Show download pdf controls
 • برای یکTax file number درخواست دهید

  درخواست برای TFN رایگان است.

  TFN تان:

  • یک جز مهم اسناد مالیاتی و سوپر شماست
  • یک جز مهم هویت شماست – اطمینان حاصل کنید که آنرا مصؤن نگهدارید
  • یک نمبر ثابت در طول عمر تان است، حتی اگر نام یا وظایف تانرا تغیر دهید، بین ایالات مختلف کوچ کنید یا به خارج از کشور بروید. اگر معلومات شخصی تان تغیر کند، شما باید ما را در جریان بگذارید.

  حتمی نیست که شما باید یک TFNداشته باشید، مگر بدون داشتن آن مالیات بیشتری می پردازید. همچنان شما نخواهید توانست که برای مساعدت های دولتی درخواست دهید، اظهارنامه مالیاتی تانرا از طریق آنلاین تسلیم کنید یا یک نمبر تجارتی آسترالیا (ABN) بگیرید.

  برای یک TFN درخواست دهید

  طریقه درخواست دادن برای یکTFN مربوط به حالات شما می شود. از پروسه مربوطه استفاده کنید برای:

  اگر در مورد وضعیت باشندگی تان مطمئن نیستید، به تشخیص دادن باشندگی مالیاتی تان مراجعه کنید.

  بعد از رسیدن درخواست کامل و اسناد لازم تان بدست ما، ممکن است الی مدت 28 روز طول بکشد تاTFN تانرا دریافت کنید. برای جلوگیری از تاخیر در کارتان، درخواست مجدد ندهید. از صبر و حوصله تان طی دوره رسیدگی به درخواست شما اظهار امتنان می کنیم. اگر مکتوب اطلاعیهTFN تانرا بعد از سپری شدن بیشتر از 28 روز دریافت نکنید، با ما تماس بگیرید.

  اسناد به زبانهای غیر از انگلیسی

  کاپی های اسناد اثبات هویت ارائه شده باید بحیث کاپی حقیقی و صحیح مطابق اصل آن تائید و تصدیق گردند.

  اگر اسنادی را به زبان غیر از انگلیسی ارائه می دهید، شما باید ترجمه انگلیسی آنرا که توسط یک ترجمان رسمی ترجمه شده باشد، تسلیم دهید.

  تمام ترجمه ها باید حاوی یک اظهاریه از جانب ترجمان رسمی باشد که چنین تصدیق نماید: "این یک ترجمه حقیقی و صحیح از روی سند اصلی می باشد" .

  همچنان ترجمه باید حاوی مهر رسمی یا معادل آن باشد و نمبر جواز ترجمان در آن درج باشد.

  همچنان ترجمه ها باید همراه با یک کاپی تصدیق شده سند به زبان اصلی آن باشد، که توسط یک کارمند باصلاحیت بحیث "کاپی مطابق اصل است" مهر و امضا شده باشد.

  نگهداری مصؤن معلوماتTFN وmyGov تان

  با نگهداری مصؤن تمام معلومات شخصی تان، بشمول TFN ،اطمینان حاصل کنید که هویت تانرا حفاظت نمائید. جهت سرقت نمودن هویت تان صرف کافی است که یک شخص بعضی معلومات ابتدایی شما را مانند نام، تاریخ تولد، آدرس،myGov یاTFN تانرا بدست آورد.

  صرف بعضی اشخاص و جاهای محدود می توانند نمبر TFN تانرا از شما تقاضا کنند، بشمول:

  • ATO
  • Centrelink
  • بانک تان
  • کارفرمای تان بعد از شروع کار
  • صندوق بیمه تقاعد (سوپر) تان
  • محاسب مالیاتی رسمی تان.

  TFN تانرا محرمانه نگهدارید. شما نباید آنرا برای هیچکس دیگر بغیر از مراجع فوق بدهید. زمانیکهTFN تانرا دریافت می کنید، مهم است کهTFN و تمام معلومات شخصی تانرا جهت جلوگیری از سرقت هویت تان و فریبکاری ها بشکل محفوظ نگهداری کنید.

  MyGov یک طریقه ساده و محفوظ دسترسی به خدمات آنلاین دولتی می باشد. حسابmyGov تان حاوی معلومات زیاد هویت شخصی تان است، لهذا مهم است که جزئیاتmyGov تان بشمول رمز عبور آنرا با هیچکس شریک نسازید.

  همچنان ببینید:

  دارندگان پاسپورت های خارجی، مهاجرین دایمی و ملاقات کنندگان مؤقت

  دارندگان پاسپورت های خارجی، مهاجرین دایمی و ملاقات کنندگان مؤقت می توانند برای یکtax file number (TFN) از طریق آنلاین درخواست دهند. شما باید در آسترالیا باشید.

  جهت کار کردن در آسترالیا، ملاقات کنندگان مؤقت و مهاجرین دایمی باید اجازه داشته باشند یک معتبر (ویزه معتبر) از جانبDepartment of Home Affairs .

  می توانید برای یکTFN از طریق آنلاین درخواست دهید، در صورتیکه سه شرایط ذیل را برآورده سازید:

  1. صاحب یک پاسپورت خارجی، مهاجر دایمی یا ملاقات کننده مؤقت باشید.
  2. باید در آسترالیا باشید.
  3. دارنده یکی از ویزه های ذیل باشید:    
   • یک ویزه اقامت دایمی
   • یک ویزه اجازه کار
   • یک ویزه شاگردان خارجی
   • یک ویزه که بشما اجازه اقامت دایم در آسترالیا را بدهد (بشمول ویزه اتومات اعطا شده برای اتباع نیوزیلندی حین ورود شان)
    

  برای درخواست نمودن آنلاین، شما باید یک پاسپورت یا سند مسافرت معتبر داشته باشید. اگر یک ویزه معتبر ندارید، نمی توانید برای یک TFN درخواست دهید.

  لازم نیست که اسناد تانرا برای ما بفرستید.

  برای TFN از طریق آنلاین درخواست دهید

  ویزه های معتبر

  ویزه های کاری معتبر قرار ذیل اند:

  • Working holiday makers (subclass 417)
  • Entertainment (subclass 420)
  • Sport (subclass 421)
  • Work and holiday makers (subclass 462)

  همچنان ببینید:

  • سیاحان کارگر - معلومات راجع به طرز پرداخت مالیه و سوپر تحت این نوع ویزه ها.

  پناهجویان

  پناهجویان ممکن است بتوانند یک ویزه بریجنگ را استفاده و نمبر پاسپورت یا سند مسافرت شان بحیث نمبر ImmiCard ایشان می باشد. برای کارت های هویت قبلی ، نمبر پاسپورت یا سند مسافرتPLO56 یا PL56 خواهد بود.

  باشندگان آسترالیا

  اگر شما یک باشنده آسترالیا هستید، در صورت برآورده ساختن یکی از شرایط ذیل می توانید برای یکTFN درخواست دهید:

  • در آسترالیا تولد شده باشید
  • تابعیت آسترالیا را گرفته باشید
  • از نگاه مالیه دهی یک باشنده آسترالیا محسوب شوید

  اگر در مورد وضعیت اقامت تان مطمئن نیستید، مراجعه کنید به - باشندگی مالیاتی تانرا تشخیص دهید.

  مرحله بعدی:

  درAustralia Post درخواست دهید

  اگر شما یک باشنده آسترالیا و قادر به اشتراک در یک مصاحبه هستید، می توانید برای یکTFN در نمایندگی های پست آسترالیا Australia PostExternal Link درخواست دهید. درخواست نمودن برای اخذ یکTFN نزد Australia Post رایگان است.

  اگر شما یک باشنده آسترالیا هستید، آسانترین طریقه درخواست نمودن برای یکTFN قرار ذیل است:

  1. فورمه آنلاین را خانه پری کنیدExternal Link.
  2. خلاصه درخواست تانرا که حاوی نمبر ریفرنس درخواست شما است، چاپ کنید.
  3. وقت مصاحبه تانرا ریزرف کنید External Link و طی مدت 30 روز بعد از تکمیل کردن فورمه آنلاین تان به یک نمایندگیAustralia Post مراجعه کنید. خلاصه درخواست چاپ شده و اسناد اثبات هویتExternal Link تانرا باخود در مصاحبه داشته باشید. درخواست تانرا درAustralia Post هنگام تمام شدن مصاحبه امضا می کنید.

  در یک نماینگیServices Australia درخواست دهید

  اگر شما یک مشتری Services Australia هستید و نمی توانید برای یک TFN از طریق Australia Postدرخواست دهید، می توانید با مراجعه کردن به یک مرکزServices Australia External Link و تکمیل نمودن یک فورمه کاغذیTax file number - application or enquiry for individuals (NAT 1432) (نمبر دوسیه مالیاتی – درخواست یا پرسش برای اشخاص انفرادی) درخواست تانرا ارائه دهید.

  اگر شما به Services Australia اجازه داده اید که فورمه TFN تانرا از ATO دریافت کند، گزینهServices Australia (Centrelink) را بحیث دلیل ضرورت تان برای یک TFN انتخاب کنید.

  بعد از طی مراحل کردن، ماTFN تانرا برای Services Australia ارسال می کنیم.

  از طریق پُست درخواست دهید

  اگر نمی توانید در یک مصاحبه با یک نمایندگیAustralia Post حضور یابید یا مشتریServices Australia نیستید، شما باید یک فورمه کاغذی را تکمیل کنید.

  می توانید یک کاپی این فورمه را به طرق ذیل بدست آرید:

  • آنلاین درخواست کنیدExternal Link - Tax file number - application or enquiry for individuals (NAT 1432) (نمبر دوسیه مالیاتی – درخواست یا پرسش برای اشخاص انفرادی)
  • به شماره 1300 720 092 24 ساعت در روز، هفت روز در هفته زنگ بزنید. اگر می خواهید با ما به یک لسان غیر از انگلیسی صحبت کنید، می توانید برای خدمات ترجمانی تحریری و شفاهی به تیلفون 13 14 50 زنگ بزنید و کمک بگیرید.

  درخواست تکمیل شدهTFN و کاپی های تصدیق شده اسناد اثبات هویت تانرا به آدرس ذکر شده در فورمه ارسال کنید.

  یادداشت: اصل اسناد اثبات هویت تانرا برای ما ارسال نکنید – ممکن است آنها را برایتان مسترد کنیم.

  همچنان ببینید:

  اشخاصیکه خارج آسترالیا زندگی می کنند

  اشخاصیکه خارج آسترالیا زندگی می کنند و از آسترالیا عاید کسب می کنند، باید برای یک tax file number (TFN) درخواست دهند تا بتوانند برای دریافت هرگونه مالیه وضع شده از یک حساب بانکی یا از سهام آسترالیایی شان درخواست دهند.

  اگر از نگاه مالیاتی یک باشنده خارجی هستید و از یک منبع آسترالیایی صرف سود، مفاد سهام یا پرداخت های حق الامتیاز دریافت کنید، شما به یک TFN ضرورت ندارید.

  برای کسب معلومات راجع به نرخ مالیه ایکه یک مرجع پرداخت کننده از شما باید وضع کند، به سود، مفاد سهام یا پرداخت های حق الامیتاز مراجعه کنید.

  می توانید برای یکTFN درخواست دهید درصورتیکه شما:

  • از یک منبع آسترالیایی عاید (غیر از سود، مفاد سهام یا پرداخت های حق الامتیاز) دریافت کنید.
  • از منابع تجارتی آسترالیایی عاید دریافت کنید
  • همسر تان یک باشنده آسترالیا باشد و برای مساعدت مالیاتی فامیل ها (family tax benefit) درخواست کند
  • عضو یک صندوق بیمه تقاعد آسترالیایی باشید که:      
   • توقع رود از آن مزایا دریافت کنید
   • قصد داشته باشید که به آن مساعدت مالی شخصی بپردازید
   • به کفالت از شما به آن صندوق مساعدت مالی صورت گیرد
    
  • لازم است که یک اظهارنامه مالیاتی آسترالیا را تسلیم کنید یا برای یک نمبر دوسیه مالیاتی آسترالیا (ABN) درخواست دهید.

  مرحله بعدی:

  شما باید کاپی ها تصدیق شده اسناد اثبات هویت را نیز ارائه دهید. اصل اسناد تانرا نفرستید زیرا ممکن است مسترد گردند. فورمه تکمیل شده و اسناد تانرا از طریق پُست به آدرس ذکر شده در فورمه ارسال کنید.

  همچنان ببینید:

   Last modified: 06 Oct 2021QC 66592