Show download pdf controls
 • Paghingi ng tulong

  Kung kailangan mo ng tulong sa iyong buwis o super, tawagan kami sa telepono sa:

  • 13 28 61 – para sa mga personal na tanong
  • 13 28 66 – para sa mga tanong na nauugnay sa negosyo
  • 13 10 20 – para sa mga tanong na nauugnay sa super

  Kung gusto mong makipag-usap sa amin sa isang wika maliban sa Ingles, tawagan kami gamit ang Translating and Interpreting Service (Serbisyo sa Pagsasalin at Pag-interpret) sa 13 14 50.

  Hinihikayat namin kayo na kontakin kami nang maaga upang makapagtrabaho kami para sa iyo – hindi pa huli na humiling sa amin ng tulong.

  Ano ang maaasahan mo kung tatawag ka sa amin sa telepono

  Dapat mong ihanda ang iyong tax file number (TFN) o Australian business number (ABN) kapag tatawag ka.

  Kapag makikipag-usap ka sa isang kinatawan ng serbisyo sa kustomer, maaaring magtanong sila sa iyo ng isang serye ng mga tanong upang tulungan silang makilala ka. Tumutulong ito upang protektahan ang iyong personal na mga rekord sa buwis.

  Hindi kami makakapagbigay sa iyo ng impormasyon tungkol sa ibang tao, kahit na pamilya mo pa sila. Kung tumutulong ka sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya, kailangang kasama mo sila kapag tumatawag ka sa telepono maliban kung nasa rekord ka bilang kanilang 'awtorisadong kinatawan' sa mga sistema namin.

  Mas gusto mo bang makinig?

  Media: Paghingi ng tulong
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4x64y5External Link (Duration: 00:01:37)

  Awtorisado ng Pamahalaan ng Australia, Canberra.

  Authorised by the Australian Government, Canberra.

   Last modified: 17 Apr 2023QC 61268