Show download pdf controls
 • منشور پرداخت کنندگان مالیات آنچه شما لازم است بدانید

  يك نسخه دانلود غير قانونى اين سند

  پیش گفتار

  نظام مالیات آسترالیا و باز نشستگی آن دارائی عامه است و همهء ما برای حفاظت و نگه داری از آن نقشی را بازی میکنیم . این سیستمها راه زندگی را که ما از آن در آسترالیا لذت میبریم تعین میکند.

  اعضاء جامعه با بجا آوردن مسئولیتها ئی حقوقی ، بشمول توانائی به دسترسی بر منافعی که برای شان موجود است سهم خود را ادا میکنند. مانند اداره چیها ، وظیفهء ما این است تا اعتماد جامعه را در این نظامها که مردم را به انجام کارهائی خوب تشویق میکند افزایش دهیم .

  برای پرورش این اعتماد ، ما باید با جامعه رابطه را بر اساس اعتماد متقابل و احترام بر قرار کنیم . ما این رابطه را به وسایل ذیل بارور میسازیم:

  در سرو کار با جامعه ، باز ، شفاف و مسئولانه عمل میکنیم

  با مردم بر خورد ما حرفه ئی ، جوابگوی و عادلانه باشد طوریکه حالت مردم وسوابق اطاعت آنها را از قانون به حساب آوریم

  کو شش میکنیم که برای مردم تا حد ممکن پیروی شان را از تعهدات آنها آسان بسازیم

  آنهائیرا که میخواهند بطور مناسب در این سیستم ها سهم بگیرند حمایت میکنیم

  با آنهائیکه کو شش کنند از تعهدات خود ابا داشته باشند سخت گیر حواهیم بود ، و نیز در آوردن آنها زیر بار مسئولیت موثر خواهیم بود.

  منشور تادیه کنندگان مالیات (منشور) آنچه را که شما از ما انتظار دارید توضیح میدهد ، وما متعهد هستیم که آنرا در تمام مواردی که با شما سر وکار داریم پیروی کنیم

  مقدمه

  منشور برای هرکسیکه با ما در بارهء مالیات ، پول باز نشستگی ، مالیات اضافی و دیگر قوانینی که ما آنها را تطبیق میکنیم ارتباط دارد ، میباشد.

  این منشور راهی را نشان میدهد که ما در زمان تاسیس رابطه با شما مطابق آن رفتار میکنیم. منشور به شما برای دانستن این موضوعات کمک میکند:

  شما چه انتظاری از ما داشته میتوانید

  حقوق ووجایب شما

  اگر به آن راضی نباشید چه کرده میتوانید

  حقوق شما

  شما میتوانید موارد آتی را از ما توقع داشته باشید:

  با شما عادلانه و معقولانه رفتار شود

  رفتار شما را صادقانه تصور کردن مگر اینکه عمل شما طور دیگری نشان دهد

  به شما خدمت تخصصی و کمک خودر ا ارائه دادن

  این موضوع قبول شود که شما بتوانید کسی را انتخاب کنید از شما نمایندگی کرده و راهنمائی به او داده شود

  اسرار شما محترم شمرده شود

  معلوماتی که از شما گرفته میشود محرمانه پنداشته شود

  معلوماتی که ما از شما گرفته ایم به دسترس شما گذاشته شود

  برای گرفتن صحیح چیزی به شما کمک شود

  تصمیمی که در بارهء شما گرفته میشود تو ضیح داده شود

  حق شمادر تجدید نظر بر تصمیم محفوظ است

  حق شما از ابراز شکایت محفوظ است

  برای مطابقت با نقش برای شما آسانتر میسازد

  نسبت به شما ا حساس مسئو لیت شود

  وظایف شما

  حقوق شما

  با شما عادلانه ومعقولانه رفتار شود

  ما این کارها را انجام میدهیم:

  با شما به ادب ، دقت و احترام رفتار میشود

  با صداقت و حرمت با شما بر خورد میشود

  عمل ما بی طرفانه است

  به جامعهء متفاوت آسترالیا احترام داشته و نسبت به این اختلاف حساس میباشیم

  به اساس قانون تصامیم مساویانه و عادلانه گرفته میشود

  موارد تشویش ، مشکلات و یا شکایت ها بصورت منصفانه حل و با سرعت ممکن عملی میگردد .

  تصامیم عادلانه و منصفانه گرفتن

  هر گاه تصمیمی در بارهء امور مربوط به شما گرفته میشود قانون بصورت کامل تطبیق خواهد شد.

  ما به شما گوش فرا میدهیم و حالت شما را در نظر میگیریم در صورتیکه این حالات موافق به تصمیم بوده و قانون آنرا اجازه دهد چنان بکنیم

  Further Information

  Direction icon

  End of further information

  منشور تادیه کنند گان مالیات شما به دانستن چه چیز ضرورت دارید

  با شما به عنوان یک شخص صادق رفتار میشود مگر اینکه خلاف آن عمل کنید

  ما چنان قبول داریم که شما حقیقت را میگوئید و معلوماتی که شما ارائه میکنید مکمل و صحیح است مگر اینکه ما دلیلی داشته باشیم که غیر از این فکر کنیم

  بصورت عموم ، شما معلوماتی را که برای درخواست استحقاق شما ضرور است تهیه میکنید و تعهدات خودرا انجام میدهید بعد شما این معلومات را بما میدهید .بر اساس این معلومات ، شما پولی را دریافت ویا تادیه میکنید.

  ما این موضوع را میدانیم که بعضی وقت مردم اشتباه میکنند.ما بین اشباها ها و اعمالیکه با اراده انجام گردد تفاوت قائلیم . اگر شما اشتباهی کرده باشید ، ما به شما فرصت میدهیم تا علت آنرا توضیح دهید . ما به شما گوش میدهیم و توضیحات شما را متوجه میشویم

  ما نسبت به جامعهء خود مسئولیت داریم که هر شخص مطابق قانونیکه ما تطبیق میکنیم رفتار شود . این قانون به ما مدتی را اختیار داده تا معلوماتی که شما برای ما ارائه کرده اید تجدید نظر کنیم. تجدید نظر به معلومات شما چنین معنی نمیدهد که ما فکر کنیم شما صداقت نداشته اید ، ولی اگر ما تخلفاتی را بیابیم اقدامات بعدی را عملی میکنیم.

  Further Information

  Direction icon

  End of further information

  ما خدمات تخصصی و کمک خودرا به شما ارائه میکنیم

  برای این منظور :

  به شما کمک میکنیم تا حقوق و استحقاق خود را در سر و کار داشتن با ما بدانید

  نامهای خود را به شما میگوئیم

  Attention

  Attention icon

  End of attention

  به شما معلومات تماس خود را میدهیم تا اگر معلومات بیشتر بخواهید با ما تماس بگیرید ، ولی اگر سئوالی بیشتر پیچیده داشته باشید ، ما شما را به شخصی که بتواند به شما کمک کند معرفی میکنیم.

  وقتی گفتیم که ما کمک میکنیم واپس نزد شما می آئیم ولی اگر بصورت فوری نتوانستیم به شما کمک کنیم ، ما جزئیات تماس با شما را گرفته و هرچه زود تر با شما در تماس خواهیم شد

  هدف این است که به سئوالات و تقاضاهائی شما جواب به موقع تهیه گردد .

  اگر اشتباهی از جانب ما باشد از آن معذرت خواسته وآنرا هرچه زود تر اصلاح میکنیم

  میکوشیم در نوشتن مطالب در نشریات و هنگام گفتگوو نوشتن زبان ساده وواضح را بکار بریم

  در ویب سایت خود بعضی معلومات را به زبانهائی غیر از انگلیسی فراهم کنیم www.ato.gov.au

  به شما معلومات و راهنمائی را بطریقی آماده میکنیم که تا جائیکه ممکن است با ضرورت شما موافق باشد ، بشمول دسترسی به خدماتی مانند خدمات ترجمانی شفاهی و تحریری،

  خدمات ملی انتقالNational Relay Service(برای اشخاص نا شنوا ویا اشخاصیکه مشکل در شنیدن و حرف زدن داشته باشند) و مراکز بومی ها و اهالی جزایر

  قبولی اینکه شما میتوانید به انتخاب خود شخص دیگری را مئوظف کنید تا به نمایندگی از شما هدایات لازم را دریافت کند

  شما میتوانید در امور مربوطهء خود و سر وکار داشتن با ما کمک در یافت کنید . شما میتوانید اشخاص مختلف را برای سر وکار داشتن با ما در موارد مختلف داشته باشید . کمک ممکن است عبارت از آماده کردن بازگشت پول مالیات باشد، ارزیابی فعالیت ها ، رد کردن ارزیابی ها و راهنمائی گرفتن راجع به امور شما باشد.

  شما باید به ما بگوئید اگر میخواهید کسی به جایی شما به امور رسیدگی کند و یا معاملات شما را با ما بحث کند.

  در اکثر موارد شما هر کسی را میتولتید انتخاب کنید تا با شما کمک کند ولی قانون اشخاصی را که میتوانند پولی در بدل این کمک مطالبه کنند مشخص کرده است. بصورت عموم یک تن اجنت ثبت شدهء مالیات و یا اجنت BAS (اجنت ثبت شده) میتواند پولی را برای خدمات اجنت مالیات مطالبه کند.

  بورد کار کنان مالیات (The tax Practioners Board) مسئول تنظیم مقررهء خدمات اجنت هائی مالیات میباشد.

  Further Information

  Direction icon

  End of further information
  Attention

  Attention icon

  End of attention

  احترام به اسرار شما

  برائی تطبیق قوانین ، ما در بارهء شما معلومات را جمع آوری میکنیم . ما ممکن است معلومات را از شما ویا سایر اشخاص بگیریم . ما باید به خاص بودن معلومات شما را احترام داشته باشیم و معلومات شما را محرمانه نگه داریم.

  در بعضی موارد قانون اجازه داده است تا معلومات شما را برای مقاصد معین به دیگران افشا کنیم.

  اگر شما فکر میکنید که مخصوص بودن ویا محرمانه بودن معلومات مالیات شما در اثر عمل ما مختل شده باشد ، قدم اول این است که آنرا با مامور مالیات که با آن سر وکار دارید حل کنید ( ویا به تلفونیکه ششمارهء آن به شما داده شده تماس بگیرید).

  اگر به این کار قانع نشدید با مدیر کسیکه مالیات شما ر ا کار میکند حرف بزنید. واگر هنوز هم قانع نشدید شکایت کنید( به بخش احترام به حق ارائهء شکایت در صفحهء 12 مراجعه کنید). Respecting your right to make a complaint)

  کمیشنر امور محرمانه بودن

  اگر از طریقی که ما به شکایت شما رسیدگی کردیم راضی نیستید ، کمیشنر امور محرمانه بودن ممکن است به شما کمک کند.معلومات بیشتر در بارهء کمیشنر امور محرمانه در ویب سایت آنها موجود است آدرس www.privacy.gov.au ویا شما میتوانید به تلفن 1300 363 992 مراجعه کنید.

  Further Information

  Direction icon

  End of further information

  نگه داری محرمانهء معلوماتی که ما از شما میگیریم

  قانون مالیات دارائی مقررات مخفیانه نگه اشتن معلومات و استفاده و یا در میان گذاشتن این معلومات با دیگران میباشد.

  ما تنها به درج معلومات در بارهء شما ، ویا در بارهء معلومات شما گفتگو میکنیم و یا آنرا افشا میکنیم که جزئی از کار ما باشد ویا قانون حکم کرده باشد که این کارها را بکنبم. یک دلیل عمومی برای افشاء معلومات در بارهء شما این است که آیا شما مستحق رسیدن پول از جانب حکومت میباشید و هم چنین به دلایل تطبیق قانون معلومات افشاء میشود.

  اگر برای گفتگو در بارهء موضوعات خود به ما تماس میگیربد ، شما باید سند هویت داشته باشید.این موضوع اطمینان میدهد که معلومات شخصی شما فقط به خود شما ویا به کسی دیگر که صلاحیت داده شده باشد در عوض شما عمل کند داده میشود . بطور مثال ، اگر به ما تلفنمیکنید ، شما میتوانید هویت خودرا با دادن تاریخ تولد ، آدرس (آنچه قبل از این نشان داده شده) و جزئیاتیکه در یک یادداشت ادارهء مالیات نوشته شده باشد.سایر معلومات میتواند به حیث دلیل هویت شما دانسته شود که مربوط به حالت خود شما میباشد.

  Further Information

  Direction icon

  End of further information

  دسترسی شما به معلوماتی که در بارهء شما جمع آوری کردیم

  قانون آزادی حصول معلومات مصوبهء 1982 به شما حق میدهد تا به معلوماتی که در بارهء شما در اسنادی که در دست ماست وجود دارد دسترسی داشته باشید.شما میتوانید به اسنادی که برای تصمیم گیری ما از آن استفاده میشود دسترسی داشته باشید مانند مقررات عمومی ، طرز اجرء امور دفتر مالیات و هدایت ها .

  شما هم چنان حق دارید تا از ما بخواهید به معلومات شخصی شما که نزد ما میباشد تغیر وارد شوداگر شما فکر میکنید معلومات نا مکمل ، نا درست ، کهنه ویا گمراه کننده باشد.

  ممکن است ما از دسترسی شما به اسناد خودداری کنیم به دلیل اینکه اینها اسناد استثنائی باشد - بطور مثال ، اگر افشاء کردن اسناد به دلایل موجود تحقیق موضوعی را به مخاطره انداخته و یا تطبیق مناسب قانون را اخلال کند.

  بهائی که بابت تقاضا برای دسترسی به معلومات پرداخته میشود توسط قانون تعین میشود.

  اگر شما میخواهید به کدام اسناد ما دسترسی داشته باشید ، اول باید با ما در تماس شوید . ما میتوانیم کوپی هائی بعضی اسنادی که بصورت عموم تقاضائی دسترسی به آنها میشود بدون ضرورت به تقاضا به اساس قانون آزادی دسترسی به معلومات به شما بدهیم. بطور مثال ، ما میتوانیم کوپیهر یک از ارزیابی هائی اخیر شما را بدون پرداخت پولی تهیه کنیم.ما همچنان کوپیهائی از هر یک از باز گشت مالیات را به شما داده میتوانیم ، اگر چه پول کمی را خواهید پرداخت.

  Further Information

  Direction icon

  End of further information

  کمک به شما تا چیزهائی درستی به شما ارائه گردد

  هدف ما این است تا معلومات قابل تطبیق و واضح را برای کمک به شما در فهمیدن حقوق و استحقاق هائی شما ارائه کنیم و باید این معلومات وجایبی که شما به ان مواجه هستید روشن کند.

  معلومات ما از معلومات نشر شده در بارهء اینکه چگونه قانون بصورت عموم تطبیق میشود آغاز و تا راهنمائی هائی شخصی شما در بارهء اینکه چگونه قانون در حالت مشخص شما تطبیق میگردد شامل است.

  اگر فکر میکنید معلومات منتشره حالت شما را در بر نمیگیرد ، ویا اطمینان ندارید این قانون در بارهء شما چگونه تطبیق میگردد با ما تماس بگیرید ما به شما کمک میکنیم تا بدانیم که چه چیز منا سب با ضرورت شما است.

  اگر معلومات ما نا درست و یا گمراه کننده باشد

  اگر شما از معلومات ما پیروی کرده و چنان بنظر می آید که صحیح نیست ، ویا گمراه کننده است وشما در اثر آن کاری نادرست کرده اید ، ماآنرا آنگاه که تصمیم بگیریم کدام عمل را باید شما یا ما انجام دهیم در نظر میگیریم

  چگونه به معلومات ما دسترسی داشته میتوانید

  شما میتوانید معلومات را از ویب سایت ما به آدرس www.ato.gov.au بدست آورید ویا کوپی نشریات چاپ شدهء ما را توسط پوسته مطالبه کنید . شما هم چنین میتوانید به ما بنویسید ویا بالمواجه و یا توسط تلفن حرف بزنید .

  Further Information

  Direction icon

  End of further information

  تشریح تصمیمی که ما دربارهء شما میگیریم

  وقتی ما به شما تصمیمی را در بارهء کارهائی شما میدهیم ، ما این تصمیم را به شما توضیح میدهیم . ما همچنین شمارهء تلفنتماس را با شخص و یا بخشی از دفتر مالیات که کار شما به آن متعلق است میدهیم . ما میکوشیم تا تصمیم خود را به صراحت توضیح دهیم . با آنهم اگر شما سئوالاتی داشته باشید ، ویا فکر کنید ما کار نا درستی انجام داده ایم ، و یا ما دلایل خوب کافی برای تصمیم خود ارائه نکرده ایم ، با ما به تلیفونی که به شما داده شده تماس بگیرید.

  عموما" ما تصمیم خود را بصورت تحریری توضیح میدهیم . اگر تصمیم ما شفاهی داده شود ، ما علت آنرا در همان زمان توضیح میدهیم.در بعضی حالات نادر ، ما قادر نخواهیم بود تصمیم خود را کاملا" توضیح دهیم ، با انهم ما هنوز هم معلومات را تا آنجا میتوانیم تهیه میکنیم. بطور مثال

  اگر کسی دیگر در تصمیم مشارکت داشته باشد ارائهء معلومات در بارهء تصمیم ما ممکن استاسرار آن شخص را صدمه رساند و یا مقررات اسرار در قانون مالیات را اخلال کند.

  اگر سهو ساخته کاری داشتیم ، ممکن است معلومات را ارائه نکنیم زیرا ممکن است تحقیقات ما را به مخاطره اندازد.

  Further Information

  Direction icon

  End of further information

  احترام به حقوق شما برای تجدید نظر

  وقتی ما تصمیمی در بارهء کارهائی شما به شما میدهیم ، به شما توضیح میدهیم چگونه میتوانید بخواهید تصمیم تجدید نظر شود و ما به شما میگوئیم مدت تقاضا برای آن محدود است.

  اگر انتخاب چندین تجدید نظر موجود باشد ، ما تفاوتهائی آنها را توضیح میدهیم. بطور مثال ، بعضی تجدید نظر ها به مسایل قانون توجه دارد و بعضی به این موضوع که ما عملیهء صحیح را برای رسیدن به تصمیم مراعات کرده ایم متوجه است .

  ما میکوشیم هر مشکلی را هرچه زود تر حل کنیم . اگر سهوی کرده باشیم ، ما میخواهیم آنرا به کمترین قیمت برای هرو طرف تصحیح کنیم.

  اگر از ما میخواهید که تصمیم تجدید نظر شود ، از معلوماتیکه به شما در بارهء تماس داده شده استفاده کرده و با شخص و یا قسمت مربوطهء دفتر مالیات که موضوع شما را ارزیابی میکند مراجعه کنید.

  تجدید نظر توسط ماموری از دفتر مالیات عملی میشود که تصمیم اصلی توسط او گرفته نشده است.

  در اکثر موضوعات وقتی شما از تصمیم تجدید نظر راضی نباشید شما میتوانید تجدید نظر مستقل خارج از دفتر مالیات را مطالبه کنید. برای بعضی از تصامیم شما میتوانید به دادگاه اداری Administrative Appeal Tribunal برای تجدید نظر مراجعه کنید ویا به داد گاه فیدرالFederal Court بروید.

  Further Information

  Direction icon

  End of further information

  غرامت

  در بعضی حالات ممکن است شما مستحق پرئاخت غرامت باشید. اگر احساس میکنید که اجراآت ما بصورت مستقیم سبب شده از نگاه مالی شما متحمل خساره شده اید ، به تلفنمجانی کمک به غرامت به شماره 1800 005 172 زنگ بزنید.

  Further Information

  Direction icon

  End of further information

  احترام به حقوق شما که حق دارید شکایت کنید

  اگر شما به تصامیم ما ، خدمات ما ویا طرزالعمل ما راضی نیستید ، شما حق دارید که شکایت کنید.

  ما به شما سفارش میکنیم که:

  شما اول کوشش کنید مشکل خود را با مامور مالیات که با او سر وکار دارید حل کنید ( ویا به تلیفونی که به شما داده شده زنگ بزنید).

  اگر راضی نشدید ، و یا بمیان آوردن موضوع مناقشه با مامور مالیات مشکل بود ، با مدیر مامور مالیات حرف بزنید.

  اگر از طریقی که شکایت شما در جریان است راضی نبودید به شماره تلفنشکایات به شمارهءآتی زنگ بزنید 1800 199 010

  شما میتوانید به طرق ذیل نیز شکایت کنید:

  اگر میخواهید فرم شکایت را از طریق انترنیت تهیه کنید به آدرس انترنیت که در ذیل نشان داده شده مراجعه و Complaint را کلیک کنید. www.ato.gov.au

  ویا شکایت خودر ابصورت مجانی به شمارهء 1800 060 063 فکس کنید.

  به ما بنویسید
  ATO Complaints
  PO Box 1271
  ALBURY NSW 2640

  ما به شکایات بصورت جدی رسیدگی مکنیم. اگر شما با یک مشکل ویا شکایت به ما مراجعه میکنید ما میکوشیم آنرا بزودی و عادلانه حل کنیم . شکایات هم چنان ابراز نظر هائی مهم را در بر دارد و به ما کمک میکند چگونه میتوانیم خدمات خود را بهبود بخشیم.

  مامور رسیدگی به شکایات مربوط کامنویلت

  اگر شما شکایتی دارید، باید کو شش کنید آنرا اول با ما حل کنید . اگر نتوانستید ، ویا از طریقی که ما شکایت شما را بررسی کرده ایم راضی نیستید ، مامور رسیدگی به شکا یات مربوط حکومت کامنویلت ممکن است قادر باشد به شما کمک کند.

  معلومات بیشتر در بارهء مامور رسیدگی به شکایات را از ویب سایت آنها به آدرس: www.ombudsman.gov.au در یافت کرده ویا به تلفن1300 362 072 مراجعه شود

  Further Information

  Direction icon

  End of further information

  پیروی از مقررات را برای شما آسان تر میسازیم

  ما میکوشیم با روش هائی آتی سر وکار با مار ا برای شما به ساد ه گی و تا آنجا که امکان دارد راحت بسازیم:

  به شما فهم وظایف شما را و اینکه چگونه باآنها مواجه شوید آسان میسازیم

  مطابقت با مقررات را برای شما با کم کردن حجم کار ، وقت و کوشش هائیکه بکار میرود ارزانتر میسازیم

  تولید محصول و خدماتی که نزد شما بجا تلقی گردد و با سیستمی که روزانه بکار میبرید مناسب باشد.

  برای کاربرد موثر ما این کارها را انجام میدهیم:

  بطور منظم با مردم مشورت میکنیم

  مردم را در طرح محصولیکه تولید میشود و خدمتی که انجام میگردد شریک میسازیم

  نمونهء محصول و خدمت را توسط کسانیکه آنرا استعمال میکنند آزمایش میکنیم.

  مسئول بودن

  ما ضرورت به مسئو لیت را پزیرفته ایم که باید تعهدات خودرا که در این منشور تذکر رفته جدا" عملی کنیم

  وقتی در مورد امور شما تصمیمی میگیریم ، ما این تصمیم را توضیح میدهیم و در بارهء حقوق ووجایب شما در رابطه به آن میگوئیم . ما هم چنین نشانی تماس را به شما میدهیم اگر شما سئوالی دارید و یا معلومات زیاد تر میخواهید.

  اگر موضوع را نتوانستیم بزودی حل کنیم ، ما در بارهء آنچه کرده ایم به شما اطلاع میدهیم . ما همه قدمها را بطور مدلل تا رسید ن به حل قضیه در نظر میگیریم.

  ما خدمات ستاندرد و اجراآت خود را در قبال آن در انترنیت نشر میکنیم آدرس ما این است www.ato.gov.au

  ما جزئیات مشکلات خود را که با آنها مواجه هستیم و نتایجی که از آن در اثر اعمال ما بدست می آید با عموم در میان میگذاریم .

  ما با مردم در بارهء پیمایش اجراآت تخصصی خود و اینکه تا چه اندازه ما کار خودرا به ملاحظهء تعهدات در این منشور خوب انجام میدهیم مشورت میکنیم.

  ماد رمقابل مجلس و مردم آسترالیا مسئو لیت داریم.

  Further Information

  Direction icon

  End of further information

  تعهدات شما

  ما از شما نتظار داریم

  صادق باشید

  سوابق اسناد مورد ضرورت را نگه داری کنید

  در حد معقولی توجه داشته باشید

  در وقت معین آن فرم را تهیه کنید

  در وقت وزمانش پرداخت کنید

  همکاری داشته باشید

  صادق باشید

  سیستم مالیات و باز نشستگی بر موارد ذیل استوار است

  شما که معلومات مکمل و صحیح را تهیه میکنید. این معلومات شامل موارد آتی میباشد:

  معلومات درست در فرم باز گشت مالیات ، اظهار نامهء آزمایش فعالیت و سایر اسناد فراهم کردن

  وقتی طالب راهنمائی میشوید حقایق و حالات را بصورت مکمل آماده کنید

  بصورت کامل سئوالها را صحیح و از روی صداقت جواب دادن

  Further Information

  Direction icon

  End of further information

  یاداشتهائی مورد ضرورت را نگه دارید

  قانون آن یادداشتهائی را که باید نگه داری کنید تعین کرده است

  نگه داری درست یادداشتها به شما امکان میدهد که باز گشت صحیح مالیات ، اظهار نامهء فعالیت تجارت و سایر اسناد را تهیه کنید و همین طور به شما کمک میکند تا داد وستد مالی خود را دریابید. بطور عموم ، باید یاداشتهائی شما به زبان انگلیسی باشد و شما باید آنها را برای مدت پنج سال نگه داری کنید.

  ما اطلاعات زیادی را در بارهء حفظ حسابهائی شما در مواقع مختلف نشر میکنیم . اگر معلومات بیشتر میخواهید ، به ویب سایت ما مرا جعه کنید ویا به ما تماس بگیرید www.ato.gov.au

  در حد مناسب متوجه بودن

  شما باید توجه مناسب را در تهیهء کامل و صحیح معلومات در باز گشت مالیات ، اظهار نامهء فعالیت و سایر اسناد تان داشته باشید . این بدان معنی است که شما باید یک مقدار توجه داشته باشید که یک شخص معقول در موقعیت شما چگونه وجایب خودر اانجام خواهد داد.

  ولو شخص دیگری مانند آژانس ثبت شدهء مالیات در کارهئی شما به شما کمک کرده باشد شما مسئول امور خود میباشید.

  Further Information

  Direction icon

  End of further information

  باز گشت مالیات را به تاریخ معین آن آماده کنید

  باز گشت مالیات ، اظهار نامهء فعالیت تجارتی و و یک تعداد زیاد اسناد و معلومات باید به تاریخ معین ارائه شود. اگر برای ایفائی آن در این تاریخ مشکلی دارید ، قبل از رسیدن موعد برای ما تماس بگیرید. به اسا س حالت شما ، ما ممکن است بتوانبم مدت زیاد تری برای ارائهء بازگشت مالیات به شما بدهیم.

  حتی اگر شما نمیتوانید پولی را که باید بپر دازید عملی کیند شما هنوز هم باید بازگشت مالیات و اظهار نامهء فعالیت خود را به وقت آن ارائه کنید. ما ممکن است بتوانبم برای شما وقت اضافی برای پرداخت بدهیم.( به بخش تادیه به وقت وزمانش مراجعه کنید).

  اگر در وقت و زمانش ارائه نکنید جریمه بر شما تحمیل میگردد.

  تادیه در وقت وزمان آن

  شما باید مالیات و مبالغ دیگری را که مقروض هستید به تاریخ معین آن بپر دازید . اگر برای پرداخت آن مشکلی دارید ، هرچه زود تر بما تماس بگیرید - قبل از موعد معین تماس شما ترجیح داده میشود تا در مورد موقعیت شما بحث شود. ممکن است به شما وقت اضافی داده شود تا بدون پرداخت مفاد بپردازید و یا با شما مفاهمه کنیم تا آنرا ا به اقساط تادیه کنید. اگر چنین موافقهء صورت گرفت ، شما معمولا" مفادی بر تادیهء تاخیر شده خواهید پرداخت.

  همکار بودن

  ما ترجح میدهیم با شما با همکاری با هم کار کنیم ، به شما کمک خود را برای رفع ضرورت شما داوطلبانه ارائه کنیم. به هر حال اگر شما همکاری نداشته و مانع ایجاد کنید ما باید به شدت عمل کنیم . بطور مثال ، ما قدرت جمع آوری و دسترسی به معلومات را بطور رسمی داریم که اگر ضرورت شد آنرا بکار خواهیم برد. اشخاصیکه مانع ایجاد کنند حتی ممکن است مورد تعقیب قرار بگیرند.

  ما میخواهیم تا شما مانند ما به عین ادب ، ملاحظه و احترام که از شما انتظار داریم رفتار کنید.اگر ما مورد رفتار گستاخانه و یا سوء قرار بگیریم ، ممکن است تلفنو یا مذاکره با شما را قطع کنیم.

  Further Information

  Direction icon

  End of further information

  معلومات زیاد تر

  ما معلومات زیادی در بارهء مالیات و نقاعد تهیه کرده ایم . شما میتوانید:

  ویب سایت ما را به آدرس ذیل ببینید:www.ato.gov.au

  به تلفن کمک به خود زنگ بزنید( 24 ساعت در روز 7 روز هفته).

  برای کمک به امور شخصی: 13 28 65

  -

   

  برای تجارت: 13 72 26

  -

   

  از این شماره ها برای صحبت کردن با ما استفاده کنید: (از ساعت 8 صبح تا 6 شام . روزهائی دو شنبه تا جمعه)

  برای امور شخصی: 13 28 61

  -

   

  برای تجارتی: 13 28 66

  -

   

  برای باز نشستگی: 13 10 20

  -

   

  پول برای جلوگیری از سوخت زیاد 1300 657 162

  -

   

  برای مردم بومی و ساکنین جزایر 13 10 30

  -

   

  اگر شما نمیتوانید به انگلیسی درست صحبت کنیدو از ما کمک میخواهید ، به تلفنخدمات ترجمانی به 131450زنگ بزنید.

  اگر شنیده نمیتوانید ، ویا مشکل شنیدن و حرف زدن دارید ، از طریق خدمات انتقال ملی NRS به تلیفونهائی آتی با ما تماس بگیرید:

  استفاده کنندگان از YTR به تلفن13 36 77 تماس گرفته شماره مورد ضرورت دفتر مالیات را مطالبه کنید

  استفاده کنندگان از تسهیلات حرف بزنید و بشنوید ( انتقال حرف زدن به حرف زدن) به تلفن1300 555 727 تماس گرفته و شماره مورد ضرورت دفتر مالیات را مطالبه کید

  استفاده از انترنیت ، به NRS به آدرس ذیل کنیکت کنید وشماره مورد ضرورت دفتر مالیات را مطالبه کنید www.relayservice.com.au

  Attention

  Attention icon

  End of attention
   Last modified: 30 Jun 2010QC 24362