Show download pdf controls
 • منشور مالیه دهندگان – معلوماتی که باید بدانید

  سیستم های مالیه دهی و بیمه تقاعد (superannuation) آسترالیا دارایی های جامعه اند که حمایت که یک زندگی مرفه را برای ما در آسترالیا فراهم می سازند. همه ما مورد مواظبت و مراقبت آنها باید نقش خود را ایفا کنیم.

  اداره مالیات آسترالیا (ATO) زمینه رفاه اقتصادی و اجتماعی آسترالیایی ها را از طریق تشویق نمودن مشارکت داوطلبانه شان در سیستم های مالیه دهی و بیمه تقاعد فراهم می سازد، که شامل دسترسی به مزایا نیز می باشد. آسترالیایی ها نقش خویشرا با ایفا نمودن وجایب شان طبق قوانین نافذه ایفا می کنند. روابط ما با شما بر اساس اعتماد و احترام متقابله استوار می باشد.

  ما این رابطه را از طرق ذیل تقویت می کنیم:

  • عرضه نمودن خدمات مسلکی، احترام آمیز و به موقع برای شما
  • رفتار منصفانه و احترام آمیز با شما
  • برخورد با شما با درنظرداشت حالات و رفتار اطاعت پذیری قبلی تان
  • فراهم ساختن حد اکثر سهولت ها برایتان جهت انجام یافتن کار ها بصورت درست
  • پیشتبانی از اشخاصیکه می خواهند در این سیستم ها بصورت درست اشتراک نمایند
  • صداقت، شفافیت و حسابدهی در أمور کاری با شما و جامعه
  • عرضه موثر و درست ترین خدمات بشما.

  منشور مالیه دهندگان (منشور) حقوق شما را مشخص می سازد و برایتان توضیح می دهد که چه چیز هایی را می توانید از ما در مورد مدیریت نمودن سیستم های مالیات و بیمه تقاعد انتظار داشته باشید. ما نکات ذیل را در تمام امور کاری خویش با شما رعایت می کنیم:

  مقدمه

  این منشور شیوه هائیکه ما باید آنرا هنگام برخورد با شما یا یک نماینده دلخواه تان رعایت کنیم، توضیح می دهد.

  این منشور در مورد تمام اشخاصیکه راجع به موضوعات مالیه دهی، بیمه تقاعد، مالیات غیرمستقیم و غیره قوانین نافذه صدق می کند.

  این منشور شما را کمک می کند تا نکات ذیل را بدانید:

  • حقوق و مسؤلیت های تان
  • انتظاراتی که می توانید از ما داشته باشید
  • در صورت عدم رضایت تان چه اقداماتی را می اتخاذ کنید

  وقتیکه ما اصطلاح "شما" و "از شما" را استفاده بکار می بریم، منظور ما خود شما و یا شخصیکه شما وی را بحیث نماینده تان انتخاب کرده اید، می باشد.

  منظور از کلمه "هر شخص" به معنی "ما" و "شما" اطلاق می شود.

  حقوق شما

  شما می توانید انتظارات ذیل را از ما داشته باشید:

  رفتار منصفانه و محترمانه با شما

  رفتار ما با شما قرار ذیل می باشد:

  • در رفتار با شما از ادب، ملاحظه و احترام کار می گیریم
  • با شما احترام آمیزانه و صادقانه برخورد می کنیم
  • بیطرف می باشیم
  • شما را احترام نموده و تنوع فرهنگی آسترالیا را محترم می شماریم
  • فیصله های منصفانه و درست را طبق قوانین اتخاذ می کنیم
  • انتقادات، مشکلات یا شکایات شما را بطور منصفانه و بزودترین فرصت ممکنه رسیدگی می نمائیم
  • تصامیم را بشکل درست و منصفانه اتخاذ می نمائیم
  • حرف های شما را شنیده و شرایط شما را با درنظرداشت قوانین موجوده مد نظر می گیریم

  برای معلومات بیشتر:

  برخورد با شما بحیث یک شخص صادق مگر اینکه رفتار تان طور دیگری باشد

  ما معتقدیم معلوماتی را که برای ما ارائه می دهید کامل و دقیق است مگر اینکه دلایلی موجود باشد که خلاف آن تصور شود.

  معمولاً، معلوماتی را که برای ما ارائه می دهید صحیح می پنداریم و به اساس آن ذمت مالیاتی تانرا محاسبه می کنیم.

  ما متوجه شده ایم که اشخاص بعضی اوقات دچار اشتباه می شوند. ما فرق بین اشتباه و ارائه عمدی معلومات غلط را از طریق فراهم ساختن زمینه توضیح دهی برای شما، تفکیک می کنیم. ما دلایل شما را می شنویم و آنها را مد نظر می گیریم.

  ما مسؤلیت داریم تا مطمئن شویم که تمام اشخاص از قوانین نافذه پیروی کنند. بررسی معلومات ارائه شده شما بدین معنی نیست که ما به اظهارات شما یقین نداریم، مگر اینکه تفاوت هایی را مشاهده کنیم که ایجاب اتخاذ اقدامات لازم را نماید.

  برای معلومات بیشتر:

  عرضه خدمات و مساعدت های حرفه ای

  شما می توانید یک رابطه کاری مثمر و حرفه ای را از ما انتظار داشته باشید زیرا ما:

  • شما را کمک می کنیم تا حقوق و استحقاق های تانرا بدانید
  • برایتان خدمات انفرادی را ارائه نموده، و نام خود را در زمان ملاقات با شما برایتان می دهیم، و در بعضی حالات ممکن است یک شکل دیگر هویت خویشرا برایتان ارائه دهیم.
  • معلومات تماس گرفتن با مراجع مربوطه را برایتان می دهیم تا در صورت ضرورت بتوانید معلومات بیشتر بدست آورید
  • اگر کدام سوال پیچیده داشته باشید، شما را با اشخاصی در ارتباط می گذاریم که بتوانند شما را کمک کنند
  • با شما در اوقات وعده داده شده تماس خواهیم گرفت
  • اگر نتوانیم فوراً به پرسش شما جواب دهیم، جزئیات تماس شما را گرفته و بزودترین فرصت ممکنه برایتان جواب می دهیم
  • به سوالات و درخواست هایتان به موقع جواب می دهیم
  • به اشتباه های خویش اعتراف نموده و معذرت می خواهیم و بزودترین فرصت ممکنه آنرا تصحیح می کنیم
  • در زمان صحبت کردن یا مکاتبه با شما و یا تهیه نمودن معلومات چاپی از زبان واضح و ساده کار می گیریم
  • بعضی از معلومات خود را به یک لسان غیر از انگلیسی در ویب سایت خویش نشر می کنم (مراجعه کنید بهمعلومات به زبانهای دیگر)
  • مشورت و معلومات را بشکل دیجیتال برایتان تهیه می کنیم به استثنای مواردی که شکل غیردیجیتال آن مناسب تر باشد
  • دسترسی به خدمات مشورتی و معلوماتی را از طرق ذیل برایتان فراهم می سازیم:  

  پذیرفتن حق شما مبنی بر انتخاب یک شخص دلخواه تان بحیث نماینده شما و مشورت گیری

  شما می توانید در امور کاری تان از ما کمک بگیرید. شما حق دارید که یک شخص مورد نظ تانرا بحیث نماینده خویش برای پیشبرد امور کاری تان انتخاب کنید. این کمک می تواند در رابطه به ترتیب نمودن اظهار نامه مالیاتی، اظهاریه فعالیت ها، درخواست تجدید نظر بر ارزیابی ها و مشورت گیری راجع به امور کاری تان باشد.

  مسؤلیت دقیق بودن معلومات ارائه شده بدوش خود شما می باشد، حتی اگر اشخاص دیگر بشمول یک حسابدار مالیاتی اظهارنامه یا غیره اسناد مالیاتی تانرا ترتیب نموده باشد.

  اگر می خواهید که یک شخص دیگر به وکالت از شما امور کاری تانرا نزد ما پیش ببرد، باید برای ما اطلاع دهید.

  در اکثر موارد، شما حق دارید که یک شخص دلخواه تانرا برای کمک گرفتن انتخاب کنید مگر توجه نمائید قانون صراحت دارد که چه اشخاصی می توانند برای ارائه نمودن چنین خدمات از شما حق الزحمه دریافت کنند. معمولاً، صرف یک حسابدار مالیاتی رسمی یا یک نماینده راجستر شده BAS حق دریافت حق الزحمه را برای انجام دادن خدمات مالیاتی دارا می باشند.

  مسؤلیت نظارت خدمات حسابداران مالیاتی بدوش بورد اشخاص مسلکی مالیات (Tax Practitioners Board)
  می باشد.

  اگر یک شخص را بحیث نماینده خویش انتخاب کنید، وی دارای عین حقوق و مسؤلیت هایی می باشد که طبق این منشور شخصاً خود شما بدان ملزم هستید.

  احترام به محرمیت شما

  ما معلومات راجع به شما را برای مقاصد تنفیذ نمودن قوانین مالیات و بیمه تقاعد جمع آوری می کنیم. ممکن است این معلومات را از خود شما یا از اشخاص دیگر مانند نماینده تان، نهاد های دولتی و بانکها بگیریم. ما محرمیت شما را محترم می شماریم و معلومات تانرا محرمانه نگهداری می کنیم. در بعضی موارد خاص، قانون به ما اجازه می دهد که معلومات تانرا در اختیار دیگران قرار دهیم. بطور مثال، ما پروگرام های مقابله شد معلومات را داریم که تمام مقررات رهنمود های دولتی مقابله شد معلوماتExternal Link را رعایت می کند.

  اگر فکر می کنید که رازداری یا محرمیت معلومات مالیاتی تان به سبب اعمال ما نقض گردیده است، در قدم اول باید سعی کنید موضوع را با اداره مالیات ذیدخل حل کنید (یا به تیلفون ایکه برایتان داده شده است تماس بگیرید).

  اگر به نتیجه نرسید، موضوع را با منیجر آن اداره مالیات در میان بگذارید. اگر بازهم قناعت شما فراهم نگردد، می توانید یک شکایت رسمی را با استفاده از فورمه شکایات و یا زنگ زدن به تیلفون شماره1800 199 010 درج کنید.

  رئیس کمیسیون محرمیت

  اگر از طرز رسیدگی کردن ما به شکایت تان راضی نباشید، ممکن است رئیس کمیسیون محرمیت
  (Privacy Commissioner) بتواند شما را کمک کند. معلومات بیشتر راجع به رئیس کمیسیون محرمیت را می توانید از طریق ویب سایت oaic.gov.auExternal Link یا تماس با تیلفون شماره 1300 363 992 بدست آورید.

  برای معلومات بیشتر:

  نگهداری محفوظانه معلومات تان نزد ما

  ما مکلف هستیم که معلومات تانرا محفوظ و محرمانه نگهداریم. این مکلفیت بر اساس قوانین ذیل می باشد:

  ما مصؤنیت و محرمیت معلومات شخصی شما را بسیار جدی می گیریم. ما تدابیر خاص را جهت مطمئن شدن از حفاظت و مصؤنیت معلومات و امورات آنلاین تان ترتیب کرده ایم.

  ما معلومات شما را صرف زمانی می توانیم مشاهده، ثبت، مورد بحث یا در اختیار دیگران قرار دهیم که بحیث جزئی از وظایف ما طبق تعاریف قانونی لازم شمرده شوند. ما مکالمه های تیلفونی را جهت نظارت بر کیفیت خدمات ارائه شده خویش و مقاصد قانونی ثبت می کنیم. دلایل معمول افشای معلومات تان شامل بررسی نمودن واجد شرایط بودن شما برای دریافت مزایای دولتی و تنفیذ قوانین می باشد.

  اگر در مورد امور کاری تان با ما تماس بگیرید، شما باید اسناد اثبات هویت تانرا داشته باشید. بدین ترتیب ما مطمئن می شویم که معلومات شخصی تان صرف در اختیار خودتان یا شخص ایکه بتواند ثابت سازد که از جانب شما صلاحیت نمایندگی کردن را دارد، قرار داده شود. اگر برای ما زنگ بزنید، بطور مثال، شما می توانید هویت تانرا با ارائه نمودن معلوماتی مانند تاریخ تولد، آدرس (موجوده تان نزد ما) و معلومات مندرج یک اطلاعیه صادر شده توسط ATO ثابت سازید. معلومات دیگر نیز بحیث وسیله تثبیت کننده هویت تان، نظر به حالات تان، استفاده شده می تواند.

  برای معلومات بیشتر:

  فراهم نمودن زمینه دسترسی شما به معلومات موجوده تان نزد ما

  طبق قانون آزادی معلومات مصوبه سال 1982 (FOI Act) شما حق دارید معلوماتی که راجع به شما نزد ما موجود است، دسترسی حاصل نمائید. شما همچنان می توانید به اسنادی که ما را در گرفتن فیصله های خویش از آن استفاده می کنیم مانند فیصله های عامه، طرزاالعمل و رهنمود های ATO، دسترسی داشته باشید.

  اگر می خواهید به هرگونه اسنادی که از طریق شبکه های آنلاین برایتان میسر نیست دسترسی حاصل کنید، نخست با ما تماس بگیرید. ما کاپی اسنادیکه که معمولاً تقاضا می شوند بدون درخواست از طریق قانون آزادی معلومات در دسترس اشخاص قرار می دهیم. بطور مثال، کاپی های اطلاعیه های ارزیابی (notices of assessment)‌ بطور رایگان ارائه می گردند. همچنان ما می توانیم کاپی اظهارنامه های مالیاتی اخیر شما را برایتان تهیه کنیم، مگر ممکن است یک حق الزحمه کوچک از شما اخذ گردد.

  اگر فکر می کنید که معلومات موجوده تان نزد ما نامکمل، غلط، کهنه یا گمراه کننده است، شما حق دارید از ما تقاضا نمائید تا آنرا تغیر دهیم.

  ممکن است بعضی اسنادی را که تابع قانون آزادی معلومات نیست، در اختیار شما قرار ندهیم – بطور مثال، اگر توقع رود که افشای معلومات باعث اخلال یک تحقیقات یا تطبیق قوانین خواهد گردید.

  مصارف درخواست های آزادی معلومات توسط قوانین مربوطه تصریح شده اند.

  برای معلومات بیشتر:

  کمک نمودن بشما برای درست انجام یافتن کار ها

  هدف ما عرضه نمودن معلومات بشکل دقیق، یکسان و واضح برایتان می باشد تا شما را کمک نمائیم که حقوق و استحقاق های تانرا دانسته و مسؤلیت های تانرا ادا نمائید.

  معلومات ما شامل ارائه نشریات چاپی راجع به کارکرد های عمومی قوانین و مشورت دهی های خاص با درنظرداشت حالات شخصی تان می باشد.

  اگر فکر می کنید که نشرات چاپی ما کاملاً در مورد حالات شما صدق نمی کند، یا مطمئن نیستید که چگونه بالای شما تاثیر می گذارد، با ما یا یک مشاور مسلکی تماس بگیرید تا بدانید که کدام معلومات بیشتر جوابگوی ضروریات تان می باشد.

  اگر معلومات ما غلط یا گمراه کننده باشد

  اگر شما از معلوماتی که ما برایتان ارائه کرده ایم پیروی کنید و بعداً معلومات مذکور غلط یا گمراه کننده ثابت شود، و در نتیجه شما مرتکب اشتباه شوید، ما در زمان اتخاذ هرگونه تصمیم گیری این موضوع را تاحد امکان مد نظر خواهیم گرفت.

  چطور می توانید راجع به ما معلومات حاصل کنید

  شما می توانید معلومات را از طریق ویب سایت ما بدست آورید، یا کاپی های چاپی معلومات برایتان از طریق پُست ارسال گردند. ما تاحد امکان زمینه دسترسی شما را به معلومات فراهم می سازیم و طرق تماس گرفتن معاصر خویشرا برایتان تقدیم می کنیم. شما می توانید:

  برای معلومات بیشتر:

  توضیح دادن فیصله های اتخاذ شده راجع به شما

  ما فیصله های اتخاذ شده راجع به أمور کاری تانرا برای شما توضیح می دهیم و شماره تماس یا ایمیل آدرس ATO محل تانرا که مسؤل رسیدگی به دوسیه شما است، برایتان ارائه می کنیم. ما فیصله ها خود را بطور واضح برایتان توضیح می دهیم. اگر سوالی دارید، یا فکر می کنید ما مرتکب اشتباه شده ایم، و یا دلایل کافی را برای اتخاذ فیصله خویش برایتان ارائه نکرده ایم، شما یا نماینده تان می توانید به نمبر تیلفون یا ایمیل آدرسی که برایتان داده ایم تماس بگیرید.

  عموماً، ما فیصله ها خویشرا بشکل مکتوبی برایتان ارائه می دهیم. اگر فیصله خود را بشکل شفاهی برایتان اعلام کنیم، در همان وقت دلایل خویشرا نیز بشکل شفاهی برایتان ابراز می داریم. در بعضی شرایط محدود، ما نمی توانیم فیصله های خویشرا بصورت کامل برایتان توضیح دهیم، ولی بازهم سعی خواهیم نمود تا حد امکان معلومات را برایتان ارائه دهیم. بطور مثال، اگر:

  • یک شخص دیگر دخیل باشد، ارائه معلومات راجع به فیصله ما ممکن است باعث نقض محرمیت وی یا شرایط محرمیت قوانین مالیاتی گردد.
  • ما شک کنیم که تقلب صورت گرفته است، در آنصورت ممکن است ما نتوانیم معلومات را برایتان افشا کنیم زیرا این امر می تواند جریان تحقیقات ما را با مخاطره مواجه سازد.

  طبق قانون فیصله ها اداری (بررسی قضایی) مصوبه سال 1977 (ADJR)، شما حق دریافت یک اظهاریه کتبی رایگان را دارید که حاوی دلایل اتخاذ فیصله ها راجع به موضوعات مالیاتی تان می باشد. این قانون تمام فیصله ها را احتوا نمی کند و بعضی استثناات مهم موجود اند – بطور مثال، فیصله های مربوط به ارزیابی ها.

  برای کسب معلومات بیشتر:

  محترم شمردن حق درخواست تجدید نظر توسط شما

  ما در زمان اعلام یک فیصله همچنان برایتان ابراز میداریم که چگونه می توانید بر این فیصله تجدید نظر بخواهید و اگر کدام محدودیت زمانی برای ارائه درخواست تجدید نظر موجود باشد آنرا نیز برایتان توضیح می دهیم.

  اگر طریقه های مختلف تجدید نظر موجود باشند، ما تفاوت آنها را برایتان توضیح می دهیم. بعضی تجدید نظر ها ممکن است سوالات قانونی را مورد بررسی قرار دهند و بعضی دیگرشان می توانند راجع به تائید این امر باشند که آیا ما در اتخاذ فیصله، اجراات قانونی را رعایت کرده ایم یا نه.

  ما با شما همکاری می کنیم تا مشکلات تان بزودترین فرصت ممکنه حل گردند. اگر مرتکب کدام اشتباه شده باشیم،
  ما می خواهیم که با متحمل شدن کمترین مصرف برای هردو جانب آنرا تصحیح کنیم.

  اگر از ما می خواهید که یک فیصله را تجدید نظر کنیم، به مرجع تماس ایکه برایتان می دهیم تماس بگیرید.

  یک کارمند مستقل غیر از شخصیکه فیصله اولیه را اتخاذ کرده است، تجدید نظر را انجام می دهد.

  اگر به نتیجه تجدید نظر ما قناعت نداشته باشید، می توانید درخواست کنید که فیصله مذکور توسط یک
  مرجع خارجی و مستقل بازبینی گردد. برای بعضی فیصله ها، شما حق دارید که نزد دیوان استیناف اداری
  (Administrative Appeals Tribunal) یا محکمه فدرال درخواست تجدید نظر دهید. ما مسؤلیت های عارضین خود را بشمول موضوعات آمادگی گرفتن و اقامه دعوی نزد محاکم، دیوان ها، پرسش ها، میانجیگری ها و غیره پروسه های حل منازعات را انجام می دهیم.

  برای معلومات بیشتر:

  جبران خسارت

  در بعضی موارد، ممکن است شما مستحق مطالبه یک جبران خسارت باشید. اگر احساس می کنید که از اثر اعمال ما شما مستقیماً خسارات مالی دیده اید، می توانید معلومات لازم را راجع به طرز ارائه درخواست جبران خسارت از ویب سایت ما یا از طریق تماس گرفتن با لین معلوماتی جبران خسارت ما به تیلفون رایگان شماره 1800 005 172 بدست آورید.

  برای معلومات بیشتر:

  محترم شمردن حق ارائه شکایات توسط شما

  اگر به فیصله ها، خدمات یا اجراات ما قناعت ندارید، یا فکر می کنید که ما مواد منشور را رعایت نکرده ایم، می توانید یک شکایت درج کنید.

  ما توصیه می کنیم که:

  • در قدم اول سعی کنید که مشکل تانرا از طریق کارمند مسؤل پیشبرد کارهایتان در اداره مالیات (یا به نمبر تیلفون ایکه برایتان داده شده است) حل کنید
  • اگر از نتیجه رسیدگی وی راضی نباشید، یا متوجه شوید برایتان مشکل است که موضوع را با کارمند مذکور حل و فصل کنید، می توانید موضوع را به سمع منیجر وی در اداره مالیات برسانید
  • اگر بازهم از نتیجه بررسی به شکایت تان قناعت شما فراهم نگردد، می توانید با لین شکایات ما به تیلفون شماره 1800 199 010 زنگ بزنید.

  می توانید شکایات تانرا به شیوه های ذیل درج کنید:

  • ارائه نمودن یک فورمه شکایت آنلاین
  • ارسال نمودن یک فکس رایگان به شماره 1800 060 063 برای ما

  ما همه شکایات را جدی تلقی می کنیم. اگر شما با یک مشکل یا شکایت نزد ما مراجعه کنید، ما سعی خواهیم نمود تا آنرا بزودترین فرصت ممکنه و بشکل منصفانه حل نمائیم. شکایات همچنان یک شیوه مؤثر بازتاب نظریات شما می باشد و بما کمک می کند تا بدانیم که چگونه خدمات خویشرا بهتر سازیم.

  برای معلومات بیشتر:

  مفتش عمومی اداره مالیات

  اگر یک شکایت دارید، نخست سعی کنید تا آنرا با ما حل نمائید. اگر نتوانستید، یا از نتیجه اقدامات ما راضی نباشید، در آنصورت ممکن است مفتش عمومی اداره مالیات بتواند شما را کمک نماید.

  قدم های بعدی:

  آسان ساختن زمینه اطاعت پذیری برای شما

  سعی می کنیم که با استفاده از شیوه های ذیل امور کاری تان نزد ما تاحد امکان ساده و راحت تر انجام شوند:

  • برای تان آسان می سازیم تا مسؤلیت ها و روش های برآورده ساختن آنها را خوب بدانید
  • مصارف اطاعت پذیری را با کاهش دادن حجم کار، زمان و مساعی مربوطه هرچه بیشتر کاهش می دهیم
  • خدمات و محصولاتی را عرضه می کنیم که برایتان قابل فهم و سازگار با سیستم هائیکه از آن روزانه استفاده می کنید، باشند
  • محصولات دیجیتال و تکنولوجی موجوده خویشرا تقویت می بخشیم تا برایتان خدمات مناسب و به موقع را فراهم سازیم

  برای برآورده ساختن مؤثر اهداف فوق، ما:

  • با جامعه بطور مرتب مشورت می کنیم
  • جامعه را در طرح ریزی محصولات و خدمات خویش مشارکت می دهیم
  • محصولات خویشرا بشمول محصولات دیجیتال، طوری ترتیب می کنیم که جوابگوی ضروریات افراد استفاده کننده باشند
  • قبل از عملی ساختن محصولات و خدمات خویش، نمونه های امتحانی آنرا با افرادی که از آنها استفاده می کنند، مورد آزمایش قرار می دهیم.

  جوابگویی

  ما جوابگویی و اهمیت برآورده ساختن تعهدات تصریح شده خویشرا تحت این منشور بسیار جدی می گیریم.

  وقتیکه یک فیصله را راجع به کارهای شما اتخاذ می کنیم، فیصله مذکور را همراه با حقوق و مسؤلیت های تان برای شما توضیح می دهیم. برایتان جزئیات تماس مراجع مربوطه را جهت جواب دادن به سوالات تان و یا کسب معلومات بیشتر نیز ارائه می کنیم.

  اگر نتوانیم که مشکل شما را بزودی حل نمائیم، شما را از پیشرفت رسیدگی به مشکل تان در جریان می گذاریم. ما هرگونه سعی و مساعی لازم را برای حل نمودن مشکلات تان اتخاذ می کنیم.

  ما اجراات کاری خود را در مقایسه با استندرد های (به موقع بودن) خدمات در ویب سایت خود نشر می کنیم.

  برای معلومات بیشتر:

  ما مشکلات موجوده و نتایج اعمال خویشرا با جامعه در میان می گذاریم. ما نظریات جامعه را راجع به طرز رفتار مسلکی خویش و پیروی نمودن از تعهدات ما طبق دساتیر منشور می پرسیم.

  ما در مقابل پارلمان و جامعه آسترالیا جوابگو می باشیم.

  برای معلومات بیشتر:

  مسؤلیت های شما

  ما از شما انتظارات ذیل را داریم:

  صداقت

  سیستم های مالیاتی و بیمه تقاعد به اساس ارائه معلومات کامل و دقیق استوار می باشند.

  این امر شامل نکات زیر می باشد:

  • عرضه نمودن معلومات صحیح در اظهارنامه مالیاتی، اظهاریه های فعالیت و غیره اسناد مالیاتی تان
  • ارائه نمودن کامل حقایق و حالات تان در زمان مشورت خواستن
  • جواب دادن به سوالات بطور کامل، دقیق و صادقانه.

  برای معلومات بیشتر:

  نگهداری اسناد لازمه توسط شما

  قانون در مورد نگهداری اسناد لازمه توسط شما صراحت دارد.

  نگهداری درست اسناد نه تنها شما را در مورد ترتیب نمودن دقیق اظهارنامه مالیاتی، اظهاریه های فعالیت و غیره اسناد تان کمک می نماید بلکه قادر به تعقیب نمودن سوابق امور مالی تان نیز می سازد. بصورت عموم، اسناد تان باید به لسان انگلیسی باشند و برای مدت پنج سال آنرا نگهداری کنید.

  ما بعضی معلومات مختلف را راجع به موقعیت های مختلف نگهداری اسناد چاپ می کنیم. اگر می خواهید معلومات بیشتر بدست آورید، به ویب سایت ما مراجعه کنید یا با ما تماس بگیرید.

  برای معلومات بیشتر:

  مراقبت های لازم

  شما باید مساعی لازم را جهت دقیق بودن معلوماتی که در اظهارنامه مالیاتی، اظهاریه های فعالیت و غیره اسنادی که برای ما ارائه می دهید، به خرج دهید. این بدان معناست که شما باید آن مقدار دقت های لازم را به خرج دهید که از یک شخص عادی دارای عین شرایط شما برای برآورده ساختن مسولیت هایش توقع میرود.

  مسؤلیت اسنادی که برای ما ارائه می دهید بدوش خود شما می باشد حتی اگر شخص دیگری بشمول یک حسابدار رسمی مالیاتی کار هایتان را انجام داده باشد.

  برای معلومات بیشتر:

  تسلیم دهی به موقع

  اظهارنامه های مالیاتی، اظهاریه های فعالیت، اسناد دیگر و معلومات باید به تاریخ های سررسید شان تسلیم داده شوند. اگر نمی توانید به تاریخ لازم آنها را تسلیم دهید، لطفاً از قبل از گذشت تاریخ سررسید ما را در جریان بگذارید. بادر نظرداشت شرایط تان، ممکن است ما بتوانیم تاریخ تسلیم دهی تانرا تمدید کنیم.

  حتی اگر نمی توانید مبلغی که قرضدار هستید به موقع بپردازید، بازهم باید اظهارنامه مالیاتی یا اظهاریه فعالیت های تانرا به موقع لازم تسلیم دهید. ممکن است ما بتوانیم برایتان مُهلت دهیم تا قرضداری تانرا بپردازید (مراجعه کنید به 'پرداخت نمودن به تاریخ سررسید') .

  اگر به موقع لازم پرداخت نکنید ممکن است جریمه شوید.

  برای معلومات بیشتر:

  پرداخت به موقع

  شما باید مالیات وغیره مبالغ قرضداری تانرا به تاریخ سررسید آن پرداخت کنید. اگر در قسمت پرداخت دیون تان مشکلی دارید، بزودترین فرصت ممکنه با ما در تماس شوید و موقف تانرا قبل از گذشت تاریخ سررسید آن با ما مورد بحث قرار دهید. ما ممکن است بتوانیم تاریخ پرداخت تانرا بدون اینکه جریمه شوید تمدید کنیم، یا پرداخت تانرا بشکل قسطی برایتان ترتیب دهیم، مگر به احتمال زیاد ممکن است تابع پرداخت مفاد برای جریمه افزوده شده قبلی باشید.

  برای معلومات بیشتر:

  همکار باشید

  ما ترجیع می دهیم که با شما همکاری کنیم و کمک های لازم را برایتان فراهم می سازیم تا بتوانید مسؤلیت هایتانرا بشکل داوطلبانه ادا نمائید. اگر شما همکاری نکنید یا کارشکنی کنید، ممکن است ما مجبور شویم تا اقدامات جدی تری را اتخاذ کنیم. بطور مثال، ما دارای صلاحیت های قانونی دسترسی و جمع آوری معلومات می باشیم که در صورت ضرورت می توانیم از آن استفاده کنیم. جریمه ها ممکن است صدق کند و اشخاص کارشکن ممکن است تحت تعقیب قانونی قرار گیرند.

  از شما خواهشمندیم که در برخورد با ما از عین ادب، ملاحظه و احترامی کار بگیرید که ما برای شما قائل هستیم. اگر در برخورد با ما از زشتی یا بدزبانی کار بگیرید، ممکن است ما مصاحبه یا مکالمه تیلفونی را با شما بخاطر امنیت و رفاه کارمندان خویش متوقف سازیم.

   Last modified: 29 Nov 2018QC 57507