Show download pdf controls
 • کسری هایی که می توانید مطالبه کنید

  در زمان تکمیل اظهارنامه مالیاتی، از این حق برخوردار هستید که برای بعضی از مصارفی که اکثر آن ها بصورت مستقیم با کسب عاید شما ارتباط داشته باشد، مطالبه کسری داشته باشید.

  مصارف مربوط با کار

  جهت مطالبه کسری مربوط با کار:

  • مصرف باید ذریعه خود شما انجام داده شده باشد و مبلغ آن به شما برگردانده نشده باشد.
  • باید بصورت مستقیم به کسب عاید شما مربوط باشد
  • باید سندی برای اثبات آن داشته باشید.

  اگر مصرف هم برای کار و هم برای اهداف شخصی بوده است، کسری را صرف می توانید برای بخشی از مصرف مطالبه کنید که مربوط با کار می باشد. مصارف کاری که ذریعه کارفرما به شما بازپرداخت گردیده کسرپذیر نیستند.

  اگر متوجه شویم که شما برای مصرفی که ذریعه کارفرمای خود به شما بازپرداخت شده مطالبه ای داشته اید، معلومات موردضرورت را از کارفرمای شما کسب خواهیم نمود.

  می توانید برای مصارفی که بصورت مستقیم با کار شما ارتباط دارد مطالبه کسری داشته باشید؛ از جمله:

  کارمندان (از جمله کارمندان موقت) می توانند در سال مالی که متحمل مصرف شده اند، برای مصارف مربوط با کار مطالبه داشته باشند. حتی در صورتی که کار خود را در ماه جون آغاز کرده باشید اما تا سال مالی بعدی معاشی دریافت نکنید این موضوع صدق می کند و می توانید برای مصارف مربوط با کار که در جون متحمل شده اید، طلب کسری کنید.

  اگر کسی را جهت کمک به شما در کار خود استخدام کنید، نمی توانید برای استخدام آن شخص کسری مطالبه کنید.

  دیگر کسری ها

  ممکن است بتوانید برای موارد ذیل نیز کسری مطالبه کنید:

  رهنماهای مخصوص وظیفه و صنعت

  جهت کسب معلومات بیشتر درباره عاید، کمک مصرف ها و کسری هایی که می توانید برای مصارف مربوط با کار در صنعت یا حرفه خود طلب کنید، رهنماهای مخصوص وظیفه و صنعت را ببینید.

  نگاه کنید:

  این ویدیو شیوه رسیدگی صحیح به کسری ها را نشان می دهد.

  رسانه: [رسیدگی صحیح به کسری ها]
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiubgwof44External Link (مدت زمان: 1:08)

  مدیریت کسری ها

  آیا همیشه در رفت و آمدید؟ در وقت خود صرفه جویی کنید و مالیات خود را با استفاده از ابزار myDeductions در اپلیکیشن ATO صحیح و منظم نگاه دارید.

  myDeductions یک ابزار ثبت و نگهداری است تا تعقیب تمامی سوابق شما در یک مکان برایتان آسان تر و راحت تر گردد.

  می توانید سوابق تکمیلی خود را از ابزار myDeductions در ATO اپلود نموده و اظهارنامه MyTax خود را از قبل پر کنید. اگر از یک مامور مالیاتی ثبت شده استفاده می کنید، می توانید سوابق خود را بصورت مستقیم با استفاده از ایمیل به اشتراک بگذارید.

  ابزار ثبت سوابق myDeductions در اپلیکیشن ATO به شما در نگهداری سوابق مربوط با موارد ذیل کمک می کند:

  • تمامی مصارف مربوط با کار (از جمله سفرهای باموتر)
  • مفاد و کسری های سودسهام
  • تحایف و اهدایی ها
  • مصارف مدیریت امور مالیاتی
  • مصارف تجارت انفرادی و عاید از کسب​وکار
  • دیگر کسری ها.

  نگاه کنید:

  این ویدیو شیوه ثبت سوابق خود با استفاده از myDeductions را نشان می دهد.

  رسانه: [شییوه افزودن و مرور کسری ها در myTax.]
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiuboi3ynb External Link(مدت زمان: 2:53)

  همچنان ببینید:

   Last modified: 12 Sep 2019QC 60101