Show download pdf controls
 • ܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܐܸܣܵܝܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܣܘܼܦܲܪܐܲܢܝܘܿܒ݂ܵܝܫܵܢ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ

  ܚܲܕ ܡܗܲܕܝܵܢܵܐ ܒܘܼܬ ܡܘܿܕܝܼ ܝܠܹܗ ܣܘܼܦܲܪܐܲܝܘܿܒ݂ܵܝܫܵܢ؛ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܚܲܡܘܼܝܹܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܓܵܘܹܗ ܘܡܘܿܕܝܼ ܡܵܨܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܡܲܙܝܘܼܕܲܝܗܝ ܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ.

  ܡܘܿܕܝܼ ܝܠܹܗ ܣܘܼܦܲܪܐܲܢܝܘܿܒ݂ܵܝܫܵܢ؟

  ܣܘܼܦܲܪܐܲܢܝܘܿܒ݂ܵܝܫܵܢ، ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܩܸܪܝܵܐ ܣܘܼܦܲܪ، ܝܼܠܹܗ ܐܵܢܝܼ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܚܘܼܡܝܹܐ ܒܝܲܕ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܫܸܢܹ̈ܐ ܟܲܕ ܦܠܵܚܵܐ ܝܬܘܿܢ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܚܵܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܝܼܲܝܗܝ ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܵܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ.

  ܣܘܼܦܲܪ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܗ̇ܝ ܕܐܲܝܟ݂ ܟܡܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܚܲܡܹܐ ܝܼܬܘܿܢ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܫ ܪܵܒܵܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܩܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܡܫܲܘܬܒ݂ܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ (ܬܵܩܵܥܘܼܕ، ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܵܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ).

  ܡܵܨܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܚܲܕܟܡܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ، ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܫܲܘܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ (ܫܵܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ) ܐܵܘ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܵܛܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܥܘܼܡܪܵܐ ܕ 65 ܫܸܢܹ̈ܐ.

  ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܚܲܡܸܢ ܠܗܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܓܵܘ ܣܘܼܦܲܪ؟

  ܩܵܐ ܣܲܗܡܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ، ܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܩܸܪ̈ܝܹܐ 'ܟܘܿܢܬܪܸܒܝܘܼܫܵܢܣ' (ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ)، ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܦܪ̈ܝܼܥܹܐ ܠܓܵܘ ܚܲܕ ܓܲܙܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܝܲܕ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܲܢܹܐ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܩܸܪܝܹܐ "ܣܘܼܦܲܪ ܓܵܪܵܢܬܝܼ" ('ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܥܪܝܼܒ݂ܬܵܐ ܐܵܘ ܡܟܘܼܦܸܠܬܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ). ܡܸܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܦܵܪܥܝܼܠܗܘܿܢ ܐܲܢܹܐ ܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܒܪܹܫ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܡܘܼܥܵܫܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܟܡܵܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܓܵܪܲܓ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܵܪܸܥ ܠܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ.

  ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ، ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܪܲܓ ܕܦܵܪܸܥ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ:

  • ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕ 18 ܫܸܢܹ̈ܐ ܐܵܘ ܥܸܠܸܠ ܝܼܬܘܿܢ ܘܩܘܼܒܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܡܘܼܥܵܫܵܐ ܒܲܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ $450 ܐܵܘ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ (ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܬܵܟܣ) ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܚܲܕ ܝܲܪܚܵܐ ܣܘܼܪܓܵܕܵܝܵܐ
  • ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡ̣ܢ 18 ܫܸܢܹ̈ܐ ܝܼܬܘܿܢ ܘܩܘܼܒܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܡܘܼܥܵܫܵܐ ܒܲܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ $450 ܐܵܘ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ (ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܬܵܟܣ) ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܚܲܕ ܝܲܪܚܵܐ ܣܘܼܪܓܵܕܵܝܵܐ ܘܲܦܠܝܼܚܹܐ ܝܬܘܿܢ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ 30 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܚܲܕ ܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ.

  ܐܲܝܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܸܢ ܗܵܘܝܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܦܠܵܚܵܐ ܝܬܘܿܢ ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܐܝܼܬ، ܐܵܘ ܩܵܐ ܚܲܕ ܣܲܗܡܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܐܵܘ ܩܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܕܥܸܕܵܢܵܐ، ܐܵܘ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܥܵܡܘܿܪܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܝܵܐ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܐܵܦܙܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܩܘܼܬܵܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܚܲܕ ܟܘܿܢܬܪܲܟܬܵܪܵܐ ܝܬܘܿܢ ܘܦܝܵܫܵܐ ܝܬܘܿܢ ܦܪܝܼܥܹܐ ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܩܵܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܵܦܐܸܢ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܪܲܩܡܵܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܒܸܣܢܸܣܵܝܹ̈ܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ (ABN).

  ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܦܪܝܼܥܹܐ ܠܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܝܼ ܕܣܘܼܦܲܪ؟

  ܒܫܲܪܵܝܬܵܐ ܡ̣ܢ 1 ܬܲܡܘܼܙ 2014، ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܣܒܝܼܪܬܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܬܸܒ݂ ܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡ̣ܢ 9.50 ܐܸܡܘܼܢܹ̈ܐ ܕܩܢܵܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܩܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܥܝܵܕܵܝܬܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܠܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ. ܐܲܝܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܪܫܝܼܡܬܵܐ ܕܙܵܝܕܵܐ ܕܲܪܓ݂ܵܢܵܐܝܼܬ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܫܸܢܹ̈ܐ ܐܵܬܝܵܢܹ̈ܐ.

  ܩܢܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܩܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܥܝܵܕܵܝܬܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܝܼܢܵܐ ܡܘܼܥܵܫܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܩܵܐ ܦܠܵܚܬܵܐ ܕܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܥܝܵܕܵܝܹ̈ܐ، ܘܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕܥܸܠܸܠ ܝܼܢܵܐ ܡ̣ܢ ܡܘܼܥܵܫܵܐ ܦܣܝܼܣܐ ܘܚܲܕܟܡܵܐ ܫܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ ܘܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܙܵܘܕܵܢܹ̈ܐ ܘܚܲܕܟܡܵܐ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܩܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܡܲܢܝܲܚܬܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ. ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܩܵܐ ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܙܵܘܕܵܢܹ̈ܐ ܒܪܹܫ ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܥܝܵܕܵܝܹ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ (ܐܘܿܒ݂ܲܪܬܵܝܡ) ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܦܝܼܫܹܐ ܚܒ݂ܝܼܫܹܐ ܓܵܘ ܩܢܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܩܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܥܝܵܕܵܝܬܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ.

  ܡܵܨܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܐܵܦ ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܲܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ، ܘܚܲܕܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܐܵܦ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܝܵܐ ܟܹܐ ܡܲܙܝܸܕ ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ.

  ܡܘܿܕܝܼ ܐܸܢ ܡܲܦܠܸܚܵܢܝܼ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܡܲܬܘܼܒܹܐ ܠܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ؟

  ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܒܲܩܪܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܬ ܟܠ ܟܡܵܐ ܟܹܐ ܡܲܬܒ݂ܝܼ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ، ܘܓܵܘ ܐܲܝܢܝܼ ܓܲܙܵܐ ܟܹܐ ܡܲܬܒ݂ܝܼܠܗܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܘܲܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܟܹܐ ܡܲܬܒ݂ܝܼܠܵܗ̇.

  ܡܵܨܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܨܲܚܨܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܹܗ ܗ̇ܘ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܕܗܲܕܵܡܹ̈ܐ (Member statement) ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܕܩܘܼܒܠܹܗ ܝܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܓܲܙܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ، ܐܵܘ ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡ ܓܲܙܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܠܸܡܫܲܪܘܼܪܹܐ ܐܸܢ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܪܝܼܥܲܝܗܝ ܠܹܗ ܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܠܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ.

  ܐܸܢ ܗܵܠܵܐ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܦܪܵܥܝܘܿܗ̇ ܗ̇ܝ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܩܘܼܬܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇، ܡܵܨܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡܲܢ ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 13 10 20.

  ܗܵܘܹܐ ܝܬܘܿܢ ܙܗܝܼܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܐܵܡܪܝܼ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܡܵܨܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܒܟ݂ܝܼܪܵܐܝܼܬ

  ܗܵܘܹܐ ܝܬܘܿܢ ܙܗܝܼܪܹ̈ܐ (ܗܸܫܝܵܪܹ̈ܐ) ܡ̣ܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܐܵܡܪܝܼ ܕܐܝܼܬ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܩܵܐ ܫܩܵܠܬܵܐ ܕܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܒܟ݂ܝܼܪܵܐܝܼܬ (ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܥܸܕܵܢܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ) ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܕܫܵܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ. ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܲܛܐܸܒ݂ܵܢܹ̈ܐ ܕܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܸܣܟܝܼܡܹ̈ܐ ܒܸܕ ܐܵܡܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܐܵܢܝܼ ܡܵܨܝܼ ܕܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܩܵܐ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܩܵܐ ܦܪܵܥܬܵܐ ܕܕܲܝܢܹ̈ܐ، ܩܵܐ ܙܒ݂ܵܢܬܵܐ ܕܚܲܕ ܒܵܝܬܵܐ ܐܵܘ ܕܚܕܵܐ ܪܵܕܝܼܬܵܐ، ܐܵܘ ܩܵܐ ܐ݇ܙܵܠܬܵܐ ܠܚܕܵܐ ܡܲܢܝܲܚܬܵܐ ܒܘܼܣܵܡܵܝܬܵܐ. ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܸܣܟܝܼܡܹ̈ܐ ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܹ̈ܐ ܘܒܸܕ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܬܲܢܒܹ̈ܐ ܩܸܫܝܹ̈ܐ ܐܸܢ ܡܫܲܪܝܼܟܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘܲܝܗܝ.

  Example

  ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ: ܦ̮ܝܼܠ ܓ̰ܲܪܘܼܒܹܐ ܝܠܹܗ ܕܠܵܐ ܢܵܦܸܠ ܓܵܘ ܨܵܠܝܼܬܵܐ

  ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܐܲܢܹܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܥܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ ܗܘܸܝܵܐ ܝܘܸܢ ܚܲܡܘܼܝܹܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܙܵܒ݂ܢܸܢ ܚܕܵܐ ܪܵܕܝܼܬܵܐ ܩܵܐ ܓܵܢܝܼ. ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܚܲܒ݂ܪ̈ܵܢܝܼ ܓܵܘ ܕܘܼܟܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܗܘܼܡܙܸܡܠܹܗ ܥܲܡܝܼ ܒܘܼܬ ܡܵܠܘܿܟ݂ܹܗ ܟܸܣܦܵܢܵܝܵܐ ܕܐ݇ܡܝܼܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܩܵܐ ܕܗ̇ܘ ܡܵܨܹܐ ܕܗܲܝܸܪܝܼ ܩܵܐ ܕܓܵܪܫܸܢ ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܝܼ ܕܣܘܼܦܲܪ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܡܵܨܹܝܢ ܕܙܵܒ݂ܢܸܢ ܠܵܗ̇ ܪܵܕܝܼܬܵܐ.

  ܨܦܵܝܝܼ ܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܕܐܵܢܵܐ ܨܘܼܚܨܹܐ ܠܝܼ ܥܲܠ ܫܲܘܦܵܐ ܕ Australian Tax Office ܥܲܠ ܫܲܒܟܵܐ ܕܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܘܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚܠܝܼ ܩܵܐ ܕܡܸܢܕܝܼ ܕܚܲܒ݂ܪܝܼ ܐ݇ܡܵܪܹܗ ܝܗܘܵܐ ܠܵܐ ܝܗܘܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܵܐ. ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܒܸܕ ܗܵܘܸܝܢ ܗܘܵܐ ܓܪܝܼܫܲܝܗܝ ܒܸܕ ܦܵܪܥܸܢ ܗܘܵܐ ܥܲܠܲܝܗܝ ܬܵܟܣ ܒܲܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ 45 ܐܸܡܘܿܢܹ̈ܐ. ܐܵܦܙܹܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܒܸܕ ܦܵܪܥܸܢ ܗܘܵܐ ܚܕܵܐ ܓܸܙܝܼܬܵܐ (ܓ̰ܸܙܵܐ) ܘܒܪܸܫ ܕܗ̇ܝ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܕܵܡܟ݂ܸܢ ܗܘܵܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܩܵܐ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܕܥܸܕܢܵܐ - ܐܵܗܵܐ ܓ݂ܸܠܛܵܐ ܒܸܕ ܡܲܚܣܸܪ ܗܘܵܐ ܠܝܼ ܪܵܒܵܐ.

  End of example

  Find out more

  ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ

  ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܲܘܦܵܐ ato.gov.au/otherlanguages

  End of find out more

   

  ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܓܲܒܸܢ ܠܹܗ ܚܲܕ ܓܲܙܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ؟

  ܣܲܗܡܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܕܓܲܒܝܼ ܠܗ̇ܘ ܓܲܙܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܕܐܵܢܝܼ ܒܵܥܝܼ ܕܡܲܣܸܡ ܒܵܠܵܐ ܠܙܘܼܙܲܝܗ̈ܝ. ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹܐ ܝܬܘܿܢ، ܓܵܪܲܓ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܵܗܸܒ݂ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܕܵܐ Standard choice form (ܦܸܬܩܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܬܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܵܐ) ܕܡܵܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܘܲܕܓܲܒܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܲܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ ܠܗ̇ܘ ܓܲܙܵܐ ܕܒܸܒܥܵܝܹܗ ܝܬܘܿܢ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ 28 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܘܼܪܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܠܵܚܵܐ ܩܵܐ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܐ، ܘܡܵܨܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܒܲܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ. ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܵܐ ܓܘܼܒܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܓܲܙܵܐ، ܒܗ̇ܝܓܵܗܵܐ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܸܕ ܓܲܒܹܐ ܚܲܕ ܓܲܙܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

  ܟܠܲܝܗܝ ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܚܲܕ ܓܲܙܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܪܫܝܼܡܵܐ ܕܟܹܐ ܦܵܐܸܫ ܝܕܝܼܥܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ 'ܕܝܼܦ̮ܘܿܠܬ' ܦ̮ܲܢܕ (ܓܲܙܵܐ ܕܒܸܕ ܦܵܐܸܫ ܦܪܝܼܫܵܐ ܐܸܢ ܠܲܝܬ ܚܲܕ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ)، ܐܲܝܟܵܐ ܕܟܹܐ ܡܲܬܒ݂ܝܼܠܵܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܥܪܝܼܒ݂ܬܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ (ܣܘܼܦܲܪ ܓܵܪܵܢܬܝܼ) ܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܡ̣ܢ ܦܲܠܵܚܲܝܗ̈ܝ ܕܠܵܐ ܝܢܵܐ ܓܘܼܒܝܹܐ ܚܲܕ ܓܲܙܵܐ ܩܵܐ ܓܵܢܲܝܗܝ.

  ܐܸܢ ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܠܓܵܘ ܚܲܕ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܕܗܵܙܸܪܵܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܒܸܕܟ݂ܵܪܲܝܗܝ ܦܘܼܨܵܠܹ̈ܐ ܕܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܡܲܦܠܸܚܘܼܢ ܠܹܗ ܚܘܼܪܙܵܐ ܕ myGov ܠܡܲܫ݇ܟ̰ܘܼܚܘܿܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܸܠܵܗ̇.

  ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܝܵܕܥܸܢ ܡܘܿܕܝܼ ܩܲܘܘܼܡܹܐ ܝܠܹܗ ܥܲܠ ܙܘܙܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܝܼ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܝܼ ܕܣܘܼܦܲܪ؟

  ܩܕܝܼܠܵܐ ܝܼܠܹܗ ܪܲܩܡܵܐ ܕܡܹܐܣܲܪܬܵܘܟ݂ܘܿܢ (ܦ̮ܵܝܹܠܵܘܟ݂ܘܿܢ) ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ(TFN)

  ܐܲܟܸܕܘܼܢ ܩܵܐ ܕܓܲܙܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܲܣܘܼܦܲܪ ܐܝܼܬܠܹܗ TFN ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܲܝܵܐ ܒܸܕ ܥܵܒ݂ܕܵܐ ܠܵܗ̇ ܒܘܼܫ ܗܵܣܵܢܵܝܝܼ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܐܲܝܟܵܐ ܝܢܵܐ ܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܡܘܿܕܝܼ ܩܲܘܘܼܡܹܐ ܝܠܹܗ ܐܸܠܲܝܗܝ، ܘܩܵܐ ܕܡܫܲܢܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܠܓܵܘ ܚܲܕ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ، ܘܲܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܟܡܵܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܩܘܼܒܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܵܘ ܡ̣ܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ.

  ܡܵܨܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܐܸܢ ܓܲܙܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܝܼܬܠܹܗ TFN ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܓܲܫܲܩܬܵܐ ܥܲܠ ܒܘܼܝܵܢܹ̈ܐ ܕܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܟܹܐ ܫܲܕܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

  ܡܲܪܗܘܼܢ ܥܲܝܢܵܐ ܥܲܠ ܡܘܿܕܝܼ ܩܲܘܘܼܡܹܐ ܝܠܹܗ ܠܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ

  ܐܸܢ ܫܘܼܚܠܸܦܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ ܫܸܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܵܘ ܐܲܕܪܹܝܣܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܵܘ ܫܘܼܓ݂݇ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܠܹܐ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܡܘܿܕܝܼ ܩܲܘܘܼܡܹܐ ܝܠܹܗ ܠܚܲܕ ܣܲܗܡܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܲܪܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܵܢܝܼ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܚܲܕܲܪܝܵܐ ܚܘܼܫܒܵܢܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܟܹܐ ܩܲܒܠܝܼ ܪܵܒܵܐ ܡܲܨܪ̈ܵܦܹܐ ܐܲܝܢܝܼ ܕܟܹܐ ܡܲܒܨܸܪܝܼܠܵܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܟܠܵܢܵܝܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܡܚܘܼܡܝܘܿܗ̇ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܣܘܼܦܲܪ. ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܠܸܡܕܲܒܘܼܪܹܗ ܘܠܨܲܚܨܘܼܝܹܗ ܣܘܼܦܲܪܘܟ݂ܘܿܢ.

  ܡܵܨܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܒܵܪܹܐ ܝܬܘܿܢ ܚܲܕ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕ myGov ܘܐܵܣܪܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ ܫܵܘܦܵܐ ܕ ATOܒܢܝܼܫܵܐ:

  • ܠܸܚܙܲܝܲܝܗܝ ܦܘܼܨܵܠܹ̈ܐ ܕܟܠܲܝܗܝ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܐܵܢܝܼ ܚܘܼܫܒܵܢܹ̈ܐ ܕܛܘܼܠܩܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ ܐܵܘ ܕܡܘܼܢܫܸܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܕܝܼܲܝܗܝ
  • ܠܡܲܫ݇ܟ̰ܘܼܚܲܝܗܝ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܡܚܘܼܡܝܹܐ ܠܟܸܣ ATO - ܐܸܢ ܐܲܚܢܲܢ ܚܲܡܘܼܝܹܐ ܝܘܲܚ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܡܓܹܝܒܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܡܵܨܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܡܸܢܲܢ ܕܫܲܢܲܚ ܠܗܘܿܢ ܐܲܢܹܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܠܓܵܘ ܕܗ̇ܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܓܲܒܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܹܗ.
  • ܕܫܲܢܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܪܵܒܵܐ ܚܘܼܫܒܵܢܹ̈ܐ ܠܓܵܘ ܕܗ̇ܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܒܥܵܝܹܗ ܝܬܘܿܢ.

  Find out more

  ܥܒ݂ܘܿܕܘܼܢ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ

  End of find out more

   

  ܐܵܦܙܹܐ ܡܵܨܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܩܵܪܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܲܢ ܒܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܘܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܡܸܢܲܢ ܕܡܲܫ݇ܟ̰ܚܲܚܠܗܘܿܢ ܟܠܲܝܗܝ ܚܘܼܫܒܵܢܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܲܪܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܩܪܘܿܢ ܠܲܢ ܒܹܝܠ ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܕ 8.00 ܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܘ 6.00 ܒܪܲܡܫܵܐ (ܥܸܕܵܢܵܐ ܦܢܝܼܬܵܝܬܵܐ) ܒܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܬܪܹܝܢܒܫܲܒܵܐ ܠܗܲܠ ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ، ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܒܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܸܛܠܵܢܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܫܡܵܝܹܐ.

  ܐܸܢ ܟܹܐ ܚܵܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ، ܩܪܘܿܢ ܠܲܢ ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 13 10 20.

  ܐܸܢ ܒܸܚܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ، ܩܪܘܿܢ ܠܲܢ ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ +61 2 6216 1111.

  ܐܸܢ ܠܵܐ ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܵܝܵܐ ܨܦܵܝܝܼ ܘܒܵܥܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ ܚܲܕ ܦܲܠܵܚܵܐ ܕܬܵܟܣ، ܩܪܘܿܢ ܩܵܐ Translating and Interpreting Service (ܚܸܠܡܲܬ ܕܦܲܫܲܩܬܵܐ ܘܲܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ،) ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 13 14 50 ܠܸܛܠܵܒܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܗܲܡܙܲܡܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܡ ܦܲܠܵܚܵܐ ܕܬܵܟܣ.

   

  ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ

  ܩܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܘܲܡܕܲܒܲܪܬܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܵܐ ato.gov.au/superonline

  ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܵܨܹܝܢ ܕܡܲܙܝܸܕܸܢ ܠܗܘܿܢ ܙܘܼܙ̈ܝܼ ܕܣܘܼܦܲܪ؟

  ܒܪܹܫ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܹܐ ܦܲܪܹܥ ܠܵܗ̇ ܠܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ، ܐܵܦ ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܵܨܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܡܲܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܡܵܨܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕ‘salary sacrifice’ (ܣܵܠܵܪܝܼ ܣܲܟܪܝܼܦ̮ܵܝܣ)، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܸܕ ܦܵܪܹܥ ܠܚܲܕ ܣܲܗܡܵܐ ܕܡܘܼܥܵܫܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܕܬܵܟܣ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܫܩܝܼܠܬܵܐ، ܠܓܵܘ ܓܲܙܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܿܦܲܪ، ܐܵܘ ܡܵܨܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܘܼܥܵܫܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܕܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܬܵܟܣ، ܕܩܘܼܒܠܘܿܗ̇ ܝܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ.

  ܐܸܢ ܓܘܼܒܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕ‘salary sacrifice’ ، ܒܗ̇ܝܓܵܗܵܐ ܦܪ̈ܵܥܝܵܬܹܐ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܹܐ ܦܵܪܹܥ ܠܗܘܿܢ ܠܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܒܲܠܟܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܚܘܼܫܒܸܢܹܐ ܠܦܘܿܬ ܡܘܼܥܵܫܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܘܼܒܨܸܪܵܐ.

  ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܬܚܘܼܡܹ̈ܐ، ܕܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܩܹܪܝܹܐ ‘caps’ (ܟܵܦܣ)، ܥܲܠ ܟܡܵܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܵܨܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܡܲܙܝܸܕܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܠܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܟܠ ܚܕܵܐ ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ، ܕܠܵܐ ܦܪܵܥܬܵܐ ܕܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܬܵܟܣ. ܐܸܢ ܐܲܢܹܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܘܹܐ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܕܐܲܢܹܐ ܬܚܘܼܡܹ̈ܐ (ܗܲܕܹ̈ܐ)، ܒܗ̇ܝܓܵܗܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܬܵܟܣ. ܐܸܢ ܡܲܪܝܘܼܙܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܡܲܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܥܸܠܸܠ ܡ̣ܢ $30,000 ܠܓܵܘ ܓܲܙܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ (ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܡܘܼܬܒܹܐ ܒܝܲܕ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ)، ܫܩܘܼܠܘܼܢ ܡܸܠܟܵܐ (ܢܲܨܝܼܗܲܬ) ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ.

  ܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܡܘܼܬܒ݂ܹܐ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܒܝܲܕ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ

  ܐܸܢ ܕܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܘܼܦܵܐ ܝܠܹܗ ܐܵܘ ܡܸܨܥܵܝܵܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܩܘܼܬܵܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܚܕܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܝܵܐ - ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܒܸܕ ܡܲܬܸܒ݂ ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ.

  ܩܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܘܠܝܼܕܵܥܝܵܐ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇، ܚܙܘܿܢ ܠܹܗ ܟܘܼܪܵܣܵܐ Guide to super for individuals (ܡܗܲܕܝܵܢܵܐ ܠܣܘܼܦܲܪ ܩܵܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܠܚܘܿܕܵܝܹ̈ܐ) ܥܲܠ ܫܲܘܦܵܐ ato.gov.au  

  ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܵܨܹܝܢ ܕܡܵܛܹܝܢ ܠܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܝܼ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ؟

  ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ، ܡܵܨܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܡܵܛܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܫܲܘܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ (ܫܵܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ). ܐܝܼܢܵܐ ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܚܲܕܟܡܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܐܝܼܡܵܢ ܕܡܵܨܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܕܫܵܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ، ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܸܛܪܹ̈ܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܹ̈ܐ ܩܸܫܝܹ̈ܐ ܐܵܘ ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ.

  ܐܸܢ ܩܵܢܘܿܢܵܐܝܼܬ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܒܟ݂ܝܼܪܵܐܝܼܬ (ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܥܸܕܵܢܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ) ܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܠܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܡ̣ܢ ܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܢܛܝܼܪܹ̈ܐ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ، ܒܲܩܪܘܼܢ ܡ̣ܢ ܓܲܙܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܐܸܢ ܡܵܨܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܡܵܛܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ، ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܕܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܛܠܲܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ.

  ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܦܠܵܛܵܐ ܝܢܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܬܪܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ

  ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܚܲܕ ܥܵܡܘܿܪܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܘܦܠܵܚܵܐ ܝܬܘܿܢ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܘܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܩܘܼܬܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕܣܘܼܦܲܪ، ܓܵܪܲܓ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܵܪܹܥ ܠܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܥܪܝܼܒ݂ܬܵܐ (ܡܟܘܼܦܸܠܬܵܐ) ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܠܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܵܨܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܵܠܛܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܬܪܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܟܹܐ ܦܵܐܸܫ ܩܸܪܝܵܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܦܠܲܛܬܵܐ ܡ̣ܢ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ (DASP).

  ܒܢܲܝ̈ ܐܲܬܪܵܐ ܕܢܝܘܼܙܝܼܠܲܢܕܵܐ ܘܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܠܲܝܬ ܠܗܘܿܢ ܗܲܩܘܼܬܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ.

   

  ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ

  ܩܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܘܠܸܚܙܵܝܵܐ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܵܨܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܲܘܦܵܐ ato.gov.au/departaustralia

  ܡ̣ܢ ܬܵܡܵܐ، ܡܵܨܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕ DASPܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܐܵܘ ܕܡܲܨܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܦܸܬܩܵܐ ܕܛܠܲܒܬܵܐ.

  ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܡܘܼܥܒܸܪܹ̈ܐ ܠܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܹܐ ܐ݇ܚܹܪ̈݇ܢܹܐ

  ܐܸܢ ܡܲܥܒ݂ܘܼܪܹܐ ܝܬܘܿܢ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܵܘ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܦܹܢܫܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܚܲܕ ܐܲܬܪܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ، ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܚܲܕܟܡܵܐ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܬܵܟܣ. ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡ ܡܵܠܘܿܟ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܸܣܦܵܢܵܝܵܐ ܐܵܘ ܥܲܡ ܘܲܟܝܼܠܵܐ ܕܬܵܘܬܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܐܲܢܹܐ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ.

   

  Find out more

  ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ

  ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܲܘܦܲܢ ato.gov.au/yoursuper ܐܵܘ ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡܲܢ ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 13 10 20.

  ܐܸܢ ܠܹܐ ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܵܝܵܐ ܨܦܵܝܝܼ ܘܒܵܥܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ ܚܲܕ ܦܲܠܵܚܵܐ ܕܬܵܟܣ، ܩܪܘܿܢ ܩܵܐ Translating and Interpreting Service (ܚܸܠܡܲܬ ܕܦܲܫܲܩܬܵܐ ܘܲܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ،) ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 13 14 50 ܠܸܛܠܵܒܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܗܲܡܙܲܡܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܡ ܦܲܠܵܚܵܐ ܕܬܵܟܣ.

  End of find out more
   Last modified: 18 Jun 2015QC 45078