Show download pdf controls
 • منشور مالیه دهندگان – چیزهایی را که باید بدانید

  سیستم های مالیات و بیمه تقاعد (superannuation) آسترالیا دارایی های جامعه بشمار می روند که حمایت کننده یک زندگی مرفه برای ما در آسترالیا می باشند. همه ما در عرصه مواظبت و مراقبت آنها باید نقش خود را ایفا کنیم.

  اداره مالیات آسترالیا (ATO) زمینه رفاه اقتصادی و اجتماعی آسترالیایی ها را از طریق تشویق نمودن مشارکت داوطلبانه در سیستم های مالیات و بیمه تقاعد فراهم می سازد، که شامل دسترسی به مزایا می باشد. آسترالیایی ها سهم خویشرا از طریق ایفا نمودن وجایب شان در مطابقت با قوانین نافذه ایفا می کنند. روابط ما با شما بر اساس اعتماد و احترام متقابله استوار می باشد. ما این رابطه را از طرق ذیل ترویج می دهیم:

  • ارائه نمودن خدمات مسلکی، احترام آمیز و به موقع برای شما
  • رفتار منصفانه و احترام آمیز با شما
  • برخورد با شما بادرنظرداشت حالات شما و رفتار اطاعت پذیری قبلی تان
  • فراهم ساختن حد اکثر سهولت ها برایتان جهت انجام یافتن کار ها بصورت درست
  • حمایت نمودن از اشخاصیکه می خواهند در این سیستم ها بصورت درست مشارکت نمایند
  • صداقت، شفافیت و حسابدهی در أمور کاری با شما و جامعه
  • ارائه موثر و درست ترین خدمات بشما.

  منشور مالیه دهندگان (منشور) حقوق شما را مشخص می سازد و برایتان توضیح می دهد که چه چیز هایی را می توانید از ما در مورد مدیریت نمودن سیستم های مالیات و بیمه تقاعد انتظار داشته باشید. ما نکات ذیل را در تمام امور کاری خویش با شما رعایت می کنیم:

  مقدمه

  این منشور شیوه هائیکه ما باید آنرا در زمان برخورد با شما یا یک نماینده دلخواه تان رعایت کنیم، توضیح می دهد.

  این منشور در مورد تمام اشخاصیکه راجع به موضوعات مالیه دهی، بیمه تقاعد، مالیات غیرمستقیم و غیره قوانینی که تنفیذ می کنیم، صدق می کند.

  این منشور شما را در قسمت دانستن نکات ذیل کمک می کند:

  • حقوق و مسولیت های شما
  • چه انتظاراتی می توانید از ما داشته باشید
  • در صورت عدم رضایت تان چکار می توانید بکنید

  زمانیکه ما اصطلاح "شما" و "از شما" را بکار می بریم، منظور ما خود شما و یا شخصیکه شما وی را بحیث نماینده تان تعین کرده اید، می باشد.

  کلمه "هر شخص" به منظور "ما" و "شما" اطلاق می شود.

  حقوق شما

  شما می توانید انتظارات ذیل را از ما داشته باشید:

  رفتار منصفانه و احترام آمیز با شما

  ما کارهای ذیل را انجام خواهیم داد:

  • در رفتار با شما از ادب، ملاحظه و احترام کار می گیریم
  • رفتار احترام آمیز و صادقانه می داشته باشیم
  • بیطرف می باشیم
  • شما را احترام نموده و تنوع فرهنگی آسترالیا را محترم می شماریم
  • فیصله های منصفانه و درست را طبق قوانین اتخاذ می کنیم
  • انتقادات، مشکلات یا شکایات شما را بطور منصفانه و بزودترین فرصت ممکنه رسیدگی می نمائیم
  • فیصله های درست و منصفانه را اتخاذ می نمائیم
  • حرف های شما را شنیده و شرایط شما را با درنظرداشت قوانین موجوده رعایت می کنیم

  برای معلومات بیشتر:

  برخورد با شما بحیث یک شخص راستگو مگر اینکه رفتار تان طور دیگری باشد

  ما معتقدیم معلوماتی را که برای ما ارائه می دهید کامل و دقیق است مگر اینکه دلایلی موجود باشد که خلاف آن را فکر کنیم.

  بصورت عموم، ما معلومات ارائه شده شما را درست پنداشته و به اساس آن ذمت مالیاتی تانرا سنجش می کنیم.

  ما متوجه شده ایم که اشخاص بعضی اوقات اشتباه می کنند. ما فرق بین اشتباه و ارائه عمدی معلومات نادرست را از طریق فراهم ساختن زمینه توضیح دهی برای شما، تفکیک می کنیم. ما دلایل شما را می شنویم و مد نظر می گیریم.

  ما مسؤلیت داریم تا اطمینان حاصل نمائیم که تمام اشخاص از قوانین نافذه پیروی نمایند. بررسی معلومات ارائه شده شما بدین معنی نیست که ما شما را دروغگو تلقی می کنیم، مگر اینکه تفاوت هایی را مشاهده کنیم که در آنصورت ممکن است اقدامات لازم را اتخاذ نمائیم.

  برای معلومات بیشتر:

  ارائه خدمات و مساعدت های مسلکی

  شما می توانید یک رابطه کاری مثمر و مسلکی را از ما انتظار داشته باشید زیرا ما:

  • شما را کمک می کنیم تا حقوق و استحقاق های تانرا بدانید
  • برایتان خدمات انفرادی را ارائه نموده، و نام خود را در زمان ملاقات با شما برایتان می دهیم، و در بعضی حالات ممکن است یک شکل دیگر هویت خویشرا برایتان ارائه کنیم.
  • جزئیات تماس را برایتان ارائه می کنیم تا در صورت ضرورت بتوانید معلومات بیشتر کسب کنید
  • اگر کدام پُرسش مغلقی داشته باشید، شما را با اشخاصی در ارتباط می گذاریم که کمک تان کرده بتوانند
  • با شما در اوقات وعده داده شده تماس خواهیم گرفت
  • اگر نتوانیم فوراً به پرسش شما پاسخ دهیم، جزئیات تماس شما را گرفته و بزودترین فرصت ممکنه جواب شما ارائه می نمائیم
  • به پرسش ها و درخواست هایتان به موقع جواب می دهیم
  • به اشتباه های خویش اعتراف نموده و معذرت می خواهیم و بزودترین فرصت ممکنه آنرا تصحیح می کنیم
  • در زمان صحبت کردن یا مکاتبه با شما و یا تهیه نمودن معلومات چاپی از زبان واضح و ساده کار می گیریم
  • بعضی از معلومات خود را به یک لسان غیر از انگلیسی در ویب سایت خویش تهیه می کنم (مراجعه کنید به معلومات به زبانهای دیگر)
  • مشورت و معلومات را بشکل دیجیتال برایتان فراهم می سازیم به استثنای مواقعی که شکل غیردیجیتال آن مناسب تر باشد
  • دسترسی به خدمات مشورتی و معلوماتی را از طرق ذیل برایتان فراهم می سازیم:  

  قبولی اینکه شما حق دارید یک شخص دلخواه تانرا بحیث نماینده خویش انتخاب کنید و مشورت بگیرید

  شما می توانید در امور کاری تان از ما کمک بگیرید. شما حق دارید که اشخاص مختلف را بحیث نماینده خویش برای پیشبرد موضوعات مختلف کاری تان انتخاب کنید. این کمک می تواند در رابطه به ترتیب نمودن اظهار نامه مالیاتی، صورتحساب فعالیت ها، درخواست تجدید نظر علیه ارزیابی ها و مشورت گیری راجع به امور کاری تان باشد.

  مسؤلیت دقیق بودن معلوماتی که برای ما ارائه می دهید بدوش خود شما می باشد، حتی اگر اشخاص دیگر بشمول یک محاسب مالیاتی شما را در قسمت ترتیب نمودن اظهارنامه یا غیره اسناد مالیاتی تان کمک کرده باشد.

  اگر می خواهید که یک شخص دیگر به نمایندگی از شما امور کاری تانرا نزد ما پیش ببرد، باید برای ما اطلاع دهید.

  در اکثر موارد، حق دارید که یک شخص دلخواه تانرا برای کمک گرفتن انتخاب کنید مگر قانون صراحت دارد که چه اشخاصی می توانند برای ارائه نمودن چنین کمک حق الزحمه دریافت کنند. بصورت عموم، صرف یک محاسب مالیاتی راجستر شده یا یک نماینده راجستر شده BAS حق دریافت حق الزحمه را برای انجام دادن خدمات مالیاتی دارا می باشد.

  مسؤلیت نظارت خدمات محاسبین مالیاتی بدوش بورد اشخاص مسلکی مالیات (Tax Practitioners Board)
  می باشد.

  اگر یک شخص را بحیث نماینده انتخاب کنید، وی دارای عین حقوق و مسؤلیت هایی می باشد که طبق این منشور شخصاً خود شما دارای آن هستید.

  برای معلومات بیشتر:

  احترام به محرمیت شما

  به منظور تنفیذ نمودن قوانین مالیات و بیمه تقاعد، ما معلومات راجع به شما را جمع آوری می کنیم. ممکن است این معلومات را از خود شما یا از اشخاص دیگر مانند نماینده تان، ارگان های دولتی و بانکها بگیریم. ما محرمیت شما را محترم می شماریم و معلومات تانرا محرمانه نگهداری می کنیم. در بعضی موارد خاص، قانون به ما اجازه می دهد که معلومات تانرا در اختیار دیگران قرار دهیم. بطور مثال، ما پروگرام های مقابله شد معلومات را داریم که تمام مقررات رهنمود های دولتی مقابله شد معلوماتExternal Link را رعایت می کند.

  اگر فکر می کنید که رازداری یا محرمیت معلومات مالیاتی تان به سبب اعمال ما نقض گردیده است، در قدم اول باید سعی کنید موضوع را با اداره مالیات ذیدخل حل کنید (یا به نمبر تیلفون ایکه برایتان داده شده است تماس بگیرید).

  اگر به نتیجه نرسید، با منیجر آن اداره مالیات صحبت کنید. اگر بازهم قناعت شما فراهم نگردد، می توانید یک شکایت رسمی را با استفاده از فورمه شکایات و یا تماس گرفتن با تیلفون شماره 1800 199 010  درج کنید.

  کمیشنر محرمیت

  اگر از شیوه رسیدگی کردن ما به شکایت تان راضی نباشید، ممکن است کمیشنر محرمیت
  (Privacy Commissioner) بتواند شما را کمک کند. معلومات بیشتر راجع به کمیشنر محرمیت را می
  توانید از طریق ویب سایت oaic.gov.auExternal Link یا تماس با تیلفون شماره 1300 363 992 بدست آورید.

  برای معلومات بیشتر:

  نگهداری محفوظانه معلومات تان نزد ما

  ما مکلف هستیم که معلومات تانرا محفوظ و محرمانه نگهداریم. این مکلفیت طبق قوانین ذیل می باشد:

  ما مصؤنیت و محرمیت معلومات شخصی شما را بسیار جدی می گیریم. ما تدابیر خاص را جهت حصول اطمینان از حفاظت و مصؤنیت معلومات و معاملات آنلاین تان ترتیب کرده ایم.

  ما معلومات راجع به شما را صرف زمانی می توانیم مشاهده، ثبت، مورد بحث یا در اختیار دیگران قرار دهیم که بحیث جزئی از وظایف ما طوریکه در قانون تصریح شده است، لازم باشد. ما مکالمه های تیلفونی را جهت نظارت بر کیفیت خدمات ارائه شده خویش و مقاصد قانونی ثبت می کنیم. دلایل معمول افشای معلومات تان شامل بررسی نمودن واجد شرایط بودن شما برای دریافت مزایای دولتی و تنفیذ قوانین می باشد.

  اگر با ما راجع به کار هایتان تماس بگیرید، شما باید اسناد اثبات هویت تانرا داشته باشید. بدین ترتیب ما مطمئن می شویم که معلومات شخصی تان صرف در اختیار خودتان یا شخص ایکه بتواند ثابت سازد که از جانب شما صلاحیت نمایندگی کردن را دارد، قرار داده شود. اگر برای ما زنگ بزنید، بطور مثال، شما می توانید هویت تانرا با ارائه نمودن تاریخ تولد، آدرس (موجوده تان نزد ما) و معلومات مندرج یک اطلاعیه صادر شده توسط ATO ثابت سازید. معلومات دیگر نیز بحیث وسیله تثبیت کننده هویت تان، نظر به حالات تان، استفاده شده می تواند.

  برای معلومات بیشتر:

  فراهم نمودن زمینه دسترسی شما به معلومات موجوده تان نزد ما

  تحت قانون آزادی معلومات مصوبه سال 1982 (FOI Act) شما حق دسترسی به معلوماتی که راجع به شما نزد ما موجود است، دارید. شما همچنان می توانید به اسنادی که ما را در گرفتن فیصله های خویش از آن استفاده می کنیم مانند فیصله های عامه، طرزاالعمل و رهنمود های ATO، دسترسی حاصل کنید.

  اگر می خواهید به هرگونه اسنادی که از طریق شبکه های آنلاین برایتان میسر نیست دسترسی حاصل کنید، نخست با ما تماس بگیرید. ما کاپی اسنادیکه که معمولاً تقاضا می شوند بدون درخواست از طریق قانون آزادی معلومات در دسترس اشخاص قرار می دهیم. بطور مثال، کاپی های اطلاعیه های ارزیابی (notices of assessment)‌ بطور رایگان ارائه می گردند. همچنان ما می توانیم کاپی اظهارنامه های مالیاتی اخیر شما را برایتان تهیه کنیم، مگر ممکن است یک حق الزحمه کوچک از شما اخذ گردد.

  اگر فکر می کنید که معلومات موجوده تان نزد ما نامکمل، غلط، کهنه یا گمراه کننده است، شما حق دارید از ما تقاضا نمائید تا آنرا تغیر دهیم.

  ممکن است بعضی اسنادی را که تابع قانون آزادی معلومات نیست، در اختیار شما قرار ندهیم – بطور مثال، اگر توقع رود که افشای معلومات باعث اخلال یک تحقیقات یا تطبیق قوانین خواهد گردید.

  مصارف درخواست های آزادی معلومات توسط قوانین مربوطه تصریح شده اند.

  برای معلومات بیشتر:

  کمک نمودن بشما برای درست انجام یافتن کار ها

  هدف اصلی ما ارائه نمودن معلومات بشکل دقیق، یکسان و واضح برایتان می باشد تا شما را کمک نمائیم که حقوق و استحقاق های تانرا دانسته و مسؤلیت های تانرا ادا نمائید.

  معلومات ما شامل ارائه نشریات چاپی راجع به کارکرد های عمومی قوانین و مشورت دهی های خاص با درنظرداشت حالات شخصی تان می باشد.

  اگر فکر می کنید که نشرات چاپی ما کاملاً در مورد حالات شما صدق نمی کند، یا مطمئن نیستید که چگونه بالای شما تاثیر می گذارد، با ما یا یک مشاور مسلکی تماس بگیرید تا بدانید که کدام معلومات بیشتر جوابگوی ضروریات تان می باشد.

  اگر معلومات ما غلط یا گمراه کننده باشد

  اگر شما از معلوماتی که ما برایتان ارائه کرده ایم پیروی کنید و بعداً معلومات مذکور غلط یا گمراه کننده ثابت شود، و در نتیجه شما مرتکب اشتباه شوید، ما در زمان اتخاذ هرگونه تصمیم گیری این موضوع را تاحد امکان مد نظر خواهیم گرفت.

  طریقه کسب معلومات راجع به ما

  شما می توانید معلومات را از طریق ویب سایت ما بدست آورید، یا کاپی های چاپی معلومات برایتان از طریق پُست ارسال گردند. ما تاحد امکان زمینه دسترسی شما را به معلومات فراهم می سازیم و طرق تماس گرفتن معاصر خویشرا برایتان تقدیم می کنیم. شما می توانید:

  برای معلومات بیشتر:

  توضیح دادن فیصله های اتخاذ شده در مورد شما

  ما فیصله هایی را که در مورد امور کاری تان اتخاذ کرده ایم، برایتان توضیح می دهیم و نمبر تیلفون یا ایمیل آدرس ATO محل تانرا که مسؤل رسیدگی به دوسیه شما است، برایتان ارائه می کنیم. ما فیصله ها خود را بطور واضح برایتان توضیح می دهیم. اگر سوالی دارید، یا فکر می کنید ما مرتکب اشتباه شده ایم، و یا دلایل کافی را برای اتخاذ فیصله خویش برایتان ارائه نکرده ایم، شما یا نماینده تان می توانید به نمبر تیلفون یا ایمیل آدرسی که برایتان داده ایم تماس بگیرید.

  عموماً، ما فیصله ها خویشرا بشکل کتبی برایتان توضیح می دهیم. اگر فیصله خود را بشکل شفاهی برایتان اعلام کنیم، در همان وقت دلایل خویشرا نیز بشکل شفاهی برایتان ابراز خواهیم نمود. در بعضی شرایط محدود، ما نمی توانیم فیصله های خویشرا بصورت کامل برایتان توضیح دهیم، ولی بازهم سعی خواهیم نمود تا حد امکان معلومات را برایتان ارائه دهیم. بطور مثال، اگر:

  • یک شخص دیگر دخیل باشد، ارائه معلومات راجع به فیصله ما ممکن است باعث نقض محرمیت وی یا شرایط محرمیت قوانین مالیاتی گردد
  • ما شک کنیم که تقلب صورت گرفته است، در آنصورت ممکن است ما نتوانیم معلومات را برایتان افشا کنیم زیرا این امر می تواند جریان تحقیقات ما را با مخاطره مواجه سازد.

  طبق قانون فیصله های اداری (بررسی قضایی) مصوبه سال 1977 (ADJR)، شما حق دریافت یک اظهاریه کتبی رایگان را دارید که حاوی دلایل اتخاذ فیصله ها راجع به موضوعات مالیاتی تان می باشد. این قانون تمام فیصله ها را احتوا نمی کند و بعضی استثناات مهم موجود اند – بطور مثال، فیصله های مربوط به ارزیابی ها.

  برای کسب معلومات بیشتر:

  احترام به حق شما مبنی بر تجدید نظر

  زمانیکه یک فیصله را برای شما اعلان می کنیم، ما همچنان برایتان ابراز میداریم که چگونه می توانید بر این فیصله تجدید نظر بخواهید و اگر کدام محدودیت زمانی برای ارائه درخواست تجدید نظر موجود باشد آنرا نیز برایتان توضیح می دهیم.

  اگر گزینه های متعددی برای تجدید نظر موجود باشند، ما تفاوت آنها را برایتان توضیح می دهیم. بعضی تجدید نظر ها ممکن است سوالات قانونی را مورد بررسی قرار دهند و بعضی دیگرشان می توانند راجع به تائید این امر باشند که آیا ما در اتخاذ فیصله، اجراات قانونی را رعایت کرده ایم یا نه.

  ما با شما همکاری می کنیم تا مشکلات را بزودترین فرصت ممکنه حل نمائیم. اگر مرتکب کدام اشتباه شده باشیم، ما می خواهیم که با متحمل شدن کمترین مصرف برای هردو جانب آنرا تصحیح کنیم.

  اگر از ما می خواهید که یک فیصله را تجدید نظر کنیم، به مرجع تماس ایکه برایتان می دهیم تماس بگیرید.

  یک کارمند مستقل غیر از شخصیکه فیصله اولیه را اتخاذ کرده است، تجدید نظر را انجام می دهد.

  اگر به نتیجه تجدید نظر ما قناعت نداشته باشید، می توانید درخواست کنید که فیصله مذکور توسط یک مرجع
  خارجی و مستقل بازبینی گردد. برای بعضی فیصله ها، شما حق دارید که نزد دیوان استیناف اداری (Administrative Appeals Tribunal) یا محکمه فدرال درخواست تجدید نظر دهید. ما مسؤلیت های
  عارضین خود را بشمول موضوعات آمادگی گرفتن و اقامه دعوی نزد محاکم، دیوان ها، پرسش ها،
  میانجیگری ها و غیره پروسه های حل منازعات را انجام می دهیم.

  برای معلومات بیشتر:

  جبران خسارت

  در بعضی حالات، ممکن است شما مستحق دریافت یک جبران خسارت باشید. اگر احساس می کنید که اعمال ما مستقیماً باعث ایجاد یک ضرر مالی برایتان شده است، شما می توانید معلومات لازم را راجع به طرز ارائه درخواست جبران خسارت از ویب سایت ما یا از طریق تماس گرفتن با لین معلوماتی جبران خسارت ما به تیلفون رایگان شماره 1800 005 172 بدست آورید.

  برای معلومات بیشتر:

  احترام به حق شما مبنی بر ارائه شکایات

  اگر به فیصله ها، خدمات یا اجراات ما قناعت ندارید، یا فکر می کنید که ما مواد منشور را رعایت نکرده ایم، می توانید یک شکایت درج کنید.

  ما توصیه می کنیم که:

  • نخست سعی کنید که مشکل تانرا از طریق کارمند مسؤل پیشبرد کارهایتان در اداره مالیات (یا به نمبر تیلفون ایکه برایتان داده شده است) حل کنید
  • اگر از نتیجه آن راضی نباشید، یا متوجه شوید برایتان مشکل است که موضوع را با کارمند مذکور حل کنید، می توانید موضوع را به سمع منیجر وی در اداره مالیات برسانید
  • اگر بازهم از نتیجه بررسی به شکایت تان راضی نباشید، می توانید با لین شکایات ما به شماره
   1800 199 010 زنگ بزنید.

  می توانید شکایات تانرا از طرق ذیل درج کنید:

  • ارائه نمودن یک فورمه شکایت آنلاین
  • ارسال نمودن یک فکس رایگان به شماره 1800 060 063 برای ما

  ما همه شکایات را جدی تلقی می کنیم. اگر شما با یک مشکل یا شکایت نزد ما مراجعه کنید، ما سعی خواهیم نمود تا آنرا بزودترین فرصت ممکنه و بشکل منصفانه حل نمائیم. شکایات همچنان یک شیوه مؤثر بازتاب نظریات شما می باشد و بما کمک می کند تا بدانیم که چگونه خدمات خویشرا بهتر سازیم.

  برای معلومات بیشتر:

  مفتش عمومی اداره مالیات

  اگر شما کدام شکایتی دارید، نخست سعی کنید تا آنرا با ما حل نمائید. اگر نتوانستید، یا از نتیجه اقدامات ما راضی نباشید، در آنصورت ممکن است مفتش عمومی اداره مالیات بتواند شما را کمک نماید.

  قدم های بعدی:

  آسان ساختن زمینه اطاعت پذیری برای شما

  سعی می کنیم که با استفاده از شیوه های ذیل امور کاری تان نزد ما تاحد امکان ساده و راحت انجام شوند:

  • برای تان آسان می سازیم تا مسؤلیت ها و طرق برآورده ساختن آنها را خوب بدانید
  • مصارف اطاعت پذیری را با کاهش دادن حجم کار، زمان و مساعی مربوطه هرچه بیشتر کاهش می دهیم
  • خدمات و محصولاتی را عرضه می کنیم که برایتان قابل فهم و سازگار با سیستم هائیکه از آن روزانه استفاده می کنید، باشند
  • محصولات دیجیتال و تکنولوجی موجوده خویشرا تقویت می بخشیم تا برایتان خدمات مناسب و به موقع را فراهم سازیم

  برای برآورده ساختن مؤثر اهداف فوق، ما:

  • با جامعه بطور مرتب مشورت می کنیم
  • جامعه را در طرح ریزی محصولات و خدمات خویش مشارکت می دهیم
  • محصولات خویشرا بشمول محصولات دیجیتال، طوری ترتیب می کنیم که جوابگوی ضروریات افراد استفاده کننده باشند
  • قبل از عملی ساختن، نمونه های محصولات و خدمات خویشرا با افرادی که از آنها استفاده می کنند امتحان می کنیم.

  جوابگو بودن

  ما موضوع جوابگو بودن و اهمیت برآورده ساختن تعهدات ارائه شده خویشرا تحت این منشور بسیار جدی می گیریم.

  زمانیکه یک فیصله را راجع به کارهای شما اتخاذ می کنیم، فیصله مذکور را همراه با حقوق و مسؤلیت های تان برای شما توضیح می دهیم. برایتان جزئیات تماس مراجع مربوطه را جهت پاسخ دادن به سوالات تان و یا کسب معلومات بیشتر ارائه می کنیم.

  اگر نتوانیم که مشکل شما را بزودی حل نمائیم، ما شما را از پیشرفت رسیدگی به مشکل تان در جریان می گذاریم. ما هرگونه سعی و تلاش لازم را برای حل نمودن مشکلات تان اتخاذ می کنیم.

  ما اجراات کاری خود را در مقایسه با استندرد های (به موقع بودن) خدمات در ویب سایت خود نشر می کنیم.

  برای معلومات بیشتر:

  ما مشکلات موجوده و نتایج اعمال خویشرا با جامعه در میان می گذاریم. ما نظریات جامعه را راجع به طرز رفتار مسلکی خویش و پیروی نمودن از تعهدات ما طبق دساتیر منشور می پرسیم.

  ما در مقابل پارلمان و جامعه آسترالیا جوابگو می باشیم.

  برای معلومات بیشتر:

  مسؤلیت های شما

  ما از شما انتظارات ذیل را داریم:

  صادق بودن

  سیستم های مالیاتی و بیمه تقاعد به اساس ارائه معلومات کامل و دقیق استوار می باشند. این امر شامل نکات ذیل می باشد:

  • ارائه نمودن معلومات صحیح در اظهارنامه مالیاتی، اظهاریه های فعالیت و غیره اسناد تان
  • ارائه نمودن کامل حقایق و حالات تان در زمان مشورت خواستن
  • جواب دادن به سوالات بطور کامل، دقیق و صادقانه

  برای معلومات بیشتر:

  نگهداری اسناد لازمه توسط شما

  قانون در مورد نگهداری اسناد لازمه توسط شما صراحت دارد.

  نگهداری درست اسناد نه تنها شما را در قسمت ترتیب نمودن دقیق اظهارنامه مالیاتی، اظهاریه های فعالیت و غیره اسناد تان کمک می نماید بلکه قادر به تعقیب نمودن سوابق امور مالی تان نیز می سازد. بصورت عموم، اسناد تان باید به لسان انگلیسی باشند و برای مدت پنج سال آنرا نگهدارید.

  ما یک سلسله معلومات مختلف را راجع به موقعیت های مختلف نگهداری اسناد چاپ می کنیم. اگر می خواهید معلومات بیشتر بدست آورید، به ویب سایت ما مراجعه کنید یا با ما تماس بگیرید.

  برای معلومات بیشتر:

  مراقبت های لازم

  شما باید مساعی لازم را جهت دقیق بودن معلومات مندرج اظهارنامه مالیاتی، اظهاریه های فعالیت و غیره اسنادی که برای ما ارائه می دهید، به خرج دهید. این بدان معناست که شما باید آن مقدار دقت های لازم را به خرج دهید که از یک شخص عادی دارای عین شرایط شما برای برآورده ساختن مسولیت هایش توقع میرود.

  مسؤلیت اسنادی که برای ما ارائه می دهید بدوش خود شما می باشد حتی اگر شخص دیگری بشمول یک محاسب رسمی مالیاتی کار هایتان را انجام داده باشد.

  برای معلومات بیشتر:

  تسلیم دهی به تاریخ سررسید

  اظهارنامه های مالیاتی، اظهاریه های فعالیت، اسناد دیگر و معلومات باید به تاریخ های سررسید شان تسلیم داده شوند. اگر نمی توانید به تاریخ لازم آنها را تسلیم دهید، لطفاً از قبل از گذشت تاریخ سررسید ما را در جریان بگذارید. بادر نظرداشت شرایط تان، ممکن است ما بتوانیم تاریخ تسلیم دهی تانرا تمدید کنیم.

  حتی اگر نمی توانید مبلغی که قرضدار هستید به موقع بپردازید، بازهم باید اظهارنامه مالیاتی یا اظهاریه فعالیت های تانرا به موقع لازم تسلیم دهید. ممکن است ما بتوانیم برایتان مُهلت دهیم تا قرضداری تانرا بپردازید (مراجعه کنید به 'پرداخت نمودن به تاریخ سررسید').

  اگر به موقع لازم پرداخت نکنید ممکن است جریمه شوید.

  برای معلومات بیشتر:

  پرداخت به تاریخ سررسید

  شما باید مالیات و غیره مبالغ قرضداری تانرا به تاریخ سررسید آن پرداخت کنید. اگر در قسمت پرداخت دیون تان مشکلی دارید، بزودترین فرصت ممکنه با ما در تماس شوید و موقف تانرا قبل از گذشت تاریخ سررسید آن با ما مورد بحث قرار دهید. ما ممکن است بتوانیم تاریخ پرداخت تانرا بدون اینکه جریمه شوید تمدید کنیم، یا پرداخت تانرا بشکل قسطی برایتان ترتیب دهیم، مگر به احتمال زیاد ممکن است تابع پرداخت مفاد برای جریمه افزوده شده قبلی باشید.

  برای معلومات بیشتر:

  همکاری کنید

  ما ترجیع می دهیم که با شما همکاری کنیم و کمک های لازم را برایتان فراهم می سازیم تا بتوانید مسؤلیت هایتانرا بشکل داوطلبانه ادا نمائید. اگر شما همکاری نکنید یا کارشکنی کنید، ممکن است ما مجبور شویم تا اقدامات جدی تری را اتخاذ کنیم. بطور مثال، ما دارای صلاحیت های قانونی دسترسی و جمع آوری معلومات می باشیم که در صورت ضرورت می توانیم از آن استفاده کنیم. جریمه ها ممکن است صدق کند و اشخاص کارشکن ممکن است تحت تعقیب قانونی قرار گیرند.

  از شما خواهشمندیم که در برخورد با ما از عین ادب، ملاحظه و احترامی کار بگیرید که ما برای شما قائل هستیم. اگر در برخورد با ما از زشتی یا بدزبانی کار بگیرید، ممکن است ما مصاحبه یا مکالمه تیلفونی را با شما بخاطر امنیت و رفاه کارمندان خویش متوقف سازیم.

   Last modified: 29 Nov 2018QC 57505