Show download pdf controls
 • JobKeeper Payment

  اگر شمو مشکل دیرین که ای متن را توغ کنین، شمو میتنین که تنظیمات صفه انترنت (browser) خو جورکنین یا یک صفه که قابل چاپ استه را توغ کنین.

  تاییدی بیزنیس ماهانه بلدی کارگرا (JobKeeper) بلدی چهارده روز ماه مارچ باید تا 14 ماه اپریل 2021 مکمل شونه تا که آخرین پرداخت کارگر (JobKeeper) ره بیگرین. برنامه پرداخت کارگر(JobKeeper Payment) د 28 ماه مارچ 2021 خلاص شد.

  Media: JobKeeper overview - Hazaragi
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiun9xfp4oExternal Link (Duration: 01:05)

  پرداخت JobKeeper Payment دولت به بیزنس های آسیب دیده از Coronavirus کمک می کند تا مصارف مربوط به معاش کارمندان خود را تأمین کنند تا تعداد بیشتری از کارمندان بتوانند وظیفه خود را حفظ کرده و به کسب معاش خود ادامه دهند.

  نگهداشتن آسترالیایی ها در کار و بیزنس ها در بیزنس اساس بهبود اقتصادی قویتر را پس از عبور از بحران Coronavirus فراهم خواهد کرد.

  JobKeeper Payment از 28 سپتمبر 2020 تا 28 مارچ 2021 تمدید شده است.

  کسب معلومات بیشتر:

  همچنین مراجعه کنید به:

  معلومات برای کارفرماهای مستحق

  Media: JobKeeper sole traders - Hazaragi
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiun9xfp43External Link (Duration: 01:46)

  JobKeeper برای کارفرماهای مستحق در دسترس است که به آنها کمک کند حداقل مقادیر قابل پرداخت قبل از مالیات را در هر دو هفته به کارمندان مستحق خود پرداخت کنند.

  ثبت نام برای پرداخت JobKeeper payment در ATO's Business Portal ، از طریق myGov در دسترس است، در صورتی که کار و بار شخصی دارید، یا محاسب مالیاتی راجستر شده شما می تواند آن را برای شما خانه پری کند.

  سپس کارفرماهای مستحق مقادیری را که به هر کارمند مستحق پرداخت کرده اند، دریافت خواهند کرد.

  کارفرماها باید حداقل مقادیر قابل پرداخت (قبل از مالیات) برای هر دو هفته را به کارمندان مستحق خویش پرداخت کنند تا بتوانند برای JobKeeper payment درخواست دهند. این مبلغ هر ماه به صورت معوقه (با تاخیر) توسط ما به کارفرما پرداخت خواهد شد.

  اگر کارفرماها به پرداخت معاش کارمندان خود برای هر دوره پرداخت ادامه ندهند، دیگر مستحق پرداخت های JobKeeper نخواهند بود.

  جهت مستحق بودن برای دریافت JobKeeper ، کارفرماها و کارمندان ایشان باید شرایط استحقاق را برآورده سازند.

  پروگرام JobKeeper Payment از 28 سپتمبر 2020 تا 28 مارچ 2021 تمدید شده است. دو دوره تمدید جداگانه وجود دارد. برای هر دوره تمدید، یک کاهش واقعی اضافی در تست مبادلات مالی بیزنس اجرا می شود و نرخ JobKeeper Payment متفاوت است.

  کسب معلومات بیشتر:

  همچنین مراجعه کنید به:

  معلومات برای کارمندان مستحق

  اگر کارفرمای شما تصمیم به اشتراک بگیرد و شما یک کارمند مستحق باشید، وی باید یک JobKeeper payment – employee nomination notice (به انگلیسی) را به شما ارائه دهد. اگر شما موافقت کنید که توسط کارفرمای تان معرفی شوید، باید فورمه را امضا کرده و آنرا عاجلاً به وی برگردانید تا ایشان بتواند برای شما JobKeeper را درخواست دهد.

  اشتراک در JobKeeper برای کارفرمای شما داوطلبانه است. اگر وی اشتراک نکند، نمی تواند JobKeeper را به نمایندگی از شما مطالبه کند.

  اگر شما مستحق JobKeeper هستید، کارفرمای تان باید حداقل مقادیر قابل پرداخت (قبل از مالیات) را برای هر دو هفته به شما پرداخت کند تا بتواند JobKeeper را به نمایندگی از شما دریافت کند.

  شما می توانید دو یا چند وظیفه داشته باشید، اما فقط یک کارفرمای تان می تواند JobKeeper را برای شما مطالبه کند. اگر هم وظیفه دائمی و هم وظیفه مؤقتی دارید، فقط می توانید موافقت کنید که از طرف کارفرمای دائمی تان معرفی شوید. این کار را می توانید با خانه پری کردن JobKeeper payment – employee nomination notice (به انگلیسی) برای کارفرمای دائمی خود انجام دهید.

  پروگرام JobKeeper از 28 سپتمبر 2020 تا 28 مارچ 2021 تمدید شده است. دو دوره تمدید جداگانه وجود دارد. برای هر دوره تمدید نرخ JobKeeper payment متفاوت است.

  کسب معلومات بیشتر:

  همچنین مراجعه کنید به:

  تاریخ های مهم و معلومات پرداخت برای کارفرماها

  • تمدید JobKeeper 1 : از 28 سپتمبر 2020 تا 3 جنوری 2021
  • تمدید JobKeeper 2: از 4 جنوری 2020 تا 28 مارچ 2021
  • شما می توانید در هر زمانی تا موقع اتمام این پروگرام برای JobKeeper Payment ثبت نام کنید. درEnrol for JobKeeper چک کنید که آیا مستحق هستید یا نی.
  • اگر برای JobKeeper payments ثبت نام می کنید، باید این کار را تا پایان ماهی که می خواهید مطالبه کنید، خانه پری نمایید.
  • شما باید هر ماه اظهارنامه ماهوار بیزنس تانرا ارائه دهید تا برای JobKeeper payments ماه قبل درخواست داده بتوانید. شما باید این کار را بین 1 تا 14 هر ماه انجام دهید.

  تغییرات در JobKeeper Payments

  Media: JobKeeper extension - Hazaragi
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiun9xfp4pExternal Link (Duration: 02:12)

  تمدید از 28 سپتمبر 2020

  پروگرام JobKeeper از 28 سپتمبر 2020 تا 28 مارچ 2021 تمدید شده است.

  دو دوره تمدید جداگانه وجود دارد. برای هر دوره تمدید، یک کاهش واقعی اضافی در کار و بار (فروشات) بیزنس تان باید صورت گرفته باشد و نرخ JobKeeper payment متفاوت است.

  دوره های تمدید بشمول ذیل هستند:

  نرخ های پرداختی تغیر خواهد کرد

  نرخ JobKeeper payment در هر دوره تمدید به تعداد ساعاتی بستگی دارد که:

  • یک کارمند مستحق کار می کند، یا
  • یک اشتراک کننده بیزنس مستحق به طور فعالی در بیزنس مصروف است.

  آن به دو نرخ تقسیم می شود.

  نرخ ردیف 1

  نرخ ردیف 2

  این نرخ برای موارد ذیل اجرا می شود:

  • کارکنان مستحق که قبل از 1 مارچ 2020 یا 1 جولای 2020 برای 80 ساعت یا بیشتر در چهار هفته دوره معاش کار کرده اند،
  • و اشتراک کنندگان بیزنس مستحق که به مدت 80 ساعت یا بیشتر در ماه فبروری به طور فعال مصروف بیزنس بودند و اظهاریه ای را برای این منظور ارائه می دهند.
   

  این نرخ برای موارد ذیل اجرا می شود:

  هر نوع از کارکنان مستحق و اشتراک کنندگان بیزنس مستحق دیگر.    

  کارفرماها و بیزنس ها باید نرخی را که برای هر کارمند مستحق و/ یا اشتراک کننده بیزنس ها مستحق مطالبه می کنند، معرفی نمایند.

  قوانین شاغلین مذهبی مستحق همانند اشتراک کننده های بیزنس های مستحق است، بدین معنی که نرخ پرداخت مربوط به ساعاتی می شود که برای انجام فعالیت های شغلی در ماه فبروری صرف شده است.

  تست های جایگزین برای تعیین نرخ های پرداختی نافذه برای یک کارمند مستحق، یک اشتراک کننده بیزنس مستحق یا یک شاغل دینی مستحق ممکن است در برخی شرایط موجود باشد. در صورت وجود معلومات بیشتر در مورد تست های جایگزین، ما آنها را نشر خواهیم کرد.

  نرخ JobKeeper payment نیز برای هر دوره تمدید متفاوت است.

  تمدید JobKeeper 1

  این دوره تمدید از 28 سپتمبر 2020 تا 3 جنوری 2021 ادامه دارد.

  شما باید نشان دهید که مبادلات GST واقعی شما در سه ماه سپتمبر 2020 نسبت به یک دوره قابل مقایسه (به طور کلی سه ماهه مربوط به سال 2019) کاهش یافته است. به کاهش واقعی در تست مبادلات مالی (به انگلیسی) مراجعه کنید.

  شما همچنین باید کاهش اولیه در تست مبادلات مالی را برآورده کرده باشید. با این حال، اگر شما:

  • مستحق دریافت JobKeeper برای دو هفته های قبل از 28 سپتمبر بودید، کاهش اولیه در تست مبادلات مالی را برآورده کرده اید.
  • برای اولین بار از 28 سپتمبر 2020 در JobKeeper ثبت نام می کنید، اگر تست کاهش واقعی مبادلات مالی را برآورده کنید، شما همچنین تست کاهش اولیه مبادلات مالی را نیز برآورده خواهید کرد (به استثنای پوهنتون های خاص). شما می توانید براساس آن ثبت نام کنید.

  نرخ های JobKeeper payment در این دوره تمدید بشمول ذیل هستند:

  • ردیف 1: 1200 دالر در هر دو هفته (قبل از مالیات)
  • ردیف 2: 750 دالر در هر دو هفته (قبل از مالیات).

  تمدید JobKeeper 2

  این دوره تمدید از 4 جنوری 2021 تا 28 مارچ 2021 ادامه خواهد داشت.

  شما باید نشان دهید که مبادلات مالی GST واقعی شما در سه ماه دسمبر 2020 نسبت به یک دوره قابل مقایسه (به طور کلی سه ماهه مربوط به سال 2019) کاهش یافته است. به کاهش واقعی در تست مبادلات مالی (به انگلیسی) مراجعه کنید.

  شما همچنین باید کاهش اولیه در تست مبادلات مالی را برآورده کرده باشید. با این حال، اگر شما:

  • مستحق دریافت JobKeeper برای دو هفته های قبل از 28 سپتمبر بودید، کاهش اولیه در تست مبادلات مالی را برآورده کرده اید.
  • برای اولین بار از 28 سپتمبر 2020 در JobKeeper ثبت نام می کنید، اگر تست کاهش واقعی در مبادلات مالی را برآورده کنید، شما همچنین تست کاهش اولیه در مبادلات مالی را نیز برآورده خواهید کرد (به استثنای پوهنتون های خاص). شما می توانید براساس آن ثبت نام کنید.

  حتی اگر شما مستحق تمدید JobKeeper 1 نباشید، می توانید مستحق تمدید JobKeeper 2 باشید.

  نرخ های JobKeeper payment در این دوره تمدید بشمول ذیل هستند:

  • ردیف 1: 1000 دالر در هر دو هفته (قبل از مالیات)
  • ردیف 2: 650 دالر در هر دو هفته (قبل از مالیات).

  همچنین مراجعه کنید به:

  بیزنس ها یا مراکز غیرانتفاعی

  آنچه شما باید انجام دهید

  از 28 سپتمبر 2020، شما باید تمام موارد زیر را انجام دهید:

  • حساب کنید که آیا نرخ ردیف 1 یا ردیف 2 برای هر یک از کارمندان مستحق و/ یا اشتراک کنندگان تجاری مستحق و یا شاغلین مذهبی مستحق تان صدق می کند یا نی.
  • به ما و کارمندان مستحق و/ یا اشتراک کنندگان تجاری مستحق و یا شاغلین مذهبی مستحق تان اطلاع دهید که چه نرخ پرداختی برای آنها اجرا می شود.
  • در طول تمدید JobKeeper 1 - اطمینان حاصل کنید که کارمندان مستحق شما حداقل با مبالغ ذیل پرداخت می شوند:
   • 1200 دالر در هر دو هفته برای کارمندان ردیف 1
   • 750 دالر برای هر دو هفته برای کارمندان ردیف 2
    
  • در طول تمدید JobKeeper 2 - اطمینان حاصل کنید که کارمندان مستحق شما حداقل با مبالغ ذیل پرداخت می شوند:
   • 1000 دالر در هر دو هفته برای کارمندان ردیف 1
   • 650 دالر برای هر دو هفته برای کارمندان ردیف 2
    

  اگر شما برای GST ثبت نام کرده اید و اظهاریه های BAS پرداخت نشده دارید، باید BAS خود را برای سه ماهه سپتمبر 2019 و دسمبر 2019 هرچه زودتر (یا برای ماه معادل آن، اگر ماهانه راپور می دهید) تسلیم کنید. اظهاریه های BAS تسلیم نشده ممکن است درخواست شما را برای JobKeeper Payments تحت تمدید JobKeeper متوقف کنند.

  کاهش در مبادلات مالی

  برای هر دوره تمدید، یک کاهش واقعی اضافی در تست گردش مالی ااجرا می شود:

  • شما باید نشان دهید که مبادلات مالی GST واقعی تان در سه ماه سپتمبر 2020 (جولای، آگست، سپتمبر) نسبت به یک دوره قابل مقایسه (به طور کلی سه ماهه مربوط به سال 2019) کاهش یافته است.
  • شما باید نشان دهید که مبادلات مالی GST واقعی شما در سه ماه دسمبر 2020 (اکتوبر، نومبر، دسمبر) نسبت به یک دوره قابل مقایسه (به طور کلی سه ماهه مربوط به سال 2019) کاهش یافته است.

  به کاهش واقعی در تست مبادلات مالی (به انگلیسی) مراجعه کنید یا با محاسب مالیاتی راجستر شده خود مشورت کنید و از او کمک بگیرید.

  چه چیزی تغیر نمی کند

  درخواست دادن برای دو هفته ها در تمدید JobKeeper 1 یا 2:

  • اگر قبلاً برای JobKeeper برای دو هفته های قبل از 28 سپتمبر ثبت نام کرده اید، ضرورتی به ثبت نام مجدد برای تمدید JobKeeper نیست.
  • اگر شما قبل از 28 سپتمبر برای کارکنان تان درخواست می دهید، ضرورتی به ارزیابی مجدد استحقاق کارکنان ندارید یا ضرورتی ندارید که از کارمندان بخواهید تا موافقت نمایند که توسط شما منحیث کارفرمای مستحق شان معرفی شوند.
  • شما ضرورتی به برآورده کردن هیچ شرایط اضافی ندارید اگر برای یک اشتراک کننده بیزنس مستحق مطالبه می کنید، بغیر از مواردی که از ابتدای JobKeeper در موارد ذیل اعمال شده است:
   • داشتن یک ABN ، و
   • اعلام معاش و محصولات قابل ارزیابی.
    

  اشتراک کنندگان نو JobKeeper

  پروگرام JobKeeper برای اشتراک کنندگان نو باز خواهد ماند، به شرطی که آنها الزامات استحقاق برای دوره مربوطه را برآورده کنند.

  مجاز شده توسط دولت آسترالیا، کانبرا.

   Last modified: 14 Apr 2021QC 62338