Show download pdf controls
 • Paano isumite ang iyong tax return

  Maaari kang magsumite gamit ang myTax, sa pamamagitan ng isang nakarehistrong ahente ng buwis (tax agent) o pagkukumpleto ng isang nasa papel na tax return (paglalahad ng kinita para sa pagbubuwis). Ang mga tax return ay sumasaklaw sa taon ng kita (income year) mula ika-1 ng Hulyo hanggang ika-30 ng Hunyo. Kung kailangan mong magkumpleto ng tax return, kailangan mo itong isumite o dapat makipag-ugnayan ka sa isang ahente ng buwis, sa pagsapit ng ika-31 ng Oktobre.

  Kapag nagsusumite ka ng tax return, isinasama mo kung magkano ang kinita mong pera (kita) at anumang gastos na maaari mong i-claim bilang deduction (pagkakaltas).

  Sa pahinang ito:

  Mga opsyon sa pagsumite

  Kung kailangan mong magsumite ng tax return, maaari kang pumili mula sa mga sumusunod na opsyon depende sa iyong sitwasyon.

  Alamin ang higit pa kung paano:

  Pagkatapos mong magsumite, maaari mong tingnan ang progreso ng iyong tax return gamit ang aming mga self-serve na opsyon.

  Kung kailangan mo ng tulong sa pagsumite ng iyong tax return, basahin ang Tulong at suporta sa pagsumite ng iyong tax return.

  Impormasyong kailangan mo para sa pagsumite

  Bago ka magsumite, alamin kung Ano ang bago para sa mga indibidwal para sa panahon ng buwis na ito.

  Upang magsumite ng iyong tax return, nirerekomenda namin na magkaroon ka ng lahat ng sumusunod na impormasyon. Kailangan mo ang iyong:

  • mga detalye ng bank account (BSB at account number)
  • pahayag ng kita o mga buod ng pagbabayad na mula sa lahat ng iyong mga tagapag-empleyo
  • mga buod ng pagbabayad mula sa Centrelink (Services Australia)
  • mga resibo o mga pahayag sa iyong mga gastos na kini-claim mo bilang mga pagkakaltas
  • kita ng iyong asawa (kung mayroon ka)
  • impormasyon sa pribadong segurong pangkalusugan (health insurance, kung may saklaw ka).

  Kung magsusumite ka ng iyong tax return online gamit ang myTax, ipi-pre-fill namin ang karamihan ng impormasyong ito para sa iyo. Upang magsumite online, kailangan mong i-link ang iyong myGov account sa ATO.

  Susunod na hakbang:

  Mga takdang petsa para sa iyong tax return

  Kung magsusumite ka ng sarili mong tax return, kailangan mo itong isumite sa pagsapit ng ika-31 ng Oktobre bawat taon.

  Kung Sabado o Linggo ang ika-31 ng Oktobre, ang takdang petsa sa pagsumite ng iyong tax return ay sa susunod na araw na may trabaho pagkatapos ng ika-31 ng Oktobre.

  Kung pipiliin mong gamitin ang mga serbisyo ng rehistradong ahente ng buwis, sa pangkalahatan, sila ay may natatanging iskedyul ng pagsusumite, at makakapagsumite sila ng mga tax return para sa mga kliyente nang lampas sa ika-31 ng Oktobre. Kung ikaw ay gumagamit ng isang rehistradong ahente ng buwis, kailangang makipag-ugnay sa kanya bago ang ika-31 ng Oktobre.

  Kung nagkakaroon ka ng problema sa pagtugon sa iyong mga obligasyon sa buwis o hindi ka makakapagsumite sa pagsapit ng ika-31 ng Oktobre, kontakin kami sa lalong madaling panahon.

  Kung nagsumite ka ng iyong sariling tax return at nagresulta ito sa isang tax bill (kuwenta ng utang na buwis), ang takdang petsa sa pagbabayad ay sa ika-21 ng Nobyembre kahit na nagsumite ka:

  • sa pagitan ng ika-1 ng Hulyo at ika-31 ng Oktobre
  • pagkatapos ng ika-31 ng Oktobre.

  Kung nakaligtaan mo ang takdang petsa

  Kahit na nakaligtaan mo ang takdang petsa, mahalagang magsumite ka sa lalong madaling panahon.

  Kung inaasahan mong tatanggap ka ng tax bill, huwag antalahin ang pagsusumite. Ang takdang petsa sa pagbabayad kung nagsumite ka ng iyong sariling tax return ay sa ika-21 ng Nobyembre kahit na naantala ka sa pagsumite. Ipapataw ang interes sa anumang halaga ng utang mo pagkatapos ng ika-21 ng Nobyembre.

  Kung nahihirapan kang magbayad nang nasa oras, maaari kang humiling ng isang plano sa pagbayad:

  • online para sa mga utang na $100,000 o mas mababa, kailangan mo ng isang myGov account na may link sa ATO.
  • sa pamamagitan ng automated na serbisyo sa telepono para sa mga utang na $100,000 o mas mababa
  • sa pamamagitan ng telepono, kontakin kami para sa mga utang na higit sa $100,000 upang makipagtulungan kami sa iyo sa paggawa ng plano sa pagbabayad na akma sa iyong mga sirkumstansya.

  Tingnan rin:

   Last modified: 18 Jun 2021QC 49713