Show download pdf controls
 • چگونه تجارت های صادق را حفاظت می کنیم

  ما میدانیم اکثر تجار ها صادق اند و پیش بردن یک تجارت می تواند مشکل باشد.

  در حالیکه اکثر تجارت ها صحیح عمل می کنند، بعضی از ایشان تفوق ناعادلانه ای را از طریق فرار از مسؤلیت های مالیاتی و بیمه تقاعد شان کسب می کنند. ما در نظر داریم که تجارت های صادق را از این رقابت ناعادلانه از طریق نظارت بر فعالیت های اقتصاد سیاه حفاظت کنیم.

  اقتصاد سیاه عبارت از فعالیت های غیرصادقانه و جنایی اند که خارج از و یا مشمول سؤاستفاده یا استفاده نادرست سیستم های مالیاتی و نظارتی می باشد. مثال های فعالیت های اقتصاد سیاه شامل نکات ذیل اند:

  • اعلام نکردن تمام عواید
  • اعلام کردن کسرات مالیاتی بیش از مقدار حقیقی آن
  • کار کردن بشکل نقدی (یا معاش دادن بشکل نقدی) برای فرار از مالیه دهی
  • فعالیت های غیرقانونی دیگر مانند قاچاق تنباکو، قراردادهای ساختگی و تقلب نمبر تجارتی آسترالیا (ABN).

  ما با استفاده از اطلاعات روز از مراجع ثالث و تجزیه و تحلیل خطرات احتمالی می خواهیم کشف کنیم که چه کسانی ممکن است از صداقت کار نمی گیرند یا ممکن به کمک نیاز داشته باشند. نظر به اینکه چه چیزهائیرا در این ملاقات کشف می کنیم، احتمال دارد در مرحله بعدی با تجارت های مورد نظر درتماس شویم.

  جامعه ما اعمال غیرعادلانه را تحمل نمی کند. اگر چیز مشکوکی را مشاهده می کنید، برای ما راپور دهید و مامی توانیم آنرا پیگیری کنیم.

  برای یک جلسه معلوماتی ثبت نام کنید

  ما جلسات معلوماتی را برگزار و تجارت ها را در سراسر کشور ملاقات می کنیم تا تجارت های صادق را حفاظت نمائیم.

  جهت ثبت نام برای یک جلسه معلوماتی:

  • به ویب سایت EventbriteExternal Link مراجعه کنید
  • یک جلسه حفاظت تجارت های صادق را جستجو کنید.

  ملاقات های ما از تجارت ها

  در زمان ملاقات با تجارت ها، راجع به موضوعات ذیل صحبت می کنیم:

  • ثبت اسناد و تسهیلات تادیات، ثبت نام ها، اظهارنامه های اعلام نشده، قروض مالیاتی و مسؤلیت های کارفرما مثل بیمه تقاعد
  • طرز تصحیح اشتباهات
  • فواید ثبت الکترونیکی اسناد و روش های تادیات
  • ابزار و محصولات موجوده اداره مالیات آسترالیا (ATO) که ایشانرا کمک کرده می تواند
  • هرگونه مساعدت های دیگر مورد نیاز شان.

  نظر به اینکه چه چیزهائیرا در این ملاقات کشف می کنیم، احتمال دارد در مرحله بعدی با تجارت های مورد نظر جهت پیگیری تماس بگیریم. احتمال دارد که با ایشان از طریق تیلفون، مکتوب یا یک ملاقات حضوری جدید در تماس شویم، که ممکن است به یک مصاحبه یا تفتیش منتهی شود.

  اگر ببینیم که یک تجارت عمداً خلافکاری می کند، ما مسؤلیت داریم که تدابیری در مورد آن اتخاذ کنیم.

  اگر شما مصروف تجارت تان هستید و کارهایتان را صادقانه به پیش می برید، لازم نیست که نگران باشید.

  اگر اشتباهی را انجام داده باشید

  اگر متوجه شوید که اشتباه کرده اید، یا چیزی از قلم مانده باشد، بهتر است که خودتان اول نزد ما مراجعه کنید. هرگونه جریمه ممکن است تخفیف داده شود، بطور مثال اگر شما:

  • عاید تانرا برای ما اعلام نکرده باشید، بشمول پرداخت های نقدی
  • کسرات مالیاتی را اعلام کرده اید که مستحق آن نبوده اید
  • ارائه هرگونه اظهارات نادرست یا گمراه کننده دیگر

  اشتباه تانرا می توانید به یکی از طرق ذیل تصحیح کنید:

  • با کارگزار مالیاتی یا کارگزار BAS راجستر شده تان تماس بگیرید
  • برای خدمات ترجمانی کتبی و شفاهی رایگان ما به شماره 13 14 50 زنگ بزنید

  تجارت ها چکار باید بکنند

  همه تجارت ها لازم است که:

  • تمام عواید خود را بشمول عایدات نقدی، داد و ستد الکترونیکی، کریدت کارت و دبت کارت اعلام کنند
  • اظهارنامه های مالیاتی خود را تسلیم دهند
  • مکلفیت های مالیات اجناس و خدمات (GST) مربوط به خود مانند ثبت نام کردن برای GST و تسلیم دهی اظهارنامه های فعالیت تجارتی را برآورده سازند.
  • اگر کارگر دارید، مکلفیت های کارفرمایی تانرا مانند معاش دادن به نرخ قانونی معینه و پرداخت بیمه تقاعد برآورده سازید.
  • اسناد و سوابق تانرا مطابق اصول درست حسابداری نگهدارید – اسناد باید تمام داد و ستد های تجارتی تانرا نشان دهند، بشکل کتبی و به لسان انگلیسی باشند و برای مدت حد اقل پنج سال نگهداری شوند.

  راپور دهی سری

  اگر فکر می کنید که کسی قصداً خلافکاری می کند، می توانید مشخصات وی را بطور محرمانه برای ما راپور دهید.

  سعی کنید هرقدر می توانید جزئیات بیشتر را برای ما ارائه دهید تا تبوانیم معلومات ارائه شده را بطور کامل بررسی کنیم. می توانید راپور تانرا از طریق زنگ زدن برای خدمات ترجمانی کتبی و شفاهی به شماره 13 14 50 ارائه دهید.

  معلومات بیشتر به لسان انگلیسی موجود است – از ویب سایت ato.gov.au/protectinghonestbusiness دیدن نمائید.

   Last modified: 24 Jul 2019QC 59752