Show download pdf controls
 • اسنادی که باید نگهدارید

  در طول سال مالی، شما اسنادی مانند صورتحساب پرداخت ها، رسید ها، بل ها و قرارداد ها را دریافت می دارید که برای مالیات تان مهم اند.

  برای خلاصه این معلومات بشکل پوستر، به اسنادی که باید نگهدارید مراجعه کنید – شرح صحیح اسناد

  در این صفحه:

  نگهداری اسناد تان

  اسناد معمولاً عبارت از رسید ها از تهیه کنندگان اجناس یا خدمات می باشند. یک رسید باید حاوی معلومات ذیل باشد:

  • نام تهیه کننده (فروشنده)
  • مبلغ مصرف
  • نوعیت اجناس یا خدمات
  • تاریخ پرداخت مصرف
  • تاریخ سند.

  شما باید این اسناد را برای مدت پنج سال بعد از تسلیم دهی اظهارنامه مالیاتی تان نرد خود نگهدارید زیرا ممکن است از شما بخواهیم که مطالبه های تانرا ثابت سازید.

  اسنادی که باید نگهدارید شامل نکات ذیل اند:

  • صورتحساب پرداخت ها، بشمول کارفرمای تان و وزارت خدمات بشری.
  • صورتحساب های بانکی و غیره مؤسسات مالی که مقدار سود دریافت شده در آن درج باشد
  • صورتحساب های دریافت سود سهام
  • صورتحساب های صندوق های سرمایه گذاری مدیریت شده
  • رسید ها یا بل های وسایل یا خریداری و فروش اموال
  • رسید ها یا بل های مطالبه مصارف و ترمیمات
  • قرارداد ها
  • اسناد مربوط به کرایه نشینان و کرایه

  اگر مبلغ مطالبه مصارف مربوط به کار تان بیشتر از 300$ باشد، شما باید شواهد کتبی را برای اثبات مطالبه تان ارائه دهید.

  اگر یک دارایی سرمایه ای را می خرید – مانند یک جایداد برای سرمایه گذاری، سرمایه گذاری در سهام یا صندوق های مدیریت شده – فوراً شروع به نگهداشتن اسناد مربوطه آنها کنید زیرا در صورت فروش این دارایی در آینده ممکن است مجبور به پرداخت مالیات بر سود حاصل از فروش سهام یا املاک تان شوید. نگهداری اسناد از ابتدا برایتان خاطرجمعی می دهد که بیش از حد لازم مالیات پرداخت نخواهید نمود.

  اگر مطالبه تان برای استهلاک دارایی/اموال ایکه در کار از آن استفاده نموده اید باشد، مانند کمپیوتر لپ تاپ تان. شما باید سند خرید و جدول استهلاک یا معلومات شیوه سنجش نمودن استهلاک تانرا مبنی بر کاهش ارزش آن برای پنج سال بعد از ارائه اظهارنامه مالیاتی تان نگهدارید. ممکن است در طی مدت پنج سال از شما بخواهیم که اسناد تانرا برای ما نشان دهید، مهم است که شما شواهد کافی جهت اثبات مطالبه تان بدست داشته باشید

  . اسناد تان باید به لسان انگلیسی باشند مگر اینکه مصارف را در خارج از کشور متحمل شده باشید.

  myDeductions (کسرات من)

  لازم نیست که اسناد نگهداشته ای تان روی کاغذ ثبت باشند. myDeductions یک وسیله نگهداری اسناد است تا به آسانی بتوانید اسناد تانرا از طریق دیجیتال پیگیری کنید.

  سوابق تولید و نگهداری شده بشکل الکترونیکی بحیث اسناد قابل قبول می باشند، بشمول عکس های رسید هایتان.

  صاحبان کسب و کار های شخصی غیرپیجیده نیز می توانند از myDeductions برای پیگیری به عایدات و مصارف شان استفاده کنند.

  می توانید سوابق تکمیل شده تانرا از myDeductions آپلود کنید یا اظهارنامه مالیاتی تانرا از قبل خانه پُری کنید. اگر یک کارگزار مالیاتی راجستر شده کار هایتانرا انجام می دهد، می توانید اسناد تانرا مستقیماً برای وی بفرستید.

  وسیله myDeductions امکانات حفظ کردن اسناد ذیل تانرا در یک محل واحد بشکل دیجیتالی در طول سال مالی فراهم می سازد:

  • تمام مصارف مربوط به کارتان (بشمول سفر هایتان ذریعه موتر)
  • کسرات مفاد و سود سهام
  • هدایا و اعانه ها
  • مصارف تنظیم کردن امور مالیاتی
  • مصارف و عواید کسب و کار شخصی
  • کسرات مالیاتی دیگر.

  تماشا کنید:

  این ویدیو نشان می دهد که نگهداری اسناد با استفاده از نمایش سریع درباره کسر مالیات.

  رسانه ها: ]نمایش سریع درباره کسر مالیات[
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiubgosm84External Link(مدت: 1:22)

  همچنان ببینید:

  استثناات نگهداری اسناد

  استثناات نگهداری اسناد جهت ساده ساختن کارهایتان وجود دارد – اینها بشما اجازه اتومات کسرات مالیاتی را نمی دهند.

  در بعضی موارد، ممکن است ضرورت نباشد که رسید داشته باشید، مگر بازهم باید قادر به نشان دادن طرز مصرف پول و محاسبه نمودن مطالبه تان باشید.

  اگر نتوانید از یک تهیه کننده رسید اخذ کنید، بازهم می توانید کسرات مالیاتی خود را مطالبه کنید. شواهد مصارف تان می تواند شامل یک صورتحساب بانکی یا کریدت کارت باشد که مبلغ پرداخت شده، تاریخ و مرجع گیرنده در آن درج باشد و همچنان اسناد دیگری که نوعیت اجناس یا خدمات را نشان دهد.

  اگر برای یک تهیه کننده پول نقد می پردازد و هیچگونه سند دیگری برای اثبات پرداخت تان ندارید، در اینصورت شما شواهد کافی برای مطالبه کردن کسرات مالیاتی ندارید.

  مقررات نگهداری اسناد برای مصارف مربوط به کار

  اگر کسرات مالیاتی مربوط به کار را مطالبه می کنید، شما باید اسناد داشته باشید یا بتوانید طرز محاسبه مطالبه تانرا نشان دهید.

  مقررات خاصی در مورد نگهداری اسناد برای بعضی مصارف خاص مربوط به کار صدق می کند. این مصارف شامل نکات ذیل اند:

  اسناد مصارف موتر

  نوع اسنادی که باید نگهداری کنید مربوط می شود به روش محاسبه مطالبه تان.

  اگر از روش سنت فی کیلومتر استفاده می کنید، ضرورت به داشتن رسید ندارید، مگر شما باید قادر به نشان دادن طرز محاسبه نمودن کیلومتر های کاری تان باشید.

  اگر از روش کتابچه ثبت سفر استفاده می کنید، مطالبه تان باید به اساس فیصدی استفاده موتر تان برای مقاصد کار ی تان سنجش شود. شما چیزهای ذیل را نیز باید نگهدارید:

  • تمام اصل رسید های مصارف دیگر موتر تان
  • جزئیات طرز محاسبه نمودن مطالبه کاهش ارزش موتر تان، بشمول طول عمر قابل استفاده دارایی و روش بکار برده شده.

  اگر مطالبه تان مربوط به انتقال دادن ابزار و وسایل سنگین و بزرگ باشد، شما باید اسناد ذیل را نگهدارید:

  • تمام وسایل کاری انتقال داده شده
  • اندازه و وزن تمام وسایل کاری
  • شواهدی که نشان دهد انتقال دادن وسایل مذکور برای کارتان ضروری بوده است
  • شواهدی که نشان دهد کارفرمای تان فاقد یک محل مصؤن برای نگهداری وسایل مذکور تان بوده است

  کتابچه ثبت سفر تان برای مدت پنج سال مدار اعتبار می باشد، مگر می توانید یک کتابچه جدید را هر زمانیکه خواسته باشید شروع کنید. اگر نوع استفاده از موتر تان تغیر می کند، شما باید یک کتابچه جدید را استفاده کنید.

  می توانید مصارف تیل و روغنیات تانرا به اساس اصل رسید تان مطالبه کنید، یا مصارف تانرا به اساس تعداد کیلومتر هائیکه از شروع الی اخیر سال از موتر استفاده کرده اید، سنجش کنید.

  همچنان ببینید:

  اسناد مصارف سفر

  اسنادی که باید برای مصارف سفر مربوط به کار تان نگهدارید مربوط می شوند به:

  • آیا سفرخرج تان در خلاصه پرداخت تان نشان داده شده است
  • آیا سفر تان در داخل یا خارج کشور بوده است
  • طول مدت سفر و شغل تان.

  اسنادی که برای سفر تان باید نگهدارید شامل نکات ذیل اند:

  • یک کتابچه ثبت سفر یا ورقه پروگرام سفر، اگر سفر تان برای 6 شب یا بیشتر بوده است
  • رسید های تمام غذا ها، تکت طیاره، اقامت در هوتل، پارکینگ و حق العبور از جاده ها
  • تشریحات اینکه سفر تان چگونه مربوط به کار تان بوده است، تعداد شب هائیکه بیرون از خانه در سفر بوده اید و محل آن.

  اگر سفرخرج تان در خلاصه پرداخت تان یا صورتحساب عاید تان ذکر شده است و می خواهید به استناد آن کسرات را مطالبه کنید، شما باید شواهد کتبی برای کل مبلغ را داشته باشید، نه صرف مبلغ اضافی از مبلغ مناسب.

  همچنان ببینید:

  اسناد مصارف لباس، لباس شویی و خشکه شویی

  برای مطالبه مصارف خرید لباس مخصوص کار، لباس حفاظتی، یا یونیفورم خاص و مشخص شما باید رسیدهای خرید آنها را نگهدارید.

  برای مطالبه مصارف لباس شویی مخصوص کار، لباس حفاظتی یا یونیفورم خاص و مشخص شما باید جزئیات طرز محاسبه نمودن مطالبه تانرا نگهدارید.

  اگر از خدمات خشکه شویی لباس استفاده می کنید، شما باید رسید های تانرا نگهدارید.

  اگر مبلغ مصارف لباس شویی تان کمتر از 150$ است، ضرورت به داشتن رسید ندارید. مگر، بازهم باید قادر به نشان دادن طرز محاسبه مطالبه تان باشید.

  همچنان ببینید:

  اسناد مصارف تیلفون و انترنت

  برای مطالبه نمودن مبالغ بیشتر از 50$، شما باید:

  • بل تیلفون و انترنت چهار هفته ای نمونه را برای هر سال مالی نگهدارید
  • نشان دهید که چه مقدار آن مربوط به کارتان بوده است

  اگر بل تان جز وار باشد، تمام مکالمات مربوط به کار تانرا برای یک دوره چهار هفته ای نمونه برای تمام سال مشخص سازید.

  اگر از تیلفون و انترنت تان برای کارهای شخصی و کاری تان استفاده می کنید، شما باید مقدار مربوط به کار تانرا مشخص سازید. شما صرف آن بخشی از مصارف تانرا مطالبه کرده می توانید که مربوط به کار تان باشد

  اگر یک پلان بسته یکجایی دارید، می توانید یادداشت های چهار هفته یی استفاده هر یک از خدمات تانرا بطور نمونه نگهدارید. این روش استفاده از کار تان را سپس می توانید برای تمام مدت کار تان بکار ببرید.

  برای مشخص ساختن مقدار استفاده کاری تان شما باید چیزهای ذیل را ثبت کنید:

  • استفاده از انترنت – مدت استفاده یا مقدار اطلاعات استفاده شده برای مقاصد کاری از جمله استفاده شخصی و همچنان استفاده بقیه اعضای خانواده ای تان
  • استفاد از تیلفون – تعداد مکالمات استفاده شده برای مقاصد کاری بشمول فیصدی مجموع مکالمات یا مقدار وقت استفاده شده برای مقاصد کاری بشکل فیصدی مجموع مکالمات.

  همچنان ببینید:

  اسناد مصارف کار کردن از خانه

  در زمان مطالبه مصارف جاری دفتر تان در خانه (مانند مصارف برق و وسایل دفتری) نوع اسنادیکه باید نگهدارید مربوط می شود به شرایط کار تان در خانه و روش ایکه برای کار کردن از خانه بکار می برید.

  اگر از روش نرخ ثابت (52 سنت فی ساعت سر از تاریخ 1 جولای 2018) استفاده می کنید، یا تعداد حقیقی ساعات کاری تانرا در خانه یادداشت کنید و یا یک کتابچه حاوی ساعات نمونه چهارهفته ای کارتانرا از خانه نگهدارید.

  اگر مصارف حقیقی تانرا مطالبه می کنید، رسید هایتان را برای هر مورد نگهدارید (بطول مثال، رسید های قرطاسیه یا بل برق و گاز).

  همچنان ببینید:

  اسناد مصارف خود آموزی

  شما باید اسناد مصارف آموزش های خودتان بشمول فیس کورس، کتاب ها، قرطاسیه و مصارف سفر تانرا نگهدارید.

  شما باید بتوانید توضیح دهید که این مصارف آموزشی تان چگونه با کار تان رابطه مستقیم دارد.

  اگر قسمتی از استهلاک دارایی استفاده شده برای آموزش تانرا مطالبه می کنید، بطور مثال یک کمپیوتر لپ تاپ، شما باید رسید ها و جدول استهلاک یا جزئیات روش محاسبه کردن مطالبه تانرا مبنی بر کاهش ارزش آن ارائه داده بتوانید.

  همچنان ببینید:

  اسناد لازم برای استهلاک دارایی

  بعضی اشیا، مانند کمپیوتر یا موتر، یک عمر قابل استفاده ی معین دارند (عمر قابل استفاده) و توقع می رود که به مروز زمان ارزش آن کاهش یابد.

  شما باید رسید های تانرا نگهدارید و همچنان بتوانید نکات ذیل را نشان دهید:

  • تاریخ آغاز استفاده نمودن این دارای برای مقاصد کاری
  • عمر قابل استفاده دارایی (برای چه مدتی این دارایی قابل استفاده می باشد) اگر روش سنجش عمر قابل استفاده را طبق توصیه های پیشنهادی ما بکار می برید، شما باید نشان دهید چطور آنرا سنجش کرده اید
  • روش استفاده شده برای سنجش کاهش ارزش
  • چطور فیصدی استفاده کاری را سنجیده اید.

  همچنان ببینید:

   Last modified: 15 Aug 2019QC 59902