Show download pdf controls
 • Kɔ̈ɔ̈r de tax file number

  Yen tax file number (TFN) e ya kë dë ŋɛ̈k dɛn de awata ku ajuiir de wëu ke dhiɔ̈p.

  Ëe yen alääu ba yök yen TFN.

  Yen TFN du ee:

  • ee biäk töŋ de kä thiek yic në nɔŋ de awata ku ajuiir de wëu ke dhiɔɔp
  • e ya töŋ de kä ye ŋɛk nyuɔ̈ɔ̈th-them ba ya tɔ̈ɔ̈u të cen bë määr
  • ekë du athɛɛr, agut të cɔk rin ku waar, waar luɔ̈i, lɔ në paam dɛ̈ peei ka lɔr jurdɛ̈. Na ci käku röth waar ke them bä lɛ̈k wɔɔk.

  Yin lëu ba nhom ciɛ̈n TFN, ku na liiu ke ciin de awatadu ye nyaai edit arëët. Yïn ëya yïn cïï lëu bë yï gäm në kuɔɔny de Miri, kɔɔr ajuiɛɛr de adhuknhom de awata ka kɔɔr namba de tarjir de paande Ɣothralia awata (ABN).

  Kɔɔr yen TFN

  Të lëu bïn TFN kaar thïn erɔt thäny täu de pïïrdu. Kuany kuɛɛr yenë ke ye yök:

  Na kuc täu de rëërdu, ke yi tïŋ – Loi awata de rëërdu.

  Aläu bë nïn kee 28 laar ku jɔ̈l TFN du yök të cï wɔ waragɛ̈ɛ̈k ku yök ebɛ̈m. Ago cuɔ̈k gääu duɔ̈në waragɛ̈kdɛ beer tuɔ̈ɔ̈c. We leec tiɛ̈tdu në ye ajuiɛ̈rë yic Na kënë TFN du yök në nïn yiic kee 28, ke yï yuɔ̈pë wɔ.

  Waragɛɛk tɔ̈ në thok kɔ̈k cie Deŋlith

  Waragɛɛkk kedhie nyooth yïn abë ke dhil thaany në raandɛ̈ ke ke ye yith ku jɔl ku ke looi.

  Na bɛ̈i waragɛɛk cï gɔ̈ɔ̈r në thok peei ke cie Deŋlith, ke yïn bë kë waar në thoŋ de Deŋlith bɛ̈i enɔŋ akut wɛ̈ɛ̈r nyic.

  Waaragɛɛk ci waar yiic kedhiɛ abë duwër ke wɛ̈tdë dhil ya nyuɔɔth ye kek “yith ci waar apieth në akut de wɛ̈ɛ̈r”.

  Waragɛk ci waar yic abë abenë yïthäm ya guɔ̈t thïn, nyooth lan yen kän yic.

  Wɛ̈ɛ̈r abë waragɛɛk cï thääny dhil ya kuanycök ke ke ye waragɛɛk ye yith, ku ci ke thaany ke ke ye yith në akut de ye lonë.

  Ye TFN du ku myGov tɔ̈ɔ̈u apieth

  Them ba kä ku ya tɔ̈ɔ̈u të cenë ke bë nyaai ka mɛ̈ɛ̈r kë, nɔŋ inc TFN du. Raandɛ̈ aleu bë rinku, kööl ëdhiëëthë yi, anuään de të ceŋ, myGov ka ku kedhiɛ, agut TFN du lööm ku cuëër yïn.

  Anɔŋ ɣän diääk lëu benë ke kë thiɛ̈ɛ̈c, nɔŋ yic:

  • akut de ATO
  • Centrelink
  • bankdu
  • akut duɔ̈n de luɔ̈i të göl yïn në luɔ̈ɔ̈i
  • akut de wëu ke dhiɔ̈ɔ̈p
  • akutduɔ̈n de luɔ̈i de awata.

  Ye TFN dutɔ̈ɔ̈u në kuaak yic. Acii lëu ba yiɛ̈n akutdɛ ke cie ke kä tɔ̈ nhialnë. Na ca TFN du yök ke ka thiëk yic ba TFN du ku kä ku kedhiɛ mɛn ye yï nyuɔ̈ɔ̈th tɔ̈u apiëth bë ke cuɔ̈k kual.

  MyGov akɔ̈c yic ku kee dhöl yïn dhɔ̈l ke luɔ̈i de mirï yök online. Ye myGov duɔ̈në anɔŋ yic kä juëcku, yen adik bë cuɔ̈k ye cɔk nyic kɔc kɔ̈k yen myGov ku kä yenë ke lɔ thïn ku wɛ̈t ci thiäändu.

  Tïŋ ëya:

  Kɔc muk pathport ke piny peei, abakeeny ku kɔc ye dulëëm rɛ̈ɛ̈r në kää koor

  Kɔc muk pathport ke piny peei, abakeeny ku kɔc ye dulëëm rɛ̈ɛ̈r në kää koor alëu bïk tax file number (TFN) den kɔɔr në ajuiɛ̈ɛ̈r de online. Yin bë dhil kan tɔ̈ në Ɣothralia.

  Ago luuï në Ɣothralia, të yïn raan rɛ̈ɛ̈n në kaam koor ka abakeny ke yïn bë kan puɔ̈l ba luuï të kenë (bïtha du yic thök) në akut de Department of Home Affairs.

  Yïn bë waragɛɛk ku gam në ajuiɛr de online të kɔɔr yin TFN të cïn ke kä ke tiiŋ kedhiɛ kediäk:

  1. Yin ye raan de paan peei muk pathport, abakeny ka dulëm rɛ̈ɛ̈r në kaam koor.
  2. Yin tɔ̈ në Ɣothralia.
  3. Bithadu etöŋ de kee kä kë  
   • bïtha de rëër athɛɛr
   • bitha nɔŋ yic yith ke luɔ̈i
   • bitha de menk de thukul ebɔ̈ piny peei
   • bitha ye yï cɔk rɛ̈ɛ̈r në Ɣothralia (anɔŋ yic kɔc ke paan de New Zealanders yeke yiɛ̈n bitha de rëër të cup kek në Ɣothralia).
    

  Na kɔɔr bä waragɛɛk ku looi nel ajuiɛ̈ɛ̈r de online yic ke pathportdu abë tɔ̈ ke kën yic thök ka waragɛɛk kuɔ̈n ke cäth. Na kën bithda yic thök, ke yïn lääu bä TFN kɔɔr.

  Yin cïn kë yïn wɔ bɛɛr tuɔ̈c waragɛɛk.

  Tɔ̈ɔ̈u ɣöt ne ajuiɛr de online në TFN

  Bitha kën yic thök

  Bithaai ke luɔ̈i kën yiic thök anɔŋ yiic:

  • Working holiday makers (subclass 417)
  • Entertainment (subclass 420)
  • Sport (subclass 421)
  • Work and holiday makers (subclass 462).

  Tïŋ ëya:

  Kɔc ye bɛ̈n në riɔ̈ɔ̈c

  Kɔc ye bɛ̈n në riɔ̈ɔ̈c aaye ke yiɛ̈n bitha de rëër emääth ku pathport ku waragɛk de cäth enɔŋ keek ëya ImmiCard namba. Në ke yenë ke nyic thɛɛr ke namba de pathport den ëya PLO56 or PL56.

  Kɔc ceŋ Ɣothralia

  Yïn lëu ba TFN kɔɔr të yïn raan de paan de Ɣothralia, të ë ŋëi ë yï:

  • dhiëëth në Ɣothralia
  • të cïn cääta de mɛnh de baai lööm
  • të cëŋ yïn në Ɣothralia në biäk de wɛ̈t de awata.

  Të kuc yïn biäk de rëërdu, tïŋ - Loi awata de rëërdu

  Dhɔ̈l dɛ̈ të:

  Tuɔ̈cë në Australia Post

  Yïn lëu bë TFN yök në të luuï yïn në AustraliaExternal Link Post të yïn raan de ye paan de Ɣothralia ku bä në ajuiɛ̈r de thiɛ̈ɛ̈c nhom yic. Acïn wënh ye kɔɔr të tɛ̈ɛ̈u yïn waragɛk duɔ̈n de TFN ɣöt Australia Post.

  Na ye menh de baai në Ɣothralia ke dhöl kɔ̈c yic bïn TFN du yök ee:

  1. Thiäŋ në ajuiɛ̈ɛ̈r online poomExternal Link.
  2. Bɛ̈i waragɛk bei, nɔŋ yic namba de waragɛk ca tuɔ̈ɔ̈c.
  3. Ruk kaam benë ye thiɛ̈ɛ̈cExternal Link ku lɔ luɔ̈ɔ̈ië në Australia Post në nïn yiic kee 30 thöl yïn ke thiäŋ de poom. Muŋ waragɛɛk kuɔ̈n ca ke bɛ’i bei të de thiɛ̈ɛ̈cnhom ku waragɛk ye yï nyuɔ̈ɔ̈thExternal Link të de thiɛ̈cënhom. Yïn bë waragɛk thääny në maktam de Australia Post të cïn thiɛ̈c de nhom thöl.

  Tuɔ̈cë në Të de Services Australia

  Na tɔ̈ ke yï lui wɔnë Services Australia, ku cïï lëu ba tɛ̈ɛ̈u ɣöt ne tuɔ̈cë në Australia Post fka TFN, yïn lëu ba waragɛ̈kdu tääu ɣöt në rɔtdu në të de Services AustraliaExternal Link yenë poom thiɔ̈ɔ̈ŋ thïn Tax file number - application or enquiry for individuals (Tax file number – thiɛ̈c de yic de athöör de ŋɛk) (NAT 1432).

  Na ca akut de Services Australia yiɛ̈n bë riɛr bë TFN du lööm enɔŋ ATO, lɔc ku yiɛ̈n ë Services Australia (Centrelink) ku luel kë kɔ̈ɔ̈r ë ye yen TFN.

  Na ci looi, we wɔ bë yï tuɔ̈c TFN në Services Australia.

  Tuɔ̈cë në thanduŋ de tooc

  Na cï bë lɔ të de thiɛ̈cënhom loi në Australia Post ka maktɛɛm thi ke të cïn luï në Services Australia, ke yï bë waraŋɛk dhil thiɔ̈ɔ̈ŋ poom.

  Yïn lëu ba ye kënë yök në:

  • löm onlineExternal LinkTax file number – application or enquiry for individuals (Tax file number – athöör ka kɔ̈ɔ̈r de yic ŋɛk) (NAT 1432)
  • Yup telepuun 1300 720 092 në thɛɛ kee 24 në kööl tök yic, nïn ke deherou në wik yic. Na kɔɔr ba jam wɔ në wɔɔk në thoŋdɛ̈ ke cie Deŋlith, Ke ye yuɔ̈pë akut de Wɛɛr de ku Luɔɔi de Thook në 13 14 50 ago yï kony në cɔ̈tdu

  Tuɔ̈cë waragɛɛk ca ke thiɔ̈ɔ̈ŋ yic në biäk de TFN ku awel kɔ̈ɔ̈th ken kuɔ̈n nyooth yï në anuään tɔ̈ në waragɛk ka poom kɔ̈u.

  Wɛ̈te: Duɔ̈në waragɛɛk adöcku tuc wɔ-acïï bë ke dhuk nhïïm enɔŋ yin.

  Tïŋ ëya:

  Kɔc cïï rɛ̈ɛ̈r në Ɣothralia

  Kɔc cïï rɛ̈ɛ̈r në Ɣothralia ku yekë wëu ken yök në Ɣothralia abë dhil naŋ tax file number (TFN) ago kë ya thiɛ̈c në adhuknhom de awata, ka wëu kɔ̈k ye bɛɛk ke Ɣothralia ke gam nɔŋ yï wëu a röm de Ɣothralia.

  Na ye raan de paan peei ku ceŋë paan de Ɣothralia ku cïï luï ago awata yök, ku cïn wëu kɔ̈k ye ke yök paan de Ɣothralia, ke cïï lëu kör në në TFN.

  Na kɔɔr be ye awata lööm enɔ yi, ke yï tïŋ wëu ye käŋ ke dhiëëth, ariöp de käŋ kɔ̈ɔ̈th ku wëu ke ɣɛɛc ye bɛ̈n.

  Yïn lëu ba TFN du kɔɔr të yïn:

  • lööm në wëu paan de Ɣothralia, wëu ye bɛ̈n në kaŋ kɔ̈ɔ̈th ka wëu ye dhuɔ̈k yi në londu, ci man de wënh de juur
  • lööm në wëu ye bɛ̈n bei në tarjir yic në Ɣothralia
  • raan nɔŋ dukunydu tɔ̈ në Ɣothralia ku ka ye dɔ̈m në wëu yeke yiɛ̈n në biäk de miɔ̈c de awata ka wëu ye ke tuɔ̈c akut de muk mïth (child care subsidy)
  • raan nɔŋ nhom ajuiɛ̈r de wëu ke dhiɔɔp në Ɣothralia  
   • ŋɔ̈th në kë ba yök në
   • e kɔɔr bä kɔ̈k ku mät thïn
   • e kɔɔr bë wëu tääu në nyindu yic
    
  • kɔɔr ba thiɔ̈ɔ̈ŋ në adhuknhom de awata de Ɣothralia ka kɔɔr ba naŋ Namba de Ɣothralia de Tarjir (ABN).

  Dɛ̈të:

  Yïn bë waragɛɛk cï ke thääny bɛ̈i bïn ke rɔtdu nyuɔɔth. Duɔ̈në wɔ tuc adöcku në kë cïï lëu bïn ke dhuɔ̈k ciɛ̈ɛ̈n enɔŋ yïn. Tuɔ̈cë waragɛɛk ca ke thiɔ̈ɔ̈ŋ yiic në ye anuään tɔ̈ ye poomë kɔ̈u.

  Tïŋ ëya:

   Last modified: 06 Oct 2021QC 66593