Show download pdf controls
 • مشارکت اقتصادی و مالیات – لسانهای دیگر

  ویب سایت ها و apps های متعدد مشارکت اقتصادی در آسترالیا فعالیت می کنند. اگر شما از طریق یکی از ایشان خدمات و اجناس ارائه می کنید، باید در مورد این موضوع فکر کنید که GST (مالیه اجناس و خدمات) و مالیات بر عایدات چگونه تاثیری روی عایدات شما وارد می کند.

  مشارکت اقتصادی خریداران (مستهلکین) و فروشندگان (ارائه کنندگان) را باهمدیگر از طریق یک همآهنگ کننده که ذریعه یک app یا ویب سایت فعالیت می کند، ارتباط می دهد.

  خدمات مروج مشارکت اقتصادی عبارت اند از:

  • کرایه دادن یک اتاق یا تمام تعمیر و یا بخشی از آن برای یک مدت کوتاه
  • ارائه کردن خدمات تکسی (بنام 'ارائه-ترانسپورت' یاد می شود) در مقابل اخذ کرایه
  • ارائه خدمات اجتماعی، بطور مثال خدمات مسلکی یا ابتکاری مانند دیزاین گرافیکی، ایجاد ویب سایت، یا کار های متفرقه مانند تحویل دهی اجناس و بسته کاری فرنیچر
  • کرایه دادن محل پارکینگ برای عراده جات

  چه کار باید بکنید

  تعهدات مالیاتی مختلفی موجود اند که نظر به نوع اجناس یا خدمات ارائه شده توسط شما فرق می کنند:

  • اگر باید عایدات تانرا در اظهارنامه مالیاتی تان اعلام کنید
  • اگر یک تجارت دارید
   • اگر یک ABN (نمبر تجارتی آسترالیا) نیاز دارید
   • اگر باید برای GST راجستر کنید و صورتحساب فعالیت تانرا ارائه دهید
    
  •  اگر قیمت اجناس یا خدمات ارائه شده توسط شما شامل GST باشد
  • اگر ضرورت باشد که برای فروشات تان بل ارائه دهید
  • چگونه می توانید کریدت GST و کسرات مالیات بر عایدات را برای مصارف مربوط به عایدات تان تقاضا کنید
  • چگونه تمام فعالیت های مشارکت اقتصادی تان در مجموع روی GST و تعهدات مالیات بر عایدات تان تاثیر وارد می کند

  همچنان مراجعه شود:

  اگر هرگونه خدمات مشارکت اقتصادی را ارائه می کنید، یا راجع به آن فکر می کنید، معلومات بیشتر به لسان انگلیسی در ویب سایت ذیل موجود است:

   Last modified: 03 Aug 2016QC 49781