Show download pdf controls
 • Mag-apply para sa tax file number (TFN, numero sa pag-file ng buwis)

  Ang iyong tax file number (TFN) ay:

  • iyong personal na pansangguning numero sa mga buwis at super system
  • isang mahalagang bahagi ng iyong mga tax at super na talaan pati na ng iyong pagkakakilanlan – kung kaya't panatilihin itong protektado
  • iyo sa habambuhay – mananatiling pareho ang iyong TFN kahit pa magbago ang iyong pangalan, magpalit ka ng trabaho, lumipat sa ibang estado o pumunta sa ibang bansa.

  Hindi mo kailangang magkaroon ng TFN, pero kung wala ka nito, magbabayad ka ng mas malaking buwis. Hindi ka rin makaka-apply para sa mga benepisyo ng pamahalaan, magsumite ng iyong tax return sa elektronikong paraan o makakuha ng Australian business number (ABN, numero para sa pagnenegosyo sa Australia).

  Mag-apply para sa TFN

  Kung paano ka mag-a-apply para sa TFN ay magdedepende sa iyong sitwasyon:

  Mga taong may hawak na passport ng dayuhang bansa, mga permanenteng migrante at mga temporaryong bisita

  Maaari kang mag-apply para sa tax file number online kung natugunan mo ang tatlong kondisyong ito:

  1. Ikaw ay isang taong may hawak na passport ng dayuhang bansa, permanenteng migrante o temporaryong bisita.
  2. Ikaw ay nasa Australia na.
  3. Ang iyong visa ay isa sa sumusunod:
   • isang permanenteng resident visa
   • isang visa na may mga karapatan sa pagtrabaho
   • isang visa para sa estudyanteng galing sa ibang bansa
   • isang visa na nagpapahintulot sa iyo na manatili sa Australia nang walang hangganan (kabilang ang mga taga New Zealand na awtomatikong binigyan ng visa pagdating sa Australia).  
  Mag-apply para sa TFN

  Upang mag-apply online, kailangang mayroon kang may-bisang passport o nauugnay na mga dokumento sa paglalakbay.

  Huwag ipadala ang iyong passport o mga dokumento sa pagkakakilanlan sa amin - beberipikahin namin ang iyong pagkakakilanlan sa mga talaan ng Department of Home Affairs.

  Sa loob ng 28 araw, ipapadala namin ang iyong TFN sa address sa Australia na ibinigay mo sa amin sa iyong aplikasyon.

  Sa sandaling natanggap mo na ang iyong TFN mahalaga na panatilihin mong ligtas ito at ang lahat ng iyong personal na impormasyon upang maiwasan ang pagnanakaw ng pagkakakilanlan.

  Mga visa sa pagtatrabaho

  Kabilang sa mga may-bisang visa sa pagtatrabaho ang:

  • Mga turistang nagtatrabaho (Working holiday makers, subclass 417)
  • Pang-aliwan (Entertainment, subclass 420)
  • Isports (Sports, subclass 421)
  • Trabaho at pagtuturista (Work and holiday makers, subclass 462).

  Mga humihingi ng asylum (Asylum seekers)

  Ang mga humihingi ng asylum ay maaaring gumamit ng Bridging Visa at ang numero ng kanilang passport o dokumento sa paglalakbay ang magiging IMMI Card number nila. Subalit, para sa mga nagdaang kard ng pagkakakilanlan, ang numero ng passport o dokumento sa paglalakbay ay magiging PLO56 o PL56.

  Mga mamamayan (citizen) ng Australia o ipinangangak sa Australia

  Kung ipinanganak ka sa Australia o naging mamamayan ng Australia, hindi mo magagamit ang serbisyong ito. Pumunta sa Mga residente ng Australia– Aplikasyon para sa TFN

  Tingnan din:

  Mga residente ng Australia

  Kung ikaw ay isang residente ng Australia, maaari kang mag-apply para sa tax file number (TFN, numero sa pag-file ng buwis) sa iba't ibang paraan, depende sa sitwasyon mo.

  Maaari kang mag-apply para sa TFN:

  Mag-apply sa Australia Post

  Maaari kang mag-apply para sa isang TFN sa isang kalahok na retail outlet ng Australia PostExternal Link kung ikaw ay isang residente ng Australia at makakadalo sa panayam. Walang babayarang singil para sa pagsumite ng aplikasyon para sa TFN.

  Kung ikaw ay isang residente ng Australia, ang pinakamadaling paraan sa pag-apply para sa TFN ay ang:

  1. Pagkumpleto ng online na formExternal Link.
  2. I-print ang buod, na kakabilangan ng iyong pansangguning numero (reference number) sa aplikasyon, at dalhin ito sa iyong panayam sa Australia Post.
  3. Dumalo sa isang panayam sa isang kalahok na outlet ng Australia Post sa loob ng 30 araw ng pagkumpleto ng iyong online na form. Kailangan mong dalhin ang iyong naka-print na buod at mga dokumentong katibayan ng pagkakakilanlanExternal Link sa panayam. Kakailanganin mong lagdaan ang iyong aplikasyon sa Australia Post kapag natapos mo ang iyong pakikipanayam.

  Susunod na hakbang:

  Mga dokumento sa mga wika maliban sa Ingles

  Ang mga kopya ng mga dokumentong katibayan ng pagkakakilanlan na ibinibigay upang suportahan ang iyong aplikasyon ay dapat sertipikadong totoo at tamang mga kopya ng orihinal na dokumento.

  Kung nagbigay ka ng mga dokumento na hindi nakasulat sa Ingles, kailangan mo ring magbigay ng pagsasalin sa Ingles na ginawa ng isang aprobadong serbisyo sa pagsasalin.

  Ang lahat ng mga pagsasalin ay kailangang may kasamang pahayag mula sa isang awtorisadong tagasalin na ito ay isang 'totoo at tamang pagsasalin na ginawa mula sa nabasang dokumento'.

  Dapat ding magpakita ang pagsasalin ng isang opisyal na selyo o pareho, na nagpapakita ng akreditasyon ng taong nagbigay ng sertipikasyon.

  Ang mga pagsasalin ay dapat may kasama ring isang sertipikadong kopya ng orihinal na dokumento sa wikang orihinal, na may selyo at lagda bilang isang totoo at tamang kopya ng isang aprobadong taong nagbigay ng sertipikasyon.

  Mag-apply sa isang sentro ng Services Australia (Centrelink)

  Kung isa kang kustomer ng Services Australia (Centrelink), maaari kang mag-apply sa Australia Post para sa TFN kung residente ka ng Australia at maaaring dumalo sa isang panayam.

  Kung hindi mo magawang gamitin ang serbisyo ng Australia Post at ikaw ay isang kustomer ng Services Australia (Centrelink), maaari kang mag-apply nang personal sa isang sentro ng Services Australia (Centrelink)External Link sa pamamagitan ng pagkumpleto ng papel na form ng Tax file number - application or enquiry for individuals (aplikasyon o pagtatanong para sa mga indibidwal (NAT 1432).

  Tiyaking ang iyong mga dokumento sa pagpapatunay ng pagkakakilanlan ay mga orihinal - tingnan ang mga tagubilin sa form para sa mga detalye ng mga dokumento na kakailanganin mo.

  Kung pinahintulutan mo ang Centrelink upang matanggap ang iyong TFN mula sa ATO:

  • piliin ang 'upang ibigay sa Centrelink' bilang iyong dahilan para sa pangangailangan ng TFN.

  Kapag naproseso, ipapadala namin ang iyong TFN sa Centrelink.

  Mag-apply sa pamamagitan ng koreo

  Kung hindi ka maaaring dumalo sa isang pakikipanayam sa isang kalahok na retail outlet ng Australia Post o hindi ka isang kustomer ng Services Australia (Centrelink), kakailanganin mong kumpletuhin ang papel na form ng Tax file number - application or enquiry for individuals (aplikasyon o pagtatanong para sa mga indibidwal).

  Makakakuha ka ng kopya ng form na ito sa pamamagitan ng:

  • pag-oorder onlineExternal Link
  • sa pamamagitan ng pagtawag sa 1300 720 092 24 na oras bawat araw, 7 araw bawat linggo. Kung gusto mong makipag-usap sa amin sa isang wika maliban sa Ingles, maaari mong tawagan ang Translating and Interpreting Service (Serbisyo sa Pagsasalin at Pag-interpret) sa 13 14 50 para matulungan ka sa iyong pagtawag

  Ipadala ang iyong nakumpletong aplikasyon sa TFN at mga sertipikadong kopya ng iyong mga dokumento sa pagkakakilanlan sa address na nakalista sa form.

  Tandaan: Huwag ipadala sa amin ang iyong mga orihinal na dokumento ng pagkakakilanlan - maaaring hindi sila maibalik sa iyo.

  Mga taong nakatira sa labas ng Australia

  Kung ikaw ay isang dayuhang residente ng Australia dahil sa mga layuning kaugnay sa buwis, hindi mo kailangan ang isang TFN kung tumatanggap ka lang ng interes, mga dibidendo o mga bayad sa royalty mula sa isang pinagkukunang Australyano.

  Hindi mo kailangang ideklara ang kitang ito sa tax return ng Australia. Ang huling withholding tax ay kakaltasin ng pinansiyal na institusyon ng Australia (ang nagbabayad sa iyo) sa oras ng pagbabayad.

  Susunod na hakbang:

  Subalit, kailangan mo ng TFN kung nais mong magsumite ng income tax return sa Australia o humingi ng refund ng buwis na na-withhold mula sa isang bank account sa Australia o mula sa mga dibidendong mula sa mga share sa Australia.

  Maaari kang mag-apply para sa isang TFN kung ikaw ay:

  • tumatanggap ng kita mula sa isang pinagmumulang Australyano maliban sa interes, mga dibidendo o mga bayad sa royalty
  • may asawa na residente ng Australia at nag-a-apply para sa Family Tax Benefit (Benepisyo sa Pamilya na Nauugnay sa Buwis)
  • miyembro ng pondo ng superannuation ng Australia at  
   • inaasahan mong makatanggap ng mga benepisyo mula rito
   • binabalak mong magbigay ng personal na kontribusyon dito, o
   • isasagawa ang mga kontribusyon dito sa ngalan mo
    
  • kailangang magsumite ng isang tax return sa Australia o mag-apply para sa Australian business number (ABN, numerong pang-negosyo sa Australia).

  Susunod na hakbang:

  Tingnan din:

   Last modified: 29 Apr 2020QC 49711