Show download pdf controls
 • JobKeeper Payment

  JobKeeper Payment به تشبث‌هایی که تحت تأثیر Coronavirus قرار گرفته​اند مساعدت می​کند تا معاشات کارمندانشان را تادیه نمایند، به این صورت بیشتر کارمندان​ها می​تواند وظیفه خود را حفظ کرده و به عایدی داشته باشند.

  حفظ وظایف استرالیایی‌ها و تشبث‌ها باعث می‌شود وقتی بحران Coronavirus ختم شد تهداب بازیابی اقتصادی قوی گذاشته شود.

  JobKeeper Payment بدون تغییر می‌ماند و الی 27 سپتمبر 2020 در دسترس است.

  معلومات بیشتر کسب کنید:

  معلومات برای کارفرمایان واجد شرایط

  JobKeeper در دسترس کارفرمایان واجد شرایط است تا به آنها در پرداخت حداقل معاشات قابل تادیه قبل از کسر مالیات در هر دو هفته مساعدت کند.

  اگر تجارت شخصی دارید یا یک مسلکی مالیاتی ثبت شده بتواند آن را برای شما مکمل کند، ثبت‌نام در JobKeeper payment از طریق ATO's Business Portal، از راه myGov قابل‌ممکن است.

  بعدتر به کارفرمایان واجد شرایط این مبالغ داده شده به کارمندان واجد شرایط تادیه می‌شود.

  کارفرمایان ضرورت دارند تا حداقل معاش قابل پرداخت (قبل از کسر مالیات) را هر دو هفته تادیه کنند تا بتوانند تقاضای پرداخت JobKeeper کنند. این مبلغ هر ماه ذریعه ما برای ماه قبل به کارفرما تادیه می​شود.

  اگر کارفرمایان در هر دوره به تادیه معاش به کارمندان خود ادامه ندهند، دیگر واجد شرایط پرداخت‌های JobKeeper نخواهند بود.

  کارفرمایان و کارمندان آنها جهت واجد شرایط بودن برای JobKeeper payment باید مجموعه معیاراتی را برآورده سازند.

  معلومات بیشتر کسب کنید:

  معلومات برای کارمندان واجد شرایط

  اگر کارفرمای شما تصمیم به مشارکت بگیرد و شما یک کارمند واجد شرایط باشید، باید JobKeeper payment – employee nomination notice (به لسان انگلیسی) را در اختیارتان قرار دهد. اگر با معرفی شدن ذریعه کارفرمایتان موافق هستید ضرور است این فورمه را امضا کرده و در اولین فرصت به او تسلیم کنید تا بتواند برای شما تقاضای JobKeeper کند.

  کارفرمای شما حق انتخاب دارد که در JobKeeper اشتراک کند یا خیر. اگر اشتراک نکند، نمی​تواند از طرف شما JobKeeper را درخواست کند.

  اگر واجد شرایط JobKeeper هستید کارفرمای شما باید در هر دو هفته حداقل مبلغ قابل پرداخت (قبل از کسر مالیات) را به شما تادیه کند تا بتواند از طرف شما تقاضای JobKeeper کند.

  می​توانید دو یا چند وظیفه داشته باشید، اما تنها یک کارفرما می​تواند برای شما درخواست JobKeeper بدهد. اگر هم وظیفه دائمی و هم وظیفه غیرثابت دارید، صرفاً می​توانید موافقت کنید که ذریعه کارفرمای وظیفه دائمی خود معرفی شوید. می​توانید این کار را با مکمل کردن JobKeeper payment – employee nomination notice (به لسان انگلیسی) برای کارفرمای وظیفه دائمی خود انجام دهید.

  اگر در عین حال JobKeeper Payment دریافت می کنید، بدون تغییر می‌ماند و الی 27 سپتمبر 2020 در دسترس است.

  معلومات بیشتر کسب کنید:

  تاریخ‌های کلیدی و معلومات تادیه برای کارفرمایان

  • تا قبل از ختم پروگرام می‌توانید در هر زمانی برای JobKeeper Payment ثبت‌نام کنید بررسی کنید آیا مجاز به Enrol for JobKeeper (به لسان انگلیسی) هستید.
  • اگر برای JobKeeper payments ثبت‌نام می‌کنید، باید این فورمه را تا ختم ماه که می‌خواهید تقاضا کنید، مکمل کند.
  • باید هر ماه اعلان ماهانه تجاری برای تقاضای JobKeeper payments ماه قبل بکنید. باید این کار را بین روز 1 تا 14 ماه بکنید.
  • از 20 جولای 2020: JobKeeper payments برای مؤسسات ارائه کننده خدمات مواظبت اطفال تایید شده ختم شده است.

  تغییر در JobKeeper Payments

  20 جولای 2020 – تغیرات برای مؤسسات ارائه کننده خدمات مواظبت اطفال

  حالا این تغیرات قانونی در رابطه به پرداخت های JobKeeper برای مؤسسات ارائه کننده خدمات مواظبت اطفال نافذ شده است.

  استحقاق JobKeeper payments از تاریخ 20 جولای متوقف شد برای:

  آنعده کارمندان یک مؤسسه ارائه کننده تائید شده خدمات مواظبت اطفال که وظایف معمولی اصلی شان شامل پیشبرد امور عملیاتی آن مرکز مواظبت اطفال می باشد.

  مشترکین تجاری واجد شرایط در مواردی که خود این نهاد تجاری یک مؤسسه ارائه کننده تائید شده خدمات مواظبت اطفال باشد

  مؤسسات ارائه کننده خدمات مواظبت اطفال باید یقین حاصل کنند که نباید برای کارمندان و مشترکین تجارتی که دیگر واجد شرایط نیستند تقاضای JobKeeper کنند. بعد از JobKeeper fortnight 8 (از 6 جولای الی 19 جولای) دیگر تادیه جبرانی نمی‌شويد.

  اگر مطمئن نیستید که چکار باید بکنید، لطفاً با یک محاسب تائید شده مالیاتی مشورت کنید یا با ما به تماس شوید.

  معلومات بیشتر کسب کنید:

   Last modified: 11 Aug 2020QC 62269