Show download pdf controls
 • Atap de Australia: Ke wïc ba ŋic

  Yïn alëu ba abaŋ ë wɛrɛŋ nyai tën – Tax in Australia: what you need to know (PDF 715KB).This link will download a file

  Yeŋö ɣok juar atap(tax)

  Atap ee wëu kɔc ku tëjäriɛ ebën täu-piny tën Akuma Kɔc Australia (Australian Government) ku bïk loiloi käk gam në luɔi, cïmɛn:

  • pialwëi
  • piööc
  • gël
  • agëk ku dhöl gatar
  • kuɔny kɔc ŋöŋ ku wëu kök tën Centrelink – Services Australia.

  Ke ɣok kɔc Australia, ɣok anɛŋ aguiɛr pialwëi piɛth apɛi, piööcdït ku kuat ë ɣään luɔi tën akutnhïïm baai (cïmɛn, riɔŋ ku ɣään thuëc ebën) wën kuɔny yök tën wëu atap juar ebën.

  Atap yïndï bï yïn täu-piny?

  Wëu ë atap bï yïn täu-piny alui ke:

  • lɔn yïn aye raan acieŋ Australia ba atap looi
  • ye wëu kadï kek yïn dɔɔm
  • lɔn yïn anɔŋ loiloi juëc wën looi
  • lɔn yïn anɔŋ tax file number (TFN) – kën ee namba yeŋɛk ŋic wën ë yïn dhil luel tën aguiɛr luidu tëwën cï yïn jɔk luɔi tën keek cökciën.

  Na yïn acï gɔɔl luɔi tueŋ kaam cïn yïn TFN, yïn alëu ba nɛŋ nïïn ka 28 ba tök yök ku lɔɔr gam yen tën aguiɛr luidu. Na yïn akëc (TFN) gam, aguiɛr luidu adhil bɛ̈ wëu nyai tën wëu kuɔ̈n dɔ̈ɔ̈m yï ke juëc apɛidït .

  Eya tïŋ:

  Kaam këc yïn luɔi jɔk

  Pɛ̈ɛ̈l ba lui Australia

  Na yïn aye raan acieŋ wën thäändë, yïn adhil ba yök pɛ̈ɛ̈l tën akutnhom ecɔl Department of Home Affairs tueŋ kaam këc yïn luɔi jɔk Australia. Home Affairs alëu bïï yïn gam wël ë lëk lacök apɛi ku anɔŋic wɛrɛŋ luɔi (Visas) wën yïn puɔ̈l ba lui Australia.

  Akanhdɛ̈t:

  Yök tax file number

  Kuɔ̈n ecɔl tax file number (TFN) ee namba dun ŋɛk. Yen ee yök abɛc ke cïn wëu gɔ̈r anen TFN.

  Yïn adhil ba kɔŋ yök anen TFN tueŋ kaam këc yï jɔk luɔi, tedä tën cïgääu jɔ̈k luɔi cökciën, tɛkdä yïn abï wëu atap juëc apɛi täu-piny. Ɣok TFNs gam tën raan ebën, tëjäriɛ ebën ku akutnhïïm aguiɛr kök ye wët bï keek ŋic ku luɔi gät-piny ebën.

  Të yïn TFN du wïc thïn alëu bï luike tën yïïn käku thïn ebën.

  Tën gɔ̈r yï wël käk alɔŋ tën thiëc/wïc kedäŋ, keyï lɔɔr tën:

  Na yïn aye paköök tën Australia tedä muk wɛrɛŋ ciɛŋ (temporary resident visa) wën yïn puɔ̈l ba lui Australia, yïn alëu ba thiëc TFN ɣɔnlany.

  Tën wïc kedäŋ ɣɔnlany, keyï lɔɔr tën:

  Tëwën cï yï wɛrɛŋ duɔ̈n thööl thiöŋ, yïn abï wïc ba athör wën kedäŋ yï ŋic nyuɔth bëi/gam.

  Yen alëu bɛ̈ tën nïïn ka 28 nyai keloi wɛrɛŋ TFN du ku toc wɛrɛŋ duɔ̈n TFN tëdun cieŋ.

  Ŋiëc TFN du muk apiath

  Kuɔ̈n ecɔl TFN ee kedu tën yïn pïïrdu yic, keya ŋiëc yen muk apiath. Yïn alëu ba TFN töŋ kën muk tën cɔk yen alɔn cï yïn rinku tedä baai waaric, waar loiloi yic, köök wäläya dɛ̈tic, tedä lɔɔr keny bëëi agörtui.

  Duk raandɛ̈t peei cɔl lui/lɔ̈ɔ̈m TFN du, agut kɔc määth tedä ruääi ebën kek yïn. Ba raandɛ̈t peei puɔ̈l bï lui yen, gam yen wei tedä ɣaac wei yen ee awuöc apɛidït

  Etök arot gam TFN du tën:

  • ɣok tëwën jiɛm alɔŋ käkun atap
  • aguiɛr luidu tën cï yïn luɔi gɔɔl cökciën, ku duk yen gɛm thïn athör gör luɔi yic
  • ɣön-wëudu (bank) tedä ɣään luɔi wëu kökic (other financial institutions)
  • loiloi Australia (Services Australia)
  • akutnhom atapdu (registered tax agent)
  • akutnhom wëu dhiöp (superannuation (super) fund)
  • aguiɛr piööc gam (higher education provider) tedä ajaama (university) ba yök wëu mɛnh-abun deen cïmɛn ye Higher Education Loan Program (HELP).

  Luel ayï määr,kuël tedä kuɔ̈c luɔi ë TFN duɔ̈n tën ɣok kaam cïgääu ye telepun kënic 1800 467 033.

  Muk TFN du ku käkun ŋiɛc kök ebën tën lacök ba awuöc ŋic gël wei. Awuöc ŋïc rot looi tëwën cï kɔc ee käk ŋiɛc raan lɔ̈ɔ̈m ku le keek lui awuöc juäc looi në riɛnku.

  Juër imeel ebën, toc faxes, gäät wël ku yup telepun yic lëu bï tïŋ ku yök keyic gɛm raan apɛidït. Duk TFN du, passwords tedä wël kök wën ril apɛi mɛɛt thïn imeelic ebën tedä tuɔc puunic . Dhiɛl ŋic ku na yïn akuc jam lɔn abäk tën ɣok, yuöp namba dan kuɔny ruëny 1800 008 540.

  Eya tïŋ:

  Australian business numbers (ABN) aye kën luɔi tëjäriɛ

  Acië raan ebën ee gam tedä wïc bï naŋ Australian business number (ABN) bɛ̈ jal lui Australia. Naŋ ABN wëtdë yic yïn:

  • aye looi tëjäriɛ arotdu
  • naŋ täu-piny atap tën ɣok
  • adhil wïc bɛ̈ töu-piny wëu kuɔ̈n dhiöp (super)
  • adhil bï cïn apukwëi (insured) na yïn adeŋ tetök.

  Eya tïŋ:

  Tëwën jɔk yïn luɔi

  Thööl tax file number gɛm

  Tëwën jɔk yïn luɔi wëk aguiɛr luidu abï yïn thiëc ba wɛrɛŋ thiöŋ- Tax file number declaration (NAT 3092) ba keek lëk TFN du ku wël ë lëk ŋɛk.

  Keek abï lui wɛrɛŋ kën bïk looi atap yïndï yen wïc bï yïn ya täu-piny.

  Yïn anɔŋ nïïn ka 28 ba wɛrɛŋ kën thööl ku gam yen tën aguiɛr luidu. Na yïn akëc kën gam, ka keek adhil bïk wëu atap juar apɛi tën wëuku.

  Wëu Dhiöp (Superannuation)

  Super-wëu dhiöp ee aguiɛr wëu cï tääu bï raan kela tën maac/dhiöp të Australia. Yen ee wëu cï guir bï ke wuëŋ thok ye luɔidu yic në pïïric bïk yï kony dhiöpdu yic.

  Tën gɔɔl yï luɔi yam, yen ee këril apɛi bï yïn wëu kuɔ̈n dhiöp kaŋ deetic ku ba yiithku ŋic ku naaŋ wëukë. Tɛ̈k cï yïn looi emɛn ku thïn aköl-nhiääk, abï pïïrdu yen wïc rac tëwën leer yin dhiöp.

  Aguiɛr lui adhil bï wëu kuɔnyden adam aɣer bïk kek maat thïn wëu kuɔ̈n dɔ̈ɔ̈m yï yic. Kɔc juäc aye kuany ee Australian super fund bï kë wëu kuɔnyden ya dam thïn.

  Ebën, na yïn aye dɔɔm $450 tedä wëu juëc latueŋ thïn Akuën Pëëi (a calendar month),ke aguiɛr lui adhil bï akuën looi ye buɔtic ë kedäŋ yïn dɔɔm yic ba täu thïn Ɣön-wëu dhiöp (super account).

  Eya tïŋ:

  Cuat atap bï dhuök ciën(Lodging a tax return)

  Cimɛn yïn ŋɛk arot ɛhil atap cuat ba dhuök ciën na:

  • Yïn acï atap täu-piny kääm ruön atap(1 Abïldït agut 30 Aköldït)
  • Wëu kuɔ̈n cï atap juar keek kɔ̈ɔ̈th(anɔŋ yic Centrelink allowances tedä wëu dɔɔm luɔi yic (payments)) acï ɣeet nhiaal tën kɔc acieŋ – tïŋë yïn wïc ba atap cuat bɛ̈ dhuökciën (Do you need to lodge a tax return)
  • Yïn aye raan thäändë wën acieŋ ku dɔɔm $1 tedä wëu juëc apɛi Australia kaam ruön atap(nyai wëu atap raan pandɛ̈t - excluding income that had non-resident withholding tax withheld)
  • Yin aye raan wïc ba jäl Australia acïn tedä ke ruun juäc tën ruön töŋ atap.

  Wël gɔ̈r yïn ba cuɛɛt (Information you need to lodge)

  Tën cuɛɛt yï atap ba dhuökciën,yïn awïc ba ŋic:

  • Wëu kadï kek cï yïn dɔɔm tën luɔi, tën wëu dhiëëth ɣööt wëu yic ebën tedä luöi kɔ̈ɔ̈th
  • Wëu atap kadï kek cï dɔɔm-piny tën wëuku (wëu kadï kek cï nyai ë wëu dɔ̈ɔ̈mdu yic ye aguiɛr luidu ku tuɔc tën ɣok)
  • Abaŋ ayï wëu cï nyai ku atap yen wïc yïn ba dhuökciën.

  Wëu nyan aye wëu luɔi yïn lëu ba kek thiëc bïk atapdu dhuök piny. Wëu nyai ebën aye wëu määr-luɔi yic. Kek ee wëu yïn muör ye kedäŋ ca ɣɔɔc köu bï yïn kony ba wëuku yök. Yïn adhïl ba nyuɔth lɔn:

  • Wëu määr aa ruäi kek wëu dɔɔm
  • Wëu määr acë käk wën mony ŋɛk thïn
  • yïn anɔŋ käk wëu cï määr nyuɔth ebën (cïmɛn receipt).

  Aguiɛr luidu awïc bï yïn miɔc wɛrɛŋ income statement tedä payment summary. Kën anyoth wëu kadï cï yïn dɔɔm ku wëu atap kadï yïn täu-piny.

  Kääth kök:

  Muk kääŋ gät-piny (Record keeping)

  Tëwën cï yïn atapdu cuat ba dhuökciën (lodge your tax return), ɣok abuk looi ku luɔi aɣer lɔn yïn ca wëu ë atap gör täu piny. ɣok abï yin cɔl aŋic kakun ye toc wɛrɛŋ ë luɔi athëm tën yïn

  Yïn adhil ba käk gɛ̈t-piny muk apiath, cïmɛn receipts, tën ayï wëu nyai yïn wïc. Yïn awïc ba käk gät-piny ebën muk apiath tën ruun kadhiëc yic tën akölnïn cuɛɛt yï atapdu ba dhuökciën. Ɣok alëu buk yïn thiëc ba ɣok nyuɔ̈th käk gɛ̈t pinykë ebën.

  myDeductions ee dhöl wën piɛth ba käkun cï määr ku wëu gät-piny thïn tetök. Download-nyai ye ATO app tën pundu(smart device) ku kuany ye myDeductions icon.

  Eya tïŋ:

  Thööl ku cuat atapdu bɛ̈ dhuökciën

  Nɛn bïn cuɛɛt

  Na yïn aye raan cï rot guir ku cuat dhuokciën atapdu, yïn adhil ba cuat ye akölnïn 31 Ɣɔ̈rbëkläi. Na yïn alui wek tax agent tueŋ emɛn tedä aguiɛr atap dɛ̈ɛ̈t tën ruun-wään, yïn adhil ba kek yuöp ye akölnïn 31 Ɣɔ̈rbëkläi.

  Na yïn akëc atapdu cuat ba dhuökciën ku cool ayï wëu kuan këny ɣok tën yin, yïn adhil ba ba naŋ lɔn töu yï wëu gääu/awuöc pïny ebën.

  Cuat ɣɔnlany ba looi myTax

  Yïn alëu ba atapdu dhuökciën cuat ɣɔnlany në luɔi myTax. Yen ee guɔ laac looi, apuɔlic, acïn kerac ku dhöl lacök ba cuat ɣɔnlaany.

  Tën lui yï myTax, yïn awïc tueŋ ba akuën myGov account cak, ku maat akuëndu tën loiloi ATO ɣɔnlaany ebën.

  Akänhdɛ̈t:

  Cuat keloi tën registered tax agent

  Yïn alëu ba lui wek registered tax agent bë guïr ku cuɛɛt dhukciën atapdu (lodge your tax return). Yïn awïc ba keek yuöp tueŋ akölnïn 31 Ɣɔ̈rbëkläi. Yïn alëu ba aguiɛr registered tax agent yök tedä tïŋ na keek aye aguiɛr cï rot registered tax agent.

  Akanhdɛ̈t:

  Juak akuny ba cuat atap

  Na yïn awïc kuɔny ba cuat atap dhuökciën looi, yïn adhïl ba lui kuɔny atap (the Tax Help program).

  Tax Help ee akutnhom ë ATO-cï piööc ku accredited community volunteers. Keek agam luɔi abɛc ku luɔi mony ŋɛk bïk kɔc kony thööl thiöŋ luɔi atapden dhukciën yic ɣɔnlany thïn myTax.

  Tax Help abï lothïn tën Bïldït agut Ɣɔrbëkläi, gɛɛthdït yic ebën ku ɣään aɣeer Australia yic ebën .

  Akänhdɛ̈t:

   Last modified: 22 Sep 2020QC 63665