Show download pdf controls
 • Mga rekord na dapat mong itabi

  Kailangan mong magtabi ng mga rekord nang limang taon (sa karamihan ng kaso) mula sa petsa na isinumite mo ang iyong tax return. Maaaring kabilang sa mga rekord ang mga pahayag ng kita, mga buod ng pagbabayad at mga resibo. Makakatanggap ka ng mga dokumento na mahalaga para sa pagsagawa ng iyong buwis sa panahon ng taon ng kita.

  Para sa buod ng impormasyong ito sa poster format, basahin ang Mga rekord na kailangan mong itabi – isaayos ang mga rekord (PDF, 894KB)This link will download a file.

  Sa pahinang ito:

  Ang kahalagahan ng pagtatabi ng mga rekord

  Ang pagtatabi ng mga mabubuting rekord ay tutulong sa iyo at iyong tagapayo sa buwis na:

  • makapagbigay ng nakasulat na katibayan ng iyong kita at mga gastos
  • maghanda sa iyong tax return
  • matiyak na magagawa mong i-claim ang lahat ng iyong mga karapatan
  • patunayan ang impormasyon na iyong ibinigay sa iyong tax return (kung sakaling hihilingin namin sa iyo)
  • bawasan ang panganib ng mga audit at pag-aakma ng buwis
  • mapabuti ang komunikasyon sa amin
  • malutas ang mga isyu na nauugnay sa isang pagtatalo na hinggil sa iyong mga pagtatasa o pag-aakma
  • maiwasan ang pagkalantad sa mga multa.

  Ang pagtatabi ng mga mabubuting rekord ay magbabawas sa gastos sa pamamahala ng iyong mga usapin sa buwis. Kung gagamit ka ng tagapayo sa buwis, maaaring mabawasan mo ang oras na ginugugol sa pag-sort at paghanda ng iyong mga rekord. Makakapagbigay ito sa iyo ng karagdagang oras upang masiguro na ma-claim mo ang mga nararapat para sa iyo.

  Tingnan din:

  Gaano katagal itatabi ang iyong mga rekord

  Sa pangkalahatan, kailangan mong itabi ang iyong nakasulat na katibayan nang limang taon mula sa petsa na isinumite mo ang iyong tax return.

  May ilan pang mga partikular na sitwasyon. Kung ikaw ay:

  • mag-claim ng pagkakaltas (deduction) para sa pagbaba ng halaga ng mga bumababang halagang propyedad – magtabi ng mga rekord sa limang taon mula sa petsa ng iyong huling pag-claim para sa pagbaba ng halaga
  • magkaroon o magbawas ng propyedad – magtabi ng mga rekord sa limang taon pagkatapos na matiyak na walang kaganapang capital gains tax (CGT) na mangyayari
  • may pagtatalo sa amin – magtabi ng mga rekord para sa kung alinman ang mas matagal sa    
   • limang taon mula sa petsa na isinumite mo ang iyong tax return
   • limang taon mula sa petsa na naresolba ang pagtatalo.
    

  Format ng iyong mga rekord

  Maaari mong itabi ang iyong mga rekord sa format na papel o digital. Kung gagawa ka ng mga kopyang papel o digital, kailangang ang mga ito ay totoo at malinaw na kopya ng orihinal.

  Nirerekomenda namin na magtabi ka ng back-up ng lahat ng iyong mga digital na rekord.

  Ang iyong mga dokumento ay dapat nasa Ingles maliban kung ginugol mo ang gastos sa labas ng Australia.

  Kung mag-claim ka ng pagkakaltas, kailangang may mga rekord kang maipapakita kung paano mo kinalkula at tinukoy ang iyong mga claim. Ang mga rekord ay karaniwang mga resibo mula sa tagapagtustos ng mga kalakal o serbisyo. Ang resibo ay kailangang magpakita ng:

  • pangalan ng tagapagtustos
  • halaga ng gastos
  • katangian ng mga kalakal o serbisyo
  • petsa kung kailan binayaran ang gastos
  • petsa ng dokumento

  Mga halimbawa ng mga rekord na dapat mong itabi

  Kabilang sa mga halimbawa ng mga rekord na dapat mong itabi:

  • pahayag ng kita o mga buod ng pagbabayad, na mula sa iyong mga tagapag-empleyo at Services Australia
  • mga pahayag mula sa iyong bangko at iba pang mga pinansiyal na institusyon na nagpapakita ng interes na kinita mo sa taon ng kita
  • mga pahayag ng dibidendo
  • mga buod na mula sa mga pinamamahalaang pondo ng pamumuhunan
  • mga resibo o invoice para sa mga pagbibili at pagbebenta ng mga kagamitan o propyedad
  • mga resibo o invoice para sa mga claim ng gastos at pagkukumpuni
  • mga kontrata
  • mga rekord ng nangungupahan at pag-upa.

  Kung ang iyong kabuuang claim para sa mga gastos na nauugnay sa trabaho ay higit sa $300, kailangang may nakasulat na katibayan ka upang mapatunayan ang iyong mga claim.

  Kung nakuha o natamo mo ang iyang kapital na propyedad – katulad ng pamumuhunang ari-arian, mga share o pinamamahalaang pondong pamumuhunan – magsimula kaagad na magtabi ng mga rekord dahil maaaring kailangan mong magbayad ng capital gains tax kung ibebenta mo ang propyedad sa hinaharap. Ang pagtatabi ng mga rekord mula sa umpisa ay magsisiguro na hindi ka magbabayad ng buwis na higit pa sa kinakailangan.

  Kung magsasagawa ka ng claim sa halaga ng isang bumababang halagang propyedad na ginamit mo para sa trabaho, katulad ng laptop, kailangan mong magtabi ng mga rekord sa limang tao kasunod ng iyong panghuling claim, kabilang ang alinman sa:

  • mga resibo ng pagbili at isang iskedyul ng pagbaba ng halaga
  • mga detalye kung paano mo kinalkula ang iyong claim sa pagbaba ng halaga.

  Maaari naming hilingin na ipakita mo ang iyong mga rekord sa loob ng limang taon, mahalaga na may sapat na katibayan ka upang suportahan ang iyong mga claim.

  Tingnan din:

  Tool sa pagtatabi ng rekord ng myDeductions

  Ang mga rekord na iyong itatabi ay hindi kailangang nasa anyong papel. Ang myDeductions ay isang tool sa pagtatabi ng rekord na nagpapadali sa iyong makapag-track sa iyong mga rekord sa digital na paraan.

  Kinikilala namin ang mga rekord na iyong itinatabi sa elektronikong paraan bilang mga dokumento, at kinabibilangan ito ng mga litrato ng iyong mga resibo.

  Ang mga solong indibidwal na tagapangalakal na may mga simpleng negosyo ay makakagamit rin nito upang mai-track ang kanilang kita at mga gastos sa negosyo.

  Maaari mong i-upload ang iyong mga rekord mula sa myDeductions tool at i-pre-fill ang iyong myTax return. Kung gagamit ka ng isang rehistradong ahente ng buwis, maaari mong i-email ang iyong mga rekord nang direkta sa kanya.

  Ang myDeductions tool ay nagpapahintulot sa iyo na maitabi ang iyong mga rekord sa digital na paraan sa isang lugar sa panahon ng taon ng kita para sa:

  • lahat ng mga gastos na nauugnay sa trabaho (kabilang ang mga biyahe na gamit ang sasakyan)
  • mga pagkakaltas ng interes at dibidendo
  • mga regalo o donasyon
  • mga gastos sa pamamahala ng mga usapin sa buwis
  • mga gastos at kita sa negosyo ng nag-iisang mangangalakal
  • iba pang mga pagkakaltas.

  Watch: A quick demonstration of myDeductions

   

  Tingnan din:

  Mga eksepsyon sa pagtatabi ng rekord

  Ang mga eksepsyon sa pagtatabi ng rekord ay naroroon upang gawing simple ang mga bagay-bagay – hindi nito pinapahintulutan na mag-claim ka ng isang awtomatikong pagkakaltas.

  Sa ilang mga sitwasyon maaaring hindi mo kinakailangan ng mga resibo, subalit kailangan mo pa ring magpakita na ginastos mo ang pera at kung paano mo kinalkula at tinukoy ang iyong claim.

  Kung hindi ka makakakuha ng resibo mula sa isang tagapagtustos, maaari ka pa ring mag-claim ng pagkakaltas kung matatanggap namin na ang katangian at kalidad ng katibayan ay nagpapakita na ginastos mo ang pera at may karapatan ka para mag-claim ng pagkakaltas. Ang katibayan ng iyong mga gastos ay maaaring kabibilangan ng pahayag ng bangko o credit card na nagpapakita sa halaga na binayad, kailan at sino ang binayaran pati na ang iba pang mga dokumento na nagbabalangkas sa katangian ng mga kalakal o serbisyo na inilaan.

  Kung nagbayad ka ng cash sa isang tagapagtustos at wala kang iba pang dokumentasyon upang suportahan ang iyong claim, hindi ka magkakaroon ng sapat na katibayan upang mai-claim ang isang pagkakaltas.

  Nawala o nasira na mga rekord

  Kung aksidenteng nawala o nasira ang iyong mga rekord, halimbawa dahil sa pagnanakaw (burglary) o sakuna, maaari kang mag-claim ng pagkakaltas para sa mga partikular na gastos. Kung makakagawa ka ng alinman sa:

  • pagbibigay ng kumpletong kopya ng nawala o nasira na mga rekord
  • maipakita sa amin at masiyahan kami na nagsagawa ka ng sapat na pag-iingat upang maiwasan ang pagkawala o pagkasira at hindi makatwirang posible na makakuha ng kopya ng mga rekord.

  Tingnan din:

   Last modified: 16 Jul 2021QC 66426