Show download pdf controls
 • کمک در مورد پرداخت ها

  اگر نمی توانید به موقع پرداخت کنید، ما می توانیم شما را کمک کنیم.

  بازهم شما باید اظهاریه فعالیت (activity statements) و اظهار نامه مالیاتی (tax returns) تانرا به وقت معینه آن تسلیم کنید، حتی اگر نمی توانید که به تاریخ سررسید آنرا پرداخت کنید. شما بخاطر عدم پرداخت به موقع مجبور به پرداخت جریمه نخواهید شد در صورتیکه برای ما نشان دهید که مسؤلیت های تانرا دانسته اید و کوشش نهایی تانرا بخرج داده اید که آنها را برآورده سازید.

  بیشتر معلومات بدست آورید:

  همچنان ببینید:

  پلان پرداخت

  اگر نمی توانید قرضداری مالیاتی تانرا الی تاریخ سررسید آن پرداخت کنید، ممکن است بتوانید یک پلان پرداخت را ترتیب نمائید تا آنرا بطور قسطی بپردازید. شما باید به دقت بسنجید که توان پرداخت چه مبلغی را بشکل اقساط دوامدار با در نظرداشت مسؤلیت های دیگر تان دارید.

  می توانید با استفاده از سنجشگر پلان پرداخت یک پلان پرداختی را سنجش کنید که مطابق شرایط تان باشد، البته با درنظرداشت شرایط پلان و مدت بازپرداخت قرض تان، بشمول مقدار مفادی که باید پرداخت کنید.

  ترتیب نمودن یک پلان پرداخت

  آسانترین طریقه ترتیب نمودن یک پلان پرداخت عبارت از استفاده از خدمات آنلاین ما می باشد، که بطور 24 ساعت در روز در خدمت شما قرار دارد. شما باید یک حساب myGov داشته باشید که به ATO وصل باشد تا بتوانید از خدمات آنلاین ما مستفید شوید.

  شما باید یک حساب myGov داشته باشید که به ATO وصل باشد تا بتوانید از خدمات آنلاین ما مستفید شوید.

  • یک شخص انفرادی باشید یا تجارت شخصی داشته باشید
  • بل قرضداری مالیاتی یا اظهارنامه فعالیت تان مبلغ 100,000$ یا کمتر باشد.

  همچنان ممکن است بتوانید از خدمات تیلفونی اتومات ما برای ترتیب نمودن یک پرداخت به تعویق افتاده یا پلان قسطی تان استفاده کنید. اگر نمی توانید یک پلان پرداخت را از طریق خدمات تیلفونی اتومات ما ترتیب دهید، شما به یک کارمند مربوطه وصل می شوید تا شما را دراین زمینه کمک نماید.

  قدم های بعدی:

  • از سنجشگر پلان پرداخت برای ترتیب نمودن یک پلانی که توان پرداخت آنرا دارید، استفاده کنید.
  • وارد حساب MyGOV تان شوید یا یک حساب برایتان افتتاح کنید و سپس آنرا به ATO وصل کنید
  • به خدمات تیلفونی اتومات ما زنگ بزنید
   • برای حساب های شخصی به تیلفون 65 28 13 زنگ بزنید
   • برای حساب های تجارتی به تیلفون 26 72 13 زنگ بزنید.
    

  کارگرازن راجستر شده

  کارگزارن مالیاتی یا کارگزاران BAS راجستر شده می توانند یک پلان پرداخت را از طریق خدمات آنلاین برای کارگزاران ترتیب نمایند. یا ایشان می توانند یک پلان پرداخت را از طریق پُست کارگزاران مالیاتی یا حساب خاص BASExternal Link تقاضا کنند.

  معلومات ذیل باید در حساب خاص پُستی شامل باشد:

  • عنوان: قرضداری و درخواست دهی
  • عنوان: درخواستی پلان پرداخت
  • پیشنهاد پلان پرداخت مشتری، بشمول
   • مبالغ پرداخت ها
   • تعداد/دفعات پرداخت
   • شیوه/روش پرداخت
   • دلیل درخواستی
   • تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از تکرار مجدد این موقعیت.
    

  قرضداری های بیشتر از 100,000$

  اگر قرضداری مالیاتی تان بیشتر از مبلغ 100,000$ است، برای ما به تیلفون 42 11 13 طی ساعات کاری زنگ بزنید تا راجع به گزینه هایتان با ما مذاکره کنید.

  اگر کوشش کنید که واقعاً مشکل را حل کنید، ما تعهد داریم که موقف شما را درک نموده و تاحد امکان شما را کمک نمائیم.

  ممکن است از شما بخواهیم که بیشتر راجع به موقف و شرایط مالی تان معلومات بدست آوریم تا بتوانیم شما را در قسمت ترتیب نمودن یک پلان پرداخت عملی و مناسب برای طرفین کمک نمائیم. ممکن است از شرکت ها تقاضا شود تا سودمندی تجارت شانرا نشان دهند.

  حتی اگر یک پلان پرداخت دیرپرداخت یا قسطی را نیز ترتیب نموده باشید، بازهم مفاد روی مبلغ قرضداری تان افزوده می شود.

  یادداشت: اگر قسط پلان پرداخت تانرا پرداخت نکنید، ممکن است ما شرایط سخت تری را قبل از ترتیب نمودن یک پلان جدید بالای شما وضع کنیم. بطور مثال، ممکن است یک مبلغ پیش پرداخت بیشتری را از شما مطالبه کنیم یا بخواهیم که پرداخت هایتان از طریق وضع مستقیم از حساب تان یا هردو تدبیر فوق را انجام دهید.

  همچنان ببینید:

  پلان پرداخت تضمین شده

  اگر راجع به پرداخت قرضداری تان به یک موافقه نرسیم، ممکن است ما درمورد قبول نمودن یک پیشنهاد تضمین شده توسط شما جهت به تعویق افتادن زمان پرداخت قرضداری تان یا پرداخت نمودن قسطی آن، غور کنیم.

  ما تضمین های ذیل را ترجیع می دهیم:

  • گرو گذاشتن رسمی جایداد ملکیت مطلق خودتان
  • یک تضمین خط بدون شرط و قید از یک جانب بانک آسترالیایی.

  همچنان ببینید:

  آفات و مشقت های شدید

  آفات سماوی

  اگر شما از اثر آفات سماوی مانند آتشسوزی جنگلات، توفان یا سیلاب متضرر شده اید، ما با شما همکاری می کنیم تا مشکلات مالیاتی تانرا طی یک زمان مناسب حل نمائید. به ویب سایت مقابله با آفات مراجعه کنید یا برای ما به شماره 218 806 1800 زنگ بزنید.

  همچنان ببینید:

  مشقت شدید

  ممکن است ما بتوانیم یک قسمت یا تمام قرضداری تانرا معاف کنیم. اگر پرداختن قرضداری مالیاتی تان بشدت شما را در مضیقه قرار داده است، بطور مثال اگر نتوانید که برای خود یا خانواده ای تان غذا و مسکن تهیه کنید، با ما تماس بگیرید تا راجع به شرایط تان مذاکره کنیم.

  همچنان ببینید:

  HELP (پروگرام قرضه تحصیلات عالی) و SFSS (پروگرام مکمله مالی شاگردان)

  اگر ابلاغیه ارزیابی مالیاتی (tax notice of assessment) تان حاوی بازپرداخت اجباری HELP یا SFSS باشد طوریکه شما را دچار مشقت مالی سازد، می توانید درخواست دهید که آنرا به تعویق اندازند. اگر دلایل خاص دیگری موجود باشد که شما نباید بازپرداخت اجباری را انجام دهید، می توانید درخواست به تعویق افتادن آنرا نیز ارائه دهید.

  قدم بعدی:

  کمک برای تجارت ها

  یک سلسله منابع و خدمات آنلاین برای استفاده شما جهت تسلط بر وضعیت مالیاتی تان موجود است:

  پلان های پرداخت بدون مفاد برای قرضداری های اظهارنامه فعالیت

  اگر شما یک تجارت کوچک و دارای قرضداری اظهارنامه فعالیت هستید، ممکن است بتوانید قرض تانرا بدون مفاد طی مدت 12 ماه بازپرداخت کنید.

  واجد شرایط بودن

  ممکن است شما واجد شرایط یک پلان پرداخت بدون مفاد باشید در صورتیکه تجارت تان:

  • دارای فروشات سالیانه کمتر از مبلغ 2 میلیون دالر باشد
  • مبلغ قرضداری اظهارنامه فعالیت تان مبلغ 50,000$ یا کمتر باشد، که از تاریخ سررسید پرداخت آن مدت بیشتر از 12 ماه سپری نشده نباشد.
  • دارای سابقه خوب خوش معاملگی و اظهارنامه دهی باشید، بشمول
   • بیشتر از یکبار در پلان پرداخت در طی 12 ماه اخیر کوتاهی نکرده باشد
   • هیچ اظهارنامه فعالیت عقب افتاده نداشته باشد
    
  • قادر به تامین مالی (مانند یک قرضه) از طریق نهاد های تجارتی عادی نباشد
  • بتواند که سودمندی مداوم خود را نشان دهد

  طرز العمل

  شما باید یک پلان پرداختی را قبول نمائید که طی آن قرضداری شما از طریق برداشت مستقیم از حساب بانکی تان در ظرف مدت 12 ماه پرداخت شود. حتی اگر مکتوبی را دریافت کنید که بشما ابلاغ نماید که تابع پرداخت مفاد هستید، در صورتیکه پلان پرداخت تانرا بطور مرتب ادامه دهید از پرداخت این مفاد معاف خواهید شد.

  در طی مدتی که شما قرضداری تانرا پرداخت می کنید:

  شما باید تمام پرداخت های مالیاتی و مکلفیت های اظهارنامه دهی دیگر تانرا برآورده سازید.

  یادداشت: اگر یک پلان پرداخت را نپردازید، دوره معافعیت از مفاد تان فوراً خاتمه می یابد و پلان پرداخت تان نیز ممکن است فسخ گردد.

  اگر قبلاً یک پلان پرداخت دارید

  در صورتیکه واجد شرایط باشید، می توانید از ما تقاضا کنید که پلان پرداخت فعلی تانرا به یک پلان پرداخت بدون مفاد برایتان تبدیل کنیم.

  در صورت منظور شدن درخواست تان، ما پلان پرداخت قبلی تانرا فسخ می کنیم. دوره بدون مفاد از تاریخی شروع می شود که شما پلان پرداخت جدید را امضا می کنید.

  اگر قرضداری تان به یک مؤسسه حصول قروض ارجاع شده باشد، شما باید این موضوع را با ایشان مطرح کنید.

  قدم های بعدی:

  • برای سنجیدن یک پلان پرداخت مناسب از سنجشگر پلان پرداخت استفاده کنید.
  • برای ترتیب کردن یک پلان پرداخت با ما به شماره 66 28 13 زنگ بزنید (روز های هفته از ساعت 8 صبح الی 6 شام)

  ارزیابی سودمندی تجارت

  اگر راجع به یک قرضداری با ما مذاکره می کنید، ممکن است از شما بخواهیم که نشان دهید تجارت تان سودمند است. در زمان ارزیابی سودمندی یک تجارت، ما نگاه می کنیم که آیا این تجارت قادر به پرداخت قروض خویش می باشد و تعهدات مداوم خود را برآورده ساخته می تواند یا نه. ارزیابی یک سلسله شاخص ها را مد نظر می گیرد، بشمول:

  • مفاد غیرخالص
  • دوران سرمایه
  • وضعیت دارایی/دیون (بشمول سرمایه جاری)
  • نقدینگی
  • وضعیت دیون/طلبات
  • موجودیت تامین وجوه.

  اگر از شما خواسته شود که سودمندی تجارت تانرا نشان دهید، باید معلومات ذیل را طی مدت تعین شده ارائه کنید:

  • یک طرح پیشنهادی مبنی بر پرداخت تمام مبالغی که مدیون ما می باشید در طی کوتاه ترین مدت ممکنه، طوریکه پرداخت تمام ذمت های مالیاتی آینده تانرا بتاریخ سررسید آن میسر سازد.
  • توضیحات اینکه چطور قرضدار شدید
  • تدابیر اتخاذ شده برای کاهش دادن قرضداری (بطور مثال، درخواستی های قرضه)
  • آخرین صورتحساب برای هر حساب بانکی یا مؤسسه مالی تان
  • ارائه اسناد ذیل الی تاریخ کنونی برای دو سال مالی گذشته
   • بیلانس مفاد و ضرر یا صورتحساب دارایی ها، دیون و سرمایه تجارت تان
   • بیلاسن شیت یا صورتحساب وضعیت مالی
    
  • جزئیات هرگونه تسهیلات اضافه برداشت یا قروض، بشمول قروض میعادی، وسائل کرایه ای و کرایه با گزینه خرید (بیلانس های تادیه نشده، مقادیر پرداخت ماهانه برای هر دین تعهد سپرده شده و حدود اضافه برداشت را ارائه دهید)
  • لست طلبکاران کهنه
  • لست قرضداران کهنه
  • هرگونه معلومات دیگر ایکه ممکن است ما را در قسمت ارزیابی طرح پیشنهادی تان کمک نماید.

  قدم های بعدی:

  کمک برای کارگزارن راجستر شده

  ما منابع خدماتی آنلاین ذیل را برای مالیاتی پیشکش می کنیم:

  قدم بعدی:

  • کارگزارن راجستر شده می توانند برای مذاکره کردن راجع به وضعیت مشتریان شان به شماره 86 72 13 زنگ بزنند – از رهنمود کُد کلید سریع ما برای دانستن طریقه تماس گرفتن با ساحه درست، استفاده کنید.
   Last modified: 11 Jul 2019QC 59645