Show download pdf controls
 • ܡܫܲܪܸܪܘܼܢ ܝܲܢ ܡܲܕܥܘܼܢ ܒܘܼܬ ܚܲܕ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܥܲܠܕܝܵܢܵܐ

  ܢܝܼܫܵܐ ܕܐܸܣܟܹܝܡܹ̈ܐ ܥܲܠܕܝܵܢܹ̈ܐ ܝܼܠܹܗ ܠܥܲܠܕܘܼܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܝܲܢ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ.

  ܡܲܕܲܥܬܵܐ ܒܘܼܬ ܐܸܣܟܹܝܡܹ̈ܐ ܥܲܠܕܝܵܢܹ̈ܐ ܕܡܨܲܕܝܵܢܘܼܬܵܐ ܕ ATO

  ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܦܝܼܫܹܐ ܝܬܘܿܢ ܥܘܼܓ̰ܸܙܹܐ ܒܚܲܕ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܥܲܠܕܝܵܢܵܐ ܕܡܨܲܕܝܵܢܘܼܬܵܐ (impersonation) ܕ ATO، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܩܵܐܠܲܢ ܒܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ.

  ܐܸܣܟܹܝܡܹ̈ܐ ܥܲܠܕܝܵܢܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ

  • ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܲܢ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܦܸܪܥܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܝܲܢ ܝܘܼܗܒܹܐ ܝܬܘܿܢ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܗܲܣܵܣܵܝܬܵܐ ܡܓܲܠܝܵܢܬܵܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܚܲܕ ܥܲܠܕܝܵܢܵܐ، ܡܲܕܥܘܼܢ ܠܲܢ ܒܩܪܵܝܬܵܐ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1800 008 540.
  • ܐܸܢ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܩܪܵܝܬܵܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܝܬܵܐ ܥܲܠܕܝܵܢܬܵܐ ܝܲܢ ܚܕܵܐ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܟܪܝܼܬܵܐ ܥܲܠܕܝܵܢܬܵܐ ܘܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܦܸܪܥܝܹܐ ܝܲܢ ܝܘܼܗܒܹܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܗܲܣܵܣܵܝܬܵܐ ܡܓܲܠܝܵܢܬܵܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܥܲܠܕܝܵܢܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܕܥܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܥܲܠܕܝܵܢܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܦܸܬܩܵܐ ܕܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܡܲܕܥܘܿܢ ܒܘܼܬ ܚܲܕ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܥܲܠܕܝܵܢܵܐ

  ܐܸܣܟܹܝܡܹ̈ܐ ܥܲܠܕܝܵܢܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܝܼܡܵܝܠ ܘܐܸܓܲܪ̈ܝܵܬܹܐ ܟܸܪ̈ܝܹܐ

  ܐܸܢ ܩܘܼܒܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܐܝܼܡܵܝܠ ܝܲܢ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܟܪܝܼܬܵܐ (SMS) ܕܦܘܼܫܵܟ݂ܵܝܹ̈ܐ ܝܢܵܐ (ܠܲܒܘܼܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܫܸܟ ܒܝܼܲܝܗܝ) ܘܕܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܢܵܐ ܐܸܕܥܵܐ ܕܐܲܚܢܲܢ ܝܼܘܲܚ ܡܫܲܕܪܵܢܹܐ:

  • ܫܲܕܪܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܟܠܵܗ̇ ܐܝܼܡܵܝܠ ܩܵܐ ReportEmailFraud@ato.gov.au
  • ܫܩܘܿܠܘܼܢ ܚܕܵܐ ܨܘܼܪܬܵܐ ܫܵܫܬܵܝܬܵܐ ܕܐܸܓܲܪܬܵܐ ܟܪܝܼܬܵܐ ܘܕܐܝܼܡܵܝܠ ܘܫܲܕܪܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܩܵܐ ReportEmailFraud@ato.gov.au
  • ܫܘܼܦܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܐܝܼܡܵܝܠ ܝܲܢ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܟܪܝܼܬܵܐ.

  ܠܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕܢܵܩܪܝܼܬܘܿܢ ܥܲܠ ܐܲܣܘܼܪܵܐ، ܝܲܢ ܕܦܵܬܚܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܐܲܩܲܦܬܵܐ ܝܲܢ ܕܡܲܨܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܚܲܕ ܠܦܵܦܵܐ (ܦ̮ܵܝܸܠ).

  ܡܫܲܪܘܼܪܹܐ ܠܚܕܵܐ ܡܲܚܒܲܪܬܵܐ ܡ̣ܢ ATO

  ܐܸܢ ܒܟܠ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܗܵܘܝܵܐ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܲܬܝܼܬܹܐ ܩܵܐ ܕܡܲܚܒܲܪܬܵܐ ܕܡ̣ܢ ATO ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗ̇، ܠܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕܓ̰ܲܘܸܒܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇. ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܩܵܪܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1800 008 540.

  ܥܲܠ ܐܲܝܵܐ ܦܲܐܬܵܐ:

  ܩܵܐ ܡܵܢܝܼ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܠܡܲܕܥܘܼܝܹܐ

  ܐܸܢ ܦܸܪܥܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܩܵܐ ܚܲܕ ܥܲܠܕܝܵܢܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܨܲܕܝܵܢܘܼܬܵܐ ܕ ATO، ܡܲܩܪܸܒ݂ܘܼܢ ܚܲܕ ܐܲܢܦܘܼܪܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܵܐ ܩܵܐ ܦܘܿܠܝܼܣܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܦܢܝܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ.

  ܐܸܢ ܝܘܼܗܒܹܐ ܝܬܘܿܢ ܦܘܼܨܵܠܹ̈ܐ ܕܦܸܬܩܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܝܸܙܲܦܬܵܐ (ܟܪܸܕܸܬ ܟܵܐܪܕ) ܝܲܢ ܕܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܒܲܢܟܵܐ ܩܵܐ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܠܲܝܬ ܠܹܗ ܗܲܩܘܼܬܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܠܹܗ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ، ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ ܒܲܢܟܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܫܘܼܬܐܵܣܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܸܣܦܵܢܵܝܵܐ.

  ܐܸܢ ܦܸܪܥܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܠܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܒܲܢܟܵܐ ܕܚܲܕ ܥܲܠܕܝܵܢܵܐ، ܡܲܚܒܸܪܘܿܢ ܩܵܐ ܕܗ̇ܝ ܒܲܢܟܵܐ ܘܫܲܕܪܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܕ ܐܲܢܦܘܼܪܵܐ ܕܥܲܠܕܵܝܬܵܐ.

  ܐܵܦ ܚܙܘܿܢ:

  ܐܸܣܟܹܝܡܹ̈ܐ ܕܥܲܠܕܵܝܬܵܐ

  ܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܘܼܫ ܥܲܣܩܵܐ ܠܸܦܪܵܫܵܐ ܒܹܝܠ ܝܵܗܒ݂ܫܩܵܠܹ̈ܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܹ̈ܐ ܕ ATO ܘܐܵܢܝܼ ܕܥܲܡ ܥܲܠܕܝܵܢܹ̈ܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܚܲܕܟܡܵܐ ܢܝܼܫܲܢܩܹ̈ܐ ܡܓܲܠܝܵܢܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܦܘܼܫܩܹܐ ܒܐܸܠܬܸܚܬ ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܚܲܬܝܼܬܹܐ (ܐܲܟܝܼܕܹܐ) ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܝܵܗܒ݂ܵܐ ܘܒܸܫܩܵܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܥܲܡ ATO ܩܵܢܘܿܢܵܝܵܐ.

  ܐܸܣܟܹܝܡܹ̈ܐ ܥܲܠܕܝܵܢܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܦܘܼܫܩܹܐ ܒܐܸܠܬܸܚܬ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܦܠܸܚܹܐ ܠܡܲܠܦܘܼܥܝܹܐ ܩܵܐ ATO ܘܠܓ̰ܲܪܘܼܒܹܐ ܕܓܵܢܒ݂ܝܼܠܗܘܿܢ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܓܲܠܝܵܢܬܵܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ (Personal Identifying Information (PII)) ܝܲܢ ܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ.

  ܐܸܣܟܹܝܡܹ̈ܐ ܥܲܠܕܝܵܢܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ

  ܥܲܠܕܝܵܢܹ̈ܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕ:

  • ܗܲܕܸܕܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܕܒ݂ܝܼܩܹܐ ܚܲܕܪܹܫܵܐܝܼܬ. ܐܵܢܝܼ ܟܹܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܠܡܲܒܪܘܼܝܹܐ ܚܕܵܐ ܪܓ݂ܵܫܬܵܐ ܒܐܲܠܨܵܝܘܼܬܵܐ ܘܠܸܙܪܵܥܝܵܐ ܚܕܵܐ ܙܕܘܿܥܬܵܐ ܕܓ̰ܲܘܲܒܬܵܐ.
   • ܐܲܚܢܲܢ ܒܟ̰ܘܼ ܥܸܕܵܢܵܐ ܠܹܐ ܒܸܕ ܗܲܕܸܕܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܕܒ݂ܵܩܬܵܐ ܚܲܕܪܹܫܵܝܬܵܐ.
    
  • ܫܲܕܪܝܼ ܐܸܓܲܪ̈ܝܵܬܹܐ ܡܣܘܼܓ݂ܠܹܐ ܡܩܵܕ݇ܡ ܥܸܕܵܢܵܐ ܠܵܐ ܛܠܝܼܒܹܐ (ܩܪܵܝܬܵܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܝܬܵܐ ܐܘܿܬܘܿܡܵܛܝܼܩܵܝܬܵܐ) ܩܵܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܲܢܹܐ ܒܸܕ ܫܵܡܥܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܐܝܼܡܵܢ ܕܓ̰ܲܘܸܒܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܩܪܵܝܬܵܐ ܝܲܢ ܒܲܠܟܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܫܒ݂ܝܼܩܹܐ ܓܵܘ ܒܲܪܝܼܕܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܩܵܠܵܐ. ܐܵܢܝܼ ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܟܹܐ ܛܵܠܒܝܼ ܕܡܲܕܥܸܪܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܩܪܵܝܬܵܐ ܒܗ̇ܝ ܕܓ̰ܲܘܲܒܬܵܐ ܕܩܪܵܝܵܬܹ̈ܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܝܹ̈ܐ ܐܘܿܬܘܿܡܵܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܟܹܐ ܝܵܗܒ݂ܵܐ ܩܵܐ ܥܲܠܕܝܵܢܹ̈ܐ ܒܘܼܫ ܪܵܒܵܐ ܚܲܬܝܼܬܘܼܬܵܐ ܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܥܲܡ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܗܘܼܡܸܢܵܐ ܝܗܘܵܐ ܒܐܸܓܲܪܬܵܐ.
   • ܐܲܚܢܲܢ ܒܟ̰ܘܼ ܥܸܕܵܢܵܐ ܠܹܐ ܫܲܕܪܲܚ ܐܸܓܲܪ̈ܝܵܬܹܐ ܡܣܘܼܓ݂ܠܹܐ ܡܩܵܕ݇ܡ ܥܸܕܵܢܵܐ ܠܵܐ ܛܠܝܼܒܹܐ ܩܵܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܘܟ݂ܘܿܢ.
   • ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܡܲܕܥܸܪܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܩܪܵܝܬܵܐ ܥܲܠ ܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܕܡܲܒܘܼܥܹܗ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܫܘܼܪܸܪܵܐ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ ܘܠܵܐ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܝܘܼܗܒ݂ܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܫܒ݂ܝܼܩܵܐ ܓܵܘ ܣܸܓ݂ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܩܪܵܝܵܬܹ̈ܐ.
    
  • ܡܲܦܠܸܚܝܼ ܬܸܩܢܘܿܠܘܿܓ݂ܝܼܵܐ ܕܒܸܕ ܡܲܚܙܸܝܵܐ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܡܓܲܠܝܵܢܵܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܵܐ ܕܩܵܪܝܵܢܵܐ (caller ID) ܓܵܘ ܣܸܓ݂ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܩܪܵܝܵܬܹ̈ܐ ܐܲܝܢܝܼ ܕܒܲܠܟܵܐ ܚܵܒܸܫ ܡܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕ ATO ܩܵܢܘܿܢܵܝܹ̈ܐ. ܐܵܢܝܼ ܟܹܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܠܡܲܥܒ݂ܘܼܕܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܚܵܫܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܕܩܪܵܝܬܵܐ ܒܸܐܬܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܡܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܹ̈ܐ.
   • ܩܪܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܫܲܪܝܼ ܡ̣ܢ ܠܟܸܣܠܲܢ ܠܹܐ ܡܲܚܙܝܼ ܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܥܲܠ ܡܓܲܠܝܵܢܵܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܵܐ ܕܩܵܪܝܵܢܵܐ.
   • ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܡܲܕܥܸܪܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܩܪܵܝܬܵܐ ܥܲܠ ܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܕܡܲܒܘܼܥܹܗ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܫܘܼܪܸܪܵܐ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ ܘܠܵܐ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܝܘܼܗܒ݂ܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܫܒ݂ܝܼܩܵܐ ܓܵܘ ܣܸܓ݂ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܩܪܵܝܵܬܹ̈ܐ.
    
  • ܛܵܠܒܝܼ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕܪܹܫܵܐܝܼܬ ܘܒܸܕ ܚܲܡܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܠ ܚܘܼܛܵܐ ܡܲܠܵܠܵܐ ܗܲܠ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ. ܐܲܝܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܲܥܒܸܕܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܚܵܫܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܥܢܵܝܵܐ ܕܕܒ݂ܵܪܬܵܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܝܼܠܹܗ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܕܒ݂ܝܼܩܹܐ. ܐܵܢܝܼ ܒܸܥܒ݂ܵܕܹܗ ܝܢܵܐ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܠܚܲܬܘܼܬܹܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܕ ܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܵܕ݇ܡ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܩܪܵܝܬܵܐ.
   • ܐܲܚܢܲܢ ܒܟ̰ܘܼ ܕܸܕܵܢܵܐ ܠܹܐ ܡܲܬܒܲܚ ܚܲܝܠܵܐ ܥܲܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܥܲܠ ܚܘܼܛܵܐ ܡܲܠܵܠܵܐ ܗܲܠ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ.
    
  • ܠܵܐ ܝܵܗܒ݂ܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܣܵܣܵܐ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ ܚܲܕ ܡܵܠܘܿܟ݂ܵܐ ܡܗܘܼܡܢܵܐ ܝܲܢ ܥܲܡ ܘܲܟܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܪܹܐܙܵܢܵܝܵܐ. ܐܵܢܹܐ ܟܹܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܠܡܲܟܠܘܼܝܹܐ ܩܵܐ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܕܐܵܡܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܥܲܠܕܝܵܢܵܐ ܘܕܡܲܟܠܹܐ ܠܹܗ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ.
   • ܐܲܚܢܲܢ ܒܟ̰ܘܼ ܥܸܕܵܢܵܐ ܠܹܐ ܒܸܕ ܡܲܟܠܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܠܸܕܪܵܫܲܝܗܝ ܨܒܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܡܲܕܲܐܬܵܝܹ̈ܐ ܥܲܡ ܘܲܟܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܡܵܠܘܿܟ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܗܘܼܡܢܵܐ.
    
  • ܛܵܠܒܝܼ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܫܲܘܬܸܦܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܩܪܵܝܬܵܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܝܬܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܵܐ ܥܲܡ ܚܲܕ ܦܲܠܵܚܵܐ ܡܲܕܲܐܬܵܝܵܐ ܥܲܠܕܝܵܢܵܐ، ܝܲܢ ܥܲܡ ܚܲܕ ܦܲܠܵܚܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܵܐ ܕܫܲܠܡܘܼܬܵܐ ܠܩܵܢܘܿܢܵܐ ܥܲܠܕܝܵܢܵܐ ܝܲܢ ܥܲܡ ܚܲܕ ܦܲܠܵܚܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܵܐ ܥܲܠܕܝܵܢܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ. ܐܲܝܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܘܼܦܠܸܚܬܵܐ ܠܡܲܙܝܘܼܕܘܿܗ̇ ܩܵܢܘܿܢܵܝܘܼܬܵܐ ܕܩܪܵܝܬܵܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܝܬܵܐ ܘܠܡܲܙܝܘܼܕܘܿܗ̇ ܙܕܘܿܥܬܵܐ ܕܓ̰ܲܘܲܒܬܵܐ. ܗ̇ܘ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܚܒ݂ܝܼܫܵܐ ܓܵܘ ܩܪܵܝܬܵܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܝܬܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܥܲܠܕܝܵܢܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ.
   • ܐܲܚܢܲܢ ܒܟ̰ܘܼ ܥܸܕܵܢܵܐ ܠܹܐ ܛܵܠܒܲܚ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܓܲܒܵܐ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ، ܐܲܝܟ݂ ܘܲܟܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕ ܦܲܠܵܚܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܵܐ ܕܫܲܠܡܘܼܬܵܐ ܠܩܵܢܘܿܢܵܐ، ܕܫܲܘܬܸܦܝܼ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܩܪܵܝܬܵܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܝܬܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܵܐ.
   • ܝܕܹܝܥܡܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܨܒܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܡܲܕܲܐܬܵܝܹ̈ܐ – ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܥܵܒ݂ܪܝܼܬܘܿܢ ܠܓܵܘ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕ ATO ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕ myGov ܠܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܨܒܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܡܲܕܲܐܬܵܝܹ̈ܐ ܒܟܠ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ، ܝܲܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܘܲܟܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܝܲܢ ܩܵܐ ATO.
    
  • ܛܵܠܒܝܼ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕ iTunes، Google Play، STEAM ܝܲܢ ܕܐܸܫܛܵܪܹܐ ܕܫܘܼܟܵܢܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ. ܐܲܢܹܐ ܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܕܫܘܼܟܵܢܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܙܒ݂ܝܼܢܹܐ ܘܡܙܘܼܒܢܹܐ ܒܗܵܣܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܟܠܹܗ ܥܵܠܡܵܐ ܘܝܼܢܵܐ ܚܲܕ ܦܸܨܠܵܐ ܕܙܘܼܙܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܥܲܩܒ݂ܵܢܵܐ.
   • ܐܲܚܢܲܢ ܒܟ̰ܘܼ ܥܸܕܵܢܵܐ ܠܹܐ ܛܵܠܒܲܚ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕ iTunes، ܕܦܬܩܹ̈ܐ ܕ Google Play ܝܲܢ ܕܐܸܫܛܵܪܹܐ ܕܫܘܼܟܵܢܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ.
   • ܠܸܚܙܵܝܲܝܗܝ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܹ̈ܐ ܩܵܐ ܦܪܵܥܬܵܐ ܕܕܲܝܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܕܲܐܬܵܝܵܐ، ܚܙܘܿܢ ܠ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܸܦܪܵܥܝܵܐ .
    
  • ܛܵܠܒܝܼ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕ Bitcoin ܝܲܢ ܕܚܲܕ ܙܘܼܙܵܐ ܐ݇ܪܵܙܵܢܵܝܵܐ (cryptocurrency) ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܝܲܢ ܕܦܵܐܸܫ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܠܓܵܘ ܚܕܵܐ ATM. ܥܲܣܩܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܥܲܩܲܒ݂ܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܙܘܼܙܵܐ، ܘܠܚܲܕ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܐܵܗܵܐ ܙܘܼܙܵܐ ܟܹܐ ܡܛܲܫܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܗܝܼܵܝܘܼܬܵܐ.
   • ܐܲܚܢܲܢ ܠܹܐ ܩܵܒܠܲܚ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܙܘܼܙܵܐ ܐ݇ܪܵܙܵܢܵܝܵܐ.
    
  • ܛܵܠܒܝܼ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܠܓܵܘ ܚܲܕ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܒܲܢܟܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܵܐ. ܚܘܼܫܒܵܢܹ̈ܐ ܕܒܲܢܟܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܦܬܝܼܚܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܟܵܘܸܕܢܹ̈ܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ. ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܫܘܼܢܝܹܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܠܓܵܘ ܚܲܕ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܗܲܠ ܕܒܚܲܪܬܵܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܫܘܼܕܪܹܐ ܠܒܲܕܲܪ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ.
   • ܐܲܚܢܲܢ ܒܟ̰ܘܼ ܥܸܕܵܢܵܐ ܠܹܐ ܛܵܠܒܲܚ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܚܲܕ ܕܲܝܢܵܐ ܡܲܕܲܐܬܵܝܵܐ ܠܓܵܘ ܚܲܕ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܒܲܢܟܵܐ ܕܠܵܐ ܝܠܹܗ ܓܵܘ ܒܲܢܟܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ (Reserve Bank of Australia). ܨܲܚܨܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܫܸܡܵܐ ܕܒܲܢܟܵܐ ܘܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܘܦܲܥܘܵܐ ܕܒܲܢܟܵܐ (Bank-State-Branch (BSB)).
    
  • ܛܵܠܒܝܼ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܫܲܢܵܝܬܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܬܵܐ ܕܙܘܿܙܹ̈ܐ ܠܚܲܕ ܐܲܬܪܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܥܵܠܕܝܵܢܹ̈ܐ ܝܬܝܼܒܹܐ ܝܢܵܐ).
   • ܐܲܚܢܲܢ ܠܹܐ ܒܸܕ ܛܵܠܒܲܚ ܕܚܲܕ ܕܲܝܢܵܐ ܦܵܐܸܫ ܦܸܪܥܝܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܫܲܢܵܝܬܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܬܵܐ ܕܙܘܿܙܹ̈ܐ ܠܚܲܕ ܐܲܬܪܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ.
    
  • ܛܵܠܒܝܼ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܡܲܟ݂ܣܵܝܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܦܸܬܩܵܐ ܕܝܸܙܲܦܬܵܐ (ܟܪܸܕܸܬ ܟܵܐܪܕ) ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܡܘܼܕܥܸܪܬܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ. ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܦܸܬܩܵܐ ܕܝܸܙܲܦܬܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܓܢܝܼܒ݂ܬܵܐ.
   • ܐܲܚܢܲܢ ܒܟ̰ܘܼ ܥܸܕܵܢܵܐ ܠܹܐ ܛܵܠܒܲܚ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܲܪܥܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܡܲܟ݂ܣܵܝܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܡܘܼܕܥܸܪܬܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ.
   • ܠܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܦܸܬܩܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܝܸܙܲܦܬܵܐ ܩܵܐ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ، ܡܵܢܝܼ ܕܗܵܘܹܐ، ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܐܝܼܡܵܢ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܒܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܒܸܝܵܗܒ݂ܵܐ ܘܒܸܫܩܵܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܥܲܡܹܗ ܘܕܐܵܢܝܼ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܢܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ.
    
  • ܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼ ܡܲܪ̈ܝܲܙܝܵܬܹܐ ܩܵܐ ܦܪܵܥܬܵܐ ܕܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܐܸܢ ܠܹܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܟܠܵܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܒܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܠܡܲܙܝܘܼܕܲܝܗܝ ܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܦܪܵܥܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܘܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܟܘܼܢܵܫܵܝܬܵܐ ܦܪܝܼܥܬܵܐ.
   • ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐܠܲܢ ܝܲܢ ܩܵܐ ܘܲܟܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܕܡܲܒܘܼܥܹܗ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܫܘܼܪܸܪܵܐ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ ܡ̣ܢ ܩܵܕ݇ܡ ܕܐܵܣܪܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܚܕܵܐ ܡܲܪܝܲܙܬܵܐ ܩܵܐ ܦܪܵܥܬܵܐ.
    

  ܐܸܣܟܹܝܡܹ̈ܐ ܥܲܠܕܝܵܢܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܝܼܡܵܝܠ ܘܐܸܓܲܪ̈ܝܵܬܹܐ ܟܸܪ̈ܝܹܐ

  ܥܲܠܕܝܵܢܹ̈ܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕ:

  • ܛܵܠܒܝܼ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܓܲܠܝܵܢܬܵܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ ܝܲܢ ܕܫܘܼܬܐܵܣܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܸܣܦܵܢܵܝܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܓ̰ܲܘܲܒܬܵܐ ܕܐܸܓܲܪܬܵܐ ܟܪܝܼܬܵܐ ܝܲܢ ܕܐܝܼܡܵܝܠ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܡܘܼܕܥܸܪܬܵܐ.
  • ܐܲܚܢܲܢ ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܲܦܠܸܚܲܚ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܟܪܝܼܬܵܐ ܝܲܢ ܐܝܼܡܵܝܠ ܠܸܛܠܵܒܵܐ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܢܲܢ ܒܟ̰ܘܼ ܥܸܕܵܢܵܐ ܠܹܐ ܒܸܕ ܛܵܠܒܲܚ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܓܲܠܝܵܢܬܵܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ ܒܐܲܢܹܐ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܡܘܼܕܥܸܪܬܵܐ.

  ܙܘܼܗܵܪܵܐ: ܒܟ̰ܘܼ ܥܸܕܵܢܵܐ ܠܵܐ ܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ TFN ܝܲܢ myGov ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܒܘܼܬ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܲܢܟܵܐ ܘܟܠܚܕܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܗܲܣܵܣܵܝܬܵܐ ܡܓܲܠܝܵܢܬܵܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܩܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܸܨܥܹ̈ܐ ܕܝܘܼܕܵܥܵܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝܵܐ.

  ܐܵܦ ܚܙܘܿܢ:

   Last modified: 12 Nov 2019QC 60566