Show download pdf controls
 • اسنادی که باید نگهدارید

  شما باید اسناد تانرا برای مدت پنج سال (در اکثر قضایا) از تاریخ تسلیم دهی اظهارنامه مالیاتی تان نگهدارید. این اسناد می توانند شامل ورقه های عاید/معاش، مساعدت های مالی دریافت شده و رسید ها باشند. شما در طول سال اسنادی را دریافت خواهید نمود که برای اظهارنامه مالیاتی تان در سال مالی مربوطه مهم اند.

  برای مشاهده یک خلاصه این معلومات بشکل پوستر، به نگهدارید (PDF, 894KB)This link will download a file

  مراجعه کنید.

  در این صفحه:

  اهمیت نگهداری اسناد

  نگهداری خوب اسناد، شما و مشاور مالیاتی را کمک می کند که:

  • شواهد تحریری عواید و مصارف تانرا ارائه دهید
  • اظهار نامه مالیاتی تانرا ترتیب کنید
  • اطمینان حاصل نمائید که تمام استحقاق های تانرا مطالبه کنید
  • بتوانید ثبوت معلومات مندرج اظهارنامه مالیاتی تانرا (احیاناً اگر ما از شما تقاضا کنیم) ارائه دهید
  • احتمال تفتیش و تعدیلات را کاهش دهید
  • با ما بیشتر در تفاهم باشید
  • مسایل ناشی از ارزیابی یا تعدیلات را حل و فصل کنید
  • از احتمال قرارگیری در معرض جریمه جلوگیری کنید

  نگهداری خوب اسناد، مصارف مدیریت امور مالیاتی تانرا کاهش می دهد. اگر از یک مشاور مالیاتی استفاده می کنید، می توانید زمان ترتیب و آماده کردن اسنادی را که ایشان برای شما وقف می کنند، کاهش دهید. بدینترتیب، شما برایشان فرصت بیشتری می دهید تا مطمئن شوند که استحقاق های تانرا مطالبه کنند.

  همچنان ببینید:

  برای چه مدت باید اسناد تانرا نگهدارید

  بصورت عموم، شما باید اسناد تحریری تانرا برای مدت پنج سال از تاریخ تسلیم دهی اظهارنامه مالیاتی تان نگهدارید.

  بعضی حالات خاص بیشتر وجود دارند. اگر شما:

  • یک کاهش ارزش را برای اموال استهلاکی مطالبه می کنید – اسناد آنرا برای مدت پنج سال از آخرین تاریخ تسلیم دهی کاهش ارزش آن نگهدارید.
  • خرید یا فروش یک مال – اسناد آنر الی مدت پنج سال بعد از نهایی شدن معامله نگهدارید تا از وقوع هرگونه مالیه مفاد حاصله از فروش اموال جلوگیری کنید.
  • در صورت داشتن یک منازعه با ما – آخرین اسناد یکی از موارد ذیل را نگهدارید:    
   • پنج سال از تاریخ تسلیم دهی اظهارنامه مالیاتی تان
   • پنج سال از تاریخ حل و فصل منازعه تان
    

  شکل نگهداری اسناد تان

  می توانید اسناد تانرا بشکل کاغذی یا الکترونیکی نگهداری کنید. اگر اسناد کاغذی یا الکترونیکی تانرا کاپی می کنید، کاپی ها باید مطابق اصل حقیقی و روشن باشند.

  توصیه می کنیم که یک کاپی اضافی تمام اسناد الکترونیکی تانرا احتیاطاً نگهداری کنید.

  اسناد تان باید به لسان انگلیسی باشند مگر اینکه مصرف در خارج از کشور صورت گرفته باشد.

  اگر برای یک کسر مالیاتی مطالبه می کنید، باید جزئیات این مطالبه را ارائه دهید. اسناد معمولاً بشکل یک رسید صادر شده توسط یک فروشنده/تهیه کننده خدمات یا اجناس می باشد. یک رسید باید حاوی معلومات ذیل باشد:

  • نام فروشنده/تهیه کننده
  • مبلغ مصرف شده
  • تشریحات اجناس یا خدمات ارائه شده
  • تاریخ پرداخت مصرف
  • نمونه های اسنادی که باید نگهدارید

  نمونه اسنادیکه باید نگهدارید شامل نکات ذیل اند:

  صورتحساب یا خلاصه دریافت عاید/معاش

  • صورتحساب یا خلاصه دریافت عاید/معاش از کارفرمای تان یا Services Australia
  • صورتحساب های بانکی یا مؤسسات مالی تان که نشان دهند چه مبلغ مفاد در طول سال مالی دریافت کرده اید.
  • صورتحساب های مفاد سهام
  • خلاصه صورتحساب های صندوق سرمایه گذاری مدیریت شده
  • رسید ها یا بل های خرید و فروش اموال
  • رسید ها یا بل ها برای مطالبه مصارف یا ترمیمات انجام شده
  • قرارداد ها
  • اسناد قرارداد کرایه نشینی و کرایه دهی

  ااگر مبلغ مجموعی مطالبه مصارف مربوط به کار تان بیشتر از $300 باشد، شما باید یک سند تحریری بحیث اثبات مطالبه تان داشته باشید.

  در صورت اکتساب یک دارایی سرمایه ای (مانند جایداد سرمایه گذاری، سهام یا صندوق سرمایه گذاری مدیریت شده) فوراً شروع به نگهداری اسناد آن نمائید زیرا در صورت فروش آن در آینده ممکن است تابع پرداخت مالیه مفاد حاصله از فروش باشید. نگهداری اسناد از شروع، بشما اطمینان می دهد که مالیه بیشتر از حد لازم را نپردازید.

  اگر برای مصارف یک مال/دارایی استهلاکی مربوط به کار تانرا (مانند یک کمپیوتر لپ تاپ) مطالبه می کنید، شما باید اسناد آنرا برای مدت پنج سال بعد از آخرین تاریخ مطالبه تان نگهداری کنید، بشمول یکی از حالات ذیل:

  • رسید های خرید و جدول استهلاک آن
  • جزئیات طرز سنجش مطالبه تان برای کاهش ارزش آن

  ممکن است ما در طی مدت پنج سال از شما بخواهیم که اسناد تانرا ارائه دهید، لهذا مهم است که اسناد کافی برای مطالبه تان در دست داشته باشید.

  همچنان ببینید:

  وسیله نگهداری اسنادmyDeductions

  اسنادی که نگهداری می کنید حتمی نیست که بشکل کاغذی باشند. myDeductions یک وسیله نگهداری اسناد است که ذریعه آن می توانید به آسانی اسناد تانرا بشکل الکترونیکی پیگیری کنید.

  ما اسناد نگهداری شده بشکل الکترونیکی شما را قبول می کنیم، بشمول عکس های رسید های تان.

  تجار انفرادی دارای معاملات ساده نیز می توانند از این وسیله برای رسیدگی و پیگیری به مصارف و عایدات شان استفاده کنند.

  می توانید اسناد تانرا از طریق وسیلهmyDeductions واظهارنامهmyTax تان از قبل خانه پُری کنید. اگر از یک محاسب مالیاتی رسمی استفاده می کنید، می توانید اسناد تانرا مستقیماً برای ایشان ایمیل کنید.

  وسیلهmyDeductions بشما امکان می دهد که اسناد ذیل تانرا بشکل الکترونیکی در یک محل طی طول سال مالی نگهداری کنید:

  • تمام مصارف مربوط به کار تانرا (بشمول مسافرت ها ذریعه موتر)
  • کسرات مفاد و مفاد سهام
  • تحفه ها یا اعانه ها
  • مصارف پرداخت شده برای مدیریت امور مالیاتی تان
  • مصارف و عواید تجارت انفرادی
  • کسرات دیگر.

  Watch: A quick demonstration of myDeductions

   

  همچنان ببینید:

  استثناات نگهداری اسناد

  استثناات نگهداری اسناد بخاطر ساده تر ساختن کارها موجود است – این استثناات برایتان اجازه مطالبه اتومات کسرات را نمی دهند.

  در بعضی حالات ممکن است لازم نباشد که رسید داشته باشید، مگر هنوزهم ممکن لازم شود نشان دهید که یک مصرف را متقبل شده اید و چطور آنرا سنجش کرده اید.

  اگر نمی توانید از یک تهیه کننده اموال/خدمات تان رسید اخذ کنید، هنوزهم می توانید یک کسر مالیاتی را مطالبه کنید مشروط براینکه قناعت ما فراهم گردد که نوعیت و کیفیت اسناد تان بیانگر این است که شما این مصرف را متقبل شده اید و مستحق مطالبه یک کسر مالیاتی هستید. شواهد اثباتیه مصارف می تواند شامل یک صورتحساب بانکی یا کریدت کارت تان باشد که مبلغ پرداخت شده، تاریخ و مرجع دریافت کننده آن را نشان دهد و همچنان اسناد دیگری که حاوی توضحیات راجع به نوعیت اموال یا خدمات تهیه شده باشد.

  اگر برای یک تهیه کننده پول نقد می پردازید و اسناد دیگری برای اثبات مطالبه تان در دست ندارید، در اینصورت شواهد کافی برای مطالبه یک کسر مالیاتی ندارید.

  اسناد مفقود یا نابود شده

  اگر اسناد تان تصادفاً مفقود یا نابود می شوند (بطور مثال، هنگام یک سرقت یا آفات سماوی) ممکن است بتوانید برای بعضی مصارف تان کسرات مالیاتی را مطالبه کنید. اگر بتوانید یکی از نکات ذیل را فراهم سازید:

  • یک کاپی کامل اسناد مفقود یا نابود شده تانرا ارائه دهید
  • فناعت ما را فراهم سازید که شما تدابیر لازم را جهت جلوگیری از مفقود یا نابود شدن اسناد تان اتخاذ کردید و امکانات بدست آوردن کاپی اسناد تان موجود نیست.

  همچنان ببینید:

   Last modified: 26 Jul 2021QC 59902