Show download pdf controls
 • Pagsasabmit ng iyong tax return

  Ang mga tax return (paglalahad ng kinita para sa pagbubuwis) ay para sa pampinansyal na taon mula ika-1 ng Hulyo hanggang ika-30 ng Hunyo. Kung ikaw ay magsasabmit ng sarili mong tax return, ito ay dapat isabmit bago makaraan ang ika-31 ng Oktubre.

  Pagsasabmit gamit ang myTax

  Ang myTax ay mabilis, madali, ligtas at siguradong paraan ng pagsasabmit online ng iyong tax return. Ito’y gumagamit ng web, kaya hindi mo kailangang mag-download ng anuman. Makakapagsabmit ka gamit ang ilang mga kagamitan (devices) – kompyuter, smartphone o tablet – basta tiyaking magsabmit bago makaraan ang takdang huling araw na ika-31 ng Oktubre.

  Upang magsabmit online, kailangan mo ng isang myGov account na may link sa ATO. Ang myTax ay magagamit ng lahat ng indibidwal na nagkukumpleto ng sarili nilang tax return (kabilang ang mga sole trader)

  Ang myTax ay maa-access sa pamamagitan ng myGov. Ang pag-click sa link na ito ay maglilipat sa iyo mula sa ato.gov.au. Sa sandaling ikaw ay naka-log in, sundan ang mga opsyong ito sa menu: Buwis > Mga Pagsasabmit > Buwis sa Kinita

  Simulan ang iyong tax return gamit ang myTax

  Tingnan din:

  Panoorin:

  Ang videong ito ay nagpapakita kung paano ang paglikha ng isang myGov account at link sa ATO

  Media: [Paano ang paglikha ng isang myGov account at link sa ATO]
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiubfo8e4mExternal Link (Tatagal nang: 03:56)

  Mga deadline (mga takdang huling oras)

  Kailangan mong magsabmit ng iyong tax return bago makaraan ang ika-31 ng Oktubre.

  Kung nagkukumpleto ka ng sarili mong tax return at hindi mo ito maisasabmit bago ang ika-31 ng Oktubre, kontakin mo kami sa lalong madaling panahon.

  Ang karamihan ng mga rehistradong tax agent ay may natatanging iskedyul ng pagsasabmit, at sila ay makakapagsabmit ng mga tax return para sa mga kliyente nang lampas sa deadline na ika-31 ng Oktubre. Kung ikaw ay gumagamit ng isang rehistradong tax agent, tiyaking kontakin mo siya bago ang ika-31 ng Oktubre.

  Kung nagkakaroon ka ng problema sa pagtugon sa iyong mga obligasyon sa buwis, kontakin kami sa lalong madaling panahon.

  Kung hindi mo nasabmit sa deadline

  Kahit lumampas na ang deadline, mahalagang magsabmit ka sa lalong madaling panahon.

  Kung inaasahan mong tatanggap ka ng tax bill (kuwenta ng utang na buwis), huwag antalahin ang pagsasabmit. Kung nahihirapan kang magbayad nang nasa oras, mahalaga na kontakin mo kami upang makipagtulungan kami sa iyo sa paggawa ng plano sa pagbabayad na akma sa iyong mga sirkumstansya.

  Tingnan din:

   Last modified: 05 Aug 2019QC 49713