Show download pdf controls
 • کارگر هوتلداری

  می توانید یک نسخه از این اطلاعات را در قالب سند قابل حمل دانلود کنید: کارکنان صنعت هتلداری(PDF, 397KB)This link will download a file.

  اگر شما یک کارگر هوتلداری هستید، مفید است بدانید که چه چیزها را می توانید ادعا کنید.

  برای درخواست کسرات مالیاتی مصارف مربوط به کار:

  • شما باید خودتان این پول را مصرف نموده باشید و برایتان جبران نشده باشد
  • این مصارف باید مستقیماً مربوط به کسب عاید تان باشد
  • شما باید سند ثبوت مصرف را داشته باشید.

  شما صرف قسمتی از مصرف تانرا ادعا کرده می توانید که مربوط به کار تان می باشد. شما نمی توانید برای هیچ قسمتی از مصارف تان که مستقیماً مربوط به عاید شما نباشد، یک کسر مالیاتی درخواست کنید.

  شما می​ توانید از ابزارmyDeductions درATO app برای پیگیری مصارف و رسیدهای تان در طول سال استفاده کنید.

  مصارف لباس و لباس شویی (بشمول بوت)

  به استثنای بعضی موارد محدود، لباس را نمی توان بحیث یک مصرف مربوط به کار ادعا کرد.

  شما نمی ​توانید مصارف خرید، کرایه، ترمیم یا شستن لباس​ های معمولی تانرا که برای کار می ​پوشید، ادعا کنید، حتی اگر کارفرمای تان شما را مکلف به پوشیدن آن نماید و شما این لباس ها را صرف در محل کارتان بپوشید. "لباس معمول" لباسی است که اشخاص آنرا روزانه می پوشند – بطور مثال، پطلون سیاه یا پیراهن سفید.

  شما می ​توانید یک کسرمالیاتی را برای مصارف خریداری، کرایه، ترمیم یا نظافت لباس ادعا کنید، در صورتیکه این مصرف شامل نکات ذیل باشد:

  • حفاظتی – لباس دارای مشخصات و وظایف حفاظتی که شما آنرا بخاطر حفاظت در مقابل احتمال خطرات خاص ناشی از جراحت یا مریضی در محل کار بپوشید – مانند دستکش ها یا چپن حفاظتی
  • یک یونیفورم اجباری – لباسی است که طبق پالیسی یا موافقتنامه محل کار تان، شما خاصتاً مکلف به پوشیدن آن هستید و اینکار بشکل جدی و دوامدار تنفیذ می شود – بطور مثال، یک پیراهن ایکه علامت کارفرمای تان در آن دوخته شده است و شما مکلف به پوشیدن آن در محل کار تان هستید
  • مخصوص شغل – لباسی است که واضحاً شما را بحیث یک شخص مرتبط به یک وظیفه خاص معرفی می نماید – بطور مثال، پطلون های چهارخانه و کلاه آشپز ها
  • یونیفورم های غیراجباری که نزدAusIndustry ثبت باشد (اگر مصمئن نیستید، از کارفرمای تان بپرسید).
  • شما نمی​ توانید یک را کسر مالیاتی را برای مصارف ایکه کارفرمای تان پرداخت یا برایتان جبران نموده است ادعا کنید.

  مصارف موتر

  شما مصارف معمولی سفر های بین خانه و محل کار تانرا نمی توانید ادعا کنید، حتی اگر به مسافت بسیار دور از محل کار تان معمول زندگی می نمائید یا خارج از ساعات عادی کار می کنید – بطور مثال، نوبت های کاری ایام رخصتی عمومی یا شب هنگام.

  مصارف استفاده از موتری را که صاحب آن هستید، هنگام رانندگی تحت شرایط ذیل می توانید ادعا کنید:

  • مستقیماً بین کارهای جداگانه در عین روز – بطور مثال، از کار اول تان بحیث یک کارگر رستوران به کار دوم تان بحیث کارگر نظافتی
  • برای رفت و آمد بین یک محل کار متناوب در عین روز برای عین کارفرما – بطور مثال، سفر کردن از رستوران محل کارتان به یک محفل ایکه در آنجا غذا را سرویس می کنید.
  • اگر برای مصارف موتر تان ادعا می کنید، می توانید از شیوه کتابچه ثبت گردش موتر یا شیوه سنت فی کیلومتر برای سنجش کسرات تان استفاده کنید.

  مصارف خودآموزی و تحصیل

  شما می ​توانید مصارف خودآموزی و تحصیل را ادعا کنید درصورتیکه کورس تان مستقیماً مربوط به شغل تان بحیث یک کارگر سکتور هوتلداری باشد و این:

  • مهارت ها و دانش های خاصی را حفظ و تقویت کند که شما برای پیشبرد وظایف فعلی تان بدان ضرورت دارید – بطور مثال، یک کورس بریستا (barista) اگر قبلاً در یک قهوه خانه کار می کنید
  • منجر به یا به احتمال زیاد منجر به افزایش یک عاید از شغل فعلی شما گردد.

  اگر تحصیل تان صرف شکل عمومی داشته باشد یا برای یافتن یک کار جدید طرح ریزی شده باشد، شما نمی​توانید یک کسر مالیاتی را ادعا کنید. بطور مثال، شما نمی توانید مصارف تحصیلات تانرا برای اینکه بتوانید از شغل دریور تسلیم دهنده مواذ غذایی به شغل آشپزی انتقال دهد، ادعا کنید.

  شما نمی ​توانید کسراتی را ادعا کنید که کارفرمای تان این مصارف را پرداخت یا جبران کرده باشد.

  مصارف ابزار و وسایل

  شما می​ توانید برای مصارف ذیل ادعا کنید:

  • ابزار و وسایل ایکه برای کار تان استفاده می کنید، مانند کارد های آشپزی
  • بیمه برای ابزار و وسایل تان
  • مصارف ترمیم ابزار و وسایل تان.

  اگر قیمت خرید یک ابزار یا وسایل برایتان خرج بر می دارد:

  • بیش از 300 دالر – می توانید این مصرف تانرا در طی چند سال کسر کنید (کاهش در ارزش)
  • برای مصارف 300 دالر یا کمتر (و جز قیمت خرید یک سیت ایکه بیش از 300 دالر خرج بر می دارد را تشکیل نمی دهد) – می توانید تمام مصرف تانرا بشکل یک کسر فوری ادعا کنید.

  شما نمی​ توانید ابزار و وسایلی که توسط کارفرمای شما یا شخص دیگری برایتان تهیه شده است، ادعا کنید.

  اگر از ابزار و وسایل برای مقاصد شخصی تان نیز استفاده می کنید، صرف می توانید قسمت مربوط به کار تانرا ادعا کنید. همچنان شما باید مصارف بیمه و ترمیمات را بین استفاده شخصی و مربوط به کار تانرا سنجش کنید.

  مصارف دیگر

  شما می توانید قسمت مربوط به کار سایر مصارف شغل تانرا ادعا کنید، بشمول:

  • فیس های اتحادیه و سازمان های مسلکی
  • تجدید خدمات مسؤل اخذ لایسنس الکول یا قمار بازی. شما نمی توانید یک کسر مالیاتی را برای مصارف اخذ لایسنس اول تان ادعا کنید
  • وسایل حفاظت شخصی مانند دستکش های، ماسک های صورت، مواد تعقیم کننده یا اسپری ضد بکتریا که می خرید، درصورتیکه شغل تان تماس نزدیک با مشتریان را ایجاب کند.

  شما نمی ​توانید مصارف شخصی تان مانند عضویت موسیقی، مراقبت اطفال، واکسین انفلونزا و غیره واکسین ها را ادعا کنید، حتی اگر اینها را برای کارتان هم ضرورت داشته باشید.

  شما نمی توانید یک کسر مالیاتی را برای مصارفی که کارفرمای تان آنرا پرداخت یا جبران کرده است ادعا کنید.

  این صرف یک خلاصه است.

  برای معلومات بیشتر، به ویب سایتato.gov.au/hospitality مراجعه کنید یا با یک محاسب رسمی مشورت کنید.

   Last modified: 26 Aug 2022QC 70267