Show download pdf controls
 • کار منحیث کارمند

  کارمندان از حقوق و تعهداتی برخوردار هستند. وقتی وظیفه خود را تغییر داده یا آن را ترک می کنید، یا همزمان به کار دیگری مصروف می شوید، حقوق و تعهدات​تان ممکن است تغییر کند؛ دقیقاً همانند تغییر این موارد در صورت مهاجرت به کشور های خارجی یا ترک نیروی کار و یا تقاعد.

  زمانی که مصروف به کار هستید، باید بر پرداختی هایی که از کارفرمای خود دریافت می کنید مالیات بر عاید بپردازید. کارفرمای شما مالیات را از پرداختی شما کسر خواهد نمود و برای ما ارسال می​کند.

  در پایان سال مالی باید اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت رسمی ارائه نمایید. بعد از مطالبه هر گونه هزینه کسرپذیر که نسبت به آن حقی داشته باشید، ممکن است بازپرداختی به شما تعلق بگیرد. کارفرمای شما معمولا مکلف به تادیه کمک​مصرف های مستمری تقاعدی برای شما خواهد بود.

  موارد ذیل در این صفحه توضیح داده شده اند:

  آغاز وظیفه خود

  کارفرمای شما مکلف است از طرف شما مالیاتی از عوایدتان را نزد خود نگاه داشته و در اکثر موارد، مبلغی را به حیث مستمری به حساب مستمری شما حواله کند.

  زمانی که به وظیفه ای وارد می شوید، باید از در اختیار داشتن نمبر دوسیه مالیات (TFN) اطمینان حاصل نموده و یک اعلانیه TFN را تکمیل کرده باشید. کارفرمای شما از اعلانیه TFN شما استفاده می کند تا بتواند میزان مالیاتی که باید از مبلغ پرداختی به شما کسر نماید را محاسبه کند.

  قدم های بعدی:

  همچنان ببینید:

  وظایف کارفرمای شما

  کارفرمای شما مالیات را از پرداختی شما کسر نموده و برای ما ارسال می​کند.

  اکنون اکثر کارفرمایان در زمان پرداختی به شما مکلف به راپور معلومات مربوط با عاید، مالیات و مستمری شما می باشند. این تغییر در راپور، "صورت​پرداخت «تک لمسی»" (STP) نام دارد.

  اگر کارفرمای شما تافعلاً معلومات مالیات و مستمری را از طریق STP راپور نداده است، خلاصه پرداختی را به شما ارائه خواهند داد (همانطور که فعلاً این کار را انجام می دهند). آنها الی تاریخ 14 جولای مکلف به ارائه آن به شما هستند.

  اگر کارفرمای شما از طریق STP راپور می دهد، دیگر مکلف به ارائه خلاصه پرداختی به شما نیستند. شما یک صورت حساب عاید دریافت خواهید نمود.

  این صورت حساب عاید جایگزین خلاصه پرداختی خواهد شد که معمولا در پایان سال مالی دریافت می کنید. اکثر کارفرمایان الی 31 جولای 2019 فرصت دارند تا داده های خود را تکمیل کنند.

  برای دسترسی به صورت حساب عایدی خود نیازمند یک حساب کاربری myGov می باشید که به خدمات آنلاین ATO متصل باشد. اگر حساب کاربری myGov ندارید، می توانید با ما درتماس شوید تا یک کاپی از صورت حساب عایدتان را به شما ارائه دهیم - دسترسی به معلومات مربوط با خلاصه پرداختی را نگاه کنید.

  خلاصه پرداختی یا صورت حساب عاید شما حاوی معلوماتی است که برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی خود به آن ضرورت دارید.

  جهت کمک به کارفرمای شما در رابطه با تعیین مقداری که از پرداختی شما باید نزد خود نگاه دارد، جداول مالیاتی و ماشین​حساب های مخصوصی را ارائه می دهیم (اگر می خواهید این اندازه مالیات را خودتان محاسبه کنید شما نیز از این موارد می توانید استفاده کنید).

  معمولا کمک​مصرف های مستمری ضمن معاش شما تادیه می گردد. کارفرما باید از طرف شما این کمک​مصرف ها را فراهم نماید.

  بعضی از مردم مزایای حاشیه ای به حیث بخشی از بسته عایدی خود دریافت می کنند. این موارد مزایای غیرنقدی بوده که شما یا یکی از وابستگانتان مانند همسر یا اطفال با توجه به وظیفه شما دریافت می کنند. مزایا را کارفرمای شما فراهم نموده و یا در بعضی از مواقع ذریعه شریک کارفرمای شما یا یک نهاد دیگر با هماهنگی کارفرمای شما ارائه می گردد.

  کارفرمای شما مکلف است محیطی کاری را فراهم ساخته که عاری از تبعیض غیرقانونی باشد و گوناگونی را ترویج دهد. اگر در حال کار طفل دارید، مسئولیت وظیفوی به عهده شماست و یا از معلولیت رنج می برید، باید با کارفرمای خود در رابطه با شیوه حمایت او از شما صحبت کنید.

  همچنان ببینید:

  تادیه مالیات

  شما بر عاید و معاش خود، بیشتر پرداختی های Centrelink، عاید سرمایه گذاری حاصل از کرایه، مفاد بانکی یا سود سهامی که دریافت می کنید، سود عایدی از فروش سهام یا ملک و عاید حاصل از کسب​وکار خود مالیات تادیه می کنید.

  میزان مالیات بر عاید و نرخ مالیاتی که می پردازید به شرایط شما و مقدار عاید شما بستگی دارد. هرچه عایدتان بیشتر باشد، نرخ مالیات شما بالاتر خواهد بود.

  اگر از اقامت استرالیا برخوردار هستید، اولین 18200 دالری که دریافت می کنید معاف از مالیات است؛ البته در بعضی از موارد این مقدار کاهش می یابد. وقتی اعلانیه TFN خود را تکمیل کنید، می توانید نسبت به آستانه بدون مالیات، مطالبه داشته باشید.

  اگر عایدی اضافی دارید (بطورمثال از وظیفه ثانویه یا مستمری مشمول مالیات)، تادیه کننده ثانویه شما مکلف به نگهداری مالیات در نرخی بالاتر و "بدون آستانه حذف مالیات" می باشد. در غیر این صورت این احتمال وجود دارد که در پایان سال مالی، قرض مالیاتی داشته باشید.

  همچنان ممکن است مکلف به تادیه مالیات Medicare باشید که معمولا 2 فیصد از عاید مشمول مالیات شماست.

  اگر دارای قرضه تجمعی از طرح اعطای قرضه تحصیلات عالی (HELP)، قرضه شروع متعلمی (SSL)، قرضه حمایت از تجارت (TSL) یا مکمل ملی هستید، باید این معلومات را در اعلانیه TFN خود قرار دهید. بسته به میزان عاید خود، ممکن است مجبور باشید به حیث بخشی از پرداختی مالیات بر عاید خود برای این قرضه پرداختی مجدد داشته باشید.

  هر سال مکلف هستید اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت رسمی ارائه دهید. ممکن است برای مصارفی که بطورمستقیم با کسب عاید شما ارتباط دارند واجد شرایط جهت مطالبه کسری مالیاتی باشید. با این حال، نمی توانید بر مصارف عادی داخلی و شخصی چنین مطالبه ای داشته باشید.

  همچنان ببینید:

  کمک​مصرف های مستمری

  زمانی که مصروف به کاری می شوید، باید:

  • یک صندوق مستمری را انتخاب نموده تا کارفرمای شما مستمری را به آن حواله کند.
  • مطمئن شوید صندوق مستمری شما جهت به حداقل رساندن مالیات تادیه شده بر کمک​مصرف های مستمری، TFN مربوط با شما را در اختیار داشته باشد.

  وقتی وظیفه خود را تغییر می دهید یا در یک زمان در بیشتر از یک وظیفه مصروف به کار هستید، مستمری خود را حتما تعقیب کنید.

  مطمئن شوید که صندوق مستمری TFN مربوط با شما را در اختیار داشته باشد. اگر صندوق مستمری TFN شما را نداشته باشد، ممکن است پرداختی ها را قبول نکرده یا مالیات کمک​مصرف های اضافی را کسر نماید. تعقیب حسابات مستمری شما برای آن ها و شما نیز آسان تر خواهد بود.

  همچنان ببینید:

  زمانی که مصروف به کار هستید

  شما و کارفرمای شما تا زمانی که مصروف به کار هستید نسبت به این وظایف مربوط با مالیات و مستمری مسئول می باشید.

  هماهنگی های مربوط با کار روزمره شما می تواند بشمول این موارد شود:

   Last modified: 21 Oct 2019QC 60432