܗܿܘ ܦܲܠܵܚܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܕܗܘܹܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܸܝܵܗܒܼܵܐ ܘܒܸܫܩܵܠܵܐ ܥܲܡܹܗ (ܝܲܢ ܕܩܵܪܝܼܬܘܿܢ ܠܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܬܘܿܢ ܝܘܼܗܒܹܐ).

  ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܸܕܝܹܐ، ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡ ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ ܕܦܲܠܵܚܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ. ܐܸܢ ܗܵܠܵܐ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܸܕܝܹܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܩܪܸܒܼܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܩܒܼܵܠܬܵܐ ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕ Complaints form (ܦܸܬܩܵܐ ܕܩܒ݂ܵܠܝܵܬܹ̈ܐ)، ܝܲܢ ܕܩܵܪܝܼܬܘܿܢ ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1800 199 010.

  ܩܲܝܘܼܡܵܐ ܕܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܵܐ

  ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܸܕܝܹܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܘܼܦܠܸܚܘܿܗܿ ܝܘܲܚ ܩܵܐ ܫܪܵܝܬܵܐ ܕܩܒܼܵܠܬܵܘܟܼܘܿܢ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܩܲܝܘܼܡܵܐ ܕܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܵܐ (Privacy Commissioner) ܡܵܨܹܐ ܕܗܲܝܸܪܵܘܟܼܘܿܢ. ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܒܘܼܬ ܩܲܝܘܼܡܵܐ ܕܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܩܢܝܼܬܵܐ ܥܲܠ ܫܵܘܦܲܝܗܝ oaic.gov.auExternal Link،1300 363 992ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܵܪܝܼܬܘܿܢ ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ .

  ܚܙܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ:

  ܚܲܡܵܝܬܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܐܝܼܬ ܠܲܢ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܐ݇ܪܵܙܵܢܵܝܬܵܐ

  ܓܵܪܲܓ ܕܐܲܚܢܲܢ ܢܵܛܪܲܚ ܠܵܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܫܲܝܢܘܼܬܵܐ ܘܒܐ݇ܪܵܙܵܢܵܝܘܼܬܵܐ. ܐܲܚܢܲܢ ܐ݇ܣܝܼܪܹܐ ܝܘܲܚ ܒ:

  ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܡܲܬܒܲܚ ܪܵܒܵܐ ܝܘܼܩܪܵܐ ܥܲܠ ܢܵܛܘܿܪܘܼܬܵܐ ܘܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܕܡܲܕܥܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ. ܫܩܝܼܠܹܐ ܝܘܲܚ ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܚܲܬܘܼܬܹܐ ܩܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܕܦܘܼܠܚܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܥܲܡܲܢ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܢܛܝܼܪܹ̈ܐ ܘܫܲܝܢܵܝܹ̈ܐ ܝܢܵܐ.

  ܐܲܚܢܲܢ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܡܵܨܲܚ ܕܚܵܙܲܚ ܠܵܗܿ، ܕܡܣܲܓܼܠܲܚ ܠܵܗܿ، ܕܕܵܪܫܲܚ ܠܵܗܿ ܝܲܢ ܕܡܓܵܠܲܚ ܠܵܗܿ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܐܝܼܬܠܲܢ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ ܐܝܼܡܵܢ ܕܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܣܲܗܡܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܕܫܘܼܓܼ݇ܠܲܢ ܝܲܢ ܐܝܼܡܵܢ ܕܩܵܢܘܿܢܵܐ ܒܸܝܵܗܒܲܢ ܝܠܹܗ ܦܣܵܣܵܐ ܗܵܕܟܼܵܐ ܠܸܥܒܼܵܕܵܐ. ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܡܣܲܓ݂ܠܲܚ ܠܗܘܿܢ ܩܪܵܝܵܬܹ̈ܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܝܹ̈ܐ ܠܡܲܪܗܘܼܝܹܐ ܥܲܝܢܵܐ ܥܲܠ ܛܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬ ܕܡܲܩܪܘܼܒ݂ܘܿܗ̇ ܝܘܲܚ، ܝܲܢ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܩܵܢܘܿܢܵܐ. ܣܵܒܵܒܹ̈ܐ ܥܝܵܕܵܝܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܓܵܠܵܝܬܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܝܼܢܵܐ ܠܨܲܚܨܘܼܝܹܐ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܹ̈ܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܘܩܵܐ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܡܫܲܪܲܪܬܵܐ ܕܫܠܵܡܬܵܐ ܠܩܵܢܘܿܢܵܐ.

  ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܲܚܒܘܼܪܲܢ ܝܼܬܘܿܢ ܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܥܲܡܲܢ ܒܘܼܬ ܨܒܘܼܝܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ، ܓܵܪܲܓ ܕܡܫܲܪܸܪܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗܿ ܗܝܼܵܝܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ (ܗܲܘܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ). ܐܵܗܵܐ ܚܲܬܘܼܬܹܐ ܝܠܹܗ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗܿ ܝܗܝܼܒܼܬܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܩܵܐܠܵܘܟܼܘܿܢ، ܝܲܢ ܩܵܐ ܚܲܕ ܕܡܵܨܹܐ ܕܡܲܚܙܹܐ ܕܐܝܼܬܠܹܗ ܦܣܵܣܵܐ ܕܝܵܗܸܒܼ ܘܫܵܩܸܠ ܥܲܡܲܢ ܡܼܢ ܓܹܝܒܵܘܟܼܘܿܢ. ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܫܲܪܸܪܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗܿ ܗܝܼܵܝܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܒܝܗܵܒܼܬܵܐ ܕܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕܡܵܘܠܵܕܵܘܟܼܘܿܢ، ܕܐܲܕܪܹܝܣܵܘܟܼܘܿܢ (ܐܲܝܟܼ ܕܝܘܼܗܒܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ ܗܘܵܘ ܩܵܐܠܲܢ ܒܩܲܕ݇ܡܬܵܐ) ܘܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܼܢ ܚܲܕ ܒܘܼܕܵܩܵܐ ܡܫܘܼܕܪܵܐ ܒܝܲܕ ATO. ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܦܠܸܚܬܵܐ ܩܵܐ ܡܫܲܪܲܪܬܵܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܵܐ، ܬܠܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ.

  ܚܙܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ:

  ܡܲܡܨܘܼܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܐܝܼܬ ܠܲܢ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ

  ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ (The Freedom of Information Act 1982 (FOI Act)) ܒܸܝܵܗܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܠܹܗ ܗܲܩܘܼܬܵܐ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܓܵܘ ܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܠܲܢ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܗܲܝܸܪܝܼܠܲܢ ܕܥܵܒ݂ܕܲܚ ܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ، ܐܲܝܟ݂ ܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ ܥܲܡܡܵܝܹ̈ܐ، ܪܹ̈ܐܙܹܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܘܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܡܗܲܕܝܵܢܹ̈ܐ ܕ . ATO

  ܐܸܢ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠܐܲܝܢܝܼ ܐܸܫ̈ܛܵܪܲܢ ܕܗܵܘܝܼ ܕܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܡܨܵܝܵܐ ܕܚܵܙܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܲܢܝܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܠܲܢ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ، ܩܲܕ݇ܡܬܵܐ ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܲܢ. ܐܲܚܢܲܢ ܡܵܨܲܚ ܕܝܵܗܒܲܚ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܐܲܨܲܚܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐܵܢܝܼ ܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܕܒܘܼܫ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܛܠܝܼܒܹܐ ܘܐܲܚܬܘܿܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܕܡܲܩܪܸܒܼܝܼܬܘܿܢ ܛܠܵܒܬܵܐ ܬܚܘܿܬ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ. ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ، ܡܵܨܲܚ ܕܝܵܗܒܲܚ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܡܲܓܵܢܵܐܝܼܬ ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܡ̣ܢ ܒܘܼܕܵܩܹ̈ܐ ܕܡܚܲܫܒܲܢܬܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܒܘܼܫ ܚܲܕܬܹ̈ܐ. ܐܵܦ ܡܵܨܲܚ ܕܝܵܗܒܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܕܦܸܬܩܵܘܟܼܘܿܢ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܩܵܐ ܚܕܵܐ ܡ̣ܢ ܫܸܢܹ̈ܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܹ̈ܐ، ܐܵܦܸܢ ܕܒܲܠܟܵܐ ܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܩܵܐ ܐܲܢܹܐ ܐܲܨܲܚܝܵܬܹ̈ܐ.

  ܐܝܼܬ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܩܘܼܬܵܐ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܡܸܢܲܢ ܕܫܲܚܠܸܦܲܚ ܠܵܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ ܕܐܝܼܬܠܲܢ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܸܢ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܟܡܝܼܠܬܵܐ، ܚܸܠܛܵܐ ܝܠܵܗ̇، ܥܸܕܵܢܘܿܗ̇ ܥܒ݂ܝܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܲܢ ܡܲܚܠܸܛܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇.

  ܒܲܠܟܵܐ ܕܠܵܐ ܝܵܗܒܲܚ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܣܵܣܵܐ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠܚܲܕܟܡܵܐ ܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܒܗܿܝ ܕܐܵܢܝܼ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܦܘܼܚܠܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ – ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ، ܐܸܢ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܣܒܝܼܪܬܵܐ ܕܐܝܼܬ ܡܘܼܡܟܹܢܘܼܬܵܐ ܕܡܓܵܠܵܝܬܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܥܲܓ̰ܸܙܵܐ ܠܚܕܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܝܲܢ ܕܡܲܟܠܸܝܵܐ ܠܵܗ̇ ܡܕܲܒܲܪܬܵܐ ܪܹܐܙܵܢܵܝܬܵܐ ܕܩܵܢܘܿܢܵܐ.

  ܛܝܼܡܵܐ ܕܛܠܵܒܝܵܬܹ̈ܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܬܚܘܿܬ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܪܫܝܼܡܵܐ ܒܝܲܕ ܩܵܢܘܿܢܵܐ.

  ܚܙܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ:

  ܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܥܵܒܼܕܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܒܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ

  ܢܝܼܫܲܢ ܝܼܠܹܗ ܕܝܵܗܒܲܚ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܝܼܠܵܗܿ ܬܪܝܼܨܬܵܐ ܘܡܩܲܘܝܵܢܬܵܐ ܘܨܦܝܼܬܵܐ ܗܵܕܟܼܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܦܲܪܡܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܙܸܕܩܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܘܗܲܩܘܼܝܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ، ܘܕܬܲܡܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܼܝܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ.

  ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܲܢ ܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܦܪܝܼܣܬܵܐ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟܼܝܼ ܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ ܟܹܐ ܦܵܠܸܚ ܩܵܢܘܿܢܵܐ، ܘܡܸܠܟܵܐ ܕܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒܲܚܠܹܗ ܩܵܐܠܵܘܟܼܘܿܢ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܦܘܼܨܠܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܕܵܒܸܩ ܥܲܡ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܵܝܹܐ.

  ܐܸܢ ܒܸܚܫܵܒܼܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܦܪܝܼܣܬܵܐ ܕܐܝܼܬܠܲܢ ܠܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܠܵܝܲܝܗܝ ܟܠܲܝܗܝ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ، ܝܲܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܲܬܝܼܬܹܐ ܕܵܐܟܼܝܼ ܒܸܠܚܵܡܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܵܐܠܵܘܟܼܘܿܢ، ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܲܢ، ܝܲܢ ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡ ܚܲܕ ܡܵܠܘܿܟ݂ܵܐ ܚܲܒܝܼܪܵܐ، ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܦܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܗ̇ܝ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܒܘܼܫ ܒܸܠܚܵܡܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܡܠܵܝܬܵܐ ܕܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ.

  ܐܸܢ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܲܢ ܠܵܐ ܝܠܵܗܿ ܬܪܝܼܨܬܵܐ ܝܲܢ ܡܲܚܠܸܛܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ

  ܐܸܢ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܲܢ ܘܒܐ݇ܚܵܪܬܵܐ ܡܘܼܒܝܸܢ ܠܵܗܿ ܕܠܵܐ ܝܗܘܵܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ ܝܲܢ ܕܡܲܚܠܸܛܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ، ܘܦܠܵܛܵܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܥܒܼܝܼܕܠܵܘܟܼܘܿܢ ܚܲܕ ܚܸܠܛܵܐ، ܒܸܕ ܫܵܩܠܲܚ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܠܓܵܘ ܚܫܝܼܒ݂ܘܼܬܵܐ ܐܝܼܡܵܢ ܕܩܵܛܥܲܚ ܒܘܼܬ ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ ܕܓܵܪܲܓܿ ܕܐܲܚܢܲܢ ܫܵܩܠܲܚ ܠܵܗ̇، ܐܸܢ ܐܵܢܲܢܩܵܝܘܼܬܵܐ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܠܵܗ̇.

  ܕܵܐܟܼܝܼ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܲܢ

  ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܼܢ ܫܵܘܦܲܢ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ، ܝܲܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܕܫܲܕܪܲܚ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܐܲܨܲܚܝܵܬܹ̈ܐ ܕܦܪ̈ܝܼܣܵܬܲܢ ܛܒܼܝܼܥܹ̈ܐ ܒܒܲܪܝܼܕܵܐ. ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ ܥܵܒ݂ܕܲܚ ܠܵܗ̇ ܗܵܣܵܢܵܝܝܼ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܟܡܵܐ ܕܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܘܒܸܕ ܝܵܗܒܲܚ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܕܵܪܵܝܹ̈ܐ ܕܡܛܵܝܵܐ ܐܸܠܲܢ. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ:

  ܚܙܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ:

  ܦܲܫܘܼܩܲܝܗܝ ܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܥܵܒܼܕܲܚ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ

  ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܦܲܫܩܲܚ ܠܹܗ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܕܥܒ݂ܝܼܕܹܗ ܝܘܲܚ ܒܘܼܬ ܨܒܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܟܹܐ ܝܵܗܒܲܚ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܝܲܢ ܐܲܕܪܹܝܣ ܕܐܝܼܡܵܝܠ ܕܗ̇ܝ ܕܘܼܟܵܐ ܕܓܵܘ ATO ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܠܵܚܵܐ ܝܢܵܐ ܥܲܠ ܨܒܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ. ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ ܦܲܫܩܲܚ ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܣ̈ܩܵܢܲܢ ܨܸܦܝܵܐܝܼܬ. ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ، ܝܲܢ ܒܸܚܫܵܒܼܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܥܒܼܝܼܕܹܐ ܝܘܲܚ ܚܲܕ ܚܸܠܛܵܐ، ܝܲܢ ܕܠܵܐ ܝܘܲܚ ܝܘܼܗܒܹܐ ܣܵܒܵܒܸ̈ܐ ܡܲܠܝܵܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܦܘܼܣ̈ܩܵܢܲܢ، ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܲܢ ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܝܘܼܗܒ݂ܘܿܗ̇ ܝܘܲܚ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܩܵܐ ܩܲܝܘܼܡܵܘܟ݂ܘܿܢ.

  ܐܲܚܢܲܢ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܟܹܐ ܦܲܫܩܲܚ ܠܹܗ ܦܘܼܣܩܵܢܲܢ ܒܟܬܝܼܒܼܬܵܐ. ܐܸܢ ܝܵܗܒܲܚ ܠܹܗ ܩܘܼܣܩܵܢܲܢ ܩܵܐܠܵܘܟܼܘܿܢ ܦܘܼܡܵܐܝܼܬ، ܗܲܪ ܒܗܿܝ ܥܸܕܵܢܵܐ ܒܸܕ ܝܵܗܒܲܚ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܠܦܘܼܫܵܩܲܢ. ܒܚܲܕܟܡܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܡܬܲܚܡܹ̈ܐ، ܠܹܐ ܗܵܘܲܚ ܡܵܨܝܵܢܹܐ ܕܦܲܫܩܲܚ ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܣ̈ܩܵܢܲܢ ܒܡܸܠܝܘܼܬܵܐ، ܐܵܦܸܢ ܕܗܵܠܵܐ ܒܸܕ ܝܵܗܒܲܚ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܟܠ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܟܡܵܐ ܕܡܵܨܲܚ. ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ:

  • ܐܸܢ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܝܵܗܒܲܚ ܠܵܗܿ ܩܵܐܠܵܘܟܼܘܿܢ ܒܘܼܬ ܦܘܼܣܩܵܢܲܢ ܐܝܼܬܠܵܗܿ ܐܸܣܘܼܪܵܐ ܥܲܡ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܦܪܵܣܬܘܿܗܿ ܫܵܡܛܵܐ ܠܗܘܿܢ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܕܐ݇ܪܵܙܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ
  • ܐܸܢ ܩܲܡ ܗܵܘܝܵܐ ܠܲܢ ܫܸܟܘܼܬܵܐ ܕܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܙܹܐܦܵܢܘܼܬܵܐ (ܠܹܐܒܵܢܘܼܬܵܐ)، ܒܲܠܟܵܐ ܕܠܵܐ ܦܵܪܣܲܚܠܵܗܿ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܗܿܝ ܕܦܪܵܣܬܘܿܗܿ ܒܸܕ ܥܲܓ̰ܸܙܵܐ ܩܵܐ ܨܲܚ̈ܨܵܝܵܬܲܢ.

  ܬܚܘܿܬ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ ܦܘܼܪ̈ܢܵܣܵܝܹܐ (ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܝܼܢܵܝܬܵܐ) ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ 1977Administrative Decisions
  (Judicial Review) Act 1977 (ADJR)، ܐܲܚܬܘܿܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܗܲܩܘܼܬܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܡܲܓܵܢܵܐܝܼܬ ܚܲܕ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܒܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ ܕܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܠܣܵܒܵܒܹ̈ܐ ܩܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܼܢ ܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܥܵܒܼܕܲܚ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܬ ܨܒܘܼܝܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܡܲܕܲܐܬܵܝܹ̈ܐ. ܐܵܗܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܠܹܐ ܡܟܲܣܹܐ ܠܟܠܲܝܗܝ ܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ، ܘܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܚܲܕܟܡܵܐ ܫܢܘܼܙܝܹ̈ܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ – ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܡܚܲܫܒܲܢܬܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ.

  ܚܙܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ:

  ܡܝܲܩܘܼܪܹܐ ܙܸܕܩܵܘܟܼܘܿܢ ܠܸܛܠܵܒܵܐ ܕܚܲܕ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܦܵܐܸܫ ܨܘܼܚܨܸܝܵܐ

  ܐܝܼܡܵܢ ܕܝܵܗܒܲܚ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܚܲܕ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܒܘܼܬ ܨܒܘܼܝܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܡܲܕܲܐܬܵܝܹ̈ܐ، ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܦܲܫܩܲܚ ܠܵܗܿ ܩܵܐܠܵܘܟܼܘܿܢ ܕܵܐܟܼܝܼ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܕܚܲܕ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܦܵܐܸܫ ܨܘܼܚܨܸܝܵܐ ܘܐܸܢ ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܡܸܬܚܹ̈ܐ ܡܬܲܚܡܹ̈ܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܩܵܐ ܛܠܵܒܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ.

  ܐܸܢ ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܠܸܛܠܵܒܵܐ ܕܚܲܕ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܦܵܐܸܫ ܨܘܼܚܨܸܝܵܐ، ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ ܦܲܫܩܲܚ ܠܵܗܿ ܩܵܐܠܵܘܟܼܘܿܢ ܕܵܐܟܼܝܼ ܐܲܢܹܐ ܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܚܲܕ ܡܼܢ ܕܗܿܘ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ. ܚܲܕܟܡܵܐ ܨܲܚܨܵܝܵܬܹ̈ܐ ܟܹܐ ܓܲܫܩܝܼ ܠܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܹ̈ܐ، ܘܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܠܸܡܫܲܪܘܼܪܹܐ ܐܸܢ ܡܘܼܦܠܸܚܹܐ ܝܘܲܚ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠܦܘܼܣܩܵܢܵܐ.

  ܒܸܕ ܦܵܠܚܲܚ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܸܫܪܵܝܲܝܗܝ ܩܸܛܪܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܟܡܵܐ ܓ̰ܲܠܕܹܐ ܕܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ. ܐܸܢ ܥܒܼܝܼܕܹܐ ܝܘܲܚ ܚܲܕ ܚܸܠܛܵܐ، ܒܵܥܲܚ ܕܡܬܲܪܨܲܚ ܠܹܗ ܒܚܲܕ ܛܝܼܡܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܒܘܼܫ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟܼܘܿܢ ܘܐܵܦ ܩܵܐܠܲܢ.

  ܐܸܢ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܨܲܚܨܲܚ ܠܹܗ ܚܲܕ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ، ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܲܢ ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܘܼܛܵܝܵܐ ܕܝܘܼܗܒ݂ܘܿܗ̇ ܝܘܲܚ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

  ܚܲܕ ܦܲܠܵܚܵܐ ܚܹܐܪܵܐ ܕܠܲܝܬ ܗܘܵܐ ܠܹܗ ܐܝܼܕܵܐ ܓܵܘ ܥܒܼܵܕܬܵܐ ܕܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܒܸܕ ܡܲܪܚܸܛܠܵܗ̇ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ.

  ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܣܲܙܓܘܼܪܹܐ ܥܲܡ ܦܠܵܛܵܐ ܕܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܦܘܼܣܩܵܢܲܢ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܚܹܐܪܬܵܐ ܘܒܲܪܵܝܬܵܐ. ܩܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܓܲܒܝܼܬܘܿܢ ܕ Administrative Appeals Tribunal (ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܕܝܼܢܵܝܵܐ ܕܩܒ݂ܵܠܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܼܪ̈ܢܵܣܵܝܹܐ) ܥܵܒܸܕ ܠܵܗܿ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܝܲܢ ܕܩܵܒܼܠܝܼܬܘܿܢ ܠܟܸܣ Federal Court (ܒܹܝܬ ܕܝܼܢܵܐ ܦ̮ܹܕܪܵܠܝܵܐ). ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ ܬܲܡܸܡܲܚ ܠܗܘܿܢ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢ̈ܘܼܝܵܬܲܢ ܠܸܫܩܵܠܵܐ ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܸ̈ܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܸ̈ܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܗܲܕܲܪܬܵܐ ܘܥܒ݂ܵܕܹ̈ܐ ܠܩܵܕ݇ܡ ܒܵܬܲܝ̈ ܕܝܼܢܵܐ، ܡܵܘܬܒܹ̈ܐ ܕܝܼܢܵܝܹ̈ܐ، ܨܲܚܨܵܝܵܬܹ̈ܐ، ܡܵܘܬܒܹ̈ܐ ܕܡܸܨܥܵܝܘܼܬܵܐ ܘܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܫܪܵܝܬܵܐ ܕܕܘܼܪܵܫܹ̈ܐ.

  ܚܙܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ:

  ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܚܘܼܠܵܦܵܐ

  ܒܚܲܕܟܡܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܹ̈ܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܗܲܩܘܼܬܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܚܘܼܠܵܦܵܐ (ܟܘܿܡܦܸܢܣܵܝܫܵܢ). ܐܸܢ ܒܸܪܓܼܵܫܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܥ̈ܒܼܵܕܲܢ ܗܘܸܝܹܐ ܝܢܵܐ ܥܸܠܬܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܚܘܼܣܪܵܢܵܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܚܘܼܠܵܦܵܐ ܥܲܠ ܫܵܘܦܲܢ ܕܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ، ܝܲܢ ܕܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܚܘܼܛܲܢ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܝܵܐ ܡܲܓܵܢܵܝܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܘܼܬ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܚܘܼܠܵܦܵܐ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1800 005 172.

  ܚܙܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ:

  ܡܝܲܩܘܼܪܹܐ ܙܸܕܩܵܘܟܼܘܿܢ ܠܡܲܩܪܘܼܒܹܐ ܚܕܵܐ ܩܒܼܵܠܬܵܐ

  ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܸܕܝܹܐ ܒܦܘܼܣ̈ܩܵܢܲܢ، ܝܲܢ ܒܚܸܠ̈ܡܲܬܲܢ ܝܲܢ ܒܥ̈ܒܼܵܕܲܢ، ܝܲܢ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܐܲܚܢܲܢ ܠܹܐ ܝܘܲܚ ܦܠܝܼܚܹܐ ܠܦܘܿܬ ܩܝܵܡܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܩܒܼܵܠܬܵܐ.

  ܡܲܚܫܘܼܚܹܐ ܝܘܲܚ:

  • ܕܩܲܕ݇ܡܬܵܐ ܚܲܦܛܝܼܬܘܿܢ ܕܫܵܪܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܩܸܛܪܵܐ ܥܲܡ ܦܲܠܵܚܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܕܝܘܼܗܒܹܐ ܘܫܩܝܼܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܥܲܡܹܗ (ܝܲܢ ܕܩܵܪܝܼܬܘܿܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܗܘܵܐ ܝܘܼܗܒܹܐ ܩܵܐܠܵܘܟܼܘܿܢ)
  • ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܸܕܝܹܐ، ܝܲܢ ܐܸܢ ܒܸܚܙܵܝܘܿܗܿ ܝܬܘܿܢ ܥܲܣܩܵܐ ܕܕܵܪܫܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗܿ ܨܒܘܼܬܵܐ ܥܲܡ ܦܲܠܵܚܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ، ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡ ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ ܕܗ̇ܘ ܦܲܠܵܚܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ
  • ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܸܕܝܹܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܦܠܝܼܚܹܐ ܝܘܲܚ ܥܲܠ ܩܒܼܵܠܬܵܘܟܼܘܿܢ، ܩܪܘܿܢ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܕܩܒܼܵܠܝܵܬܹ̈ܐ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1800 199 010.

  ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܩܪܸܒܼܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗܿ ܚܕܵܐ ܩܒܼܵܠܬܵܐ:

  • ܒܲܡܠܵܝܬܵܐ ܕܚܕܵܐ complaints form (ܦܸܬܩܵܐ ܕܩܒܼܵܠܝܵܬܹ̈ܐ) ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ
  • ܒܫܲܕܲܪܬܲܢ ܚܕܵܐ Freefax (ܦ̰ܵܟܣ ܡܲܓܵܢܵܝܬܵܐ) ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ1800 060 063

  ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܡܲܬܒܲܚ ܪܵܒܵܐ ܝܘܼܩܪܵܐ ܥܲܠ ܩܒܼܵܠܝܵܬܹ̈ܐ. ܐܸܢ ܐܵܬܝܼܬܘܿܢ ܠܟܸܣܠܲܢ ܥܲܡ ܟܠ ܩܸܛܪܹ̈ܐ ܝܲܢ ܩܒܼܵܠܝܵܬܹ̈ܐ ܕܗܵܘܝܼ، ܒܸܕ ܚܲܦܛܲܚ ܕܫܵܪܲܚ ܠܗܘܿܢ ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵܐ ܘܒܟܹܐܢܘܼܬܵܐ. ܩܒܼܵܠܝܵܬܹ̈ܐ ܐܵܦ ܟܹܐ ܝܵܗܒܼܝܼܠܲܢ ܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܘܡܲܚܫܲܚܝܵܬܹ̈ܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ ܘܟܹܐ ܗܲܝܸܪܝܼܠܲܢ ܕܝܵܕܥܲܚ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܥܵܒ݂ܕܲܚ ܠܗܘܿܢ ܚܸܠ̈ܡܲܬܲܢ ܕܗܵܘܝܼ ܒܘܼܫ ܛܵܒܹ̈ܐ (ܨܦܵܝܝܼ).

  ܚܙܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ:

  ) Inspector-General of Taxationܡܦܲܬܫܵܢܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ(

  ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܚܕܵܐ ܩܒܼܵܠܬܵܐ، ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܩܲܕ݇ܡܬܵܐ ܚܲܦܛܝܼܬܘܿܢ ܕܫܵܪܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗܿ ܥܲܡܲܢ. ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܡܵܨܝܵܢܹܐ ܗܵܕܟܼܵܐ ܠܸܥܒܼܵܕܵܐ، ܝܲܢ ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܸܕܝܹܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܦܠܝܼܚܹܐ ܝܘܲܚ ܥܲܠ ܩܒܼܵܠܬܵܘܟܼܘܿܢ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܦܲܬܫܵܢܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܗܵܘܹܐ ܡܵܨܝܵܢܵܐ ܕܗܲܝܸܪܵܘܟܼܘܿܢ.

  ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܐܵܬܝܵܢܹ̈ܐ:

  • ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܵܐ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܕ Inspector-General of TaxationExternal Link (ܡܦܲܬܫܵܢܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ)
  • ܩܪܘܿܢ ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ1300 448 829.

  ܒܸܥܒ݂ܵܕܘܿܗ̇ ܫܠܵܡܬܵܐ ܠܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܒܘܼܫ ܦܫܝܼܩܬܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟܼܘܿܢ

  ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܚܲܦܛܲܚ ܕܝܵܗܒܼܫܩܵܠܵܘܟܼܘܿܢ ܥܲܡܲܢ ܗܵܘܹܐ ܦܫܝܼܩܵܐ ܘܠܚܝܼܡܵܐ ܐܲܝܟܼ ܟܡܵܐ ܕܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ. ܘܐܵܗܵܐ ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ:

  • ܒܥܒܼܵܕܬܘܿܗܿ ܒܘܼܫ ܦܫܝܼܩܬܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܲܪܡܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܼܝܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܘܕܵܐܟܼܝܼ ܬܲܡܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ
  • ܒܥܒܼܵܕܬܵܐ ܕܫܠܵܡܬܵܘܟܼܘܿܢ ܠܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܒܘܼܫ ܐܲܪܙܲܢ، ܘܐܲܝܵܐ ܟܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܒܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܕܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܘܕܥܸܕܵܢܵܐ ܘܕܚܘܼܦܵܛܵܐ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܸܠܲܝܗܝ ܩܵܐ ܫܠܵܡܬܵܐ ܠܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ
  • ܒܒܪܵܝܬܵܐ ܕܚܘܼܪ̈ܙܹܐ ܘܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܡܸܬܦܲܪ̈ܡܸܝܵܢܹܐ ܝܢܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟܼܘܿܢ ܘܕܒܸܠܚܵܡܵܐ ܝܢܵܐ ܥܲܡ ܛܘܼܟܵܣܹ̈ܐ (ܣܘܼܣܬܝܼܡܹ̈ܐ) ܕܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܟܠܚܲܕ ܝܵܘܡܵܐ

  ܒܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܚܘܼܪ̈ܙܹܐ ܪܲܩܡܵܝܹ̈ܐ ܘܕܬܸܩܢܘܿܠܘܿܓ݂ܝܼܵܐ ܕܵܪܵܝܬܵܐ ܕܗܵܘܝܼ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܠܡܲܩܪܘܼܒܹܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܘܒܥܸܕܵܢܵܐ ܠܚܝܼܡܬܵܐ.

  ܩܵܐ ܕܥܵܒ݂ܕܲܚ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܒܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܡܲܢܬܝܵܢܬܵܐ، ܐܲܚܢܲܢ:

  • ܟܹܐ ܫܵܩܠܲܚ ܠܪܸܥܝܵܢܹ̈ܐ ܘܡܲܚܫܲܚܝܵܬܹ̈ܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ ܒܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܪܹܐܙܵܢܵܝܬܵܐ
  • ܟܹܐ ܫܵܒܼܩܲܚ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ ܛܲܐܠܵܐ ܚܲܕ ܓܲܪܵܐ ܓܵܘ ܡܣܲܟܲܡܬܵܐ ܕܚܘܼܪ̈ܙܲܢ ܘܚܸܠ̈ܡܲܬܲܢ
  • ܟܹܐ ܦܲܨܠܲܚ ܠܗܘܿܢ ܚܘܼܪ̈ܙܲܢ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܚܘܼܪ̈ܙܹܐ ܪܲܩܡܵܝܹ̈ܐ، ܕܠܵܚܡܝܼ ܥܲܡ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐܵܢܝܼ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܸܕ ܡܲܦܠܸܚܝܼܠܗܘܿܢ
  • ܟܹܐ ܨܲܚܨܲܚ ܠܗܘܿܢ ܚܘܼܪ̈ܙܹܐ ܘܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܢܵܝܹ̈ܐ ܥܲܡ ܐܵܢܝܼ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܸܕ ܡܲܦܠܸܚܝܼܠܗܘܿܢ.

  ܗܘܵܝܵܐ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܹ̈ܐ

  ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܡܲܬܒܲܚ ܪܵܒܵܐ ܝܘܼܩܪܵܐ ܥܲܠ ܗܘܵܝܬܲܢ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܹ̈ܐ ܘܥܲܠ ܬܲܡܲܡܬܵܐ ܕܩܵܘܠܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܝܘܼܗܒܹܐ ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܩܝܵܡܵܐ.

  ܐܝܼܡܵܢ ܕܟܹܐ ܥܵܒܼܕܲܚ ܠܹܗ ܚܲܕ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܒܘܼܬ ܨܒܘܼܝܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ، ܟܹܐ ܦܲܫܩܲܚ ܠܹܗ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܘܐܵܡܪܲܚ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܒܘܼܬ ܙܸܕܩܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܘܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܼܝܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܕܐ݇ܣܝܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܒܝܼܹܗ. ܟܹܐ ܝܵܗܒܲܚ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟܼܝܼ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܐܸܠܲܢ ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܟܠ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܕܗܵܘܝܼ ܝܲܢ ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ.

  ܐܸܢ ܠܵܐ ܗܘܹܐ ܠܲܢ ܡܵܨܝܵܢܹܐ ܠܸܫܪܵܝܹܗ ܚܲܕ ܩܸܛܪܵܐ ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵܐ، ܟܹܐ ܡܲܕܥܲܚ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܗܲܠ ܐܲܝܟܵܐ ܝܘܲܚ ܡܸܛܝܹܐ. ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܫܵܩܠܲܚ ܠܟܠܲܝܗܝ ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܗܵܘܢܵܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܫܪܵܝܬܵܐ ܕܩܸܛܪܹ̈ܐ.

  ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܦܵܪܣܲܚܠܹܗ ܦܠܵܛܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܲܢ ܡܘܼܕܒܸܩܵܐ ܥܲܡ ܫܵܘܝܘܼܬܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬܲܢ (ܠܚܝܼܡܘܼܬܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܩܵܐ ܡܲܩܪܲܒܼܬܵܐ ܕܚܸܠ̈ܡܲܬܲܢ) ܥܲܠ ܫܵܘܦܲܢ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ.

  ܚܙܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ:

  ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܝܵܗܒܲܚ ܩܵܐ ܥܲܡܵܐ ܠܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܨܒܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܦܠܵܚܵܐ ܝܘܲܚ ܥܲܠܲܝܗܝ ܘܠܸܦܠܵܛܹ̈ܐ ܕܥ̈ܒ݂ܵܕܲܢ.

  ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܫܵܩܠܲܚ ܠܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܘܬܲܚܡܲܢܝܵܬܹ̈ܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܸܟܝܵܠܘܿܗܿ ܡܗܝܼܪܘܼܬܲܢ ܘܟܡܵܐ ܨܦܵܝܝܼ ܦܠܵܚܵܐ ܝܘܲܚ، ܡܘܼܕܒܸܩܬܵܐ ܥܲܡ ܘܵܠ̈ܝܼܵܬܲܢ ܬܚܘܿܬ ܐܵܗܵܐ ܩܝܵܡܵܐ.

  ܐܲܚܢܲܢ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܹ̈ܐ ܝܘܲܚ ܩܵܕ݇ܡ ܦܵܪܠܹܡܵܢܬ ܘܩܵܕ݇ܡ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܬܵܐ.

  ܚܙܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ:

  ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ

  ܒܸܣܒܵܪܵܐ ܝܘܲܚ ܡܸܢܵܘܟܼܘܿܢ:

  ܗܘܵܝܵܐ ܫܲܪܝܼܪܹܐ

  ܛܘܼܟܵܣܹ̈ܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܘܣܘܼܦܲܪܐܵܢܝܘܼܒ݂ܵܝܫܵܢ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܒܸܢܝܹܐ ܥܲܠ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܩܲܒܠܲܚܠܵܗ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܗܵܘܝܵܐ ܓܡܝܼܪܬܵܐ ܘܫܲܪܝܼܪܬܵܐ. ܐܲܝܵܐ ܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܝܠܵܗܿ:

  • ܕܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܓܵܘ ܦܸܬܩܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܘܦܸܬܩܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܵܐ ܘܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܫܲܕܪܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܩܵܐܠܲܢ
  • ܕܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ ܫܪܵܪܹ̈ܐ ܘܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܒܡܸܠܝܘܼܬܵܐ ܐܝܼܡܵܢ ܖܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܬܘܿܢ ܡܸܠܟܵܐ (ܢܲܨܝܼܗܲܬ)
  • ܕܓ̰ܲܘܸܒܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ ܘܬܪܝܼܨܵܐܝܼܬ ܘܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ.

  ܚܙܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ:

  ܚܲܡܵܝܬܵܐ ܕܣܸܓܼܠܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܣܒܝܼܪܹܐ ܡܸܢܵܘܟܼܘܿܢ

  ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܒܸܪܫܵܡܵܐ ܝܠܹܗ ܠܣܸܓܼܠܹ̈ܐ ܕܓܵܪܲܓ ܚܲܡܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ.

  ܚܲܡܵܝܬܵܐ ܕܣܸܓܼܠܹ̈ܐ ܛܵܒܹ̈ܐ (ܨܦܵܝܝܼ) ܟܹܐ ܥܵܒܼܕܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܹ̈ܐ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܦܸܬܩܹ̈ܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܘܦܸܬܩܹ̈ܐ ܕܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܵܐ ܘܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܚܸܠܛܹ̈ܐ، ܘܗܲܪ ܒܗܿܝ ܥܸܕܵܢܵܐ ܒܸܥܒܼܵܕܵܘܟܼܘܿܢ ܝܠܵܗܿ ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܹ̈ܐ ܕܚܵܙܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܓܵܘ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ. ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ، ܓܵܪܲܓ ܕܣܸܓܼܠܘܟ݂̈ܘܿܢ ܗܵܘܝܼ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܵܝܵܐ ܘܕܦܵܝܫܝܼ ܡܚܘܼܡܝܹܐ ܩܵܐ ܚܲܡܸܫ ܫܸܢܹ̈ܐ.

  ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܦܵܪܣܲܚ ܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܚܲܡܵܝܬܵܐ ܕܣܸܓܼܠܹ̈ܐ ܩܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ. ܐܸܢ ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܩܵܢܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܲܢ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܝܲܢ ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܲܢ.

  ܚܙܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ:

  ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܗܵܘܢܵܢܵܐܝܼܬ ܗܸܫܝܵܪܹܐ

  ܓܵܪܲܓ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܗܵܘܢܵܢܵܐܝܼܬ ܝܲܨܝܼܦܹܐ (ܐܵܟ݂ܠܵܢܹܐ ܕܚܲܡ) ܗܵܕܟܼܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܒܸܝܵܗܒܼܘܿܗܿ ܝܬܘܿܢ ܓܵܘ ܦܸܬܩܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܘܦܸܬܩܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܵܐ ܘܓܵܘ ܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ، ܗܵܘܝܵܐ ܓܡܝܼܪܬܵܐ ܘܫܲܪܝܼܪܬܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܡܲܥܢܵܝܹܗ ܝܠܹܗ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܓܵܪܲܓ ܕܡܲܣܸܡܝܼܬܘܿܢ ܒܵܠܵܐ، ܗܲܪ ܐܲܝܟܼ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܣܒܝܼܪܬܵܐ ܡܼܢ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܗܵܘܢܵܢܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܓܵܘ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܕܵܡܝܵܢܹ̈ܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܓܵܘܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ، ܒܸܕ ܥܵܒܸܕ ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܬܲܡܘܼܡܲܝܗܝ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܼܝܵܬܘܼܗ̈ܝ. ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ ܩܵܐ ܨܒܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܵܦܸܢ ܕܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ، ܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܚܲܕ ܘܲܟܝܼܠܵܐ ܡܣܘܼܓܼܠܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ، ܗܲܝܘܼܪܵܘܟܼܘܿܢ ܝܠܹܗ.

  ܚܙܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ:

  ܡܲܡܛܘܼܝܹܐ ܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܘܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܪܫܝܼܡܵܐ

  ܓܵܪܲܓ ܕܦܸܬܩܹ̈ܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ، ܘܦܸܬܩܹ̈ܐ ܕܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܵܐ، ܘܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܘܡܲܘܕܥܵܢܘܵܬܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܡܜܸܝܹܐ ܝܲܢ ܡܘܼܕܥܸܪܹܐ ܒܣܝܼܩܘܿܡܹ̈ܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ. ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܥܲܣܩܘܼܬܵܐ ܒܡܲܡܛܵܝܬܵܐ ܕܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܘܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܐܲܢܹܐ ܣܝܼܩܘܿܡܹ̈ܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ، ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܲܢ ܡܼܢ ܩܵܕ݇ܡ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܩܵܐ ܡܲܡܛܵܝܬܵܐ ܕܐܸܫܛܵܪܵܐ ܝܲܢ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܵܨܲܚ ܕܝܵܗܒܲܚ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܥܸܕܵܢܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ، ܐܲܝܵܐ ܬܠܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܥܲܠ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ.

  ܐܵܦܸܢ ܕܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܡܵܨܝܵܢܹܐ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗܿ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܕܵܝܢܵܢܹܐ ܝܬܘܿܢ، ܗܵܠܵܐ ܓܵܪܲܓ ܕܡܲܡܛܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܦܸܬܩܵܘܟܼܘܿܢ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܝܲܢ ܦܸܬܩܵܘܟܼܘܿܢ ܕܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܵܨܲܚ ܝܵܗܒܲܚܠܵܘܟܼܘܿܢ ܥܸܕܵܢܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ (ܚܙܘܿܢ ܠ ‘Paying by the due date

  ’)ܦܪܲܥܬܵܐ ܒܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܪܫܝܼܡܵܐ‘).

  ܒܲܠܟܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܬܲܢܒܹ̈ܐ ܐܸܢ ܠܵܐ ܡܲܡܛܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܦܸܬܩܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܘܡܲܘܕܥܵܢܘܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ.

  ܚܙܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ:

  ܦܪܲܥܬܵܐ ܒܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܪܫܝܼܡܵܐ

  ܓܵܪܲܓ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܡܲܕܲܐܬܹ̈ܐ ܘܕܲܝܢܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܒܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܪܫܝܼܡܵܐ. ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܥܲܣܩܘܼܬܵܐ ܒܗܵܕܟܼܵܐ ܠܸܥܒܼܵܕܵܐ، ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܲܢ ܐܲܝܟ݂ ܟܡܵܐ ܓ̰ܲܠܕܹܐ ܕܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܠܸܕܪܵܫܘܿܗ̇ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ ܡ̣ܢ ܩܵܕ݇ܡ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܪܫܝܼܡܵܐ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܲܚ ܡܵܨܝܵܢܹܐ ܕܝܵܗܒܲܚ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܥܸܕܵܢܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܕܠܵܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܪܸܒܝܼܬܵܐ، ܝܲܢ ܕܡܲܪܝܸܙܲܚ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܒܩܸܣܛܹ̈ܐ. ܐܵܦܸܢ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܗܵܕܟܼܵܐ ܡܲܪܝܲܙܬܵܐ ܥܲܡܲܢ، ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܣܒܝܼܪܬܵܐ ܡܸܢܵܘܟܼܘܿܢ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܪܸܒܝܼܬܵܐ ܥܲܠ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗܿ ܦܪܝܼܥܬܵܐ ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܪܫܝܼܡܵܐ.

  ܚܙܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ:

  ܦܠܵܚܵܐ ܒܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܚܘܼܒܵܢܵܬܵܐ

  ܐܲܚܢܲܢ ܒܵܥܲܚ ܕܦܵܠܚܲܚ ܥܲܡܵܘܟܼܘܿܢ ܒܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܚܘܼܒܵܢܬܵܐ، ܘܕܗܲܝܸܪܲܚܠܵܘܟܼܘܿܢ ܕܬܲܡܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܼܝܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܒܚܹܐܪܘܼܬ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ، ܐܸܢ ܗܘܹܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܠܵܐ ܚܘܼܒܵܢܹܐ ܝܲܢ ܡܥܲܪܩܸܠܵܢܹܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܦܵܝܫܲܚ ܡܘܼܠܝܸܨܹܐ ܠܸܫܩܵܠܵܐ ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܒܘܼܫ ܩܲܫܝܹ̈ܐ. ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ، ܐܲܚܢܲܢ ܐܝܼܬܠܲܢ ܚܲܝܠܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܫܡܵܝܹܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ ܠܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܕܡܟܲܦܲܫܬܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ، ܘܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܲܚܠܗܘܿܢ ܐܲܢܹܐ ܚܲܝܠܹ̈ܐ ܐܸܢ ܐܵܢܲܢܩܵܝܘܼܬܵܐ ܛܵܠܒܵܐ. ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܩܲܒܠܝܼ ܬܲܢܒܹ̈ܐ ܘܐܵܢܝܼ ܕܡܥܲܪ̈ܩܸܠܵܢܹܐ ܝܢܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܓܪܝܼܫܹܐ ܠܩܵܕ݇ܡ ܒܹܝܬ ܕܝܼܢܵܐ.

  ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܘܲܚ ܡܸܢܵܘܟܼܘܿܢ ܕܡܲܚܙܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐܠܲܢ ܗܲܪ ܗܿܝ ܒܲܣܝ݂ܡܘ݂ܬܵܐ ܘܡܲܚܫܲܒܼܬܵܐ ܘܡܝܲܩܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܣܒܵܪܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܡܸܢܲܢ. ܐܸܢ ܡܘܼܚܙܹܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܣܸܟܪܵܢܹ̈ܐ ܝܲܢ ܣܲܪ̈ܝܹܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܒܸܕ ܚܵܬܡܲܚܠܵܗܿ ܡܩܲܒܠܵܢܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܗܲܡܙܲܡܬܵܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܫܲܝܢܘܼܬܵܐ ܘܛܵܒ݂ܘܼܬ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܦܲܠܵܚܲܢ.

   Last modified: 22 Nov 2018QC 24247