Show download pdf controls
 • سکتور زراعت

  می توانید یک نسخه از این اطلاعات را در قالب سند قابل حمل دانلود کنید –کارگران کشاورزی (PDF, 487KB)This link will download a file

  اگر شما در سکتور زراعت هستید، مفید است بدانید که چه چیزها را می توانید ادعا کنید.

  برای درخواست کسرات مالیاتی مصارف مربوط به کار:

  • شما باید خودتان این پول را مصرف نموده باشید و برایتان جبران نشده باشد
  • این مصارف باید مستقیماً مربوط به کسب عاید تان باشد
  • شما باید سند ثبوت یک مصرف را داشته باشید.

  شما صرف قسمتی از مصرف تانرا ادعا کرده می توانید که مربوط به کار تان باشد. شما نمی توانید برای هیچ قسمتی از مصارف تان که مستقیماً مربوط به عاید شما نمی شود، یک کسر مالیاتی درخواست کنید.

  شما می​ توانید از ابزارmyDeductions درATO app برای پیگیری مصارف و رسیدهای تان در طول سال استفاده کنید.

  مصارف موتر

  مصارف سفرهای عادی تان بین خانه و محل کار تانرا ادعا کرده نمی توانید، حتی اگر به فاصله دور از محل کار معمول تان زندگی کنید یا مجبور باشید که خارج از ساعات کاری عادی کار کنید.

  مصارف استفاده از موتر​ شخصی تانرا هنگام رانندگی در موارد ذیل ادعا کرده می​ توانید:

  • مستقیماً بین کارهای جداگانه در عین روز – بطور مثال، از کار اول تان بحیث یک کارگر چیدن میوه به کار دوم تان بحیث آزمایش کننده خاک برای تحقیقات محصولات زراعتی
  • برای رفت و آمد بین یک محل کار متناوب در عین روز برای عین کارفرما – بطور مثال، سفر کردن بین فارم های زراعتی نیشکر برای کارفرمای تان.

  تحت شرایط محدود، مصارف رفت و آمد بین خانه و کار تانرا زمانیکه ابزار یا وسایل کاری بزرگ را حمل می کنید، شما می ​توانید برای مصارف این سفر ها کسرات مالیاتی ادعا کنید در صورتیکه تمام شرایط ذیل صدق کنند:

  • ابزار و وسایل کاری شما برای انجام دادن وظایف کاری تان ضروری است و شما آنها را صرف شوقاً حمل نمی کنید
  • ابزار یا وسایل کاری تان بسیار بزرگ هستند – بدین معنی که حمل و نقل ابزار و وسایل بسیار بزرگ برایتان مشکل است و صرف توسط وسایط نقلیه براحتی قابل ترانسپورت می باشند
  • هیچگونه مجل نگهداری مصؤن برای ابزار و وسایل کاری تان در محل کار شما وجود نداشته باشد.

  اگر برای مصارف موتر تان ادعا می کنید، می توانید از شیوه کتابچه ثبت گردش موتر یا شیوه سنت فی کیلومتر برای محاسبه کسرات تان استفاده کنید.

  اگر با استفاده از یکی از شیوه های فوق برای مصارف موتر مربوط به کار تانرا ادعا می کنید، شما نمی توانید هرگونه کسرات اضافی دیگر را در عین اظهارنامه مالیاتی تان برای عین موتر ادعا کنید. بطور مثال، مصارف مراقبت و ترمیمات و بیمه.

  اگر ظرفیت حمل و نقل موتر تان یک تن یا بیشتر است، مانند یک موتر پیک آپ یا پشت باز، شما نمی توانید از شیوه سنت فی کیلومتر یا شیوه کتابچه ثبت گردش موتر برای محاسبه ادعای خود استفاده کنید. شما نمی توانید مصارف حقیقی موتر تانرا که در رابطه به کار تان پرداخت کرده اید، ادعا کنید.

  شما می ​توانید برای کاهش در ارزش و مصارف جاری را برای تمام وسایل نقلیه (ATV) تان مانند موتر برقی کوچک (quad bike) ادعا کنید در صورتیکه کارتان ایجاب گردش به ساحات وسیع را نماید که توسط موتر عادی امکان پذیر نباشد. شما صرف در صورتی می توانید برای کاهش در ارزش وسایط نقلیه را درخواست کنید که آنرا خودتان خریده باشید و کارفرمای تان پول آنرا برایتان جبران نکرده باشد.

  مصارف سفر

  شما می ​توانید برای مصارف سفر تان ادعا کنید درخواست کنید درصورتیکه هنگام اجرای وظیفه شب را دور از منزل تان سپری کرده باشید – بطور مثال، انتقال دادن حیوانات به مسافت دور بین فارم ها. مصارف سفر می تواند شامل ماکولات، اقامت، کرایه های راه و مصارف متفرقه باشد که شما هنگام سفر کاری تان آنرا پرداخت می کنید.

  اگر مصارف سفر تان پرداخت شده باشد، یا کارفرمای تان و یا یک شخص دیگر آنرا جبران نماید، شما نمی توانید یک کسر ادعا کنید.

  شما نمی​ توانید مصارف تبدیلی یا منتقل شدن به یک محل کار جدید را ادعا کنید ادعا کنید. این در صورتی است که این انتقال یک شرط شغل فعلی تان باشد یا یک کار جدید را قبول کنید.

  مصارف لباس و خشکه شویی (بشمول بوت)

  به استثنای بعضی موارد، لباس را نمی توان بحیث مصرف مربوط به کار کسر کرد.

  شما نمی​ توانید مصارف خرید، کرایه، ترمیم یا شستن لباس​ های معمولی تانرا که برای کار می ​پوشید ادعا کنید، حتی اگر کارفرمای تان شما را مکلف به پوشیدن آن نماید و شما این لباس ها را صرف در محل کارتان بپوشید. "لباس معمولی" لباسی اند که اشخاص روزانه آنرا می پوشند – بطور مثال، پیراهن و برزو های ورزشی، پطلون کوبای، شورت ها یا جمپر های سپورتی.

  شما می​ توانید مصارف خریدن، کرایه، ترمیم یا لباس شویی را ادعا کنید ادعا کنید درصورتیکه اینها لباس های حفاظتی باشند. لباس های حفاظتی دارای مشخصات و وظایف حفاظتی برای حفاظت شما در مقابل احتمال خطرات خاص ناشی از جراحت یا مریضی در محل کار تان است. بطور مثال، یک کارگر فارم حیوانات می تواند مصارف دستکش ها و بوت های نوک فولادی را ادعا کند.

  شما نمی​ توانید یک را کسر مالیاتی را برای مصارف ایکه کارفرمای تان پرداخت یا برایتان جبران نموده است ادعا کنید.

  لایسنس ها، جواز ها و کارت ها

  شما مصارف لایسنس دریوری یا اخذ اولیه یک لایسنس خاص یا جواز را بخاطر یافتن یک کار نمی توانید ادعا کنید. بطور مثال، یک جواز رانندگی برای وسایی نقلیه سنگین، استفاده از سلاح یا لایسنس فورک لفت.

  مصارف اضافی تجدید یک لایسنس، وضع قیودات بالای لایسنس یا جواز تانرا جهت انجام دادن وظایف تان می توانید ادعا کنید. بطور مثال، اگر مجبور باشید که یک لایسنس فورک لفت داشته باشید تا کار بگیرید، شما نمی توانید مصرف اولیه اخذ این لایسنس را ادعا کنید. اما، مصرف تجدید این لایسنس را در طول مدت کار کردن تان می توانید ادعا کنید.

  مصارف دیگر

  شما می توانید قسمت مربوط به کار سایر مصارف شغل تانرا ادعا کنید، بشمول:

  • مصارف سگ ها و اسپ های کاری مانند غذا، بل های ویترنری و غیره اقلام مانند کاهش در ارزش زین اسپ
  • کلاه ها و مواد آفتابگیر
  • فیس های اتحادیه ها و سازمان های مسلکی
  • مصارف تیلفون و انترنت، همراه با اسناد اثبات کننده استفاده مربوط به کار
  • نشریه های تخنیکی و مسلکی، و
  • ابزار و وسایل ایکه برای کار استفاده می کنید مانند اره برقی یا ابزار نصب جالی/حصار سیمی. اگر قیمت خرید یک ابزار یا وسایل برایتان خرج بر می دارد:
   • بیش از 300 دالر – می توانید این مصرف تانرا در طی چند سال کسر کنید (کاهش در ارزش)
   • برای مصارف 300 دالر یا کمتر (و جز قیمت خرید یک سیت ایکه بیش از 300 دالر خرج بر می دارد را تشکیل نمی دهد) – می توانید تمام مصرف تانرا بشکل یک کسر فوری ادعا کنید.
    

  شما نمی​ توانید مصارف شخصی عضویت موسیقی یا مراقبت اطفال را ادعا کنید.

  این معلومات برای کارگرانی است که در سکتور زراعت کار می کنند. این معلومات در مورد دهاقین شوقی صدق نمی کند.

  اگر شما از ناحیه آفات طبیعی دچار مشکلات مالی هستید، به تیلفون شماره 1800 806 218 زنگ بزنید و ممکن است ما بتوانیم مالیات شما را مدیریت کنیم.

  این صرف یک خلاصه است.

  برای معلومات بیشتر، به ویب سایتato.gov.au/agriculture مراجعه کنید یا با یک محاسب رسمی مشورت کنید.

   Last modified: 01 Sep 2022QC 70306