Show download pdf controls
 • व्यवसायहरु र कन्ट्र याक्टरहरु का लागिकरयोग्य भुक्तानीहरुको वार्षिक प्रतिवेदन – हत्वपूर्णजानकारी

  सहयोगी संसाधनका रुपमा हामीले निम्न सारांश तथ्यपत्र प्रकाशित गरेका छौं:

  तपाईले करयोग्य भुक्तानीहरुको वार्षिक प्रति वेदन (TPAR) दाखिला गर्नु पर्ने आवश्यकता हुनसक्छ, यदि तपाई एक व्यवसाय वा कन्ट्रयाक्टर हुनुहुन्छ र नि म्न सेवा प्रदान गर्नु हुन्छ भने:

  • भवन तथा निर्माण
  • सरसफाइ
  • कुरियर।

  उक्तTPAR ले तपाईले कन्ट्रयाक्टर (वा उप-कन्ट्रयाक्टर) हरुको सेवाका लागिगर्ने भुक्तानीहरुको रिपोर्टगर्छ।

  तपाईको TPAR बुझाउने म्याद हो हरेक वर्षको 28 अगष्ट। आफ्नोTPAR समयमा दाखिला गर्नुभएन भने तपाईलाई जरिवाना लाग्न सक्छ।

  तपाईको TPAR महत्वपूर्णहुन्छ। यसले हामीलाई सही कामनगर्ने र उनीहरुको आम्दानीलाई गलतरुपमा रिपोर्टगर्ने मानिसहरुको पहिचान गर्नमद्दत गर्छ। अन्य व्यवसायहरुले तपाईलाई गरेको भुक्तानीको पनिहामीलाई रिपोर्टगरिएको हुन सक्छ। समयमा सहीरुपमा रिपोर्टदाखिला गर्नसुनिश्चित गर्नुहोस्।

  तपाईको TPAR पुरा गर्न तीन चरणहरु संलग्न हुन्छ: तयार गर्नुहोस्, रेकर्ड गर्नुहोस् र रिपोर्ट गर्नुहोस्।

  1. तयार गर्नुहोस्

  तपाईलाई रिपोर्ट दाखिला गर्नुछ भने निर्धारण गर्नुहोस्

  तपाईलाई TPAR दाखिला गर्नु पर्ने हुन्छ यदि तपाई:

  • माथि सूचीकृत कुनै सेवा प्रदान गर्ने व्यवसाय हो भने, र
  • ती सोही सेवाहरुका लागि कन्ट्रयाक्टरहरुलाई कुनै भुक्तानी गर्नु हुन्छ। उदाहरणका लागि , तपाईको व्यवसायले कुरियर सेवा उपलब्ध गराउँछ र तपाईको व्यवसायका लागि कुरियर सेवा गरिदि नका लागि कन्ट्रयाक्टरलाई रकम तिर्नु हुन्छ।

  तपाईलाई TPAR दाखिला गर्ने जरुरत हुन सक्छ यदि ती तपाईको व्यवसायको कुनै हि स्सा मात्र हुन् भने पनि ।

  यदि तपाईलाई रिपोर्ट गर्नुछ भने तपाईलाई मद्दत गर्न उदाहरणका लागि हेर्नु होस् ato.gov.au/TPARNepali

  2. रेकर्ड गर्नुहोस्

  तपाईले सही रेकर्डहरु राखिरहेको जाँच गर्नुहोस्

  तपाईले काम गर्दा राम्रो रेकर्ड राख्नुले तपाईको TPAR पूरा गर्दा सजि लो बनाउँछ।

  हरेक कन्ट्रयाक्टरका लागि तपाईले सही सूचना रेकर्ड गरिरहेको जाँच गर्नु होस्, नि म्न लगायत:

  • अष्ट्रेलि यन व्यवसाय नम्बर (ABN), थाहा भएसम्म
  • नाम
  • ठेगाना
  • आर्थिक वर्ष भरि तपाईले उनीहरुलाई ति रेको कुल रकम (कुनै पनि GST सहि त)।

  ती वि वरणहरु सामान्यतया कन्ट्रयाक्टरले तपाईलाई दि ने बि जकमा पाइन्छ। यो तपाईलाई चाहि ने त्यही सूचना हो जुन कन्ट्रयाक्टरको खर्च को कटौतीको दावी गर्दा तपाईलाई चाहि न्छ।

  कन्ट्रयाक्टरको भुक्तानी सूचनालाई व्यवस्थि त गर्न यस पृष्ठको पछाडि भएको साधारण कार्य तालि काको प्रयोग गर्नु होस्। तपाईले त्यो कार्य तालि कालाई यहाँबाट पनि ड ाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ato.gov.au/TPARworksheet

  3. रिपोर्ट गर्नुहोस्

  तपाईको TPAR लाई 28 अगष्टभि त्र दाखिला गर्नुहोस्

  यदि तपाईसँग अनुकुल व्यवसाय सफ्टवेयर छ भने तपाईले यसलाई आफूलाई रिपोर्ट गर्न तथा TPAR लाई अनलाइन दाखिला गर्न का लागि चाहि ने सूचना लि न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

  यदि तपाईले अनलाइन दाखिला गर्न असमर्थ हुनुभयो भने तपाईले TPAR फाराम (NAT 74109) प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यस फारामलाई अनलाइन माग गर्न सक्नुहुन्छ वा हाम्रो प्रकाशन माग सेवालाई 1300 720 092 मा फोन गरेर माग्न सक्नुहुन्छ।

  कसरी दाखिला गर्ने भन्नेबारेमा थप जानकारीका लागि हेर्नु होस् ato.gov.au/TPARlodge

  ATO ले कि न कन्ट्रयाक्टरलाई गरिएको भुक्तानीको सूचना संग्रह गर्छ

  हामी TPAR मा उपलब्ध गराइएका सूचनाहरुलाई प्रयोग गर्छौं कन्ट्रयाक्टरहरुको पहि चान गर्न का लागि जस्ले:

  • उनीहरुको कर फिर्ताम ा उनीहरुको सबै आम्दानी समावेश छैन
  • कर फिर्ता वा कृयाकलाप वि वरणहरु दाखिला छैन
  • उनीहरुलाई GST दर्ता गर्नु पर्ने जरुरत पर्ने अवस्थाम ा त्यसो नगरेको
  • उनीहरुको ईनभ्वाइसमा गलत ABN उल्लेख गरेको।

  थप जानकारीका लागि हेर्नु होस् ato.gov.au/TPARNepali वा तपाईको दर्ता वाल कर एजेन्टसँग कुरा गर्नु होस्।

   Last modified: 23 Nov 2018QC 57447