Show download pdf controls
 • کمک گرفتن

  اگر در مورد مالیات یا سوپر تان به کمک نیاز دارید، برای ما به شماره های ذیل زنگ بزنید:

  • 13 28 61 -- برای سوالات شخصی
  • 13 28 66 -- برای سوالات تجارتی
  • 13 10 20 -- برای سوالات سوپر

  اگر ترجیع می دهید که به یک لسان دیگر به غیر از انگلیسی صحبت کنید، برای خدمات ترجمانی کتبی و شفاهی به شماره 13 14 50 زنگ بزنید.

  شما را تشویق می نمائیم که هرچه زودتر با ما تماس بگیرید تا با شما همکاری کنیم – هیچوقت هرگز برای درخواست کمک دیر نیست.

  زمانیکه برای ما زنگ می زنید چه انتظاری باید داشته باشید

  نمبر دوسیه مالیاتی (TFN) یا نمبر تجارتی آسترالیای (ABN) تان را سر دست آماده نگهدارید.

  زمانیکه با یک کارمند خدمات مشتریان ما صحبت می کنید، ایشان ممکن است بعضی سوالات را به منظور تثبیت هویت تان از شما بپرسند. اینکار ما را کمک می کند تا سوابق مالیات شخصی شما را حفاظت نمائیم.

  ما نمی توانیم راجع به یک شخص دیگر برایتان معلومات دهیم، حتی اگر این شخص عضو خانواده تان هم باشد. اگر یک دوست یا عضو خانواده تانرا کمک می کنید، هنگامیکه برای ما تیلفون می نمائید ایشان باید حضور داشته باشند مگر اینکه اسنادی در سیستم ما موجود باشد که نشان دهد شما "نماینده قانونی" ایشان هستید.

  به لسان دری بشنوید

  Media: کمک گرفتن
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4p8h8bExternal Link (Duration: 00:01:25)

  دولت مجاز استرالیا, کانبیرا

  Authorised by the Australian Government, Canberra.

   Last modified: 17 Apr 2023QC 61257