Show download pdf controls
 • ܩܝܵܡܵܐ ܕܦܵܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ

  ܡܸܢܕܝܼ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ

  Download a PDF version of this document

  ܥܘܼܬܵܕܵܐ

  ܛܘܼܟܵܣܹ̈ܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܘܕܡܫܲܘܬܒܼܘܼܬܵܐ (ܣܘܼܦܲܪ) ܡܘܼܠܟܵܢܹ̈ܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ ܝܢܵܐ ܘܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗܿ ܕܟܠܲܢ ܢܵܛܪܲܚܠܗܘܿܢ ܘܡܲܣܸܡܲܚ ܒܵܠܵܐ ܐܸܠܲܝܗܝ. ܐܲܢܹܐ ܛܘܼܟܵܣܹ̈ܐ ܟܹܐ ܣܵܢܕܝܼ ܠܫܲܬܐܸܣܬܵܐ ܕܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܝܘܼܬܵܐ ܕܟܹܐ ܡܲܒܣܸܡܲܚ ܒܝܼܵܗܿ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ.

  ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ ܟܹܐ ܛܲܥܠܝܼ ܠܹܗ ܓܲܪܲܝܗܝ ܒܬܲܡܲܡܬܵܐ ܕܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܵܬܲܝܗܝ̈ ܐܲܝܟܼ ܕܩܵܢܘܿܢܵܐ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܠܹܗ، ܘܐܲܝܵܐ ܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܛܵܝܬܵܐ ܠܝܘܼܬܪ̈ܵܢܹܐ ܕܡܵܨܝܼ ܩܵܢܹܝܠܗܘܿܢ. ܐܲܚܢܲܢ ܐܲܝܟܼ ܡܕܲܒܪ̈ܵܢܹܐ، ܓܲܪܵܐ ܕܝܼܲܢ ܝܼܠܹܗ ܕܒܵܢܲܚ ܠܵܗܿ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ ܒܐܲܢܹܐ ܛܘܼܟܵܣܹ̈ܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܡܚܲܦܘܼܛܹܐ ܩܵܐ ܐ̄ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܥܵܒܼܕܝܼ ܗܿܘ ܡܸܢܕܝܼ ܕܫܲܪܝܼܪܵܐ ܘܬܪܝܼܨܵܐ ܝܠܹܗ.

  ܬܲܪܣܵܝܬܵܐ ܕܐܲܝܵܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܣܢܝܼܩܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܒܵܪܲܚ ܠܚܕܵܐ ܐ̄ܚܝܵܢܘܼܬܵܐ ܥܲܡ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܒܢܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܥܲܠ ܡܗܘܼܡܢܘܼܬܵܐ ܘܡܝܲܩܲܪܬܵܐ ܒܐܸܚܕܵܕܹܐ. ܟܹܐ ܡܬܲܪܣܲܚ ܠܵܗܿ ܐܲܝܵܐ ܐ̄ܚܝܵܢܘܼܬܵܐ ܒܐܲܢܹܐ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ:

  ܗܘܵܝܬܲܢ ܦܬܝܼܚܹ̈ܐ ܘܨܲܠܘܼܠܹ̈ܐ ܘܡܸܬܚܲܫܒܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܝܵܗܒܼ ܫܩܵܠܲܢ ܥܲܡ ܟܢܘܼܫܬܵܐ •

  ܗܘܵܝܬܲܢ ܡܗܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐܘܼܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܓܵܘ ܦܘܼܠܚܵܢܲܢ ܘܡܓ̰ܲܘܸܒܵܢܹ̈ܐ ܘܟܹܐܢܹ̈ܐ، ܟܲܕ ܡܗܲܓܘܼܝܹܐ •
  ܠܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܕܐ̄ܢܵܫܹ̈ܐ ܘܕܘܼܒܵܪܲܝܗܝ ܒܲܫܠܵܡܬܲܝܗܝ ܠܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܒܕܲܥܒܲܪ

  ܥܒܼܵܕܬܵܐ ܕܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܗܵܘܝܼ ܦܫܝܼܩܹ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܟܡܵܐ ܕܡܸܬܗܵܘܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܩܵܐ ܐ̄ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܫܵܠܡܝܼ ܠܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ •

  ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܕܒܵܥܝܼ ܡܫܲܘܬܸܦܝܼ ܓܵܘ ܐܲܢܹܐ ܛܘܼܟܵܣܹ̈ܐ ܒܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܪܹܐܙܵܢܵܝܬܵܐ •

  ܗܘܵܝܬܲܢ ܩܲܫܝܹ̈ܐ ܥܲܡ ܐܵܢܝܼ ܕܚܲܦܘܼܛܹܐ ܝܢܵܐ ܕܫܵܡܛܝܼ ܠܗܘܿܢ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ، ܘܗܘܵܝܬܲܢ ܡܲܢܬܝܵܢܹ̈ܐ ܒܕܝܵܢܬܲܝܗܝ ܠܦܘܿܬ ܩܵܢܘܿܢܵ•

  ܩܝܵܡܵܐ ܕܦܵܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ (ܩܝܵܡܵܐ) ܦܲܫܘܼܩܹܐ ܝܠܵܗܿ ܩܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܣܒܝܼܪܵܐ ܡܸܢܲܢ ܕܥܵܒܼܕܲܚ ܠܹܗ، ܘܩܵܘܠܵܐ ܕܝܗܝܼܒܹܗ ܝܘܲܚ ܕܒܸܕ ܬܵܒܥܲܚ ܐܸܠܹܗ ܒܟܠܲܝܗܝ ܝܵܗܒܼ ܫܩܵܠܲܝ̈ܢ ܥܲܡܵܘܟܼܘܿܢ

  ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ

  ܡܩܲܕܡܵܢܘܼܬܵܐ

  ܐܵܗܵܐ ܩܝܵܡܵܐ ܝܼܠܹܗ ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ ܕܝܵܗܸܒܼ ܘܫܵܩܸܠ ܥܲܡܲܢ ܒܘܼܕ ܡܲܕܲܐܬܲܐ ܘܡܫܲܘܬܒܼܘܼܬܵܐ (ܣܘܼܦܲܪ) ܘܡܲܟܣܵܐ ܘܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܕܟܹܐ ܡܕܲܒܪܲܚܠܗܘܿܢ.

  ܩܝܵܡܵܐ ܒܸܪܫܵܡܵܐ ܝܠܹܗ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܟܹܐ ܡܕܲܒܪܲܚ ܠܵܗܿ ܓܵܢܲܢ ܟܠ ܐܝܼܡܲܢ ܕܒܸܝܗܵܒܼܵܐ ܘܒܸܫܩܵܠܵܐ ܝܘܲܚ ܥܲܡܵܘܟܼܘܿܢ ܘܒܸܕ ܗܲܝܸܪ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܕܦܲܪܡܹܝܬܘܿܢ:

  ܡܘܼܕܝܼ ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܕܣܵܒܪܝܼܬܘܿܢ ܡܸܢܲܢ•

  ܙܸܕܩܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܘܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ•

  ܡܘܼܕܝܼ ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܕܥܵܒܼܕܝܼܬܘܿܢ ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܸܕܝܹ̈ܐ. •

  ܙܸܕܩܵܘܟܼ̈ܘܿܢ

  ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܕܣܵܒܪܝܼܬܘܿܢ ܡܸܢܲܢ:

  ܕܡܲܥܡܲܠܬܵܐ ܥܲܡܵܘܟܼܘܿܢ ܗܵܘܝܵܐ ܟܹܐܢܵܐܝܼܬ ܘܗܵܘܢܵܢܵܐܝܼܬ

  ܕܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܚܘܼܫܒܸܢܹܐ ܫܲܪܝܼܪܹܐ ܒܨܒܼܘܼܝܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ (ܫܘܼܓܼ̄ܠܵܢܵܘܟܼ̈ܘܿܢ) ܡܲܕܲܐܬܵܝܹ̈ܐ ܫܒܼܘܿܩ ܡܼܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܕܘܼܒܵܪ̈ܵܘܟܼܘܿܢ ܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܕܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܫܲܪܝܪܹ̈ܐ

  ܕܝܵܗܒܲܚܠܵܘܟܼܘܿܢ ܚܸܠܡܲܬ ܘܣܢܵܕܬܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܝܼܢܵܐ ܒܚܲܕ ܕܲܪܓܼܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ

  ܕܩܲܒܠܲܚ ܕܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܪܵܫܡܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܗܵܘܹܐ ܩܲܝܘܼܡܵܘܟܼܘܿܢ ܘܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܡܸܠܟܵܐ

  ܕܡܝܲܩܪܲܚ ܠܵܗܿ ܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ

  ܕܢܵܛܪܲܚ ܠܐ̄ܪܵܙܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܐܝܼܬܠܲܢ ܒܘܼܕ ܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ

  ܕܫܵܒܼܩܲܚ ܕܚܵܙܹܝܬܘܿܢ ܠܵܗܿ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܐܝܼܬܠܲܢ ܒܘܼܕ ܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ

  ܕܗܲܝܸܪܲܚܠܵܘܟܼܘܿܢ ܕܥܵܒܼܕܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܒܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ

  ܕܦܲܫܩܲܚܠܗܘܿܢ ܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ (ܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ) ܕܟܹܐ ܥܵܒܼܕܲܚ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܕ ܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ

  ܕܡܝܲܩܪܲܚ ܠܹܗ ܙܸܕܩܵܘܟܼܘܿܢ ܠܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܦܠܵܛܵܐ ܕܩܛܵܥ̈ܝܵܬܲܢ

  ܕܡܝܲܩܪܲܚ ܠܹܗ ܙܸܕܩܵܘܟܼܘܿܢ ܕܡܲܩܪܸܒܼܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܩܒܼܵܠܬܵܐ

  ܕܥܲܒܼܕܲܚܠܵܗܿ ܫܠܵܡܬܵܐ ܠܩܵܢܘܿܢܵܐ ܒܘܼܫ ܦܫܝܼܩܬܵܐ ܩܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ

  ܕܗܵܘܲܚ ܡܸܬܚܲܫܒܵܢܹ̈ܐ ܘܡܸܫܬܲܐܠܵܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܥܒܼܵܕܲܝ̈ܢ

  ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ

  ܡܲܥܡܲܠܬܵܐ ܥܲܡܵܘܟܼܘܿܢ ܗܵܘܝܵܐ ܟܹܐܢܵܐܝܼܬ ܘܗܵܘܢܵܢܵܐܝܼܬ

  ܢܝܼܫܲܢ ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ:

  ܕܡܲܥܡܲܠܬܵܐ ܥܲܡܵܘܟܼܘܿܢ ܗܵܘܝܵܐ ܒܐܝܼܩܵܪܵܐ ܘܲܒܒܲܣܝܼܡܘܼܬ ܠܸܒܵܐ ܘܲܒܡܝܲܩܪܵܢܘܼܬܵܐ •

  ܕܡܕܲܒܪܲܚ ܠܵܗ̇ ܓܵܢܲܢ ܒܬܲܡܝܼܡܘܼܬܵܐ ܘܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ•

  ܕܦܵܠܚܲܚ ܕܠܵܐ ܡܲܫܦܲܪܬܵܐ•

  ܕܡܝܲܩܪܲܚ ܠܵܗ̇ ܘܗܵܘܲܚ ܚܲܫܝܼܫܹ̈ܐ (ܪ̈ܓ݂ܝܼܫܹܐ) ܠܡܫܲܚܠܦܘܼܬܵܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܝܬܵܐ •

  ܕܥܵܒ݂ܕܲܚ ܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ (ܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ) ܕܝܼܢܵܐ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܘܬܪ̈ܝܼܨܹܐ ܠܦܘܿܬ ܩܵܢܘܿܢܵܐ•

  ܕܫܵܪܲܚ ܠܗܘܿܢ ܬܲܚܡܲܢܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܡܲܙܕܸܥܵܢܹ̈ܐ ܘܩܸܛܪ̈ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܩܒܲܠܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܒܟܹܐܢܘܼܬܵܐ ܘܐܲܝܟ݂
  ܟܡܵܐ ܕܓ̰ܲܠܕܹܐ ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ. •

  ܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ (ܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ) ܕܝܼܢܵܐ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܘܬܪ̈ܝܼܨܹܐ

  ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܡܲܓܡܸܪܲܚܠܹܗ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܒܕܸܩܵܐܝܼܬ ܐܝܼܡܲܢ ܕܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܘܲܚ ܚܲܕ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܒܘܼܕ ܨܒ݂ܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ.

  ܐܸܠܵܐ ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܡܲܫܡܥܲܚ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܘܿܢ ܘܟܹܐ ܫܵܩܠܲܚ ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܠܓܵܘ ܚܫܝܼܒ݂ܘܼܬܵܐ ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܐܸܣܘܼܪܵܐ ܒܦܘܼܣܩܵܢܵܐ، ܘܩܵܢܘܿܢܵܐ ܒܸܝܗܵܒܲܢ ܝܠܹܗ ܦܣܵܣܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ.

  ܩܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܐ، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܲܢ ܘܛܲܥܹܝܡܘܼܢ ܒܵܬ̄ܪwww.ato.gov.au
  'ܡܲܥܡܲܠܬܵܐ ܥܲܡܵܘܟܼܘܿܢ ܗܵܘܝܵܐ ܟܹܐܢܵܐܝܼܬ ܘܗܵܘܢܵܢܵܐܝܼܬ'
  - 'Treating you fairly and reasonably'.

  ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܚܘܼܫܒܸܢܹܐ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܫܒܼܘܿܩ ܡܼܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܕܘܼܒܵܪ̈ܵܘܟܼܘܿܢ ܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܕܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܫܲܪܝܪܹ̈ܐ

  ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܚܵܫܒܲܚ ܕܡܸܢܕܝܼ ܕܟܹܐ ܐܵܡܪܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܘܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ ܓܡܝܼܪܬܵܐ ܘܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗ̇، ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܥܸܠܬܵܐ ܕܡܲܥܒܸܕܵܐ ܠܲܢ ܕܚܲܫܒܲܚ ܕܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ.

  ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ، ܐܲܚܬܘܿܢ ܟܹܐ ܡܗܲܕܪܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܸܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܡܫܲܪܲܪܬܵܐ ܕܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܒܸܛܠܵܒܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ ܘܩܵܐ ܡܲܓܡܲܪܬܵܐ ܕܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ، ܘܗ̇ܝܓܵܗ ܟܹܐ ܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܠܲܢ. ܘܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܡܚܲܫܒܸܢܲܚܠܵܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܒܸܕ ܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܝܲܢ ܕܒܸܕ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܡܸܢܲܢ، ܟܲܕ ܒܸܣܢܵܕܵܐ ܥܲܠ ܐܲܝܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ.

  ܐܲܚܢܲܢ ܡܲܘܕܘܼܝܹܐ ܝܘܲܚ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܐ̄ܢܵܫܹ̈ܐ ܟܹܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼ ܓ݂ܸܠܛܹ̈ܐ. ܘܟܹܐ ܦܲܪܫܲܚ ܒܹܝܠ ܓ݂ܸܠܛܹ̈ܐ ܘܒܹܝܠ ܥܒ݂ܵܕܹ̈ܐ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܝܼܕܝܼܥܵܐܝܼܬ. ܐܸܢ ܥܒ݂ܝܼܕܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܓ݂ܸܠܛܵܐ، ܒܸܕ ܝܵܗܒܲܚ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܘܼܪܣܵܐ ܕܐܵܡܪܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ ܕܲܐܟ݂ܝܼ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܓ݂ܸܠܛܵܐ. ܟܹܐ ܡܲܫܡܥܲܚ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܟܹܐ ܫܵܩܠܲܚ ܠܹܗ ܦܘܼܫܵܩܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܓܵܘ ܚܫܝܼܒ݂ܘܼܬܵܐ.

  ܐܲܚܢܲܢ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܹ̈ܐ ܝܘܲܚ ܩܵܐ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܚܲܬܸܬܲܚ (ܐܲܟܸܕܲܚ) ܕܟܠ ܚܲܕ ܒܸܫܠܵܡܵܐ ܝܠܹܗ ܠܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܡܕܲܒܪܲܚ ܠܗܘܿܢ. ܐܲܢܹܐ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܝܵܗܒ݂ܝܼܠܲܢ ܡܸܬܚܹ̈ܐ ܡܬܲܚܡܹ̈ܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܩܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܩܘܼܒܠܘܿܗ̇ ܝܘܲܚ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܡܲܥܢܵܝܘܿܗ̇ ܕܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܘܲܚ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܚܙܹܐܠܲܢ ܣܵܩܘܿܒ݂ܠܵܝܘܵܬܹ̈ܐ، ܟܹܐ ܫܵܩܠܲܚ ܦܣܵܥܵܬܹ̈ܐ ܕܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ ܝܢܵܐ.

  www.ato.gov.au ܩܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܐ، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܲܢ
  ܘܛܲܥܹܝܡܘܼܢ ܒܵܬ̄ܪ 'ܚܫܵܒ݂ܬܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ
  ' - 'Treating you as being honest'.

  ܝܵܗܒܲܠܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܸܠܡܲܬ ܘܣܢܵܕܬܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܝܼܢܵܐ ܒܚܲܕ ܕܲܪܓܼܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ

  ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠܐܵܗܵܐ ܢܝܼܫܵܐ، ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ:

  ܗܲܝܸܪܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܲܪܡܹܝܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܙܸܕܩܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܗܲܩܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܝܵܗܒ݂ ܫܩܵܠܲܢ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ•

  ܝܵܗܒܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܫܸܡܵܢܲܝ̈ܢ•

  ܐܝܼܢܵܐ ܒܚܲܕܟܡܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܒܵܨܘܿܪܹ̈ܐ - ܩܵܐ ܥܸܠܠܵܬܹ̈ܐ (ܣܵܒܵܒܹ̈ܐ) ܕܫܲܝܢܘܼܬܵܐ - ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܲܕܥܲܚܠܵܗ̇ ܓܵܢܲܢ ܩܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܲܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܬܵܐ. ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܟܹܐ ܝܵܗܒܲܚ ܠܹܗ ܫܸܡܲܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܲܚܢܲܢ ܫܲܪܲܚ ܠܹܗ ܡܘܼܛܵܝܵܐ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ - ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܵܛܲܚ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܨܲܚܨܘܼܝܘܿܗ̇ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܩܘܼܒܠܘܿܗ̇ ܝܘܲܚ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ - ܝܲܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ، ܟܹܐ ܝܵܗܒܲܚܠܗܘܿܢ ܫܸܡܵܢܲܝ̈ܢ ܓܡܝܼܪܹ̈ܐ.

  ܝܵܗܒܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ ܐܸܠܲܢ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܩܵܢܹܝܬܘܿܢ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ•
  ܙܵܘܕܵܐ ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܠܵܗ̇، ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܒܘܼܩܵܪܵܐ ܡܥܲܩܕܵܐ،
  ܟܹܐ ܡܲܡܛܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܡܵܨܝܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܕܗܲܝܸܪ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ

  ܕܵܥܪܲܚ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܐ̄ܡܝܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܘܲܚ ܒܸܕ ܕܵܥܪܲܚ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ•
  ܠܵܐ ܡܨܹܝܠܲܢ ܕܗܲܝܸܪܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ̄ܪܹܫܵܐ، ܒܸܕ ܫܵܩܠܲܚܠܵܗ̇ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ
  ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܒܸܕ ܕܵܥܪܲܚ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܟܡܵܐ ܕܓ̰ܲܠܕܹܐ ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ

  ܚܲܦܛܲܚ ܕܓ̰ܲܘܸܒܲܚܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪ̈ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܛܠܵܒܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܒܥܸܕܵܢܵܐ •

  ܛܵܠܒܲܚ ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܩܵܐ ܓ݂ܸܠ̈ܛܲܢ ܘܡܬܲܪܨܲܚܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܟܡܵܐ ܕܓ̰ܲܠܕܹܐ ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ •

  ܚܲܦܛܲܚ ܕܡܲܦܠܸܚܲܚ ܠܸܫܵܢܵܐ ܦܫܝܼܩܵܐ ܘܨܸܦܝܵܐ ܓܵܘ ܦܪ̈ܝܼܣܵܬܲܢ ܘܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܗܲܡܙܲܡܬܲܢ
  ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܒܸܟܬܵܒ݂ܵܐ ܝܘܲܚ ܩܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ•

  ܡܲܩܪܸܒܲܚ ܠܚܲܕ ܣܲܗܡܑܵܐ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܲܢ ܒܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܵܝܵܐ
  ܥܲܠ ܫܵܘܦܲܢ ܕܥܲܠ ܫܲܒܟܵܐ ܕܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ www.ato.gov.au

  ܝܵܗܒܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇، ܡܸܠܟܵܐ (ܢܲܣܝܼܗܲܬ) ܘܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ
  ܒܲܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܒܸܕ ܡܵܠܝܵܐ ܠܗܘܿܢ ܣܢܝܼܩܘܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܡܛܵܝܬܵܐ ܠܬܸܫܡܸܫܬܵܐ
  ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ ܘܲܕܦܘܼܫܵܩܵܐ، ܬܸܫܡܸܫܬܵܐ ܐܘ݂ܡܬܵܝܬܵܐ ܕܡܲܡܛܵܝܬܵܐ (ܩܵܐ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܕܚܵܪ̈ܫܹܐ
  (ܟܲܪܹ̈ܐ) ܝܢܵܐ ܝܲܢ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܚܕܵܐ ܙܲܒܘܼܢܘܼܬܵܐ ܕܫܡܲܥܬܵܐ ܝܲܢ ܕܗܲܡܙܲܡܬܵܐ)
  ܘܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܥܵܡܪ̈ܵܢܹܐ ܐܲܨܠܵܝܹ̈ܐ ܘܓܵܙܪ̈ܵܝܹܐ. •

  ܩܲܒܲܠܬܵܐ ܕܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܪܵܫܡܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܗܵܘܹܐ ܩܲܝܘܼܡܵܘܟܼܘܿܢ ܘܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܡܸܠܟܵܐ

  ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܝܵܗܒ݂ ܫܩܵܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܡܲܢ. ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܕܐ̄ܢܵܫܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܝܵܗܒ݂ܝܼ ܘܫܵܩܠܝܼ ܥܲܡܲܢ ܡ̣ܢ ܓܹܝܒܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܠ ܨܒ݂ܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ. ܐܲܝܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܚܵܒ݂ܫܵܐ ܡܠܵܝܬܵܐ ܕܦܸܬܩܹ̈ܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܘܦܸܬܩܹ̈ܐ ܕܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܬܵܐ ܘܩܒܲܠܝܵܬܹ̈ܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܕܒܘܼܕܵܩܹ̈ܐ ܕܡܚܲܫܒܲܢܬܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ، ܘܩܲܒܲܠܬܵܐ ܕܡܸܠܟܵܐ ܒܘܼܕ ܨܒܼܘܼܝܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ (ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ).

  ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗܿ ܕܐܵܡܪܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ ܐܸܢ ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܵܐ ܝܵܗܸܒ݂ ܘܫܵܩܸܠ ܥܲܡܲܢ ܡ̣ܢ ܓܹܝܒܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܕ ܨܒܼܘܼܝܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܡܲܕܲܐܬܵܝܹ̈ܐ.

  ܒܣܲܗܡܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܕܓܵܗܹ̈ܐ ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܕܓܵܒܹܝܬܘܿܢ ܠܟܠ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܕܗܲܝܸܪܠܵܘܟܼܘܿܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܒܸܪܫܵܡܵܐ ܝܢܵܐ ܡܵܢܝܼ ܡܵܨܹܐ ܕܛܵܠܸܒ ܕܦܵܐܸܫ ܦܪܝܼܥܵܐ ܩܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܕܡܲܩܪܘܼܒܼܹܐ ܝܠܹܗ. ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܒܲܠܚܘܼܕ (ܐܲܚܟ̰ܝܼ) ܚܲܕ ܘܲܟܝܼܠܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܡܣܘܼܓܼܠܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕ ܘܲܟܝܼܠܵܐ ܕ BAS (ܘܲܟܝܼܠܵܐ ܡܣܘܼܓܼܠܵܐ) ܡܵܨܝܼ ܕܛܵܠܒܝܼ ܕܦܵܝܫܝܼ ܦܪܝܼܥܹܐ ܩܵܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܡܲܩܪܘܼܒܲܝܗܝ ܝܢܵܐ.

  ܡܵܘܬܒܼܵܐ ܕܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐ ܡܕܲܒܲܪܬܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܩܪܸ̈ܒܹܐ ܒܝܲܕ ܘܲܟܝܼܠܹ̈ܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ.

  ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܐ، ܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܡܘܼܕܝܼ ܝܠܹܗ ܚܒܼܝܼܫܵܐ ܓܵܘ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ
  ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܩܪܸ̈ܒܹܐ ܒܝܲܕ ܘܲܟܝܼܠܹ̈ܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ،
  ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܵܐ ܕܡܵܘܬܒܼܵܐ ܕܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ www.tpb.gov.au

  ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܵܠܵܐ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ ܩܵܐ ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܝܵܗܒܼܝܼܬܘܿܢ
  ܠܵܗܿ ܩܵܐ ܠܲܢ، ܐܵܦܸܢ ܕܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܵܐ، ܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܚܲܕ ܘܲܟܝܼܠܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܡܣܘܼܓܼܠܵܐ،
  ܗܲܝܘܼܪܵܘܟܼܘܿܢ ܝܠܹܗ ܒܲܡܠܵܝܬܵܐ ܕܦܸܬܩܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܝܲܢ ܕܚܲܕ ܐܸܫܛܵܪܵܐ ܡܲܕܲܐܬܵܝܵܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܵܐ.

  ܡܝܲܩܲܪܬܵܐ ܕܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ

  ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܡܕܲܒܘܼܪܲܝܗܝ ܝܘܲܚ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ، ܟܹܐ ܡܟܲܢܫܲܚ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܕ ܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܩܲܒܠܲܚ ܠܵܗܿ ܐܲܝܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܸܢܵܘܟܼܘܿܢ ܝܲܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ. ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗܿ ܕܡܝܲܩܪܲܚܠܵܗܿ ܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܘܲܕܡܚܲܡܲܚܠܵܗܿ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܝܬܵܐ.

  ܒܚܲܕܟܡܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܹ̈ܐ (ܐܲܗܘܵܠܹ̈ܐ)، ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܟܹܐ ܝܵܗܸܒܼܠܲܢ ܦܣܵܣܵܐ ܕܡܓܲܠܲܚܠܵܗܿ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܩܵܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܩܵܐ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܹ̈ܐ.

  ܐܸܢ ܒܸܚܫܵܒܼܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܝܲܢ ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܡܲܕܲܐܬܵܝܬܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܬܒܼܝܼܪܬܵܐ ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܲܚܢܲܢ ܥܒܼܝܼܕܹܗ ܝܘܲܚ، ܦܣܵܥܬܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܵܐ ܕܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗܿ ܘܵܠܹܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܕܫܵܪܹܝܬܘܿܢ ܠܹܗ ܩܸܛܪܵܐ ܥܲܡ ܕܗܿܘ ܦܲܠܵܚܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܕܗܘܹܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܸܝܗܵܒܼܵܐ ܘܒܸܫܩܵܠܵܐ ܥܲܡܹܗ (ܝܲܢ ܕܩܵܪܹܝܬܘܿܢ ܠܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̰ܘܿܢ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܬܘܿܢ ܝܗܝܼܒܹܐ).

  ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܸܕܝܹ̈ܐ، ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡ ܕܦܲܠܵܚܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ. ܐܸܢ ܗܵܠܵܐ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܸܕܝܹ̈ܐ، ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܕܡܲܩܪܸܒܼܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܩܒܼܵܠܬܵܐ (ܚܙܹܝܡܘܼܢ ܠܦܵܣܘܿܩܵܐ 'ܡܝܲܩܲܪܬܵܐ ܕܙܸܕܩܵܘܟܼܘܿܢ ܠܡܲܩܪܘܼܒܼܹܐ ܚܕܵܐ ܩܒܲܠܬܵܐ' ܥܲܠ ܦܵܬܵܐ 12)

  ܩܲܝܘܼܡܵܐ ܕܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܵܐ

  ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܸܕܝܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܘܼܦܠܸܚܘܿܗܿ ܝܘܲܚ ܩܵܐ ܫܪܵܝܬܵܐ ܕܩܒܼܵܠܬܵܘܟܼܘܿܢ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܩܲܝܘܼܡܵܐ ܕܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܡܵܨܹܐ ܕܗܲܝܸܪܠܵܘܟܼܘܿܢ. ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܕ ܩܲܝܘܼܡܵܐ ܕܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܡܵܨܝܵܐ
  ܕܦܵܝܫܵܐ ܩܢܝܼܬܵܐ ܥܲܠ ܫܵܘܦܲܝܗܝ ܕܥܲܠ ܫܲܒܟܵܐ ܕܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ www.privacy.gov.au
  1300 363 992، ܝܲܢ ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܕܩܵܪܹܝܬܘܿܢ ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̰ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ.

  ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܐ، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܲܢwww.ato.gov.au
  ܘܛܲܥܹܝܡܘܼܢ ܒܵܬ̄ܪ 'ܡܝܲܩܲܪܬܵܐ ܕܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܘܐ̄ܪܵܙܵܢܵܝܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ' - '
  Respecting your privacy and confidentiality'.

  ܡܚܲܡܵܝܬܵܐ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܐܝܼܬܠܲܢ ܒܘܼܕ ܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܝܬܵܐ

  ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܦܵܣܘܿܩܹ̈ܐ ܕܐ̄ܪܵܙܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܒܘܼܕ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܘܡܓܲܠܵܝܬܵܐ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ.

  ܐܲܚܢܲܢ ܡܵܨܲܚ ܕܚܵܙܲܚ ܠܵܗܿ ܝܲܢ ܕܡܣܲܓܼܠܲܚ ܠܵܗܿ ܝܲܢ ܕܕܵܪܫܲܚ ܠܵܗܿ ܝܲܢ ܕܡܓܲܠܲܚ ܠܵܗܿ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܐܝܼܬܠܲܢ ܒܘܼܕ ܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ ܒܲܠܚܘܿܕ (ܐܲܚܟ̰ܝܼ) ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܚܲܕ ܣܲܗܡܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܕܫܘܼܓܼ̄ܠܲܢ ܝܠܹܗ ܝܲܢ ܕܩܵܢܘܿܢܵܐ ܒܸܝܗܵܒܲܢ ܝܠܹܗ ܦܣܵܣܵܐ ܗܵܕܟܼܵܐ ܠܸܥܒܼܵܕܵܐ. ܐܵܢܝܼ ܣܵܒܵܒܹ̈ܐ ܒܘܼܫ ܥܝܵܕܵܝܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܓܲܠܵܝܬܵܐ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܝܼܢܵܐ ܠܨܲܚܨܘܼܝܹܐ ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܗܲܩܘܼܬܵܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܘܼܬܪ̈ܵܢܹܐ ܫܘܼܠܛܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܡܫܲܡܠܝܵܢܘܼܬܵܐ ܠܩܵܢܘܿܢܵܐ.

  ܐܸܢ ܡܛܹܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܐܸܠܲܢ ܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܒܘܼܕ ܨܒܼܘܼܝܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ، ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗܿ ܕܡܫܲܪܸܪܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗܿ ܗܝܼܵܝܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܚܲܬܘܼܬܹܐ (ܐܲܟܘܼܕܹܐ) ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗܿ ܝܗܝܼܒܼܬܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܩܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ، ܝܲܢ ܩܵܐ ܚܲܕ ܕܡܵܨܹܐ ܡܲܚܙܹܐ ܕܐܝܼܬܠܹܗ ܦܣܵܣܵܐ ܕܝܵܗܸܒܼ ܘܫܵܩܸܠ ܥܲܡܲܢ ܡܼܢ ܓܹܝܒܵܘܟܼܘܿܢ. ܩܵܐ ܛܘܼܦ̰ܣܵܐ، ܐܸܢ ܩܪܹܐܠܵܘܟܼܘܿܢ ܒܬܹܠܝܼܦ̰ܘܿܢ، ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܕܡܫܲܪܸܪܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗܿ ܗܝܼܵܝܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܒܝܗܵܒܼܬܵܐ ܕܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕܡܵܘܠܵܕܵܘܟܼܘܿܢ، ܘܐܲܕܪܹܣܵܘܟܼܘܿܢ (ܐܲܝܟܼ ܕܝܗܝܼܒܼܘܿܗܿ ܝܬܘܿܢ ܗܘܵܐ ܒܩܲܕ̄ܡܬܵܐ) ܘܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܼܢ ܚܲܕ ܒܘܼܕܵܩܵܐ ܡܫܘܼܕܪܵܐ ܒܝܲܕ ܡܲܟܬܒܼܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ. ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܬܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܦܠܸܚܬܵܐ ܩܵܐ ܡܫܲܪܲܪܬܵܐ، ܬܠܝܼܬܵܐ ܥܲܠ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ.

  ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܐ، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܲܢ
  www.ato.gov.au ܘܛܲܥܹܝܡܘܼܢ ܒܵܬ̄ܪ 'ܡܝܲܩܲܪܬܵܐ ܕܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܘܐ̄ܪܵܙܵܢܵܝܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ'
  - 'Respecting your privacy and confidentiality'.

  ܝܗܵܒܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܘܼܬܵܐ ܕܚܵܙܹܝܬܘܿܢ ܠܵܗܿ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܐܝܼܬܠܲܢ ܒܘܼܕ ܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ

  ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ Freedom of Information Act 1982 ܒܸܝܗܵܒܼܵܘܟܼܘܿܢ ܝܠܹܗ ܙܸܕܩܵܐ ܠܸܚܙܵܝܘܿܗܿ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܐܝܼܬܠܲܢ ܒܘܼܕ ܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ ܓܵܘ ܐܸܫܛܵܪ̈ܲܢ. ܐܵܦ ܙܹܐ ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܕܚܵܙܹܝܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܗܲܝܸܪܝܼܠܲܢ ܕܡܵܨܲܚ ܡܵܛܲܚ ܠܩܛܲܥܝܵܬܲܝ̈ܢ، ܡܲܐܝܟܼ ܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ ܥܲܡܡܵܝܹ̈ܐ، ܘܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܘܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܡܗܲܕܝܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܟܬܒܼܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ.

  ܐܵܦ ܙܹܐ ܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܙܸܕܩܵܐ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܡܸܢܲܢ ܕܫܲܚܠܸܦܲܚ ܠܵܗܿ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ ܕܐܝܼܬܠܲܢ ܒܘܼܕ ܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ ܐܸܢ ܒܸܚܫܵܒܼܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܠܵܐ ܝܠܵܗܿ ܓܡܝܼܪܬܵܐ (ܟܵܡܹܠ)، ܝܲܢ ܓܼܸܠܛܵܐ ܝܠܵܗܿ، ܝܲܢ ܥܸܕܵܢܘܿܗܿ ܥܒܼܝܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܝܲܢ ܡܲܓܼܠܸܛܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ.

  ܒܲܠܟܵܐ ܕܠܵܐ ܫܵܒܼܩܲܚ ܕܡܵܛܹܝܬܘܿܢ ܠܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܒܗܿܝ ܕܐܵܢܝܼ ܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܡܦܘܼܚܠܹ̈ܐ ܝܢܵܐ - ܩܵܐ ܛܘܼܦ̰ܣܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܣܒܝܼܪܬܵܐ ܕܐܝܼܬ ܡܘܼܡܟܹܢܘܼܬܵܐ ܕܡܓܲܠܵܝܬܵܐ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܡܢܲܟܼܝܵܐ (ܥܲܓ̰ܸܙܵܐ) ܠܚܲܕ ܒܘܼܨܵܝܵܐ ܝܲܢ ܠܡܕܲܒܲܪܬܵܐ ܪܹܐܙܵܢܵܝܬܵܐ ܕܩܵܢܘܿܢܵܐ.

  ܛܝܼܡܵܐ ܕܛܠܵܒܝܵܬܹ̈ܐ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܬܚܘܿܬ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܪܫܝܼܡܵܐ ܒܝܲܕ ܩܵܢܘܿܢܵܐ.

  ܐܸܢ ܒܵܥܹܝܬܘܿܢ ܕܡܵܛܹܝܬܘܿܢ ܠܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܐܝܼܬܠܲܢ ܒܘܼܕ ܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ ܓܵܘ ܐܸܫܛܵܪ̈ܲܢ، ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗܿ ܕܩܲܕ̄ܡܬܵܐ ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡܲܢ. ܐܲܚܢܲܢ ܡܵܨܲܚ ܕܝܵܗܒܲܚܠܵܘܟܼܘܿܢ ܐܲܨܲܚܝܵܬܹ̈ܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܝܲܢ ܕܐܵܢܝܼ ܕܒܘܼܫ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܛܠܝܼܒܹܐ ܘܐܲܚܬܘܿܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܕܡܲܩܪܸܒܼܝܼܬܘܿܢ ܛܠܵܒܬܵܐ ܬܚܘܿܬ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ. ܩܵܐ ܛܘܼܦ̰ܣܵܐ، ܡܵܨܲܚ ܕܝܵܗܒܲܚܠܵܘܟܼܘܿܢ ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܕܒܘܼܕܵܩܵܐ ܕܡܚܲܫܒܲܢܬܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܐ̄ܚܵܪܵܝܵܐ، ܝܲܢ ܐܲܨܲܚܝܵܬܹ̈ܐ ܕܦܸܬܩܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ ܐ̄ܚܵܪܵܝܵܐ، ܐܵܦܸܢ ܕܒܲܠܟܵܐ ܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܩܵܐ ܐܲܝܵܐ ܚܸܠܡܲܬ.

  ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܐ، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܲܢ
  www.ato.gov.au ܘܛܲܥܹܝܡܘܼܢ ܒܵܬ̄ܪ 'ܩܢܵܝܬܵܐ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܬܚܘܿܬ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ' - '
  Accessing information under the Freedom of Information Act'

  ܗܲܝܲܪܬܵܘܟܼܘܿܢ ܕܥܵܒܼܕܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܒܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ

  ܢܝܼܫܲܢ ܝܼܠܹܗ ܕܝܵܗܒܲܚܠܵܘܟܼܘܿܢ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܝܼܠܵܗܿ ܬܪܝܼܨܬܵܐ ܘܡܩܲܘܝܵܢܬܵܐ ܘܨܦܝܼܬܵܐ ܗܵܕܟܼܵܐ ܕܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܕܦܲܪܡܹܝܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܙܸܕܩܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܘܗܲܩܘܼܝܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܘܕܬܲܡܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ.

  ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܲܢ ܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܦܪܝܼܣܬܵܐ ܒܘܼܕ ܕܲܐܟܼܝܼ ܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ ܟܹܐ ܦܵܠܸܚ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܘܡܸܠܟܵܐ ܕܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒܲܚܠܹܗ ܩܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐܝܼܬ ܒܘܼܕ ܕܲܐܟܼܝܼ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܒܸܕܒܼܵܩܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܡ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ.

  ܐܸܢ ܒܸܚܫܵܒܼܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܲܢ ܦܪܝܼܣܬܵܐ ܠܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܠܵܝܲܝܗܝ ܟܠܲܝܗܝ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ، ܝܲܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܲܬܝܼܬܹ̈ܐ ܕܲܐܟܼܝܼ ܒܸܠܚܵܡܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ، ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡܲܢ ܘܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܲܚ ܘܡܲܚܙܲܚܠܵܘܟܼܘܿܢ ܐܲܝܢܝܼ ܝܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܒܘܼܫ ܒܸܠܚܵܡܵܐ ܝܢܵܐ ܩܵܐ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ.

  ܐܸܢ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܲܢ ܠܵܐ ܝܠܵܗܿ ܬܪܝܼܨܬܵܐ ܝܲܢ ܡܲܓܼܠܸܛܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ

  ܐܸܢ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܲܢ ܘܒܐ̄ܚܵܪܬܵܐ ܡܘܼܒܝܸܢ ܠܵܗܿ ܕܠܵܐ ܝܗܘܵܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ ܝܲܢ ܕܡܲܓܼܠܸܛܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ، ܘܦܠܵܛܵܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܥܒܼܝܼܕܠܵܘܟܼܘܿܢ ܓܼܸܠܛܹ̈ܐ، ܒܸܕ ܫܲܩܠܲܚ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܠܓܵܘ ܚܫܝܼܒ݂ܘܼܬܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܩܵܛܥܲܚ ܡܘܼܕܝ̄ ܦܣܵܥܬܵܐ ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗܿ ܐܲܚܢܲܢ ܫܵܩܠܲܚ ܝܲܢ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗܿ.

  ܕܲܐܟܼܝܼ ܡܵܛܹܝܬܘܿܢ ܠܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܲܢ

  ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܼܢ ܫܵܘܦܲܢ www.ato.gov.au ܝܲܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܕܫܲܕܪܲܚܠܵܘܟܼܘܿܢ ܐܲܨܲܚܝܵܬܹ̈ܐ ܕܦܪ̈ܝܼܣܵܬܲܢ ܛܒܼܝܼܥܹ̈ܐ ܒܒܲܪܝܼܕܵܐ. ܐܵܦ ܙܹܐ ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܕܟܵܬܒܼܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ ܝܲܢ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡܲܢ ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̰ܘܿܢ ܝܲܢ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐܝܼܬ.

  ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܐ، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܲܢ
  www.ato.gov.au ܘܛܲܥܹܝܡܘܼܢ ܒܵܬ̄ܪ 'ܗܲܝܲܪܬܵܘܟܼܘܿܢ ܕܥܵܒܼܕܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܒܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ' - 'Helping you to get things right'.

  ܦܲܫܲܩܬܵܐ ܕܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ (ܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ) ܕܟܹܐ ܥܵܒܼܕܲܚ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܕ ܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ

  ܐܝܼܡܲܢ ܕܝܵܗܒܲܚ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܚܲܕ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܒܘܼܕ ܨܒܼܘܼܝܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ، ܟܹܐ ܦܲܫܩܲܚܠܹܗ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܩܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ. ܐܵܦ ܙܹܐ ܟܹܐ ܝܵܗܒܲܚ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̰ܘܿܢ ܕܗܿܘ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܝܲܢ ܕܗܿܝ ܦܢܝܼܬܵܐ ܕܡܲܟܬܒܼܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܕܦܠܝܼܚܹܐ ܝܢܵܐ ܥܲܠ ܨܒܼܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ. ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܚܲܦܛܲܚ ܕܦܲܫܩܲܚ ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܣ̈ܩܵܢܲܢ ܨܸܦܝܵܐܝܼܬ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܝܲܢ ܒܸܚܫܵܒܼܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܥܒܼܝܼܕܹܐ ܝܘܲܚ ܚܲܕ ܓܼܸܠܛܵܐ ܝܲܢ ܕܠܵܐ ܝܘܲܚ ܡܘܼܨܒܸܥܲܝܗܝ ܚܝܼܵܠܵܘܟܼ̈ܘܿܢ، ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡܲܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̰ܘܿܢ ܕܝܗܝܼܒܹܐ ܝܘܲܚ ܗܘܵܐ ܩܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ.

  ܐܲܚܢܲܢ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܟܹܐ ܦܲܫܩܲܚܠܹܗ ܦܘܼܣܩܵܢܲܢ ܟܬܝܼܒܼܵܐܝܼܬ. ܐܸܢ ܝܗܝܼܒܼܠܲܢ ܦܘܼܣܩܵܢܲܢ ܩܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܦܘܼܡܵܐܝܼܬ، ܗܲܪ ܒܗܿܝ ܥܸܕܵܢܵܐ ܒܸܕ ܝܵܗܒܲܚ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܦܘܼܫܵܩܲܢ. ܒܚܲܕܟܡܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܡܬܲܚܡܹ̈ܐ ܠܵܐ ܗܵܘܲܚ ܡܵܨܝܵܢܹ̈ܐ ܕܦܲܫܩܲܚ ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܣ̈ܩܵܢܲܢ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ (ܒܟܵܡܹܠܘܼܬܵܐ)، ܐܵܦܸܢ ܕܗܵܠܵܐ ܒܸܕ ܝܵܗܒܲܚ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܟܠ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܐܲܝܟܼ ܟܡܵܐ ܕܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ. ܩܵܐ ܛܘܼܦ̰ܣܵܐ:

  ܐܸܢ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܝܵܗܒܲܚ ܠܵܗܿ ܩܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܒܘܼܕ ܦܘܼܣܩܵܢܲܢ ܐܝܼܬܠܵܗܿ ܐܸܣܘܼܪܵܐ •
  ܥܲܡ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܵܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܦܪܵܣܬܘܿܗܿ ܫܵܡܛܵܐ ܠܗܘܿܢ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܵܐ
  ܝܲܢ ܕܐ̄ܪܵܙܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܕܓܵܘ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ

  ܐܸܢ ܦܘܼܫܸܟܼܠܲܢ (ܫܘܼܟܸܟܠܲܢ) ܕܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܙܹܐܦܵܢܘܼܬܵܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܠܵܐ
  ܦܵܪܣܲܚܠܵܗܿ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܗܿܝ ܕܦܪܵܣܬܘܿܗܿ ܒܸܕ ܩܲܢܸܛܵܐ (ܥܲܓ̰ܸܙܵܐ) ܩܵܐ ܒܘܼܨܵܝܲܝ̈ܢ.•

  ܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܗܲܩܘܼܬܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܡܲܓܵܢܵܐܝܼܬ ܠܚܲܕ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܟܬܝܼܒܼܵܐ ܕܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܠܣܵܒܵܒܹ̈ܐ ܩܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܼܢ ܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܥܵܒܼܕܲܚ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܕ ܨܒܼܘܼܝܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܡܲܕܲܐܬܵܝܹ̈ܐ، ܬܚܘܿܬ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ ܦܘܼܪ̈ܢܵܣܵܝܹܐ (ܨܲܚܨܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܕܲܝܵܢܹ̈ܐ) 1977 - Administrative Decisions (Judicial Review) Act 1977 (ADJR). ܐܵܗܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܠܵܐ ܡܟܲܣܹܐ ܠܟܠܲܝܗܝ ܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ، ܘܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܚܲܕܟܡܵܐ ܫܢܘܼܙܝܹ̈ܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ - ܩܵܐ ܛܘܼܦ̰ܣܵܐ ܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ ܒܘܼܕ ܒܘܼܕܵܩܵܐ ܕܡܚܲܫܒܲܢܬܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ. ܩܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܕ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕ ADJR ، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܲܢ www.ato.gov.au ܘܛܲܥܹܝܡܘܼܢ ܒܵܬ̄ܪ 'ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܼܬܵܐ ܘܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ' - 'Accountability and Review of Decisions'. ܒܸܕ ܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܕܓܲܒܹܝܬܘܿܢ ܠܹܗ ܨܲܢܕܘܼܩܵܐ 'ܓܲܙܵܐ ܕܝܲܕܥܵܬܹ̈ܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܹ̈ܐ' -'legal database' ܬܚܘܿܬ ܚܲܩܠܵܐ ܕܛܲܥܵܝܬܵܐ.

  ܡܝܲܩܲܪܬܵܐ ܕܙܸܕܩܵܘܟܼܘܿܢ ܠܸܛܠܵܒܵܐ ܕܚܲܕ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܦܵܐܸܫ ܨܘܼܚܨܸܝܵܐ

  ܐܝܼܡܲܢ ܕܝܵܗܒܲܚܠܵܘܟܼܘܿܢ ܚܲܕ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܒܘܼܕ ܨܒܼܘܼܝܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܡܲܕܲܐܬܵܝܹ̈ܐ، ܒܸܕ ܦܲܫܩܲܚ ܠܵܗܿ ܩܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܕܲܐܟܼܝܼ ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܕܚܲܕ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܦܵܐܸܫ ܨܘܼܚܨܸܝܵܐ ܘܐܸܢ ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܡܸܬܚܹ̈ܐ ܡܬܲܚܡܹ̈ܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ.

  ܐܸܢ ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܠܸܛܠܵܒܵܐ ܕܚܲܕ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܦܵܐܸܫ ܨܘܼܚܨܸܝܵܐ، ܟܹܐ ܦܲܫܩܲܚ ܠܵܗܿ ܩܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܕܲܐܟܼܝܼ ܐܲܢܹܐ ܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܚܲܕ ܡܼܢ ܕܗܿܘ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܵܐ. ܩܵܐ ܛܘܼܦ̰ܣܵܐ، ܚܲܕܟܡܵܐ ܨܲܚܨܵܝܵܬܹ̈ܐ ܐ̄ܣܝܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܒܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝ̈ܐ، ܘܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܠܸܚܙܵܝܵܐ ܐܸܢ ܡܘܼܦܠܸܚܹܐ ܝܘܲܚ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠܦܘܼܣܩܵܢܲܢ.

  ܒܸܕ ܚܲܦܛܲܚ ܕܫܲܪܲܚܠܗܘܿܢ ܩܸܛܪܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܟܡܵܐ ܕܓ̰ܲܠܕܹܐ ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ. ܐܸܢ ܥܒܼܝܼܕܹܐ ܝܘܲܚ ܚܲܕ ܓܼܸܠܛܵܐ، ܒܵܥܲܚ ܕܡܬܲܪܨܲܚܠܹܗ ܒܚܲܕ ܛܝܼܡܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܒܘܼܫ ܙܥܘܿܪܵܐ ܩܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܘܐܵܦ ܩܵܐ ܠܲܢ.

  ܐܸܢ ܒܵܥܹܝܬܘܿܢ ܕܨܲܚܨܲܚܠܹܗ ܚܲܕ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ، ܠܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܟܹܐ ܝܵܗܒܲܚܠܵܗܿ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠܗܿܘ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܝܲܢ ܠܗܿܝ ܦܢܝܼܬܵܐ ܕܡܲܟܬܒܼܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܕܦܠܝܼܚܹܐ ܝܢܵܐ ܥܲܠ ܨܒܼܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ (ܩܸܣܲܬܵܘܟܼܘܿܢ).

  ܨܲܚܨܵܝܵܬܹ̈ܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܥܒܼܝܼܕܹܐ ܒܚܲܕ ܦܲܠܵܚܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܕܠܲܝܬ ܗܘܵܐ ܠܹܗ ܐܝܼܕܵܐ ܓܵܘ ܥܒܼܵܕܬܵܐ ܕܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ.

  ܒܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ، ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܣܲܙܓܘܼܪܹܐ ܥܲܡ ܦܠܵܛܵܐ ܕܨܲܚܨܵܝܬܲܢ، ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܚܹܐܪܬܵܐ ܘܒܲܪܵܝܬܵܐ. ܩܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܕܓܲܒܹܝܬܘܿܢ ܕܒܹܝܬ ܕܝܼܢܵܐ ܕܩܒ݂ܵܠܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܼܪ̈ܢܵܣܵܝܹܐ - Administrative Appeals Tribunal ܥܵܒܸܕ ܠܵܗܿ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܝܲܢ ܕܩܵܒܼܠܝܼܬܘܿܢ ܠܟܸܣ ܒܹܝܬ ܕܝܼܢܵܐ ܦ̮ܹܕܪܵܠܝܵܐ - Federal Court.

  ܩܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܕ ܙܸܕܩܵܘܟܼܘܿܢ ܠܸܛܠܵܒܵܐ ܕܚܲܕ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܦܵܐܸܫ ܨܘܼܚܨܸܝܵܐ، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ
  ܠܫܵܘܦܲܢwww.ato.gov.auܘܛܲܥܹܝܡܘܼܢ ܒܵܬ̄ܪ
  'ܙܸܕܩ̈ܐ ܠܸܛܠܵܒܵܐ ܕܚܲܕ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܦܵܐܸܫ ܨܘܼܚܨܸܝܵܐ' - 'Review rights'.

  ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ

  ܒܚܲܕܟܡܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܹ̈ܐ (ܐܲܗܘܵܠܹ̈ܐ)، ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܗܲܩܘܼܬܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ.
  ܐܸܢ ܒܸܪܓܼܵܫܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܥܒܼܵܕܲܝ̈ܢ ܗܘܸܝܹܐ ܝܢܵܐ ܥܸܠܬܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܘܼܣܪ̈ܢܹܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܹ̈ܐ،
  1800 005 172 ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡܲܢ ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̰ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܡܲܓܵܢܵܝܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ.

  ܩܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܕ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܘܐܝܼܡܲܢ ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܲܢ
  'Compensation'- 'ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܘܛܲܥܹܝܡܘܼܢ ܒܵܬ̄ܪ ' www.ato.gov.au.

  ܡܝܲܩܲܪܬܵܐ ܕܙܸܕܩܵܘܟܼܘܿܢ ܠܡܲܩܪܘܼܒܹܐ ܚܕܵܐ ܩܒܼܵܠܬܵܐ

  ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܸܕܝܹ̈ܐ ܒܦܘܼܣ̈ܩܵܢܲܢ ܝܲܢ ܒܚܸܠ̈ܡܲܬܲܢ ܝܲܢ ܒܥ̈ܒܼܵܕܲܢ، ܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܙܸܕܩܵܐ ܠܡܲܩܪܘܼܒܹܐ ܚܕܵܐ ܩܒܼܵܠܬܵܐ.

  ܡܲܚܫܘܼܚܹܐ ܝܘܲܚ:

  ܕܩܲܕ̄ܡܬܵܐ ܚܲܦܛܝܼܬܘܿܢ ܕܫܵܪܹܝܬܘܿܢ ܠܹܗ ܩܸܛܪܵܐ ܥܲܡ ܦܲܠܵܚܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܕܝܗܝܼܒܹܐ ܘܫܩܝܼܠܹܐ•
  ܝܬܘܿܢ ܥܲܡܹܗ (ܝܲܢ ܕܩܵܪܹܝܬܘܿܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̰ܘܿܢ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܗܘܵܐ ܝܗܝܼܒܼܵܐ ܩܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ)

  ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܸܕܝܹ̈ܐ، ܝܲܢ ܐܸܢ ܒܸܚܙܵܝܘܿܗܿ ܝܬܘܿܢ ܥܲܣܩܵܐ ܕܕܵܪܫܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗܿ ܨܒܼܘܼܬܵܐ
  ܥܲܡ ܦܲܠܵܚܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ، ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡ ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ ܦܲܠܵܚܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ •

  ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܸܕܝܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܦܠܝܼܚܹܐ ܝܘܲܚ ܥܲܠ ܩܒܼܵܠܬܵܘܟܼܘܿܢ، ܩܪܹܝܡܘܼܢ ܥܲܠ ܚܘܼܛܵܐ ܕܩܒܼܵܠܝܵܬܹ̈ܐ •
  1800 199 010
  .

  ܐܵܦ ܙܹܐ ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܕܡܲܩܪܸܒܼܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗܿ ܩܒܼܵܠܬܵܘܟܼܘܿܢ:

  ܒܲܡܠܵܝܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܦܸܬܩܵܐ ܕܩܒܼܵܠܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ- ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܲܢ •
  www.ato.gov.au ܘܛܲܥܹܝܡܘܼܢ ܒܵܬ̄ܪ 'ܩܒܼܵܠܬܵܐ '- 'Complaint'

  ܒܫܲܕܲܪܬܲܢ ܦ̰ܪܝܼܦ̰ܵܟܣ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 063 060 1800 •

  ܒܟܬܵܒܼܬܵܐ ܩܵܐܠܲܢ ܠܐܵܕܪܹܣ
  ATO Complaints
  PO Box 1271
  ALBURY NSW 2640

  ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܡܲܬܒܲܚ ܪܵܒܵܐ ܝܘܼܩܪܵܐ ܥܲܠ ܩܒܼܵܠܝܵܬܹ̈ܐ. ܐܸܢ ܐܵܬܹܝܬܘܿܢ ܠܟܸܣܠܲܢ ܥܲܡ ܩܸܛܪܹ̈ܐ ܝܲܢ ܩܒܼܵܠܝܵܬܹ̈ܐ، ܒܸܕ ܚܲܦܛܲܚ ܕܫܵܪܲܚܠܗܘܿܢ ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵܐ ܘܒܟܹܐܢܘܼܬܵܐ. ܐܵܦ ܙܹܐ ܩܒܼܵܠܝܵܬܹ̈ܐ ܟܹܐ ܝܵܗܒܼܝܼܠܲܢ ܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܘܡܲܚܫܲܚܝܵܬܹ̈ܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ ܘܟܹܐ ܗܲܝܸܪܝܼܠܲܢ ܒܡܲܚܙܵܝܬܵܐ ܕܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܗܵܕܟܼܵܐ ܕܚܸܠ̈ܡܲܬܲܢ ܗܵܘܝܼ ܒܘܼܫ ܛܵܒܹ̈ܐ (ܨܦܵܝܝܼ).

  ܐܘܿܡܒܘܼܕܣܡܵܢ ܦ̮ܹܕܪܵܠܵܝܵܐ

  ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܚܕܵܐ ܩܒܼܵܠܬܵܐ، ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܩܲܕ̄ܡܬܵܐ ܚܲܦܛܝܼܬܘܿܢ ܕܫܵܪܹܝܬܘܿܢ ܠܵܗܿ ܥܲܡܲܢ. ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܡܵܨܝܵܢܹ̈ܐ ܗܵܕܟܼܵܐ ܠܸܥܒܼܵܕܵܐ، ܝܲܢ ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܸܕܝܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܦܠܝܼܚܹܐ ܝܘܲܚ ܥܲܠ ܩܒܼܵܠܬܵܘܟܼܘܿܢ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܐܘܿܡܒܘܼܕܣܡܵܢ ܦ̮ܹܕܪܵܠܵܝܵܐ ܗܵܘܹܐ ܡܵܨܝܵܢܵܐ ܕܗܲܝܸܪܠܵܘܟܼܘܿܢ.

  ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܕ ܐܘܿܡܒܘܼܕܣܡܵܢ ܦ̮ܹܕܪܵܠܵܝܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܩܢܝܼܬܵܐ ܡܼܢ ܥܲܠ ܫܵܘܦܲܝܗܝ ܥܲܠ ܫܲܒܟܵܐ ܕܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ www.ombudsman.gov.au ܝܲܢ ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܕܩܵܪܹܝܬܘܿܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1300 362 072.

  ܩܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܲܢ www.ato.gov.au ܘܛܲܥܹܝܡܘܼܢ ܒܵܬ̄ܪ 'ܩܒܼܵܠܬܵܐ '- 'Complaint'

  ܥܒܼܵܕܬܵܐ ܕܫܠܵܡܬܵܐ ܠܩܵܢܘܿܢܵܐ ܒܘܼܫ ܦܫܝܼܩܬܵܐ ܩܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ

  ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܚܲܦܛܲܚ ܕܝܵܗܒܼܫܩܵܠܵܘܟܼܘܿܢ ܥܲܡܲܢ ܗܵܘܹܐ ܦܫܝܼܩܵܐ ܘܠܚܝܼܡܵܐ ܐܲܝܟܼ ܟܡܵܐ ܕܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ. ܘܐܵܗܵܐ ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ݊:

  ܒܥܒܼܵܕܬܘܿܗܿ ܒܘܼܫ ܦܫܝܼܩܬܵܐ ܕܦܲܪܡܹܝܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܘܕܲܐܟܼܝܼ ܠܬܲܡܘܼܡܲܝܗܝ•

  ܒܥܒܼܵܕܬܘܿܗܿ ܫܠܵܡܬܵܘܟܼܘܿܢ ܠܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܒܘܼܫ ܐܲܪܙܲܢ ܘܐܲܝܵܐ ܟܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܒܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܕܟܡܵܝܘܼܬܵܐ
  ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܘܥܸܕܵܢܵܐ ܕܟܹܐ ܫܵܩܠܵܐ ܩܵܐ ܫܠܵܡܬܵܐ ܠܩܵܢܘܿܢ̈ܐ •

  ܒܲܒܪܵܝܬܵܐ ܕܦܹܐܪܹ̈ܐ ܘܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܡܸܬܦܲܪ̈ܡܸܝܵܢܹܐ ܝܢܵܐ ܩܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܘܒܸܠܚܵܡܵܐ ܝܢܵܐ
  ܥܲܡ ܛܘܼܟܵܣܹ̈ܐ (ܣܘܼܣܬܝܼܡܹ̈ܐ) ܕܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܟܠ ܚܲܕ ܝܵܘܡܵܐ.•

  ܩܵܐ ܕܗܵܘܲܚ ܡܲܢܬܸܝܵܢܹ̈ܐ ܒܐܵܗܵܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ، ܐܲܚܢܲܢ:

  ܟܹܐ ܥܵܒܼܕܲܚ ܪܹܐܙܵܢܵܐܝܼܬ ܡܵܠܘܿܟܼܘܼܬܵܐ ܥܲܡ ܟܢܘܼܫܬܵܐ •
  ܟܹܐ ܫܵܒܼܩܲܚ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ ܗܵܘܹܐ ܠܵܗܿ ܣܲܗܡܵܐ ܓܵܘ ܡܦܲܢܲܟܼܬܵܐ (ܣܲܟܲܡܬܵܐ) ܕܦܹܐܪ̈ܲܢ ܘܚܸܠ̈ܡܲܬܲܢ
  ܟܹܐ ܨܲܚܨܲܚܠܗܘܿܢ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܘܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܬܦܲܢܟܼܵܝܹ̈ܐ (ܛܘܼܦ̰ܣܵܢܵܝܹ̈ܐ) ܠܟܸܣ ܐ̄ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܸܕ ܡܲܦܠܸܚܝܼܠܗܘܿܢ.

  ܗܘܵܝܬܲܢ ܡܸܬܚܲܫܒܵܢܹ̈ܐ (ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܹ̈ܐ)

  ܟܹܐ ܡܲܬܒܲܚ ܪܵܒܵܐ ܝܘܼܩܪܵܐ ܥܲܠ ܗܘܵܝܬܲܢ ܡܸܬܚܲܫܒܵܢܹ̈ܐ ܘܥܲܠ ܬܲܡܲܡܬܵܐ ܕܩܵܘܠܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܝܗܝܼܒܹܐ ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܩܝܵܡܵܐ.

  ܐܝܼܡܲܢ ܕܟܹܐ ܥܵܒܼܕܲܚ ܠܹܗ ܚܲܕ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܒܘܼܕ ܨܒܼܘܼܝܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ، ܟܹܐ ܦܲܫܩܲܚܠܹܗ ܦܘܼܣܩܵܢܲܢ ܘܐܵܡܪܲܚ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܒܘܼܕ ܙܸܕܩܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܘܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܕܐ̄ܣܝܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܒܝܼܹܗ. ܐܵܦ ܙܹܐ ܟܹܐ ܝܵܗܒܲܚܠܵܘܟܼܘܿܢ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܕ ܕܲܐܟܼܝܼ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܐܸܠܲܢ ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܝܲܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܐ.

  ܐܸܢ ܠܵܐ ܡܨܹܝܠܲܢ ܕܫܵܪܲܚܠܹܗ ܚܲܕ ܩܸܛܪܵܐ ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵܐ، ܟܹܐ ܡܲܕܥܲܚ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܗܲܠ ܐܲܝܟܵܐ ܝܘܲܚ ܡܸܛܝܹܐ. ܟܹܐ ܫܵܩܠܲܚ ܠܟܠܲܝܗܝ ܦܣܵܥܵܬܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܩܵܐ ܫܪܵܝܬܵܐ ܕܩܸܛܪܹ̈ܐ.

  ܟܹܐ ܦܵܪܣܲܚܠܵܗܿ ܫܵܘܝܘܼܬܵܐ ܕܚܸܠ̈ܡܲܬܲܢ (ܠܵܚܡܘܼܬܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܩܵܐ ܡܲܩܪܲܒܼܬܵܐ ܕܚܸܠ̈ܡܲܬܲܢ) ܡܘܼܕܒܸܩܬܵܐ ܥܲܡ ܦܠܵܛܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܲܢ ܥܲܠ ܫܵܘܦܲܢ www.ato.gov.au

  ܟܹܐ ܝܵܗܒܲܚ ܩܵܐ ܥܲܡܵܐ ܠܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܘܦܘܼܨܵܠܹ̈ܐ ܒܘܼܕ ܨܒܼܘܼܝܵܬܹ̈ܐ (ܩܸܣܲܬܹ̈ܐ) ܕܦܠܵܚܵܐ ܝܘܲܚ ܥܲܠܲܝܗܝ ܘܠܦܠܵܛܹ̈ܐ ܕܥ̈ܒܼܵܕܲܢ.

  ܟܹܐ ܫܵܩܠܲܚ ܠܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܘܬܲܚܡܲܢܝܵܬܹ̈ܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܸܟܝܵܠܘܿܗܿ ܡܗܝܼܪܘܼܬܲܢ ܘܟܡܵܐ ܨܦܵܝܝܼ ܦܠܵܚܵܐ ܝܘܲܚ ܡܘܼܕܒܸܩܬܵܐ ܥܲܡ ܩܵܘܠܹ̈ܐ ܕܝܗܝܼܿܒܲܝܗܝ ܝܘܲܚ ܬܚܘܿܬ ܐܵܗܵܐ ܩܝܵܡܵܐ.

  ܐܲܚܢܲܢ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܹ̈ܐ ܝܘܲܚ ܩܕܵܡ ܦܵܪܠܹܡܵܢܬ ܘܩܕܵܡ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܝܬܵܐ.

  ܩܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܕ ܙܸܕܩܵܘܟܼ̈ܘܿܢ
  ܘܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܲܢ www.ato.gov.au ܘܛܲܥܹܝܡܘܼܢ ܒܵܬ̄ܪ
  'ܩܝܵܡܵܐ ' - 'Charter'.

  ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܟܼܘܿܢ ܟܠ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܝܲܢ ܢܘܼܗܵܪܹ̈ܐ ܕܗܵܘܝܼ ܒܘܼܕ ܐܵܗܵܐ ܩܝܵܡܵܐ ، ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܕܫܲܕܪܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܐܹܠܸܩܬܪܘܿܢܵܝܬܵܐ ܩܵܐ charterreview@ato.gov.au

  ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ

  ܒܸܣܒܵܪܵܐ ܝܘܲܚ ܡܸܢܵܘܟܼܘܿܢ:

  ܕܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ

  ܕܚܲܡܹܝܬܘܿܢ ܠܣܸܓܼܠܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܣܒܝܼܪܹ̈ܐ ܡܸܢܵܘܟܼܘܿܢ

  ܕܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܗܵܘܢܵܢܵܐܝܼܬ ܝܲܨܝܼܦܹ̈ܐ (ܡܲܣܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܠܵܐ)

  ܕܡܲܡܛܹܝܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܐܸܫܛܵܪ̈ܐ ܘܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ

  ܕܦܵܪܥܹܝܬܘܿܢ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ

  ܕܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܡܥܲܕܪ̈ܵܢܹܐ ܓܵܘ ܝܵܗܒܼܫܩܵܠܵܘܟܼܘܿܢ ܥܲܡܲܢ

  ܗܘܵܝܬܵܐ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ

  ܛܘܼܟܵܣܹ̈ܐ (ܣܘܼܣܬܝܼܡܹ̈ܐ) ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܘܲܕܡܫܲܘܬܒܼܘܼܬܵܐ (ܣܘܼܦܲܪ) ܒܸܢܝܹܐ ܝܢܵܐ ܥܲܠ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܓܡܝܼܪܬܵܐ ܘܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܕܩܲܒܠܲܚܠܵܗܿ ܡܸܢܵܘܟܼܘܿܢ. ܐܲܝܵܐ ܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܝܠܵܗܿ:

  ܝܗܵܒܼܬܵܐ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܓܵܘ ܦܸܬܩܵܘܟܼܘܿܢ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܘܦܸܬܩܹ̈ܐ ܕܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܵܐ ܘܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ •

  ܝܗܵܒܼܬܵܐ ܕܫܪܵܪܹ̈ܐ ܘܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ (ܒܟܵܡܹܠܘܼܬܵܐ) ܐܝܼܡܲܢ ܖܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܬܘܿܢ ܡܸܠܟܵܐ

  ܓ̰ܲܘܲܒܬܵܐ ܕܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ ܘܬܪܝܼܨܵܐܝܼܬ ܘܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ.

  ܩܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܐ، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܲܢ www.ato.gov.au ܘܛܲܥܹܝܡܘܼܢ ܒܵܬ̄ܪ 'ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܚܘܼܫܒܸܢܹܐ ܫܲܪܝܼܪܹܐ'
  - 'Treating you as being honest'

  ܚܲܡܵܝܬܵܐ ܕܣܸܓܼܠܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܣܒܝܼܪܹܐ ܡܸܢܵܘܟܼܘܿܢ

  ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܒܸܪܫܵܡܵܐ ܝܠܹܗ ܠܣܸܓܼܠܹ̈ܐ ܕܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗܿ ܕܚܲܡܹܝܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ.

  ܚܲܡܵܝܬܵܐ ܕܣܸܓܼܠܹ̈ܐ ܛܵܒܹ̈ܐ (ܨܦܵܝܝܼ) ܟܹܐ ܥܵܒܼܕܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܹ̈ܐ ܕܡܵܠܹܝܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܦܸܬܩܹ̈ܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܘܦܸܬܩܹ̈ܐ ܕܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܵܐ ܘܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܕܠܵܐ ܓܼܸܠܛܹ̈ܐ، ܘܗܲܪ ܒܗܿܝ ܥܸܕܵܢܵܐ ܒܸܥܒܼܵܕܵܘܟܼܘܿܢ ܝܠܵܗܿ ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܹ̈ܐ ܕܚܵܙܹܝܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܓܵܘ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ. ܐܲܝܟܼ ܥܝܵܕܵܐ، ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗܿ ܕܣܸܓܼܠܹ̈ܐ ܗܵܘܝܼ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܵܝܵܐ ܘܦܵܝܫܝܼ ܡܚܘܼܡܝܹܐ ܩܵܐ 5 ܫܸܢܹ̈ܐ.

  ܟܹܐ ܦܵܪܣܲܚ ܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܕ ܚܲܡܵܝܬܵܐ ܕܣܸܓܼܠܹ̈ܐ ܒܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ. ܐܸܢ ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܩܵܢܹܝܬܘܿܢ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܐ، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܲܢ www.ato.gov.au ܝܲܢ ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡܲܢ.

  ܗܘܵܝܬܵܐ ܗܵܘܢܵܢܵܐܝܼܬ ܝܲܨܝܼܦܹ̈ܐ (ܡܲܣܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܠܵܐ)

  ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗܿ ܕܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܗܵܘܢܵܢܵܐܝܼܬ ܝܲܨܝܼܦܹ̈ܐ ܗܵܕܟܼܵܐ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܒܸܝܗܵܒܼܘܿܗܿ ܝܬܘܿܢ ܓܵܘ ܦܸܬܩܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܘܦܸܬܩܹ̈ܐ ܕܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܵܐ ܘܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܓܡܝܼܪܬܵܐ ܘܫܲܪܝܼܪܬܵܐ. ܐܲܝܵܐ ܡܲܥܢܵܝܘܿܗܿ ܝܠܵܗܿ ܕܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗܿ ܕܡܲܣܸܡܝܼܬܘܿܢ ܒܵܠܵܐ ܗܲܪ ܐܲܝܟܼ ܕܝܼܠܵܗܿ ܦܝܼܫܬܵܐ ܣܒܝܼܪܬܵܐ ܡܼܢ ܚܲܕ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܗܵܘܢܵܢܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܓܵܘ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܕܵܡܝܵܢܹ̈ܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܓܵܘܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ ܕܥܵܒܸܕ ܠܡܲܓܡܘܼܪܲܝܗܝ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢ̈ܘܵܬܘܼܗܝ.

  ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ ܩܵܐ ܨܒܼܘܼܝܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܐܵܦܸܢ ܕܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܵܐ، ܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܚܲܕ ܘܲܟܝܼܠܵܐ ܡܣܘܼܓܼܠܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ، ܗܲܝܘܼܪܵܘܟܼܘܿܢ ܝܠܹܗ.

  ܩܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܐ، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܲܢ www.ato.gov.au ܘܛܲܥܹܝܡܘܼܢ ܒܵܬ̄ܪ 'ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܚܘܼܫܒܸܢܹܐ ܫܲܪܝܼܪܹܐ'-
  'Treating you as being honest'

  ܡܲܡܛܵܝܬܵܐ ܕܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܘܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ

  ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗܿ ܕܦܸܬܩܹ̈ܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܘܦܸܬܩܹ̈ܐ ܕܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܵܐ ܘܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܘܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܡܜܸܝܹܐ ܠܡܲܟܬܒܼܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܒܥܸܕܵܢܹ̈ܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ. ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܥܲܣܩܘܼܬܵܐ ܒܡܲܡܛܵܝܬܵܐ ܕܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܘܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܣܝܼܩܘܿܡܹ̈ܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ، ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡܲܢ ܡܼܢ ܩܵܕ̄ܡ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܐ̄ܚܵܪܵܝܵܐ ܩܵܐ ܡܲܡܛܵܝܬܵܐ ܕܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܘܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܵܨܲܚ ܝܵܗܒܲܚܠܵܘܟܼܘܿܢ ܥܸܕܵܢܵܐ ܙܵܘܕܵܐ، ܬܠܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܥܲܠ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ.

  ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗܿ ܡܲܡܛܹܝܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܦܸܬܩܵܘܟܼܘܿܢ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܝܲܢ ܦܸܬܩܵܘܟܼܘܿܢ ܕܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ، ܐܵܦܸܢ ܕܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܡܵܨܝܵܢܹ̈ܐ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗܿ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܕܵܝܢܵܢܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ ܩܵܐ ܡܲܟܬܒܼܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܵܨܲܚ ܝܵܗܒܲܚܠܵܘܟܼܘܿܢ ܥܸܕܵܢܵܐ ܙܵܘܕܵܐ (ܚܙܹܝܡܘܼܢ ܠܦܵܣܘܿܩܵܐ 'ܦܪܲܥܬܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ').

  ܒܲܠܟܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܬܲܢܒܹ̈ܐ ܐܸܢ ܠܵܐ ܡܲܡܛܹܝܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܦܸܬܩܵܘܟܼܘܿܢ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܝܲܢ ܦܸܬܩܵܘܟܼܘܿܢ ܕܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ.

  ܦܪܲܥܬܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ

  ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗܿ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܡܲܕܲܐܬܹ̈ܐ ܘܕܲܝܢܹ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܒܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܪܫܝܼܡܵܐ. ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܥܲܣܩܘܼܬܵܐ ܒܗܵܕܟܼܵܐ ܠܸܥܒܼܵܕܵܐ، ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡܲܢ ܐܲܝܟ݂ ܟܡܵܐ ܕܓ̰ܲܠܕܹܐ ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ - ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܝܠܵܗܿ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܡܼܢ ܩܵܕ̄ܡ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܐ̄ܚܵܪܵܝܵܐ - ܗܵܕܟܼܵܐ ܕܕܵܪܫܲܚܠܵܗܿ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܲܚ ܡܵܨܝܵܢܹ̈ܐ ܕܝܵܗܒܲܚܠܵܘܟܼܘܿܢ ܥܸܕܵܢܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܕܠܵܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܪܸܒܝܼܬܵܐ ܝܲܢ ܕܡܲܪܝܸܙܲܚ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܒܩܸܣܛܹ̈ܐ. ܐܸܢ ܠܵܐ ܡܵܛܲܚ ܠܗܵܕܟܼܵܐ ܡܲܪܝܲܙܬܵܐ، ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܣܒܝܼܪܬܵܐ ܡܸܢܵܘܟܼܘܿܢ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܪܸܒܝܼܬܵܐ ܥܲܠ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗܿ ܦܪܝܼܥܬܵܐ ܡܼܢ ܒܵܬ̄ܪ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܪܫܝܼܡܵܐ.

  ܗܘܵܝܬܵܘܟܼܘܿܢ ܓܵܘ ܝܵܗܒܼܫܩܵܠܵܘܟܼܘܿܢ ܥܲܡܲܢ

  ܐܲܚܢܲܢ ܒܵܥܲܚ ܕܦܵܠܚܲܚ ܥܲܡܵܘܟܼܘܿܢ ܡܥܲܕܪܵܢܵܐܝܼܬ، ܘܗܲܝܸܪܲܚܠܵܘܟܼܘܿܢ ܕܬܲܡܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܒܚܹܐܪܘܼܬ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ، ܐܸܢ ܗܘܹܐܠܵܘܟܼܘܿܢ ܠܵܐ ܡܥܲܕܪ̈ܵܢܹܐ ܝܲܢ ܡܥܵܘܟܼܵܢܹ̈ܐ (ܡܥܲܪ̈ܩܸܠܵܢܹܐ)، ܒܲܠܟܵܐ ܕܦܵܝܫܲܚ ܡܘܼܠܝܸܨܹܐ ܠܸܫܩܵܠܵܐ ܦܣܵܥܵܬܹ̈ܐ ܩܲܫܝܹ̈ܐ. ܩܵܐ ܛܘܼܦ̰ܣܵܐ، ܐܝܼܬܠܲܢ ܚܲܝܠܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܫܡܵܝܹܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ ܠܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܕܡܟܲܢܲܫܬܵܐ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ، ܘܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܲܚܠܗܘܿܢ ܐܲܢܹܐ ܚܲܝܠܹ̈ܐ ܐܸܢ ܐܵܢܲܢܩܵܝܘܼܬܵܐ ܛܵܠܒܵܐ. ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܐ̄ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܥܵܘܟܼܵܢܹ̈ܐ ܦܵܝܫܝܼ ܓܪܝܼܫܹܐ ܠܩܵܕ̄ܡ ܒܹܝܬ ܕܝܼܢܵܐ.

  ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܘܲܚ ܡܸܢܵܘܟܼܘܿܢ ܕܡܲܚܙܹܝܬܘܿܢ ܩܵܐ ܠܲܢ ܗܲܪ ܗܿܝ ܒܲܣܝ݂ܡܘ݂ܬܵܐ ܘܡܲܚܫܲܒܼܬܵܐ ܘܡܝܲܩܪܘܼܬܵܐ ܕܦܝܼܫܬܵܐ ܣܒܝܼܪܬܵܐ ܡܸܢܲܢ ܕܝܵܗܒܲܚ ܩܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ. ܐܸܢ ܡܘܼܚܙܹܝܠܵܘܟܼܘܿܢ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܣܸܟܪ̈ܵܢܹܐ ܝܲܢ ܣܲܪ̈ܝܹܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܒܸܕ ܚܵܬܡܲܚܠܵܗܿ ܡܩܲܒܠܵܢܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܗܲܡܙܲܡܬܵܐ ܬܹܠܝܼܦ̰ܘܿܢܵܝܬܵܐ.

  ܩܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܕ ܙܸܕܩܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܘܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܲܢ
  www.ato.gov.auܘܛܲܥܹܝܡܘܼܢ ܒܵܬ̄ܪ ܩܝܵܡܵܐ- 'Charter'
  ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܟܼܘܿܢ ܟܠ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܝܲܢ ܢܘܼܗܵܪܹ̈ܐ ܕܗܵܘܝܼ ܒܘܼܕ ܐܵܗܵܐ ܩܝܵܡܵܐ، ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܕܫܲܕܪܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܐܹܠܸܩܬܪܘܿܢܵܝܬܵܐ ܩܵܐ charterreview@ato.gov.au

  ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܐ

  ܐܝܼܬܠܲܢ ܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܵܬܹ̈ܐ ܒܘܼܕ ܡܲܕܲܐܬܵܐ ܘܡܫܲܘܬܒܼܘܼܬܵܐ (ܣܘܼܦܲܪ). ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ:

  ܕܣܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܠܫܵܘܦܲܢwww.ato.gov.au•

  ܕܩܵܪܹܝܬܘܿܢ ܠܚܘܼܛܲܝ̈ܢ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ (24 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܒܝܵܘܡܵܐ، 7 ܝܵܘܡܹ̈ܐ ܒܫܵܒܼܘܿܥܵܐ) •

  ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܵܐ65 28 13

  ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ26 72 13 −

  ܡܲܦܠܸܚܘܼܢ ܠܡܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܲܠܬܲܚܬ (ܒܹܝܠ ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܕ 8 ܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܘ 6 ܒܪܲܡܫܵܐ) ܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܥܲܡܲܢ•

  ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܵܐ61 28 13

  ܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ66 28 13 −

  ܡܫܲܘܬܒܼܘܼܬܵܐ (ܣܘܼܦܲܪ)20 10 13 −

  ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕܝܲܩܕܵܢܵܐ162 657 1300 −

  ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܥܵܡܪ̈ܵܢܹܐ ܐܲܨܠܵܝܹ̈ܐ ܘܓܵܙܪ̈ܵܝܹܐ30 10 13 −

  ܐܸܢ ܠܵܐ ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܠܸܫܵܢܵܐ ܢܓܠܸܣܵܝܵܐ ܨܦܵܝܝܼ ܘܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܗܲܝܲܪܬܲܢ،
  ܩܪܹܝܡܘܼܢ ܠܬܸܫܡܸܫܬܵܐ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ ܘܲܕܦܘܼܫܵܩܵܐ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ50 14 13 .

  ܐܸܢ ܚܲܪ̈ܫܹܐ (ܟܲܪܹ̈ܐ) ܝܬܘܿܢ ܝܲܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܚܕܵܐ ܙܲܒܘܼܢܘܼܬܵܐ ܕܫܡܲܥܬܵܐ ܝܲܢ ܕܗܲܡܙܲܡܬܵܐ، ܡܛܹܝܡܘܼܢ ܐܸܠܲܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܬܸܫܡܸܫܬܵܐ ܐܘ݂ܡܬܵܝܬܵܐ ܕܡܲܡܛܵܝܬܵܐ - National Relay Service (NRS) ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܣܕܝܼܪܹ̈ܐ ܒܲܠܬܲܚܬ:

  ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܕ TTY، ܩܪܹܝܡܘܼܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ13 36 77 ܘܛܠܘܿܒܘܼܢ ܠܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܡܲܟܬܒܼܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܕܒܵܥܹܝܬܘܿܢ•
  ܠܹܗ

  ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬ ܗܲܡܙܸܡ ܘܡܲܨܝܸܬ (ܚܸܠܡܲܬ ܕܡܲܡܛܵܝܬܵܐ ܕܗܲܡܙܲܡܬܵܐ ܠܗܲܡܙܲܡܬܵܐ)
  - Speak and Listen (speech-to-speech relay)، ܩܪܹܝܡܘܼܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ
  1300 555 727 ܘܛܠܘܿܒܘܼܢ ܠܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܡܲܟܬܒܼܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܕܒܵܥܹܝܬܘܿܢ ܠܹܗ•

  ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬ ܕܡܲܡܛܵܝܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ، ܡܛܹܝܡܘܼܢ ܠ NRS ܥܲܠ•
  www.relayservice.com.au ܘܛܠܘܿܒܘܼܢ ܠܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܡܲܟܬܒܼܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܕܒܵܥܹܝܬܘܿܢ ܠܹܗ.

  ܩܪ̈ܵܝܵܬܹܐ ܡܼܢ ܬܹܠܝܼܦ̰ܘܿܢܵܘܟܼܘܿܢ ܕܒܲܝܬܵܐ ܠܡܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܫܲܪܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܒ 13 ܝܲܢ 1300 ܡܼܢ ܟܠ ܐܲܝܟܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ
  ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܝܼ ܒܚܲܕ ܛܝܼܡܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܚܠܸܦܵܢܵܐ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܛܝܼܡܵܐ ܗܵܘܹܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܡܼܢ
  ܛܝܼܡܵܐ ܕܚܕܵܐ ܩܪܵܝܬܵܐ ܦܢܝܼܬܵܝܬܵܐ، ܘܐܵܦ ܙܹܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܡܼܢ ܚܕܵܐ ܫܲܪܝܼܟܘܼܬܵܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̰ܘܿܢ
  ܠܗܿܝ ܐ̄ܚܹܪ̄ܬܵܐ. ܩܪ̈ܵܝܵܬܹܐ ܡܼܢ ܬܹܠܝܼܦ̰ܘܿܢܵܘܟܼܘܿܢ ܕܒܲܝܬܵܐ ܠܡܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܫܲܪܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܒ 1800 ܡܲܓܵܢܵܝܹ̈ܐ ܝܢܵܐ.
  ܩܪ̈ܵܝܵܬܹܐ ܡܼܢ ܬܹܠܝܼܦ̰ܘܿܢܹ̈ܐ ܥܲܡܡܵܝܹ̈ܐ ܡܸܫܬܲܢܝܵܢܹ̈ܐ (ܡܘܿܒܵܝܠ) ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܝܼ ܒܚܲܕ ܛܝܼܡܵܐ ܒܘܼܫ ܥܸܠܵܝܵܐ

   Last modified: 27 Jul 2011QC 24247