Show download pdf controls
 • Lëu ba awatadu tääu ɣöt wudë?

  Yïn ba kuɛ̈n de myTax, në ajuiɛ̈r de online në maktɛɛm ke adhuknhom de Awata ka thiaŋ awaragɛɛk ke adhuknhom de awata. Adhuknhom de awatadu ee wëu ca ke yök në ruɔ̈ɔ̈n yic ebɛ̈n nyuɔɔth gɔl në pɛɛi nin 1 pɛɛi de Dherou agut pɛɛi nïn 30 pɛɛi de Dhetëm. Na kɔɔr be kuɛ̈n de awata tääu ɣöt ke dhil looi kenë akut de ajuiɛr de adhuknhom de awata, në pɛɛi 31 pɛɛi de thiɛ̈ɛ̈r.

  Na tääu kuɛ̈ndu ɣöt në adhuknhom de awata ke yï nyuɔɔth wëu (ca ke yök) në ruɔ̈n yic ku ka ca ke luɔɔi biyic ago naŋ wëu bë dhuɔ̈k yïn.

  Në ye apämë:

  Dhɔ̈l ke tɛ̈ɛ̈u ɣöt

  Na kɔɔr ba adhuknhom de awata looi, ke yïn lëu ba lɔc në ke dhɔ̈lkë yiic ci man de kë lëu rɔt ke yï

  Kɔɔr kä juëc ba ke nyic në biäk de të lëu bïn:

  Na ca kuɛ̈ndu tääu ɣötke yïn ye lɔtueŋde jal thiɛ̈ɛ̈c yic në ajuiiɛr de adhuknhom de awata yic në dhɔ̈l kuɔ̈t ke luɔ̈ɔ̈irɔtdu.

  Na kɔɔr kuɔɔny në biäk de tɛ̈ɛ̈u ɣöt de adhuknhom de awatadu, tïŋ kuɔɔny në ajuiɛɛr de tɛ̈ɛ̈u ɣöt de adhuknhom de awatadu.Na

  Wël lëu yï kuɔ̈ny në tɛ̈ɛ̈u ɣöt

  Na kaam kën yïn tɛ̈ɛ̈u ɣöt, ke thiɛ̈c yë ŋö ke yam në biäk de ŋɛk në thaa de awata.

  Na kɔɔr ba adhuknhom de awatadu looi, keka yeku lɛ̈k yï bë käkë dhil tɔ̈ në yïn. Yïn kɔɔr:

  • bank duɔ̈n de tɔ̈ɔ̈u de wëu (namaba tueŋ ku namba ciɛ̈ɛ̈n)
  • Waragɛk nyooth wëu cä ke yök në ruɔ̈n yic enɔŋ akut luï yïn thïn
  • Amätnhom de cïïn de wëu ebɛ̈n Centrelink (Services Australia)
  • Waragɛɛk ke wëu ca ke luɔ̈ɔ̈i biyic mɛn kɔɔr bë ke dhuɔ̈k yïn
  • Ciin de wëu ke tiŋdu (të nɔŋ en tök)
  • Waragɛk ke paan de akim (të nɔŋ yïn e)

  Na tääuë adhuknhom de awatadu ɣöt në ajuiɛ̈r de online yic në kë cɔl myTax, ke wɔ bë biɔ̈k kɔ̈k kë thiɔɔy yiic në wëlku Na ba waragɛɛkku tääu ɣöt në ajuiɛ̈r de online yic ke yi bë kaku kuɛɛn në thanduŋduɔ̈n de myGov de ATO yic etɛ̈n.

  Cök dɛ̈:

  Kööl ciɛ̈ɛ̈n de adhuknhom de awata

  Na kɔɔr ba adhuknhom de awatadu looi, ke dhil tääu ɣöt në pɛɛi nïn 31 në ruɔ̈n thök ebɛ̈n.

  Na löny pɛɛi nïn 31 në kööl cie kööl de luɔ̈i, ke yïn lëu ba adhuknhom de awata looi në kööldɛ̈ de luɔ̈i në ye kɔ̈u ciɛ̈ɛ̈n në pɛi nïn 31 pɛɛii de Thiɛ̈ɛ̈r.

  Na luɔ̈ɔ̈ië wɔnë maktɛɛm kɔ̈k ke adhuknhom de awata, ke ka lëu bë kë adhuknhom de awata däc looi në thɛɛ kɛɛn ke tɛ̈ɛ̈u ɣöt de awataai ku cïï pɛɛi nïn 31 pɛɛi de Thiɛ̈ɛ̈r dër. Na luɔ̈ɔ̈i wɔnë ke akuut kë, ke yï dhil adhuknhom de awata dac gämke ku ka lëu bïk looi ke pɛɛi nïn 31 pɛɛi de thiɛ̈ɛr ŋoot wei.

  Na nɔŋ kë nuän yï në biäk de adhuknhom de awatadu ku cïï lëu ba adhuknhom de awata looi në pɛɛi nïn 31 pɛɛi de Thiɛ̈ɛ̈r, ke yi’yuɔ̈pe wɔ në läntöŋtɛ̈i.

  Na ca adhuknhom de awatadu looi ku kum yï në wëu, ke kä ba ke cuat piny në pɛɛi nïn 21 pɛɛi de Thiɛ̈ɛ̈r ku tök të cïn cak tääu ɣöt:

  • Në kaam de pɛi 1 pɛɛi de Dherou ku pɛɛi nïn 31 pɛɛi de Thiɛ̈ɛ̈r
  • Pɛɛi nïn 31 pɛɛi Thiɛ̈ɛ̈r kɔ̈u

  Nä kënë tɛ̈ɛ̈u ɣöt në ye pɛɛi nïnë

  Të cïn kööl de tɛ̈ɛ̈u ɣöt de awata dääk, ke ka dhiäc ke dïk ba adhuknhom de awatadu tääu ɣöt në läntöŋtɛ̈i

  Na ye yök ke yï bë kuum në wëu ke yï duɔ̈në gääu në tɛ̈ɛ̈u ɣöt. Kööl yenë wëu cenë ke yï kuum cuät piny ee pɛɛi nïn 21 pɛɛi de Thiɛ̈ɛ̈rkutök. Wëu kɔ̈k abë rɔt jäp thin të kën yï e cuat piny në pɛɛi nïn 21 pɛɛi de Thiɛ̈ɛ̈rkutök

  Na rir yic ba wëu cuat piny në thaa kɔɔrë ye, ke yi thiɛ̈c ajuiɛɛr de cuɛt piny në ciin koor:

  • online në käny de ciin de $100,000 ka koor – yïn kɔɔr thanduŋ de myGov de ATO etɛ̈ɛ̈n
  • Në telepuun në käny de $100,000 ka koor
  • Në telepunn, lɛ̈k ë wɔ në käny de $100,000 ago ku luuï në yïn në ajuiɛ̈r de cuɛtpiny we can work with you to tailor a payment plan to your circumstances.

  Tïŋ ëya:

   Last modified: 18 Jun 2021QC 65985