Show download pdf controls
 • Tax file number တစ္ခု ေလွ်ာက္ျခင္း

  Tax file number (TFN) ဆိုသည္မွာ အခြန္ႏွင့္ သက္ျပည့္အၿငိမ္းစား လစာစနစ္မ်ားရွိ သင္၏ ကိုယ္ပိုင္အညႊန္းနံပါတ္ ျဖစ္သည္။

  TFN တစ္ခု အခမဲ့ ေလွ်ာက္ႏိုင္ပါသည္။

  သင္၏ TFN မွာ -

  • သင္၏အခြန္ႏွင့္ သက္ျပည့္အၿငိမ္းစားလစာမွတ္တမ္းမ်ား၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္
  • သင္မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းအေထာက္အထား၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ - ၎ကို လံုၿခံဳစြာ ေသခ်ာထိန္းသိမ္းထားပါ
  • သင္ အမည္ေျပာင္းျခင္း၊ အလုပ္ေျပာင္းျခင္း၊ ျပည္နယ္ေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသို႔ သြားလွ်င္ပင္ သင့္ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးအတြက္ နံပါတ္ျဖစ္သည္။ သင္၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ေျပာင္းလဲသြားပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အသိေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

  သင့္တြင္ TFN တစ္ခု မျဖစ္မေနရွိစရာမလိုပါ၊ သို႔ေသာ္ ဤနံပါတ္မရွိလွ်င္ သင္ အခြန္ပိုေပးရမည္။ သင့္အေနျဖင့္ အစိုးရအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ၊ အီလက္ထရြန္းနစ္စနစ္ျဖင့္ သင္၏ အခြန္စည္းၾကပ္ရန္ တင္ျပရမည့္ ဝင္ေငြစာရင္းတစ္ခုလည္း တင္သြင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ သို႔မဟုတ္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ စီပြားေရး လုပ္ကိုင္ခြင့္နံပါတ္ (ABN) တစ္ခုလည္း ရရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

  TFN တစ္ခု ေလွ်ာက္ျခင္း

  TFN တစ္ခု ေလွ်ာက္ထားပံုမွာ သင္၏အေျခအေနမ်ားေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ေအာက္ပါတို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာေလွ်ာက္ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အသံုးျပဳပါ -

  သင္၏ေနထိုင္မႈအေျခအေနကို ေသခ်ာမသိပါက – သင္၏ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ထုိက္သင့္သည့္ေနထုိင္မႈကို တြက္ခ်က္ၾကည့္ပါ။

  သင္ျပည့္စုံစြာျဖည့္စြက္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လက္ခံရရွိၿပီးေနာက္ သင္၏ TFN ကို ရရွိရန္ 28 ရက္အထိ ၾကာျမင့္ႏိုင္ပါသည္။ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ ေနာက္ထပ္ေလွ်ာက္လႊာတစ္ခု မတင္သြင္းပါႏွင့္။ စီမံေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ကာလအတြင္း သင္၏စိတ္ရွည္သည္းခံေပးမႈကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 28 ရက္ၾကာၿပီးေနာက္ သင္၏ TFN အသိေပးစာကို မရရွိေသးပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ပါ

  အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္မဟုတ္သည့္ အျခားဘာသာမ်ားျဖင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

  သင္၏ေလွ်ာက္ထားမႈကို ေထာက္ခံေပးရန္ တင္ျပထားေသာ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား၏ မိတၱဴမ်ားကို မူရင္းစာရြက္စာတမ္း၏ မိတၱဴမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားဝင္အတည္ျပဳသင့္သည္။

  သင့္အေနျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေရးသားထားျခင္းမဟုတ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို တင္သြင္းမည္ဆုိပါက တရားဝင္အတည္ျပဳထားေသာ ဘာသာျပန္ဝန္ေဆာင္မႈမွ ျပန္ဆိုထားသည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ကိုလည္း တင္သြင္းရပါမည္။

  ဘာသာျပန္ဆိုမႈအားလံုးတြင္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားေသာ ဘာသာျပန္တစ္ဦးမွ ၎သည္ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရေသာ စာရြက္စာတမ္းမွ ဘာသာျပန္ဆိုထားေသာ ဘာသာျပန္ဆိုမႈအစစ္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခု ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။

  ဘာသာျပန္ဆိုမႈတြင္ တရားဝင္အတည္ျပဳသူ၏ အသိအမွတ္ျပဳစာလႊာကို ေဖာ္ျပသည့္ တရားဝင္တံဆိပ္ သို႔မဟုတ္ အလားတူအမွတ္အသားလည္း ပါရွိသင့္သည္။

  ဘာသာျပန္ဆိုမႈမ်ားမွာ မူရင္းဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားထားေသာ မူရင္းစာရြက္စာတမ္း၏ မိတၱဴမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳထားသည့္ မိတၱဴတစ္ခုႏွင့္အတူ ပါရွိသင့္ၿပီး ၎ကို တရားဝင္အတည္ျပဳသူမွ မိတၱဴမွန္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း တံဆိပ္ခပ္ႏွိပ္၍ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးရမည္။

  သင္၏ TFN ႏွင့္ myGov အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လံုၿခံဳစြာ သိမ္းဆည္းျခင္း

  သင္၏ TFN အပါအဝင္ သင္၏ ကိုယ္ပိုင္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္အားလံုုးကို လံုၿခံဳစြာ သိမ္းဆည္းျခင္းျဖင့္ သင္၏ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းအေထာက္အထားကို ေသခ်ာကာကြယ္ပါ။ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားကို လိမ္လည္ျပဳလုပ္ရန္ သင့္အမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ လိပ္စာ၊ myGov အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ TFN ကဲ့သို႔ အေျခခံအေသးစိတ္အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕သာ လိုအပ္ပါသည္။

  ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ သင္၏ TFN ကို ေတာင္းခံႏိုင္သည့္ လူႏွင့္ ေနရာ အနည္းငယ္သာ ရွိပါသည္ -

  • ATO
  • Centrelink
  • သင့္ဘဏ္
  • အလုပ္တစ္ခုစတင္လုပ္ကိုင္ၿပီးေနာက္ သင့္အလုပ္ရွင္
  • သင္၏ သက္ျပည့္အၿငိမ္းစားလစာ ရန္ပံုေငြ
  • သင္၏ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အခြန္ကိုယ္စားလွယ္။

  သင္၏ TFN ကို လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာသိမ္းထားပါ။ သင္သည္ ၎ကို အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားမွလြဲ၍ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် မမွ်ေဝသင့္ပါ။ သင္၏ TFN ကို ရရွိသည့္အခါ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား ခိုးယူမႈႏွင့္ လိမ္လည္မႈကို တားဆီးကာကြယ္ရန္ သင္၏ TFN ႏွင့္ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို လံုၿခံဳစြာ သိမ္းဆည္းထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

  MyGov မွာ အစိုးရအြန္လိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဝင္ေရာက္ရန္ ရိုးရွင္းၿပီး လံုၿခံဳသည့္နည္းစနစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ သင္၏ myGov အေကာင့္မွာ သင္၏ ကိုယ္ပိုင္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းအေထာက္အထား အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ပါရွိသျဖင့္ သင္၏စကားဝွက္အပါအဝင္ သင္၏ myGov အေကာင့္ဝင္ေရာက္ရန္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သူ႔ကိုမွ မွ်ေဝမေပးရန္ အေရးႀကီးသည္။

  ဤသည္တုိ႔ကိုလည္း ၾကည့္ရႈပါ -

  ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား၊ အၿမဲေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ယာယီအလည္လာသူမ်ား

  ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား၊ အၿမဲေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ယာယီအလည္လာသူမ်ားအေနျဖင့္ tax file number (TFN) တစ္ခု အြန္လိုင္းမွ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ သင္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံအတြင္း ေရာက္ရွိေနၿပီးသူျဖစ္ရမည္။

  ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ယာယီအလည္လာသူမ်ားႏွင့္ အၿမဲေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားသည္ Department of Home Affairs မွ ခြင့္ျပဳခ်က္တစ္ခု (တရားဝင္ ဗီဇာတစ္ခု) လုိအပ္သည္။

  ေအာက္ပါအေျခအေနသံုးရပ္လုံးႏွင့္ကိုက္ညီပါက သင္သည္ TFN တစ္ခု အြန္လိုင္းမွ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

  1. သင္သည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္သူ၊ အၿမဲေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူႏွင့္ ယာယီအလည္လာသူ ျဖစ္သည္
  2. သင္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေနၿပီးသူျဖစ္သည္။
  3. သင့္ဗီဇာမွာ ေအာက္ပါတို႔အနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္  
   • အၿမဲေနထိုင္သူ ဗီဇာတစ္ခု
   • အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ဗီဇာတစ္ခု
   • ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းသား ဗီဇာတစ္ခု
   • (နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ဆိုက္ေရာက္သည့္အခါ အလိုေလ်ာက္ေပးသည့္ ဗီဇာတစ္ခု အပါအဝင္) သင့္ကို ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မရွိ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳေသာ ဗီဇာတစ္ခု။
    

  အြန္လိုင္းမွ ေလွ်ာက္ရန္ သင့္အေနျဖင့္ တရားဝင္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာခရီးသြားစာရြက္စာတမ္းမ်ား ရွိရမည္။ သင့္တြင္ တရားဝင္ဗီဇာတစ္ခု မရွိပါက TFN တစ္ခု မေလွ်ာက္ႏိုင္ပါ။

  သင္သည္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ ေပးပို႔ရန္မလိုပါ။

  TFN တစ္ခု အြန္လိုင္းမွ ေလွ်ာက္ျခင္း

  တရားဝင္ဗီဇာမ်ား

  တရားဝင္အလုပ္ဗီဇာမ်ားတြင္ -

  • Working holiday makers (subclass 417)
  • Entertainment (subclass 420)
  • Sport (subclass 421)
  • Work and holiday makers (subclass 462).

  ဤသည္တုိ႔ကိုလည္း ၾကည့္ရႈပါ -

  ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ေတာင္းသူမ်ား

  ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ေတာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ေပါင္းကူးဗီဇာတစ္ခုႏွင့္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္တစ္ခုကို အသံုးျပဳေကာင္းအသံုးျပဳႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ခရီးသြားစာရြက္စာတမ္းနံပါတ္မွာ ၎တို႔၏ ImmiCard နံပါတ္ ျဖစ္ပါမည္။ ယခင္က သက္ေသခံကတ္ျပားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ ခရီးသြားစာရြက္စာတမ္းနံပါတ္မွာ PLO56 သို႔မဟုတ္ PL56 ျဖစ္ပါမည္။

  ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား

  သင့္အေနျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္ပါက၊ ဆိုလိုသည္မွာ သင္သည္ ေအာက္ပါတို႔အနက္ တစ္ခုခုျဖစ္လွ်င္ TFN တစ္ခု ေလွ်ာက္ႏိုင္ပါသည္ -

  • ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားလွ်င္
  • ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသား ခံယူထားလွ်င္
  • အခြန္ကိစၥမ်ားအတြက္ ၾသစေၾတးလ်တြင္ ေနထိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္လွ်င္

  သင္၏ေနထိုင္မႈအေျခအေနကို ေသခ်ာမသိပါက – အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ထုိက္သင့္သည့္ေနထုိင္မႈ ကို တြက္ခ်က္ၾကည့္ပါ။

  ဤသည္တုိ႔ကိုလည္း ၾကည့္ရႈပါ -

  Australia Post ၌ ေလွ်ာက္ျခင္း

  သင္သည္ ၾသစေၾတးလ်တြင္ ေနထိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္းတစ္ခုကို တက္ေရာက္ႏိုင္ပါက TFN တစ္ခုကို Australia Post လက္လီအေရာင္းဆိုင္တြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္External Link ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ Australia Post မွာ TFN ေလွ်ာက္လႊာတစ္ခု တင္သြင္းျခင္းအတြက္ အခေၾကးေငြမကုန္က်ပါ။

  သင္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္လွ်င္ TFN တစ္ခု ေလွ်ာက္ထားရန္ အလြယ္ကူဆံုးနည္းလမ္းမွာ -

  1. အြန္လိုင္းပံုစံကို ျဖည့္စြက္ျခင္းျဖစ္သည္External Link
  2. အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ပရင့္ထုတ္ပါ၊ ၎တြင္ သင္၏ေလွ်ာက္လႊာအညႊန္းနံပါတ္ပါမည္ျဖစ္သည္။
  3. သင္၏လူေတြေမးျမန္းျခင္းအတြက္ ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူExternal Linkၿပီး သင္၏အြန္လိုင္းပံုစံကို ျဖည့္စြက္သည့္ေန႔မွ 30 ရက္အတြင္း Australia Post အေရာင္းဆိုင္တြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ပါ။ လူေတြ႔ေမးျမန္းရာေနရာသို႔ သင္ပရင့္ထုတ္ထားေသာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းစာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ားExternal Link ကို ယူေဆာင္လာပါ။ သင္၏ လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈၿပီးဆံုးသည့္အခါ Australia Post တြင္ သင့္ေလွ်ာက္လႊာကို လက္မွတ္ထိုးရပါမည္။

  Services Australia စင္တာတစ္ခု၌ ေလွ်ာက္ျခင္း

  သင္သည္ Services Australia အသံုးျပဳသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး TFN တစ္ခုအတြက္ Australia Post ၌ ေလွ်ာက္ရန္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက Services AustraliaExternal Link စင္တာတြင္ စာရြက္ပံုစံ Tax file number - application or enquiry for individuals (NAT 1432) (အခြန္ဖိုင္နံပါတ္ - တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာ သို႔မဟုတ္ စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္း) ကို ျဖည့္စြက္၍ လူကိုယ္တိုင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

  သင္၏ TFN ကို ATO မွ ရရွိရန္ သင့္တြင္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားေသာ Services Australia ရွိပါက TFN တစ္ခု လိုအပ္ခ်က္အတြက္ သင္၏အေၾကာင္းျပခ်က္အျဖစ္ Services Australia (Centrelink) ကို ေပးရန္ ေရြးခ်ယ္ပါ။

  စီမံေဆာင္ရြက္ၿပီးသည္ႏွင့္ သင္၏ TFN ကို Services Australia သို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေပးပို႔သြားမည္။

  စာတိုက္မွ ေလွ်ာက္ျခင္း

  သင္သည္ Australia Post လက္လီအေရာင္းဆိုင္တြင္ ပါဝင္၍ လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္းကို မတက္ေရာက္ႏိုင္ပါက သို႔မဟုတ္ သင္သည္ Services Australia အသံုးျပဳသူတစ္ဦးမဟုတ္ပါက သင္သည္ စာရြက္ ပံုစံကို ျဖည့္စြည္ရန္လိုသည္။

  သင္သည္ ဤပံုစံမိတၱဴကို ေအာက္ပါနည္းလမ္းတစ္ခုခုျဖင့္ ရရွိႏိုင္သည္ -

  • အြန္လိုင္းမွ ေတာင္းခံျခင္းExternal Link – Tax file number – application or enquiry for individuals (NAT 1432) (အခြန္ဖိုင္နံပါတ္ – တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာ သို႔မဟုတ္ စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္း)
  • ဖုန္း 1300 720 092 သို႔ တစ္ရက္ 24 နာရီ၊ တစ္ပတ္ ခုနစ္ရက္ ေခၚဆိုပါ သင့္အေနျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား မဟုတ္ေသာ အျခားဘာသာစကားတစ္ခုျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ စကားေျပာလိုပါက ဘာသာျပန္ႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ ဖုန္း 13 14 50 သို႔ ေခၚဆို၍ အကူအညီေတာင္းခံႏုိင္သည္

  သင္ျဖည့္စြက္ထားေသာ TFN ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ သင္၏ အတည္ျပဳထားေသာ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမိတၱဴမ်ားကို ပံုစံေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လိပ္စာသို႔ ေပးပို႔ပါ။

  မွတ္ခ်က္ - သင္၏ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း မူရင္း အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ မေပးပို႔ပါႏွင့္ - ၎တို႔ကို သင့္ထံသို႔ ျပန္ပို႔ေပးႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။

  ဤသည္တို႔ကိုလည္း ၾကည့္ရႈပါ -

  ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား

  ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံရင္းျမစ္မွ ဝင္ေငြရရွိေသာ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်ဘဏ္အေကာင့္မွ သို႔မဟုတ္ ၾသစေၾတးလ်ရွယ္ယာမ်ား၏ အစုေပၚအျမတ္မ်ားမွ ႀကိဳတင္ေကာက္ခံထားသည့္ အခြန္တစ္ခုခုမွ ျပန္အမ္းေငြတစ္ရပ္ ေတာင္းဆိုရန္ tax file number (TFN) တစ္ခု ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

  သင္သည္ အခြန္ကိစၥမ်ားအတြက္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၾသစေၾတးလ် ရင္းျမစ္တစ္ခုမွ အတိုး၊ အစုေပၚအျမတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ မူပိုင္ခေပးေခ်ေငြမ်ားသာ ရရွိပါက သင့္အေနျဖင့္ TFN တစ္ခု မလိုအပ္ပါ။

  သင္၏ေငြေပးေခ်သူအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ေကာက္ခံထားသင့္သည့္ အတိုးႏႈန္းမ်ားကို သိရွိရန္ အတိုး၊ အခြန္ေပးေဆာင္ထားေသာ အစုေပၚအျမတ္မ်ားႏွင့္ မူပိုင္ခမ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ။

  သင္သည္ ဤသို႔ျဖစ္လွ်င္ TFN တစ္ခု ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္ -

  • အတိုး၊ အစုေပၚအျမတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ မူပိုင္ခေပးေခ်ေငြမ်ားမွမဟုတ္သည့္ ၾသစေၾတးလ်ရင္းျမစ္တစ္ခုမွ ဝင္ေငြရရွိလွ်င္ ဥပမာ ငွားရမ္းခဝင္ေငြ
  • ၾသစေၾတးလ်စီးပြားေရးအစုရွယ္ယာမ်ားမွ ဝင္ေငြရရွိလွ်င္
  • ၾသစေၾတးလ်တြင္ေနထိုင္ၿပီး မိသားစုအခြန္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို ေလွ်ာက္ထားေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္တစ္ဦးရွိလွ်င္ သို့မဟုတ် ကလေးစောင့် ရှောက်မှု့ ထောက်ပံ့ငွေ 
  • ၾသစေၾတးလ် သက္ျပည့္အၿငိမ္းစားလစာရန္ပံုေငြ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဤသို႔ျဖစ္လွ်င္    
   • သင္သည္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါက
   • သင္သည္ တစ္ကိုယ္ေရေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားထည့္ဝင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါက
   • သင့္ကိုယ္စား ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ထည့္ဝင္ထားပါက
    
  • ၾသစေၾတးလ် အခြန္စည္းၾကပ္ရန္တင္ျပရမည့္ ဝင္ေငြစာရင္းတစ္ခု တင္သြင္းရန္ သို႔မဟုတ္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ စီပြားေရးလုပ္ကိုင္ခြင့္နံပါတ္ (ABN) တစ္ခု ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္လွ်င္

  ေနာက္အဆင့္ -

  သင္၏ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားကို သက္ေသျပရန္ အတည္ျပဳထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမိတၱဴမ်ား တင္ျပရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ မူရင္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို သင့္ထံသို႔ ျပန္ေပးပို႔ႏုိင္မည္မဟုတ္သျဖင့္ သင္၏မူရင္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဆီ မေပးပို႔ပါႏွင့္။ ျပည့္စံုစြာျဖည့္စြက္ထားေသာ ပံုစံႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ပံုစံေပၚမွ လိပ္စာသို႔ စာတိုက္မွ ေပးပို႔ပါ။

  ဤသည္တို႔ကိုလည္း ၾကည့္ရႈပါ -

   Last modified: 06 Oct 2021QC 66568