کسب و کار و مالیات شما

اگر شما اقدام به شروع یک کسب و کار کوچک میکنید، لینک نمایش سخنرانیهای زیر را دنبال کنید:

 • معلومات مربوط به کسب و کار و مالیات تان را درکه استرالیا ضرورت دارید بشما میدهد.
 • آنچه نیاز به انجام تعهدات تان دارید بشما ابلاغ میگردد.

کسب و کار و ارائه مالیاتی شما در 11 زبان موجود میباشد ، و از جمله انگلیسی.

این معلومات مربوط به کسب و کار و مالیات شما را معرفی مینماید که شامل:

 • موضوعات که شما نیاز به فهمیدن دارید
 • انتخاب ساختار مناسب
 • انواع مختلف مالیات
 • ثبت نام کسب و کار شما
 • کسر و جبران
 • استخدام نمودن افراد دیگر
 • تقاعدی
 • نگهداری سوابق
 • انجام کارها از طریق آنلاین
 • تعهدات و الزامات شما.

این با پیام مخصوص از طرف کمیسار مالیات، مایکل داسکنزو به پایان می رسد.

توجه! معلومات در این سخنرانیها از دسامبر 2011 جاری میباشد.

برای تماشای ویدیو آنلاین ، فصل را انتخاب کنید:

نمایش: موضوعات که شما ضرورت به دانستن دارید
نمایش: انتخاب ساختار مناسب
نمایش: انواع مالیات
نمایش: ثبت نام کسب و کار شما
نمایش: کسر و جبران
نمایش: استخدام نمودن افراد دیگر
نمایش: حساب تقاعدی
نمایش: نگهداری سوابق
نمایش: انجام کارهای آنلاین
نمایش: تعهدات و الزامات شما
نمایش: مایکل داسکنزو کمیسار مالیات

  Last modified: 06 Mar 2015QC 35758