Show download pdf controls
 • مصؤن بودن از تقلبکاری ها

  تقلبکاری ها طوری طرح ریزی می شوند تا شما را فریب دهند که:

  • پولی را پرداخت کنید که قرضدار آن نیستید
  • معلومات شخصی تانرا (مانند TFN تان) افشا سازید.

  پیشنهادات مفید ذیل می تواند از وقوع این نوع فریبکاری ها جلوگیری نماید:

  • نمبر دوسیه مالیاتی (TFN) را در خلص سوانح تان ننویسید. TFN تانرا صرف بعد از شروع کردن به کار برای کارفرمای تان بدهید.
  • اجازه ندهید که دوستان و اعضای خانواده تان از TFN شما استفاده نمایند.
  • رمز عبور تانرا از طریق آنلاین با هیچکس شریک نسازید.
  • TFN، رمز عبور یا غیره معلومات حساس تانرا در ایمیل تان ذکر نکنید.
  • اگر از یک ثبت شده مالیات استفاده می کنید، اطمینان حاصل کنید که رسماً ثبت شده باشد.

  همچنان ببینید:

  قدم بعدی:

   Last modified: 06 Jul 2020QC 61257