Show download pdf controls
 • Pagsumite ng iyong tax return

  Kapag natukoy mong kailangan mong magsumite ng isang tax return, maaari kang magsumite online sa pamamagitan ng myTax, sa isang nakarehistrong tax agent, sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isang papel na tax return o sa tulong mula sa programang Tax help (tulong para sa Buwis).

  Ang mga tax return ay sumasaklaw sa taong pinansiyal mula Hulyo 1 hanggang Hunyo 30, at kung magsusumite ka ng sarili mo, nararapat itong isumite bago sumapit ang Oktubre 31.

  Ang myTax ay mabilis, madali, ligtas at protektadong paraan sa pagsumite ng iyong sariling tax return online. Kailangan mo ng isang myGov na account na naka-link sa ATO upang magsumite online.

  Kailangan mo bang magsumite ng isang tax return?

  Karamihan sa mga tao ay kailangang magsumite ng isang tax return bawat taon.

  Kung nakunan ka na ng buwis mula sa anumang kita na iyong natanggap sa panahon ng taong pinansiyal, malamang na kailangan mong magsumite ng tax return maliban na lang kung pasok ka sa loob ng mga partikular na eksepsyon.

  Kung hindi ka sigurado kung kailangan mong magsumite, gamitin ang aming Do I need to lodge a tax return tool (Kailangan ko bang magsumite ng tax return na tool) na nasa wikang Ingles sa ibaba upang malaman.

  Mga susunod na hakbang:

  • Kailangan mo bang magsumite ng isang tax return? (Ingles na link)
  • Tawagan kami sa 13 28 61. Kung kailangan mo ng isang interpreter upang tulungan ka sa iyong tawag, mangyaring tumawag sa Telephone Interpreting Service (TIS, Serbisyo sa Pag-interpret sa Telepono) sa 13 14 50.

  Mga paraan sa pagsumite ng iyong tax return

  Magsumite:

  Tingnan rin ang:

  Tandaan: Kung nahihirapan ka sa pagtugon sa iyong mga obligasyon sa buwis, hinihimok namin kayo na kontakin kami sa 13 28 61 sa lalong madaling panahon. Upang makipag-usap sa amin sa isang wika maliban sa Ingles, tawagan ang Translating and Interpreting Service (Serbisyo sa Pagsasalin at Pag-interpret) sa 13 14 50.

  Kung hindi mo kailangang magsumite

  Kung nakapagsumite ka na dati ng isang tax return, pero hindi mo na kailangang magsumite, sabihin sa amin upang hindi kami magpapadala sa iyo ng mga paalala. Maaari mong sabihin sa amin ito sa pamamagitan ng:

  Kung kailangan mong magsumite

  Kung kailangan mong magsumite ng isang tax return, ang myTax ay mabilis, madali, ligtas at protektadong paraan sa pagsumite online. Sa pangkalahatan, matatanggap mo ang iyong refund sa loob ng dalawang linggo.

  Magsumite online

  Kailangan mo ng isang myGov na account na naka-link sa ATO upang magamit ang aming mga online na serbisyo.

  Iba pang mga paraan sa pagsumite ng iyong tax return

  Pagsumite ng iyong unang tax return

  Kung ito ang iyong unang taon sa pagsumite ng isang tax return, sundin ang mga sumusunod na tip upang maging simple ang iyong panahong gugugulin na nauugnay sa buwis.

  Ang pinakamadali at pinakamabilis na paraan sa pagsumite ng iyong tax return ay online gamit ang myTax.

  Upang magsumite online, kailangan mo ng isang myGov na account na naka-link sa ATO.

  Bilang taong unang beses pa lang nakasumite, may ilang mga hakbang na kailangan mong sundin:

  Hakbang 1 – Huwag kalimutan ang iyong tax file number (TFN) at magdala ng isa sa sumusunod na mga dokumentong pangpagpapakilanlan: ang iyong sertipiko ng kapanganakan (birth certificate), passport o sertipiko ng pagkamamamayan (citizenship).

  Hakbang 2 – Lumikha ng isang myGov na account.

  Hakbang 3 – Tawagan kami sa 13 28 61 at pindutin ang 5 sa prompt upang makuha ang iyong natatanging code sa pag-link upang beripikahin ang iyong account. Ang bawat natatanging code ay mawawalan ng bisa pagkatapos ng 24 na oras.

  Hakbang 4 – Mag-sign in sa myGov, pumunta sa pahina ng Services (Mga Serbisyo) at mag-link sa ATO. Piliin ang (I have a linking code). Ako ay may pang-link na code at sundin ang mga tagubilin ayon sa kung ano ang i-prompt.

  Hakbang 5 – Ngayon handa ka ng gamitin ang mga online na serbisyo ng ATO at umpisahan ang iyong tax return gamit ang myTax.

  Lumikha ng isang myGov na account ngayon

  Kung mayroon ka ng myGov na account pero nalimutan mo ang iyong username o password, maaari mong:

  Kailangan mo ng tulong?

  Nagbibigay kami ng libreng serbisyo na tinatawag na Tax Help (Tulong para sa Buwis) na maaaring tumulong sa iyo upang maghanda at magsumite ng iyong tax return.

  Susunod na hakbang:

  Tingnan rin ang:

  Magsumite online

  Ang pagsumite online gamit ang myTax ay mabilis, madali, ligtas at protektadong paraan para sa iyo upang maghanda at magsumite ng iyong sariling tax return.

  Magsumite online

  Ang myTax ay mabilis, madali, ligtas at protektadong paraan sa pagsumite online. Ito ay nasa web, kung kaya't hindi mo kailangang mag-download ng anuman at maaari mong isumite ang iyong tax return sa anumang aparato – kompyuter, smartphone o tablet.

  Pagkuha ng isang myGov na account

  Kailangan mo ng isang myGov na account upang makagamit ng myTax. 

  Kung mayroon ka ng myGov na account pero nalimutan mo ang iyong username at/o password, maaari mong:

  Tingnan rin ang:

  Mga benepisyo sa pagsumite gamit ang myTax

  • Mula Agosto 2016, ang impormasyon mula sa mga taga-empleyo, mga bangko at mga ahensiya ng pamahalaan ay napunan na (pre-filled), na magtitipid sa iyo ng oras at pagsisikap.
  • Gumagamit kami ng isang hanay ng mga sistema at pagkontrol upang masiguro na protektado ang iyong impormasyon – kasingligtas ito ng online banking.
  • Magagamit rin ito 24/7 kung kaya't makapagsumite ka kung kailan maginhawa para sa iyo.
  • Mas mabilis mong makukuha ang iyong refund – sa loob ng dalawang linggo sa pangkalahatan.
  • Magagamit na ngayon para sa lahat ng mga indibidwal na gustong magsumite ng sarili nilang tax return, kabilang na ang mga solong mangangalakal (mula Hulyo 1, 2016).

  Mga bagong tampok

  Na-upgrade na ang myTax para makagawa ng higit pa at magagamit ngayon ng lahat ng mga indibidwal kabilang ang mga solong manganglakal.

  Kabilang sa mga upgrade at tampok sa 2016 ay:

  • ang mga datos ng myDeductions ay awtomatikong ilalagay sa iyong return (hindi kabilang ang mga solong mangangalakal)
  • mga bagong online tool upang itala ang depreciation at capital gain
  • kakayahang magsumite o baguhin ang mga return sa nagdaang taon
  • ganap na integrated na mga tool at calculator
  • mga nakakatulong na mensahe upang patnubayan ka sa iyong pagsumite
  • bago sa myTax  
   • business and professionals items (BPI, mga aytem para sa negosyo at mga propesyonal)
   • mga iskedyul ng ari-ariang pinarerentahan
   • Buwis sa Capital Gains

  Tingnan rin ang:

  Pagpre-fill ng iyong online tax return

  Ang pagpre-fill ay kung saan bahagya naming kukumpletuhin ang iyong tax return para sa iyo, sa pamamagitan ng awtomatikong pagdagdag ng impormasyon sa iyong myTax return gamit ang:

  • impormasyon sa kasalukuyang taon mula sa mga organisasyong nag-uulat sa amin, katulad ng mga taga-empleyo, mga bangko, at mga ahensiya ng pamahalaan
  • mga datos na mayroon kami mula sa aktibidad ng iyong account at mga nagdaang tax return.

  Ang gagawin mo lang ay repasuhin ang iyong pre-filled na impormasyon at magdagdag ng anumang nawawalang detalye o i-update ang mga di-tamang detalye.

  Ang pagpre-fill ay dinisenyo upang mas madaling makumpleto at maging mas wasto ang iyong tax return.

  Ang impormasyon sa pagpre-fill ay karaniwang nakukuha sa loob ng mga dalawang araw nang ito ay iniulat sa amin ng ibang mga organisasyon. Ang karamihan sa impormasyon ay karaniwang makukuha sa unang bahagi ng Agosto.

  Paano kung hindi tama ang impormasyon napre-fill?

  Kung sa tingin mo hindi tama ang impormasyong napre-fill, dapat mo itong suriin sa pamamagitan ng paghahambing nito sa sarili mong mga rekord at kontakin ang organisasyon na nagbigay ng mga datos upang malutas namin ang kaibahan bago ka magsumite ng iyong return.

  Maaari mong baguhin o i-delete ang iyong impormasyong napre-fill kung mayroon kang impormasyon mas kasalukuyan.

  Kung binago mo ang impormasyong napre-fill sa iyong tax return, mahalagang malutas ang anumang mga kaibahan sa organisasyon na nagbigay ng mga datos sa amin bago mo isumite ang iyong return. Ito ay dahil sinusuri namin kung tugma ba ang impormasyong ibinibigay ng mga organisasyon sa amin sa impormasyon iniulat mo sa iyong tax return.

  Magsumite ng isang papel na tax return

  Makakagamit ka ng papel na Tax return for individuals (Tax return para sa mga indibidwal) at ng Individual tax return instructions (Mga tagubilin para sa indibidwal na tax return) upang magsumite ng iyong papel na tax return sa pamamagitan ng koreo. Karamihan sa mga refund ay iniisyu sa loob ng 50 araw na may trabaho mula sa pagsumite.

  Upang mas mabilis mong makukuha ang iyong refund – sa loob ng dalawang linggo sa pangkalahatan – bakit hindi mo isumite ang iyong tax return online gamit ang myTax ngayong taon?

  Paano magsumite ng isang papel na tax return

  Upang magsumite ng isang papel na tax return, kakailanganin mo:

  Maaari kang mag-order ng isang pakete na may kasamang mga tagubilin at dalawang papel na kopya ng tax return form:

  • online sa pamamagitan ng aming publication ordering service (serbisyo sa pag-order ng publikasyon) (Ingles na link)
  • sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono sa 13 28 61, 8.00am hanggang 6.00pm (Eastern Standard Time ng Australia), Lunes hanggang Biyernes. Upang makipag-usap sa amin sa isang wika maliban sa Ingles, tawagan ang Translating and Interpreting Service (Serbisyo sa Pagsasalin at Pag-interpret) sa 13 14 50.

  Bukod sa Tax return for individuals (Tax return para sa mga indibidwal), maaaring kailangan mong magsumite ng Tax return for individuals (supplementary section) [Tax return para sa mga indibidwal (karagdagang seksiyon)] kung mayroon kang kita mula sa isang negosyo, capital gains, kita mula sa ibang bansa o kita sa pagrerenta.

  Ang Individual tax return instructions (supplement o karagdagan) ay makukuha lang online. Maaari kang mag-order ng supplementary section return form (form sa pagsauli ng karagdagang seksiyon) sa parehong panahon ng iyong pag-order sa iyong tax return form.

  Saan ipapadala ang iyong tax return

  Ipadala ang iyong nakumpletong tax return sa:
  Australian Taxation Office
  GPO Box 9845
  SYDNEY NSW 2001

  Tingnan rin ang:

  Magsumite sa pamamagitan ng isang nakarehistrong tax agent

  Maaari kang gumamit ng isang nakarehistrong tax agent upang maghanda at magsumite ng iyong tax return para sa iyo. Ang mga nakarehistrong tax agent lamang ang mga taong pinapahintulutang magsingil ng kabayaran upang maghanda at magsumite ng iyong tax return para sa iyo.

  Ang karamihan sa mga nakarehistrong tax agent ay may mga espesyal na iskedyul sa pagsusumite at maaaring makapagsumite ng mga return para sa kanilang mga kliyente nang lagpas sa karaniwang itinakdang huling petsa sa pagsusumite na Oktubre 31.

  Maaari kang makahanap ng isang nakarehistrong tax agent o suriin kung ang isang tao ay nakarehistrong tax agent sa link para sa website ng Tax Practitioners Board sa ibaba.

  Susunod na hakbang:

  Tingnan rin ang:

  Programang Tax Help (Tulong para sa Buwis)

  Kung nangangailangan ka ng tulong sa pagsumite ng iyong tax return, maaaring karapat-dapat ka para sa programang Tax Help (Tulong para sa Buwis).

  Ang Tax Help ay isang network ng mga boluntaryo sa komunidad na sinanay at may akreditasyon mula sa ATO na makakapagbigay ng libre at kompidensiyal na serbisyo upang tulungan ang mga tao na kumpletuhin ang kanilang mga tax return online gamit ang myTax.  

  Magagamit ang Tax Help:

  • sa lahat ng mga kabiserang lungsod at sa maraming mga pangrehiyong lugar sa kabuuan ng Australia
  • mula Hulyo hanggang Oktubre.

  Karapat-dapat ba ako para sa Tax Help?

  Karapat-dapat ka para sa Tax Help sa 2015-16 kung ang iyong kita ay nasa $50,000 o mas kaunti para sa taon ng kita at hindi ka:

  • nagtrabaho bilang kontraktor, halimbawa isang nakakontratang tagalinis o tsuper ng taxi
  • nagpapatakbo ng negosyo, kabilang bilang solong mangangalakal
  • may mga kasosyo o mga trust matter
  • nagbenta ng mga share o puhunang ari-arian (investment property)
  • nagmamay-ari ng pinaparentahang ari-arian
  • may buwis sa capital gains (capital gains tax o CGT)
  • tumatanggap ng mga royalty
  • nakatanggap ng mga distribusyon mula sa isang trust, maliban na lang sa isang managed fund (pinangangasiwaang pondo)
  • tumatanggap ng kita mula sa ibang bansa, maliban na lang sa pensiyon o annuity mula sa ibang bansa.

  Ano ang maitutulong ng mga boluntaryo sa akin?

  Maaaring makatulong ang mga boluntaryo sa iyong magsumite ng iyong tax return online gamit ang myTax o mag-claim ng refund ng mga franking credit.

  Kung matukoy ng aming mga boluntaryo na hindi mo kailangang magsumite ng isang tax return, maaari ka nilang tulungan sa pagkumpleto ng isang non-lodgement advice.

  Hindi makakatulong sa iyo ang mga boluntaryo sa mga pagbabago o pagwawasto ng tax return.

  Magtakda ng appointment

  Kung karapat-dapat ka para sa Tax Help, kailangan mong ipa-link ang myGov na account sa ATO (Ingles na link). Kung kinakailangan, maaari kang tulungan ng aming mga boluntaryo na i-link ang iyong myGov na account sa ATO.

  Kapag handa ka ng magtakda ng appointment, tumawag sa amin sa 13 28 61 para sa iyong pinakamalapit na sentro sa Tax Help. Kung kailangan mo ng isang interpreter upang tulungan ka sa iyong tawag, mangyaring tumawag sa Telephone Interpreting Service (TIS, Serbisyo sa Pag-interpret sa Telepono) sa 13 14 50 at ibigay sa kanila ang numero ng ATO na iyong kinakailangan.

  Tandaang dalhin ang mga ito sa iyong appointment:

  • iyong myGov user ID at password
  • mga detalye ng iyong bank account (BSB at account number)
  • iyong tax file number
  • isang orihinal o binagong abiso ng pagtatasa mula sa alinman sa isa sa nakalipas na limang taon (ang pagtatasa ay kinakailangang inisyu bago sumapit ang May 31 ng taong ito)
  • mga pahayag ng kita (income statement) mula sa lahat ng pinagkukunan ng kita
  • ang lahat ng iyong mga resibo para sa mga regalo, donasyon at mga gastos na nauugnay sa trabaho
  • mga detalye ng anumang mga bayad pansuporta sa bata (child support payment) na naibigay
  • mga detalye ng anumang mga pagkalugi sa mga pamumuhunan sa mga share at mga pinaparentahang ari-arian (net na mga pagkalugi sa pamumuhunan).
  • Kung may asawa ka (ikinasal o de-facto) sa anumang panahon sa taong pinansiyal, kailangan mo ring dalhin ang mga detalye ng kanilang mabubuwisang kita o isang makatwirang tantiya.

  Tingnan rin ang:

  Maging isang boluntaryo para sa Tax Help

  Maaaring magagawa mong maging boluntaryo para sa programang Tax Help (Tulong para sa Buwis). Para sa karagdagang impormasyon sa Ingles, bumisita sa Become a Tax Help volunteer (Maging isang boluntaryo para sa Tax Help) (Ingles na link)

  Pag-track sa iyong refund o pagtama ng isang kamalian

  Kapag nakapagsumite ka na ng iyong tax return, mag-iisyu kami sa iyo ng abiso ng pagtatasa. Magsasabi ito sa iyo kung may karapatan ka para sa isang refund o na may utang na buwis kang babayaran.

  Kung mayroon kang myGov na account na naka-link sa ATO, ang iyong abiso ng pagtatasa ay ipapadala sa iyong myGov Inbox. Makakatanggap ka ng email o SMS na magsasabi sa iyo kapag dumating na ito.

  Kailan ko matatanggap ang aking refund?

  Ang mga elektronikong return ay karaniwang ipinoproseso sa 2 linggo. Ang mga papel na return ay kailangang iproseso sa manwal na paraan na karaniwang tatagal ng 10 linggo. Walang anumang paraan upang mapabilis ang prosesong ito, kahit pa tatawagan mo kami. Maaari mong patuloy na tingnan ang progreso ng iyong tax return sa pamamagitan ng paglog-in sa aming mga online na serbisyo sa pamamagitan ng myGov anumang oras.

  Kung nagbigay ka ng mga detalye ng balidong bank account sa Australia sa iyong return, direktang babayaran ang iyong refund sa iyong account.

  Kung naantala ang iyong return, maaaring ito ay dahil sa iilang kadahilanan. Ang ilan sa mga pinakakaraniwang dahilan ay:

  • nakapagsumite ka kamakailan ng mga return para sa mga nagdaang taon, maging solo o kasama ng tax return ng kasalukuyang taon
  • ikaw ay kasalukuyang may utang sa amin
  • kailangan naming siyasatin ang iyong impormasyon kasama ng iba pang mga ahensiya ng Pamahalaan ng Australia katulad ng Centrelink o Child Support (Suporta sa Bata).

  Maaari mong tingnan ang progreso ng iyong return sa pamamagitan ng paglog-in sa iyong myGov na account o pag-download sa ATO app (Ingles na link).

  Paano ko babaguhin ang aking tax return o wawastuhin ang isang kamalian?

  Kung sa tingin mo nagkamali ka o nakaligtaan mong ilagay ang isang impormasyon sa iyong tax return, maaari mong baguhin ang iyong tax return sa pamamagitan ng pagpasok sa aming mga online na serbisyo gamit ang iyong myGov na account.

  Maaari kang humiling ng isang online na pagbabago para sa 2016 at 2015 na mga tax return kahit sa anupamang paraan sila isinumite – myTax, e-tax, sa pamamagitan ng isang tax agent, o sa papel.

  Kung nagsumite ka gamit ang myTax, maaari mong baguhin ang iyong tax return o wastuhin kaagad ang mga kamalian.

  Kung nagsumite ka sa pamamagitan ng isang nakarehistrong tax agent, maaari nilang baguhin ang iyong tax return.
  Ang mga online na pagbabago ay karaniwang pinoproseso sa loob ng 20 araw na may trabaho, kung ihahambing sa mga pagbabagong hinihiling sa pamamagitan ng papel na tatagal ng humigit-kumulang 50 araw na may trabaho. Maaari mong baguhin ang tax return nang maraming beses kung kinakailangan.

  Mga susunod na hakbang:

  Mga return sa nagdaang taon

  Kung kailangan mo pa ring magsumite ng tax return para sa nagdaang taon, mahalaga na i-up-to-date ito sa lalong madaling panahon upang mabawasan ang panganib ng parusa o multa.

  Mayroon kang tatlong opsyon sa pagsumite ng iyong mga return sa nagdaang taon:

  Kung nahihirapan kang bayaran ang iyong mga obligasyon sa buwis, kontakin kami sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono sa 13 28 61, 8.00am hanggang 6.00pm (Eastern Standard Time ng Australia), Lunes hanggang Biyernes. Kung gusto mong makipag-usap sa amin sa isang wika maliban sa Ingles, maaari mong tawagan ang Translating and Interpreting Service (Serbisyo sa Pagsasalin at Pag-interpret) sa 13 14 50 para matulungan ka sa iyong pagtawag.

  Maaari mong ring magamit ang mga tagubilin para sa Individual tax return instructions (recent years) [Mga tagubilin sa indibidwal na tax return (mga taon kamakailan)] online sa Ingles.

   Last modified: 04 Apr 2019QC 49713