Show download pdf controls
 • عفوعمومی جریمه عدم پرداخت تضمین سوپر کارگران

  تاثیرات کوید-19

  ما میدانیم که ممکن است شما خواهان درخواست برای یک عفوعمومی تضمین سهمیه سوپر کارگران (عفو عمومی) باشید و ممکن است نگران باشید که از اثر کوید-19 حالات شما تغیر کرده باشد و در نتیجه نتوانید این دین تانرا بپردازید.

  اگر می خواهید در این عفوعمومی اشتراک کنید، قانون ایجاب می کند که شما الی تاریخ 7 سپتمبر 2020 درخواست دهید.

  ولی، ما با شما همکاری می کنیم تا یک پلان پرداخت قسطی انعطاف پذیر را ترتیب نمائیم تا بتوانید پرداخت دین تانرا به اقساط ادامه دهید. این ترتیبات شامل نکات ذیل می باشد:

  • شرایط و مبالغ اقساط انعطاف پذیر که در صورت وقوع تغیر در حالات تان مطابق آن تنظیم گردد
  • امکانات تمدید نمودن پلان پرداخت قسطی فراتر از تاریخ 7 سپتمبر 2020، یعنی ختم دوره این عفو عمومی. ولی، صرف اقساطی که الی تاریخ 7 سپتمبر 2020 پرداخت شده اند قابل کسر مالیاتی می باشند.

  اگر، بعد از همکاری کردن با شما، شما نتوانید اقساط را پرداخت کنید، قانوناً ما ملزم هستیم که شما را فاقد واجد شرایط عفوعمومی شناخته و از دریافت مزایای آن حذف کنیم. اما:

  • این محرومیت صرف در مورد ربع های پرداخت نشده صدق می کند
  • ما برایتان اطلاع خواهیم داد که کدام ربع ها پرداخت نشده اند -- برای این ربع ها، ما یک فیس اداری را به مبلغ 20$ برای هر کارمند شامل ربع محرومیت تان دوباره وضع می کنیم.
  • همچنان هنگام تصمیم گرفتن راجع به اینکه آیا جریمه بخش 7 در مورد اظهارات تان صدق می کنید یا نه، ما همه حالات شما را مد نظر می گیریم -- یک مرور حالات تان ممکن است باعث شود که جریمه بخش 7 شما به صفر کاهش کند.

  همچنان ما می پذیرم که برای بعضی کارفرمایان، درخواست نمودن برای عفوعمومی باعث می شود که یک استرداد کامل را دریافت کنند. بخصوص در موارد ذیل:

  • کارفرمایان ایکه مستحق اند و یک اظهارنامه جریمه عدم پرداخت تضمین سهیمه سوپر کارگران (SGC) را بین تاریخ های 24 می 2018 و 6 مارچ 2020 درخواست می دهند، ما سعی می کنیم که هرچه زودتر اظهارنامه مالیاتی تانرا تعدیل نمائیم تا هرگونه مبلغ قابل استرداد تانرا برای شما پرداخت کنیم.
  • اگر شما SGC پرداخته اید یا طی سالهای 2017-2018 یا 2018-2019 به صندوق مالی سوپر کارگران پول مساعدت کرده اید که مستحق معافیت از مالیات بر عایدات هستید، شما باید این کسرات مالیاتی را در اظهارنامه مالیاتی تان برای آنسال درج کنید. بعد از اینکه ما اظهارنامه مالیاتی تانرا تعدیل نمودیم، ما مبلغ قابل استرداد را هرچه زودتر برایتان پرداخت خواهیم نمود. بصورت عموم، اینکار طی مدت 14 روز صورت می گیرد.

  برای اینکه ما فرصت داشته باشیم پول قابل استرداد تانرا برای شما به موقع پرداخت نمائیم، اطمینان حاصل کنید که نام بانک و نمبر حساب بانکی تان کنونی تان نزد ما موجود باشد. می توانید اینکار را از طریق Business Portal یا تیلفون شماره 13 28 66 انجام دهید.

  ضمن تائید کردن اینکه جامعه ایام دشواری را در ین اواخر از اثر کوید-19 و همچنان آتشسوزی های 2019-20 می گذرانند، اما قانون بما اجازه نمی دهد که تاریخ انقضای تسلیم دهی درخواست عفوعمومی را تغیر دهیم. اگر شما صاحب یک تجارت کوچک یا متوسط هستید و برای مدیریت نمودن مالیات و مسؤلیت های سوپر تان نیازمند دریافت کمک بیشتر می باشید، می توانید با لین معلوماتی حمایت عاجل ما به شماره 1800 806 218 زنگ بزنید یا با یک مشاور مالیاتی مورد اعتماد تان مشورت کنید.

  برای کسب معلومات بیشتر راجع به مساعدت هائیکه برای شما، تجارت یا مشتریان تان موجود است، مراجعه کنید به: 

  عفوعمومی تضمین سهیمه سوپر

  بتاریخ 6 ماه مارچ 2020 دولت یک عفو عمومی تضمین سهیمه سوپر (SG) را تحت نام (عفوعمومی) معرفی کرد. این عفوعمومی به کارفرمایان اجازه می دهد که هرگونه SG نپرداخته قبلی خویشرا اعلام نمایند، بشمول مقادیر مفاد هائیکه ایشان از تاریخ 1 جولای 1992 الی 31 مارچ 2018 به کارگران شان مدیون هستند، بدون متحمل شدن فیس اداری (20$ برای هر کارگر در هر ربع) یا جریمه بخش 7.

  علاوتاً، مبالغ SGC پرداخت شده برای ATO (اداره مالیات) بعد از تاریخ 24 می 2018 و قبل از ساعت 11:59 شب تاریخ 7 سپتمبر 2020 قابل کسر مالیاتی می باشد.

  کارفرما هائیکه قبلاً SGC نپرداخته خود را برای اداره مالیه بین تاریخ های 24 می 2018 و 6 مارچ 6 2020 اعلام کرده اند، الزام ندارند که دوباره اینکار را انجام دهند -- مراجعه کنید به اعلامیه های SG پرداخت نشده بین تاریخ های 24 می 2018 و 6 مارچ 2020 .

  کارفرما هائیکه از تاریخ 6 مارچ 2020 راپور داده اند باید الی تاریخ 7 سپتمبر 2020 برای درخواست برای عفو عمومی را ارائه دهند.

  بررسی ها و تفتیش های ATO جهت شناسایی کردن کارفرما هائیکه SG شانرا پرداخت نمی کنند، ادامه دارد. اگر ما این کارفرما ها را قبل از اینکه خودشان نزد ما مراجعه کنند شناسایی کنیم، ایشان مستحق دریافت مزایای عفو عمومی نخواهند بود. همچنان ایشان مکلف به پرداخت های ذیل نیز می باشند:

  • کسر SG
  • مفاد %10
  • فیس اداری (20$ برای هر کارگر در هر ربع)
  • جریمه بخش 7 (الی %200 SGC).

  علاوتاً، پرداخت های SGC شان از مالیات معاف نمی باشد.

  پرداخت سوپر یک جز مهمی از کارفرما بودن است. اگر شما مستحق عفو عمومی نباشید، یا سوپر پرداخت نشده برای ربع های غیرواجد شرایط داشته باشید، شما بازهم باید یک اظهاریه SGC را ارائه دهید.

  بیشتر معلومات بدست آورید:

  رسانه ها: ] عفو عمومی SG [
  https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiun3unsbf External Link ( طول زمان: 00:39)

  همچنان ببینید:

  چرا باید همین حالا اقدام کنید؟

  توانایی ATO برای شناسایی نمودن کم پرداخت SG از طریق مشهودیت بیشتر اطلاعات از اثر متقضیات راپور دهی مرتب توسط صندوق های مالی بیمه تقاعد و کارفرما ها افزایش یافته است.

  ما بطور روزافزون از این توانایی ها غرض تشخیص دادن کارفرما هائیکه SG کمتر پرداخت می کنند، استفاده می کنیم.

  اگر ما تشخیص دهیم که مبالغ SG برای یک ربع ایکه شامل عفوعمومی می شود و آنرا اعلام نکرده اید، شما نه تنها مکلف به پرداخت کسر SG بلکه مخارج ذیل نیز می باشد:

  • فیس اداری (20$ برای هر کارگر در هر ربع)
  • الی 200% یک جریمه بخش 7 (به میزان حد اقل %100 درصورتیکه بخشش صدق کند)
  • مفاد %10
  • جریمه مفاد عمومی (GIC).

  علاوتاً، شما مستحق درخواست برای معافیت مالیاتی برای SGC نخواهید بود.

  مثال: عدم اعلام طی دوران عفوعمومی تضمین سوپر

  آقای بن صاحب یک صالون آرایش با پنج کارگر است. وی بعضی اوقات در قسمت پرداخت استحقاق SG کارگرانش مشکلات دارد. آقای بن راجع به عفوعمومی تضمین سوپر اطلاع حاصل می کند، مگر تصمیم می گیرد که فرصت سنجش استحقاق SG پرداخت نشده کارگرانش را ندارد و بعداً اینکار را انجام خواهد داد.

  ATO با استفاده از معلومات موجوده از طریق صندوق مالی بیمه تقاعد کشف می کند که آقای بن ذمه SG خویشرا برای هر چهار ربع سال 2017 پرداخت نکرده است.

  بتاریخ 14 اکتوبر 2020، آقای بن یک مکتوب را از ATO دریافت می کند که طی آن برایش ابلاغ شده است که ATO تفتیش نمودن حسابات وی را آغاز نموده است. ATO از وی می خواهد که باید اسناد پرداخت تضمین سوپر کارمندانش را برای ربع های فوق تحویل دهد.

  آقای بن اسنادش را بررسی می کند و متوجه می شود که وی کسرات پرداخت SG دارد. مقدار مجموعی SGC قابل پرداخت وی مبلغ $12,800 می باشد، که شامل کسرات SG ، مفاد و فیس ادرای می باشد.

  عفو عمومی بیاد آقای بن می آید و برای ATO زنگ می زند تا ببیند که آیا وی مستحق آن می باشد یا نه. ATO برایش می گوید که عفوعمومی بتاریخ 7 سپتمبر 2020 خاتمه یافته است.

  چون آقای بن کسرات پرداخت SG خود را طی دوره عفو عمومی اعلان نکرده است، وی مبلغ کامل SGC یعنی $12,800 را باید بپردارد، این شامل $400 برای فیس اداری می باشد (پنج کارگر X $20 X چهار ربع ). ATO میزان حداقل جریمه بخش 7 یعنی 100% را بعد از کاهش دادن آن از 200% از وی مطالبه می کند بدین معنی که وی یک مبلغ اضافی $12,800 دیگر را نیز باید بپردازد.

  بدینترتیب مبلغ مجموعی دین آقای بن به ATO مبلغ $25,600 سنجش می شود. آقای بن نمی تواند برای مبلغ $12,800 SGC یا $12,800 جریمه اضافی ایکه پرداخته است معافیت مالیاتی درخواست دهد.

  اگر آقای بن اسناد خود را طی دوران عفو عمومی بررسی می کرد و کسرات اش را اعلام می نمود، وی مجبور به پرداخت این جریمه $12,800 و فیس اداری $400 نمی بود. علاوتاً، وی می توانست برای SGC پرداخت شده قبل از 7 سپتمبر 2020 یک معافیت مالیاتی درخواست دهد.

  End of example

  قدم بعدی:

  • برای کسب معلومات بیشتر راجع به ذمه های سوپر تان بحیث یک کارفرما، به کورس رایگان آنلاینکورس ذمه های تضیمن کارفرما ما مراجعه کنید.

  مستحق بودن برای این عفو عمومی

  برای مستحق شناخته شدن برای این عفو عمومی، شما باید شرایط ذیل را برآورده سازید. شما باید:

  • برایتان اطلاع داده نشده باشد که ATO ذمه SG تانرا برای ربع/ربع های اعلام شده تان بررسی می کند یا در صدد بررسی کردن آن است
  • یک کسر SG را برای یک کارگر تان اعلام کنید که قبلاً آنرا برای ما اعلام نکرده اید (یا مقادیر کسرات SG اضافی را برای ربع های از قبل اعلام شده تان برای ما ابلاغ کنید)
  • ربع/ربع های بین تاریخ 1 جولای 1992 الی 31 مارچ 2018 را اعلام کنید.
  • فورمه عفو عمومی تکمیل شده تانرا برای ATO تسلیم نمایئد تا الی تاریخ 7 سپتمبر 2020 بدست ما برسد.

  یادداشت: همچنان شما باید مبالغی که از ATO قرضدار هستید بپردازید یا بعد از تسلیم نمودن فورمه عفو عمومی SG تان یک پلان پرداخت قسطی را ترتیب کنید. اینکار را بخاطری باید انجام دهید تا از غیرمستحق شناخته شدن جلوگیری نموده و مزایای عفو عمومی را از دست ندهید.

  مثال: مستحق بودن برای این عفو عمومی

  خانم کلو صاحب یک کافی با پنج کارگر است. ضمن بررسی کردن حسابات اش، خانم کلو متوجه می شود که ذمه SG کارگرانش را برای چهار ربع سال مالی 2015-16 نپرداخته است. بعد از متوجه شدن این اشتباه، خانم کلو یک فورمه عفو عمومی SG را برای ربع های فوق خانه پری می کند.

  خانم کلو مستحق درخواست دادن برای مزایای عفو عمومی تضمین سوپر است زیرا:

  • برای وی اطلاع داده نشده است که َATO ذمه های SG او را برای ربع هائیکه وی اعلام کرده است بررسی می کند یا قصد بررسی کردن آنرا دارد
  • خانم کلو قبلاً کارگران مندرج فورمه های عفو عمومی SG و ربع های مربوط به این اعلامیه را برای اداره مالیه اعلام نکرده است
  • این اعلامیه ها برای ربع هایی اند که قابل عفو عمومی می باشند، یعنی یک ربعی که بین تاریخ 1 جولای 1992 الی و بشمول ربع ایکه بتاریخ 31 مارچ 2018 خاتمه می یابد
  • درخواست عفو عمومی تضمین سوپر خانم کلو قبل از تاریخ 7 سپتمبر بدست ATO رسیده است.
  End of example

  مزایای این عفو عمومی

  اگر مستحق این عفوعمومی باشید، شما:

  یادداشت:2] اگر قبلاً برای یک ربع ارزیابی شده اید، شما می توانید کسر SG اعلام شده ای تانرا تعدیل کنید. ولی، صرف مبالغ اضافی تازه اعلام شده برای مزایای عفو عمومی مد نظر گرفته خواهند شد.

  مشاور مسلکی تان می تواند مشورت بیشتر را راجع به مشارکت در این عفو عمومی نظر به حالات خاص تان برای شما ارائه دهد.

  اعلامیه های SG پرداخت نشده بین تاریخ های 24 می 2018 و 6 مارچ 2020

  اگر قبلاً SG پرداخت نشده تانرا برای ATO به امید دریافت عفو عمومی اعلام کرده اید، لازم نیست که دوباره درخواست دهید یا فورمه عفو عمومی SG را خانه پری کنید.

  ATO تمام اعلامینه های دریافت شده بین تاریخ های 24 می 2018 و 6 مارچ 2020 را بررسی می کند.

  اگر اعلامیه تان واجد شرایط باشد، ما قانون عفو عمومی را نافذ دانسته و موضوع مستحق بودن تانرا برای شما اطلاع خواهیم داد.

  اگر ذمه تانرا پرداخت نکرده اید یا یک پلان پرداخت قسطی برای آن ترتیب نداده اید، شما باید فوراً اقدام نمائید تا محروم شناخته نشده و مزایای عفو عمومی تانرا از دست ندهید.

  شما باید اطمینان حاصل نمائید که معلومات حساب بانکی تان نزد ما از طریق Business Portal تجدید شده و درست باشد، یا به تیلفون شماره 13 28 66 برای ما زنگ بزنید. اگر مستحق دریافت استرداد یک مبلغ پولی باشید که قبلاً بحساب تان اجرا شده باشد، این بما اجازه می دهد تا استحقاق مستردی تانرا سریعتر صادر نمائیم.

  مثال: اعلام نمودن SG پرداخت نشده بین تاریخ های 24 می 2018 و 6 مارچ 2020

  آقای گراهام رئیس یک شرکت ساختمانی است. ضمن تجدید نمودن سیستم معاشات در ماه جولای 2018، آقای گراهام متوجه شد که کمپنی وی برای مدت چندین سال (از سال 20212 ببعد) به بعضی کارگران کمتر از استحقاق SG شان پول پرداخته است.

  آقای گراهام سپس با محاسب مالیاتی اش تماس گرفت و در همکاری با وی یک اظهارنامه SGC را برای 24 ربع ترتیب می نماید. در اگست 2018، آقای گراهام یک پلان پرداخت قسطی را نزد ATO ترتیب نمود و از آن ببعد اقساط خویشرا بطور مرتب پرداخت نموده است.

  آقای گراهام از عفو عمومی باخبر می شود و از محاسب مالیاتی اش می پرسد که آیا وی مستحق آن امی شود یا نه. محاسب مالیاتی توضیح می دهد که بلی آقای گراهام مستحق این عفو عمومی می باشد زیرا اعلامیه های وی:

  • مربوط به ربع هایی قبل از 31 مارچ 2018 می باشند
  • بعد از تاریخ 24 می 2018 ارائه شده اند
  • از اثر یک بررسی/تفتیش ATO ارائه نشده اند.

  ATO تشخیص می دهد که آقای گراهام یک اعلامیه واجد شرایط را ارائه کرده است و برایش مکتوبی اطلاع می دهد که وی مستحق دریافت عفو عمومی می باشد. ATO همچنان ذمه SGCآقای گراهام را تعدیل می کند تا از پرداخت فیس اداری معاف باشد. چون آقای گراهام قبلاً معلومات حساب بانکی اش را در Business Portal چک و تجدید کرده بود، وی هرگونه مبلغ استردادی فیس اداری را به موقع لازم دریافت خواهد نمود.

  تا زمانیکه آقای گراهام شرایط پلان قسطی خود را رعایت کند، وی مستحق دریافت مزایای این عفو عمومی می باشد. این شامل درخواست معافیت مالیاتی برای مبالغی است که وی الی تاریخ 7 سپتمبر 2020 پرداخت می کند.

  End of example

  طریقه درخواست برای این عفوعمومی

  جهت درخواست دادن برای این عفو عمومی، شما باید:

  • فورمه عفو عمومی SG (XLS 613KB) This link will download a file تائید شده را دانلود کنید
  • یک فورمه را برای هر ربع طبق هدایات مندرج این فورمه خانه پری کنید
  • چک کنید که همه مبالغ صحیح باشند و هیچگونه اشتباهی در فورمه تان موجود نباشد
  • اظهاریه مندرج فورمه را مبنی بر تائید درخواست برای عفو عمومی تکمیل کنید
  • فورمه را بشکل یک فایل .xls حفظ کنید.

  شما باید تمام اسناد مربوط به هویت کارگران و مبالغ SGC اعلام شده تانرا برای مدت پنج سال بعد از تاریخ اعلامیه تان نگهدارید

  ما میدانیم که اعلامیه تان ممکن است مربوط به تاریخ های قبل تر از این مقتضیات نگهداری اسناد تجارتی باشد. در چنین موارد، اعلامیه تان می تواند براساس یک سلسله منابع معلوماتی باشد.

  یادداشت: اظهارنامه های SGC که بعد از تاریخ 5 مارچ 2020 ارائه شوند، مستحق دریافت این عفو عمومی شناخته نخواهند شد. اگر شما فورمه عفوعمومی تائید شده را استفاده نکنید یا فورمه تانرا بشکل فایل .xls حفظ نکنید، درخواست تان ممکن است قبول نشود.

  مثال: اعلامیه های کهنه تر از پنج سال اخیر

  آقای ژنگ صاحب یک کمپنی موفق خدمات غذایی برای مدت 20 سال می باشد. وی کارگران زیادی در طی این 20 سال داشته است، بعضی از این کارگران برای مدت کوتاه و بعضی دیگرشان برای مدت طولانی برای آقای ژن کار نموده اند. چون آقای ژن تعداد زیادی کارگران را استخدام نموده است، وی مطمئن نیست که همیشه استحقاق سوپر تمام کارگرانش را درست پرداخت کرده باشد. وی تصمیم می گیرد که اسنادش را مرور کند.

  آقای ژنگ در مورد عفو عمومی اطلاع حاصل می نماید و برای ATO زنگ می زند. وی می خواهد بداند که چه مدت به عقب باید برگردد، بخصوص اینکه وی سیستم معاشات اش را در طی این مدت چندین بار تغیر داده است.

  ATO برای آقای ژنگ می گوید که وی باید حد اقل پنج سال آخرش را بررسی کند، زیرا مطابق قانون وی اسناد پنج ساله اش را باید نگهدارد. ATO همچنان برایش می گوید که در صورتیکه وی اسناد قبل تر از پنج سال آخر را داشته باشد، بهتر است که با استفاده از این فرصت کم پرداخت های گذشته اش را در صورت تشخیص دادن تصحیح کند. این می تواند شامل اسنادی مانند صورتحساب های بانکی، ورقه معاشات و هرگونه اسناد قرارداد استخدام باشد.

  این بخاطریست که حتی اگر کارفرمایان نمی توانند اسناد سابقه را پیدا نمایند، اسناد ارائه شده توسط کارگران فعلی یا قبلی ممکن است منجر به تفتیش هر ربع از تاریخ 1 جولای 1992 گردد. ATO تابع محدودیت زمانی برای بررسی نمودن SGC نیست.

  End of example

  قدم های بعدی:

  • فورمه عفو عمومی SG (XLS 613KB) This link will download a file را دانلود کنید
  • اگر بیشتر از تعداد 3,000 کارگر دارید، برای دریافت یک فورمه بزرگتر برای ما به تیلفون شماره 13 10 20 زنگ بزنید
  • اگر به یک شکل سهل تر فورمه عفو عمومی SG تائید شده ضرورت دارید، برای ما به شماره 13 10 20 زنگ بزنید.

  فورمه عفو عمومی SG تانرا از طریق پست مصؤن ارائه دهید

  اگر می خواهید برای این عفو عمومی درخواست دهید، از سنجشگر SGC در Business Portal استفاده نکنید.

  برای حصول اطمینان از سنجش صحیح ذمه SGC و رسیدگی مؤثر به درخواست عفو عمومی تان، شما باید:

  مشاور مسلکی تان می تواند مشورت بیشتر را راجع به مشارکت در این عفو عمومی نظر به حالات خاص تان برای شما ارائه دهد.

  دریافت تائیدیه مستحق بودن تان

  اگر مستحق این عفو عمومی باشید، شما:

  • یک اطلاعیه کتبی را در طی مدت 14 روز بعد از اینکه درخواست تان بدست ما برسد، دریافت خواهید نمود
  • فیس اداری (20$ برای هر کارگر در هر ربع) را پرداخت نمی کنید
  • جریمه بخش 7 را نمی پردازید
  • باید مجموع ذمه SG تانرا پرداخت کنید یا یک پلان پرداخت قسطی را برای آن ترتیب دهید. ما نمبر ارجاع پرداخت (PRN) تانرا برای شما ارسال خواهیم نمود.

  شما مستحق درخواست معافیت مالیاتی برای هرگونه پرداخت هایی می باشید که بین تاریخ های 24 می 2018 و 7 سپتمبر 2020 در رابطه به SGC واجد شرایط این عفو عمومی انجام داده اید.

  SGC هائیکه بعد از تاریخ 7 سپتمبر 2020 صورت گیرند، مستحق درخواست معافیت مالیاتی نمی باشند.

  کاملاً پرداخت کنید یا یک پلان پرداخت قسطی ترتیب کنید

  شما باید مبلغ ذمه تانرا بپردازید تا از محروم شدن مزایای این عفو عمومی جلوگیری کنید.

  اگر مستقیماً به یک صندوق مالی سوپر پرداخت کرده اید و فورمه عفو عمومی را تسلیم نداده اید، شما باید یک جبران دیر پرداخت را درخواست نمائید.

  اگر فورمه های عفو عمومی تانرا برای ATO تسلیم می دهید، شما باید برای ما پرداخت کنید. ذمه های SGC تانرا مستقیماً به صندوق مالی بیمه تقاعد کارگران تان یا یک بانک تسویه حساب نپردازید.

  مهم است سریع عمل کنید و یکی از نکات ذیل را انجام دهید:

  • کل مبلغ ذمه تانرا بپردازید، یا
  • یک پلان پرداخت قسطی را برای ذمه تضمین سوپر تان ترتیب کنید.

  شما باید نمبر ارجاع پرداخت (PRN) تانرا بدانید. PRN تانرا می توانید در اطلاعیه های مربوط به SGC یا ورقه پرداخت SGC تان که قبلاً از ما دریافت کرده اید، پیدا نمائید.

  اگر PRN تانرا نمی دانید، می توانید آنرا از طریق زنگ زدن برای ما به شماره 1800 815 886 بین ساعات 8 صبح الی 6 شام بروز های دوشنبه الی جمعه دریافت کنید. برای ما بگوئید که یک PRN را برای نقش SG کارفرمای تان ضرورت دارید. اطمینان حاصل کنید که نمبر تجارتی آسترالیای (ABN) و جزئیات تماس تانرا آماده داشته باشید.

  بعد از اینکه PRN تانرا گرفتید، برای کسب معلومات بیشتر راجع به طرز پرداخت به طریقه پرداخت مراجعه کنید.

  یادداشت: صرف مبالغ پرداخت شده برای SGC واجد شرایط عفو عمومی که قبل از تاریخ 7 سپتمبر 2020 پرداخت شده باشند، قابل معافیت مالیاتی می باشند.

  مثال 1: پرداخت کامل برای ATO

  خانم سو فورمه عفو عمومی SG را برای شش ربع بعد از تاریخ 6 مارچ 2020 تسلیم می دهد. ATO برایش می گوید که وی مستحق عفو عمومی برای تمام ربع های اعلام شده می باشد.

  خانم سو PRN خود را از ATO بدست می آورد و تمام مبلغ SGC خود را برای ATO می پردازد.

  بدینترتیب استحقاق خانم سو برای دریافت مزایای این عفو عمومی ادامه می یابد. گرچه وی باید کسر SG و مفاد آنرا بپردازد، اما از پرداخت فیس اداری و جریمه بخش 7 معاف می باشد. خانم سو می تواند برای پرداخت هائیکه قبل از تاریخ 7 سپتمبر 2020 انجام داده است، یک درخواست معافیت مالیاتی را ارائه دهد.

  End of example

   

  مثال 2: ترتیب نمودن و برآورده ساختن شرایط یک پلان پرداخت قسطی

  آقای باب یک فورمه عفو عمومی SG را برای چهار ربع بعد از تاریخ 6 مارچ 2020 تسلیم می دهد. اداره مالیه برایش می گوید که وی مستحق این عفو عمومی می باشد. مجموع کسرات آقای باب برای تمام ربع های فوق مبلغ $30,000 است.

  آقای باب توان پرداخت تمام مبلغ $30,000 را هنگام تسلیم دهی فورمه درخواست عفو عمومی اش ندارد. وی به ویب سایت ATO مراجعه می کند تا یک پلان پرداخت قسطی را ترتیب نماید. آقای باب یک پلان پرداخت قسطی را با یک مبلغ معین ماهانه جهت ادا نمودن ذمه SGC اش ترتیب می کند.

  آقای باب تمام شرایط مندرج پلان پرداخت قسطی اش را برآورده می سازد. بدین لحاظ استحقاق دریافت مزایای این عفو عمومی برای وی ادامه می یابد. آقای باب می تواند یک معافیت مالیاتی را برای پرداخت هائیکه قبل از 7 سپتمبر انجام داده است، درخواست دهد.

  End of example

  همچنان ببینید:

  مانع از دست دادن مزایای این عفو عمومی شوید

  قانون شرایطی را برای ادامه یافتن استحقاق شما برای این عفو عمومی وضع کرده است،

  بعد از اینکه برایتان اطلاع دهیم که واجد شرایط این عفو عمومی هستید، اگر کار های ذیل را انجام ندهید شما فاقد واجد شرایط شناخته شده و مزایای این عفو عمومی تانرا از دست خواهید داد:

  • مبالغ قابل پرداخت SGC را بپردازید، یا
  • یک پلان پرداخت قسطی را جهت پرداختن مبالغ قابل پرداخت SGC برای ATO ترتیب کنید، و
  • رعایت نمودن شرایط پلان پرداخت قسطی برای ذمه SGC تان.

  اگر اعلامیه تان از این عفو عمومی محروم شناخته شود، ما اقدامات ذیل را اتخاذ خواهیم نمود:

  • شما را کتباً راجع به ربع یا ربع هائیکه محروم شناخته شده اید، مطلع می سازیم
  • فیس اداری را بالای شما وضع می کنیم (20$ برای هر کارگر در هر ربع)
  • PS LA 2019/1 را تطبیق می کنیم تا ببینیم که آیا جریمه بخش 7 در مورد شما صدق می کند یا نه
  • یک ابلاغیه ارزیابی تعدیل شده را که حاوی ذمه افزایش یافته است، برایتان صادر می کنیم
  • همکاری خود را با شما در طول پروسه قرضداری تان جهت حصول دین پرداخت نشده از شما ادامه می دهیم.

  علاوتاً، نمی توانید یک معافیت مالیاتی را برای هر پرداختی که برای آن ربع تحویل می کنید، درخواست دهید. حتی اگر این پرداخت ها را قبل از تاریخ 7 سپتمبر 2020 هم انجام دهید.

  اگر بعد از تسلیم دهی اظهارنامه مالیاتی تان و درخواست برای یک معافیت مالیاتی از این عفو عمومی محروم شناخته شوید، شما باید اظهارنامه مالیاتی تانرا تعدیل کنید.

  مثال: پلان پرداخت قسطی عفو عمومی SG

  خانم لوسیا یک درخواست عفو عمومی SG را برای پنج ربع های 1 جنوری 2016 الی 31 مارچ 2017 ارائه می کند. ATO برایش می گوید که وی مستحق این عفو عمومی برای تمام ربع های فوق الذکر می باشد. مقدار کسر SG و مفاد مربوط قرضداری وی مبلغ $500 برای هر ربع است – مجموعاً مبلغ $2,500.

  خانم لوسیا یک پلان پرداخت قسطی را ترتیب می کند که مطابق آن ماهانه $500 برای پنج ماه بپردازد.

  خانم لوسیا دو قسط $500 (جمعاً $1,000) را تحویل می کند که قرضداری وی را برای ربع های 1 جنوری 2016 الی 30 جون 2016 ادا می شود.

  ولی، وی قسط بعدی پلان پرداخت قسطی خود تحویل کرده نمی تواند. وی در این مورد با ATO دوباره وارد مذاکره نمی شود. همچنان وی اقساط بعدی خود را نیز تحویل نمی کند.

  در نتیجه، اعلامیه ها و اقساط پرداخت شده وی برای ربع های 1 جنوری 2016 الی 30 جون 2016 مستحق این عفو عمومی باقی می ماند. ولی، اعلامیه مؤرخ 1 جولای 2016 الی 31 مارچ 2017 وی از این عفو عمومی محروم شناخته می شود.

  ATO ارزیابی خود را تعدیل می کند و فیس اداری را برای ربع های محرومیت وی علاوه نموده و موضوع را برای خانم لوسیا کتباً ابلاغ می کند. جریمه بخش 7 نیز بدین ربع های محرومیت صدق می کند و چون خانم لوسیا اعلامیه خود را قبل از ختم این عفو عمومی و بدون آغاز بررسی توسط ATO ارائه داده است، این جریمه می تواند به کمتر از 100% کاهش یابد.

  ATO همکاری خود را در طول پروسه حصول این قرضداری جهت دریافت ذمه SGC باقیمانده از وی که به کارگرانش مدیون است، ادامه می دهد. این ذمه شامل $1,500 برای SG به اضافه فیس اداری و مفاد عمومی می باشد.

  End of example

  درخواست های غیرواجد شرایط برای این عفو عمومی

  اگر ما تشخیص دهیم که درخواست شما واجد شرایط این عفو عمومی نیست، شما:

  • یک ابلاغیه کتبی راجع به دلایل عدم واجد شرایط شناخته شدن تان را دریافت خواهید نمود
  • فیس اداری (20$ برای هر کارگر در هر ربع) جریمه عدم پرداخت تضمین سهمیه بیمه تقاعد کارگران (SGC) بالای تان وضع می شود
  • ممکن است جریمه بخش 7 بالای شما وضع گردد اگر اعلامیه بدون آعاز شدن تفتیش یا بعد از صدور اطلاعیه تفتیش ATO ارائه گردد، یک جریمه حد اقل %100 بعد از خاتمه یافتن این عفو عمومی قابل اجرا می باشد. کاهش جریمه های بخش 7 مطابق مواد PS LA 2019/1 اتخاذ می گردد.

  علاوتاً، هرگونه پرداخت های SGC و امدادیه ها جهت جبران نمودن SGC قابل معافیت مالیاتی نمی باشند.

  استحقاق های کارگران

  هنگامیکه شما سهمیه SG های پرداخت نشده تانرا می پردازید، کارگران شما نکات ذیل را دریافت می کنند:

  • کسرات SG
  • مفاد مربوطه را از شروع ریع مورد نظر الی تاریخی که ATO اعلامیه شما را دریافت می کند
  • جریمه مفاد عمومی افزوده شده بر مبلغ کسر SG الی زمانیکه SGC کاملاً پرداخت گردد.

  در مواردیکه یک کارگر بخاطر این امدادیه ها از حداعظمی امدادیه ها تجاوز کند، کمیشنر اداره مالیات با استفاده از صلاحیت قانونی اش می تواند امدادیه های ارائه شده تحت عفو عمومی را ندیده بگیرد.

  امدادیه های ارائه شده تحت این عفو عمومی بحیث عاید کارگران تان محسوب نمی شوند یا امدادیه ها برای مقاصد بخش 293.

  مثال: حد اعظمی امدادیه بیمه تقاعد (سوپر)

  آقای علی برای یک شرکت قرطاسیه کار می کند. این شرکت متوجه می شود که استحقاق های SG را برای کارگرانش نپرداخته است. این شرکت یک اعلامیه داوطلبانه را تحت عفو عمومی SG ارائه می دهد.

  شرکت مبلغ $5,300 را برای ATO می پردازد و ATO سپس آنرا بحساب صندوق مالی بیمه تقاعد آقای علی انتقال می دهد.

  آقای علی یک مقدار امدادیه را خودش به حساب بیمه تقاعدش می پردازد. آقای علی نگران می شود که این مبلغ $5,300 اضافی می تواند باعث شود که وی از حد اعظمی امداد سالیانه $25,000 اش تجاوز کند.

  وی برای ATO زنگ می زند تا بداند که چکار باید بکند. ATO برایش می گوید که ایشان این امدادیه اضافی را در رابطه به حد اعظمی امدادیه وی نادیده می گیرند. این بخاطریست که کارفرمای آقای علی نام وی را در اعلامیه عفو عمومی اش درج نموده بود. لهذا لازم نیست که آقای علی هیچ اقدامی در این زمینه انجام دهد. امدادیه هائیکه شرکت ها تحت این عفو عمومی می پردازند، شامل محدودیت حد اعظمی نمی باشند.

  End of example

  تاریخ های کلیدی عفو عمومی SG

  تاریخ های کلیدی عفو عمومی SG

  تشریحات

  تاریخ ها

  ربع هائیکه واجد شرایط اند

  1 جولای 1992 الی 31 مارچ 2018

  ربع هائیکه واجد شرایط نیستند

  ربع های شروع شده از تاریخ 1 اپریل 2018 به بعد

  دوره عفو عمومی

  24 می 2018 الی 6 سپتمبر 2020
  یادداشت 1) را ببینید

  اگر سوپر پرداخت نشده تانرا قبلاً برای ما اطلاع داده اید، لازم نیست که دوباره درخواست یا آنرا اعلام کنید.

  24 می 2018 الی 6 مارچ 2020
  یادداشت 2) را ببینید

  برای اینکه درخواست عفو عمومی تان مورد ملاحظه قرار گیرد، ضرور است که آنر را در فورمه عفو عمومی SG ارائه دهید.

  تاریخ توشیح 6 مارچ 2020 الی 7 سپتمبر 2020
  یادداشت 1) را ببینید

  پرداخت های SGC واجد شرایط برای معافیت مالیاتی

  24 می 2018 الی 7 سپتمبر 2020 یادداشت 1) را ببینید

  پرداخت های SGC غیرواجد شرایط برای معافیت مالیاتی

  قبل از تاریخ 24 می 2018 و بعد از ختم دوره عفو عمومی یعنی 7 سپتمبر 2020
  یادداشت 1) را ببینید

  جریمه حد اقل 100% بخش 7
  یادداشت 3) را ببینید

  بصورت عموم ما یک جریمه حد اقل 100% را وضع می کنیم  

  سر از روز بعد از ختم دوره عفو عمومی یعنی 7 سپتمبر 2020
  یادداشت 1) را ببینید

  فهرست یادداشت ها:

  • یادداشت 1: شش ماه بعد از توشیح شدن این عفو عمومی، اما اگر تاریخ انقضا مصادف به آخر هفته شود، کارفرمایان الی ساعت 11:59 شب 7 سپتمبر فرصت دارند تا اعلام یا درخواست خویشرا ارائه نموده و تحت این عفو عمومی پرداخت نمایند.
  • یادداشت 2: روز قبل از تاریخ توشیح
  • یادداشت 3: جریمه حداقل %100 بخش 7 SGC

  همچنان ببینید:

   Last modified: 21 May 2020QC 62671