Show download pdf controls
 • Mag-apply para sa tax file number

  Ang tax file number (TFN) ay ang iyong personal na pansangguning numero (reference number) sa mga tax and super system (sistema ng buwis at superannuation).

  Libre ang pag-apply para sa TFN.

  Ang iyong TFN ay:

  • isang mahalagang bahagi ng iyong mga tax at super na talaan
  • isang mahalagang bahagi ng iyong pagkakakilanlan – kung kaya't panatilihin itong protektado
  • iyo sa habambuhay, kahit pa magbago ang iyong pangalan, magpalit ka ng trabaho, lumipat sa ibang estado o pumunta sa ibang bansa. Kung nagbago ang iyong mga detalye, kailangan mong ipaalam ito sa amin.

  Hindi mo kailangang magkaroon ng TFN, pero kung wala ka nito, magbabayad ka ng mas malaking buwis. Hindi ka rin makaka-apply para sa mga benepisyo ng pamahalaan, makapagsumite ng iyong tax return sa elektronikong paraan o makakuha ng Australian business number (ABN) (numero para sa pagnenegosyo sa Australia).

  Mag-apply para sa TFN

  Kung paano ka mag-a-apply para sa TFN ay magdedepende sa iyong sitwasyon. Gumamit ng naaangkop na proseso sa aplikasyon para:

  Kung hindi ka sigurado sa katayuan ng iyong pagkaresidente, basahin ang – Ayusin ang iyong pagkaresidente para sa pagbabayad ng buwis.

  Maaaring tumagal ng 28 araw upang matanggap mo ang iyong TFN matapos na matanggap namin ang iyong nakumpletong aplikasyon at mga kinakailangang dokumento. Upang maiwasan ang mga pagka-antala, huwag magsumite ng iba pang aplikasyon. Pinahahalagahan namin ang iyong pasensya sa panahon ng pagproseso. Kung hindi mo pa natanggap ang iyong sulat ng abiso sa TFN pagkaraan ng 28 araw, kontakin kami.

  Mga dokumento sa mga wika maliban sa Ingles

  Ang mga kopya ng mga dokumentong katibayan ng pagkakakilanlan na ibinibigay upang suportahan ang iyong aplikasyon ay dapat sertipikadong totoo at tamang mga kopya ng orihinal na dokumento.

  Kung nagbigay ka ng mga dokumento na hindi nakasulat sa Ingles, kailangan mo ring magbigay ng pagsasalin sa Ingles na ginawa ng isang aprobadong serbisyo sa pagsasalin.

  Ang lahat ng mga pagsasalin ay kailangang may kasamang pahayag mula sa isang awtorisadong tagasalin na ito ay isang 'totoo at tamang pagsasalin na ginawa mula sa nabasang dokumento'.

  Dapat ding magpakita ang pagsasalin ng isang opisyal na selyo o pareho, na nagpapakita ng akreditasyon ng taong nagbigay ng sertipikasyon.

  Ang mga pagsasalin ay dapat may kasama ring isang sertipikadong kopya ng orihinal na dokumento sa wikang orihinal, na may selyo at lagda bilang isang totoo at tamang kopya ng isang aprobadong taong nagbigay ng sertipikasyon.

  Pagpapanatili sa iyong mga detalye ng TFN at myGov na ligtas

  Siguraduhing poprotektahan mo ang iyong pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagpapanatiling ligtas sa lahat ng iyong mga personal na detalye, kabilang ang iyong TFN. Kailangan lang ng isang tao ang ilan sa iyong mga pangunahing detalye katulad ng iyong pangalan, address, mga detalye ng myGov, o TFN upang makagawa ng pandaraya sa pagkakakilanlan.

  Ilang tao at lugar lang ang makakahiling sa iyong TFN, kabilang:

  • ang ATO
  • Centrelink
  • iyong bangko
  • iyong tagapag-empleyo pagkatapos mong mag-umpisa sa trabaho
  • iyong super fund
  • isang nakarehistrong tax agent.

  Panatilihing pribado ang iyong TFN. Hindi mo ito dapat ibahagi sa sinumang hindi nakalista sa itaas. Kapag natanggap mo ang iyong TFN mahalaga na panatilihing ligtas ang iyong TFN at lahat ng iyong personal na impormasyon upang iwasan ang pagnanakaw at pandaraya ng pagkakakilanlan.

  Ang myGov ay isang simple at ligtas na paraan upang ma-access ang mga online na serbisyo ng pamahalaan. Ang iyong account ng myGov ay naglalaman ng marami sa iyong mga detalye sa personal na pagkakakilanlan, kung kaya't mahalaga na hindi mo ibahagi ang mga detalye sa pag-login sa iyong myGov kabilang ang iyong password kanino man.

  Tingnan din:

  Mga taong may hawak na passport ng dayuhang bansa, mga permanenteng migrante at mga temporaryong bisita

  Ang mga taong may hawak na passport ng dayuhang bansa, mga permanenteng migrante at mga temporaryong bisita ay maaaring mag-apply para sa tax file number (TFN) online. Kailangang nasa Australia ka na.

  Upang makapagtrabaho sa Australia, ang mga temporaryong bisita at mga permanenteng migrante ay nangangailangan ng awtorisasyon (isang may-bisang visa) mula sa Department of Home Affairs.

  Maaari kang mag-apply para sa TFN online kung natutugunan mo ang lahat ng sumusunod na tatlong kondisyon:

  1. Ikaw ay isang taong may hawak na passport ng dayuhang bansa, permanenteng migrante o temporaryong bisita.
  2. Ikaw ay nasa Australia na.
  3. Ang iyong visa ay isa sa sumusunod  
   • isang permanenteng resident visa
   • isang visa na may mga karapatan sa pagtrabaho
   • isang visa para sa estudyanteng galing sa ibang bansa
   • isang visa na nagpapahintulot sa iyo na manatili sa Australia nang walang hangganan (kabilang ang mga taga New Zealand na awtomatikong binigyan ng visa pagdating sa Australia).
    

  Upang mag-apply online, kailangang mayroon kang may-bisang passport o nauugnay na mga dokumento sa paglalakbay. Kung wala kang may-bisang visa, hindi ka makakapag-apply para sa TFN.

  Hindi mo kailangang magpadala sa amin ng mga dokumento.

  Mag-apply online para sa TFN

  Mga may-bisang visa

  Kabilang sa mga may-bisang visa sa pagtatrabaho ang:

  • Working holiday makers (subclass 417)
  • Entertainment (subclass 420)
  • Sports (subclass 421)
  • Work and holiday makers (subclass 462).

  Tingnan din:

  Mga humihingi ng asylum (Asylum seekers)

  Ang mga humihingi ng asylum ay maaaring gumamit ng bridging visa at ang numero ng kanilang passport o dokumento sa paglalakbay ang magiging ImmiCard number nila. Para sa mga nagdaang kard ng pagkakakilanlan, ang numero ng passport o dokumento sa paglalakbay ay magiging PLO56 o PL56.

  Mga residente ng Australia

  Maaari kang mag-apply para sa TFN kung ikaw ay residente ng Australia, ibig sabihin ikaw ay alinman sa:

  • ipinanganak sa Australia
  • nagkaroon ng citizenship ng Australia
  • isang residente ng Australia para sa mga layuning pagbubuwis.

  kung hindi ka sigurado sa katayuan ng iyong pagkaresidente, basahin ang – Ayusin ang iyong pagkaresidente para sa pagbabayad ng buwis.

  Susunod na hakbang:

  Mag-apply sa Australia Post

  Maaari kang mag-apply para sa isang TFN sa isang kalahok na retail outlet ng Australia PostExternal Link kung ikaw ay isang residente ng Australia at makakadalo sa panayam. Walang babayarang singil para sa pagsumite ng aplikasyon ng TFN sa Australia Post.

  Kung ikaw ay isang residente ng Australia, ang pinakamadaling paraan sa pag-apply para sa TFN ay ang:

  1. Pagkumpleto ng online na formExternal Link.
  2. I-print ang buod, na kakabilangan ng iyong pansangguning numero (reference number) sa aplikasyon.
  3. Ipa-iskedyul ang iyong panayamExternal Link at dumalo sa isang kalahok na outlet ng Australia Post sa loob ng 30 araw ng pagkumpleto ng iyong online na form. Dalhin ang iyong naka-print na buod at mga dokumentong katibayan ng pagkakakilanlanExternal Link sa panayam. Kakailanganin mong lagdaan ang iyong aplikasyon sa Australia Post kapag natapos mo ang iyong pakikipanayam.

  Mag-apply sa isang sentro ng Services Australia

  Kung ikaw ay isang kustomer ng Services Australia, at hindi makakapag-apply sa Australia Post para sa TFN, maaari kang mag-apply nang personal sa isang sentro ng Services Australia External Link sa pamamagitan ng pagkumpleto ng papel na form ng Tax file number - application or enquiry for individuals (aplikasyon o pagtatanong para sa indibidwal) (NAT 1432).

  Kung binigyan mo ng awtorisasyon ang Services Australia upang tanggapin ang iyong TFN mula sa ATO, piliin ang ibibigay sa Services Australia (Centrelink) bilang dahilan mo sa pangangailangan ng TFN.

  Kapag naproseso, ipapadala namin ang iyong TFN sa Services Australia.

  Mag-apply sa pamamagitan ng koreo

  Kung hindi ka makakadalo sa isang pakikipagpanayam sa isang kalahok na retail outlet ng Australia Post or hindi ka kustomer ng Services Australia, kakailanganin mong kumpletuhin ang papel na form.

  Makakakuha ka ng kopya ng form na ito sa pamamagitan ng alinman sa:

  • mag-order onlineExternal LinkTax file number – application or enquiry for individuals (aplikasyon o pagtatanong para sa mga indibidwal na nakatira sa labas ng Australia) (NAT 1432)
  • telepono 1300 720 092 24 na oras bawat araw, pitong araw bawat linggo. Kung gusto mong makipag-usap sa amin sa isang wika maliban sa Ingles, maaari mong tawagan ang Translating and Interpreting Service (Serbisyo sa Pagsasalin at Pag-interpret) sa 13 14 50 para matulungan ka sa iyong pagtawag

  Ipadala ang iyong nakumpletong aplikasyon sa TFN at mga sertipikadong kopya ng iyong mga dokumento sa pagkakakilanlan sa address na nakalista sa form.

  Tandaan: Huwag ipadala sa amin sa pamamagitan ng koreo ang iyong mga orihinal na dokumento ng pagkakakilanlan - maaaring hindi sila maibalik sa iyo.

  Tingnan din:

  Mga taong nakatira sa labas ng Australia

  Ang mga tao na nakatira sa labas ng Australia na may kita na galing sa Australia ay kailangang mag-apply para sa tax file number (TFN) upang makapag-claim ng refund para sa anumang na-withhold na buwis, mula sa isang bank account sa Australia o mula sa mga dibidendo na mula sa mga share ng kompanya sa Australia.

  Kung ikaw ay isang dayuhang residente ng Australia dahil sa mga layuning kaugnay sa buwis, hindi mo kailangan ang isang TFN kung tumatanggap ka lang ng interes, mga dibidendo o mga bayad sa royalty mula sa isang pinagkukunang Australyano.

  Upang malaman ang rate ng buwis na dapat i-withhold ng nagbabayad sa iyo, basahin ang Interes, mga unfranked na dibidendo at mga royalty.

  Maaari kang mag-apply para sa isang TFN kung ikaw ay:

  • tumatanggap ng kita mula sa isang pinagmumulang Australyano maliban sa interes, mga dibidendo o mga bayad sa royalty, katulad ng kita sa pagpapaupa
  • tumatanggap ng kita mula sa mga kaugnayan sa negosyo sa Australia
  • may asawa na residente ng Australia at nag-a-apply para sa family tax benefit (benepisyo sa pamilya na nauugnay sa buwis) o subsidy sa pangangalaga ng bata
  • miyembro ng pondo ng superannuation ng Australia na    
   • inaasahan mong makatanggap ng mga benepisyo mula rito
   • binabalak mong magbigay ng personal na kontribusyon dito
   • isasagawa ang mga kontribusyon dito sa ngalan mo
    
  • kailangang magsumite ng isang tax return sa Australia o mag-apply para sa Australian business number (ABN) (numero para sa pagnenegosyo sa Australia).

  Susunod na hakbang:

  Kailangan mo ring magbigay ng mga sertipikadong kopya ng mga dokumento upang patunayan ang iyong pagkakakilanlan. Huwag ipadala sa amin ang iyong mga orihinal na dokumento dahil maaaring hindi sila maibalik sa iyo. Ipadala sa koreo ang iyong nakumpletong form at mga dokumento sa address na nasa form.

  Tingnan din:

   Last modified: 12 Oct 2021QC 49711