Show download pdf controls
 • Paano namin pinoprotektahan ang tapat na negosyo

  Ang terminong "black economy" ay tinatawag na ngayong "shadow economy". Ang pagbabagong ito ay para ilarawan ang depinisyon ng Organisation for Economic Co-operation and Development’s (OECD, Organisasyon para sa Pang-ekonomiyang Kooperasyon at Pag-unlad) ukol sa ‘di inuulat o ‘di tapat na aktibidad pang-ekonomiya.

  Alam namin na tapat ang karamihan sa mga nagmamay-ari ng negosyo at mahirap magpatakbo ng negosyo.

  Sa kasamaang-palad, may mga negosyo na nagkakaroon ng hindi patas na kalamangan dahil sa hindi pagtugon sa lahat ng kanilang mga obligasyon sa buwis at superannuation. Nilalayon namin na protektahan ang mga tapat na negosyo mula sa hindi patas na kompetisyon sa pamamagitan ng pagtugon sa mga aktibidad ng black economy.

  Ang black economy ay tumutukoy sa mga di-tapat at kriminal na gawain na nangyayari sa labas ng, o kasangkot ang maling paggamit o pag-aabuso ng, sistema ng buwis at regulasyon. Kabilang sa mga halimbawa ng black economy ang:

  • hindi pagdedeklara ng lahat ng kita
  • labis na pag-uulat (over-reporting) ng mga deduction
  • paghingi (o pagbabayad) ng cash para sa trabaho upang iwasan ang mga obligasyon
  • iba pang mga ilegal na aktibidad, katulad ng ipinagbabawal na tabako, pandaraya sa pagkokontrata at palsipikasyon ng Australian business number (ABN).

  Nagtatrabaho kami kasama ng mga asosasyon ng industriya, mga tax practitioner at mga negosyo upang maunawaan ang anumang mga isyu na maaaring mayroon sila. Gumagamit kami ng up-to-date na datos na galing sa ikatlong partido at pag-aanalisa ng panganib upang malaman kung sino ang hindi gumagawa ng tama o kung sino ang maaaring nangangailangan ng mas maraming tulong. Depende sa kung ano ang matutuklasan namin sa panahon ng pagbisita, maaaring kokontakin namin ang mga negosyo sa kalaunan upang mag-follow-up.

  Hindi pinapahintulutan ng ating komunidad ang mga gawing hindi patas. Kung may napansin kang parang hindi tama, ipagbigay-alam sa amin maaari naming sundan o suriin ito.

  Magparehistro para sa isang sesyon ng impormasyon

  Nagsasagawa kami ng mga sesyon ng impormasyon at bumibisita sa mga negosyo sa kabuuan ng bansa upang tulungang maprotektahan ang mga tapat na negosyo.

  Upang magparehistro para sa isang sesyon ng impormasyon:

  Ang aming mga pagbisita sa negosyo

  Kapag bumibisita kami, makikipag-usap kami sa negosyo tungkol sa:

  • pagpapanatili ng rekord at pasilidad sa pagbabayad, mga rehistrasyon, mga natitirang lodgment, mga utang na buwis, at mga obligasyon ng tagapag-empleyo katulad ng superannuation
  • paano itatama ang anumang mga kamalian
  • mga benepisyo ng elektronikong pagpapanatili ng rekord at mga paraan sa pagbabayad
  • Mga tool ng ATO at mga magagamit na produkto na makakatulong sa kanila
  • anumang iba pang tulong na maaaring kailangan nila.

  Depende sa kung ano ang matutuklasan namin sa panahon ng pagbisita, maaaring kokontakin namin ang mga negosyo sa kalaunan upang mag-follow-up. Maaari namin silang kontakin sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono, sulat, o isang karagdagang pagbisita, na maaaring magresulta sa isang pagrerepaso o isang audit.

  Kapag nakikita namin ang isang negosyo na sadyang gumagawa ng maling bagay, may obligasyon kami na gumawa ng hakbang tungkol dito.

  Kapag nagnenegosyo ka at ginagawa mo ang tamang bagay, hindi mo kailangang mag-alala.

  Kung nagkamali ka

  Kung napagtanto mo na nagkamali ka, o may bagay na hindi inilagay, mas maiging pumunta muna sa amin. Maaaring bawasan ang anumang parusa, halimbawa kung ikaw ay:

  • hindi nagsabi sa amin sa kita na kinita mo, kabilang ang mga bayad na cash
  • kumuha ng mga deduction kung saan hindi ka karapat-dapat
  • gumawa ng anumang iba pang pahayag sa amin na hindi totoo o nakakalinlang.

  Kung kailangan mo ng tulong upang ayusin ang isang kamalian, maaari mong gawin ang alinman sa:

  • kontakin ang iyong nakarehistrong buwis o BAS na ahente.
  • tawagan ang libreng serbisyo sa pagsasalin at pag-interpret sa 13 14 50.

  Ano ang kailangang gawin ng mga negosyo

  Ang lahat ng mga negosyo ay kailangang:

  • magdeklara sa lahat ng kita, kabilang ang mga benta na cash, online, EFTPOS at sa credit at debit card
  • magsumite ng mga tax return
  • tumugon sa mga obligasyon sa GST na angkop sa iyo, katulad ng pagpaparehistro sa GST at pagsumite ng mga pahayag sa aktibidad ng mga negosyo
  • tumugon sa iyong mga obligasyon ng taga-empleyo kung may mga empleyado ka, katulad ng pagbabayad sa kanila ng hindi bababa sa award rate at kanilang superannuation
  • magkaroon at panatilihin ang mahusay na pagpapanatili ng rekord – kailangang ipaliwanag ng mga rekord ang lahat ng mga transaksiyong pang-negosyo, kailangang nakasulat ito at nasa Ingles, at pananatilihin nang hindi kukulangin sa limang taon.

  Gumawa ng tip-off

  Kung may isang taong sa tingin mo ay sadyang gumagawa ng maling bagay, maaari mo itong iulat sa amin nang lihim.

  Subukang magbigay ng pinakamaraming detalye hangga't maaari upang lubos naming masuri ang impormasyon. Makakagawa ka ng tip-off sa pamamagitan ng pagtawag sa aming serbisyo sa pagsasalin at pag-interpret sa 13 14 50.

  Ang karagdang impormasyon ay makukuha sa Ingles sa Pagprotekta sa tapat na negosyo

   Last modified: 29 Jul 2019QC 59776