Show download pdf controls
 • کسوراتی که می‌توانید مطالبه کنید

  وقتی اظهارنامه برگشت مالیات خود را تکمیل می‌کنید، شما می‌توانید بابت بعضی هزینه‌ها درخواست کسورات کنید. بیش‌تر آنها هزینه کسب درآمد اشتغال است.

  در این صفحه:

  هزینه‌های مرتبط با کار

  برای مطالبه کسورات بابت هزینه های مرتبط با کار:

  • شما باید پول را خرج کرده باشید و بازپرداخت دریافت نکرده باشید
  • هزینه‌ها باید مستقیم مربوط به کسب درآمد شما باشد
  • شما باید سوابقی برای اثبات آن داشته باشید (معمولاً رسید)

  اگر هزینه‌ها هم ویژه کار و هم اهداف خصوصی باشد، شما فقط می‌توانید بابت بخش مربوط به کار مطالبه کنید. هزینه‌های کاری که کارفرما به شما برمی گرداند قابل مطالبه نیست.

  اگر فکر می‌کنید کارفرمای شما ممکن است هزینه‌ای را جبران کند، می‌توانید از آنها سوال کنید.

  شاید بتوانید بابت هزینه‌های مترتبه مربوط به کار خود از جمله موارد زیر، مطالبه کنید:

  کارمندان (شامل مقطعی) می‌توانند هزینه‌های مرتبط با کار خود را در سال درآمدی مربوطه مطالبه کنند. یعنی اگر شما در ماه ژوئن کار را آغاز کنید، می‌توانید بابت هزینه‌های مترتبه در ماه ژوئن مطالبه کنید. حتی اگر درآمد اشتغال خود را تا سال درآمدی بعد دریافت نکرده باشید.

  اگر شما کسی را برای کمک به خود بکار می‌گیرید، معمولاً شما نمی‌توانید بابت استخدام آن فرد مطالبه کسورات کنید.

  سایر کسورات

  شاید بتوانید بابت هزینه‌های زیر مطالبه کنید:

  راهنماهای ویژه مشاغل و صنایع خاص

  راهنماهای ویژه مشاغل و صنایع خاص ما اطلاعاتی درباره درآمد، مزایا و کسورات قابل مطالبه بابت هزینه‌های مرتبط با کار می دهد.

  تماشا کنید: کسورات خود را مرتب کنید.

  This video shows how to get your deductions right.

  Media: Get your deductions right
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiubgwof44External Link (Duration: 1:08)

  مدیریت کسورات خود

  شما باید سوابق بیش تر هزینه‌ها را نگهداری کنید. ابزار myDeductions در برنامه ATO می‌تواند به شما کمک کند هزینه‌های مرتبط با کار خود را یکجا نگهداری کنید. این یک روش آسان برای دریافت اطلاعات مسمتر است و باعث تسریع برگشت مالیات شما می‌شود.

  شما می توانید از ابزار myDeductions برای موارد زیر استفاده کنید:

  • بارگذاری سوابق خود
  • پیش تکمیل برگشت myTax

  اگر شما از یک نماینده مالیات مجاز استفاده می‌کنید، می‌توانید سوابق را از طریق ایمیل کردن در اختیار آنها قرار دهید یا آنها می‌توانند به سوابق بارگذاری شده شما در مدیریت نرم افزار خود دسترسی داشته باشند.

  ابزار نگهداری سوابق myDeductions به شما کمک می‌کند سوابق را برای موارد زیر نگهداری کنید:

  • همه هزینه‌های مرتبط با کار (از جمله سواری های ماشین)
  • کسورات بهره و سود سهام
  • هدیه یا اعانه
  • هزینه مدیریت امور مالیاتی
  • هزینه‌های کسب و کار تک نفره و درآمد کسب و کاری
  • سایر کسورات

  تماشا کنید: چطور در myTax کسورات را افزوده و بازبینی کنیم

  This video shows how easy it is to keep your records using myDeductions.

  Media: How to add and review deductions in myTax
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiuboi3ynbExternal Link (Duration: 2:53)

   Last modified: 22 Jul 2021QC 66400