Show download pdf controls
 • तपाईले पेश गर्नुपर्ने भुक्तानी तथा विवरणहरु

  उक्त आर्थिक वर्षका लागि कन्ट्रयाक्टरलाई गरिएको भुक्तानीलाई तपाईले रिपोर्ट गर्नुपर्छ।

  यदि तपाई कन्ट्रयाक्टरलाई गरिएको भुक्तानीलाई रिपोर्ट गर्न पर्छ कि पर्दैन भन्ने निश्चित नभएमा, तल रिफर गर्नुहोस्:

  हेर्नुहोस्

  मिडिया: [How to keep good records for your Taxable Payments Annual Report (TPAR) - Nepalese]
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiunj9xc3bExternal Link (Duration: 01:09)

  तपाईले रिपोर्ट गर्न आवश्यक विवरणहरु

  तपाईले रिपोर्ट गर्न आवश्यक विवरणहरु सामान्यतया कन्ट्रयाक्टरले तपाईलाई दिने बिजक (ईनभ्वाइस) मा हुन्छ।

  हरेक कन्ट्रयाक्टरका लागि, तपाईले निम्न कुरा रिपोर्ट गर्नुपर्छ:

  • उनीहरुको अष्ट्रेलियन व्यवसाय नम्बर (ABN) (थाहा भएसम्म)
  • उनीहरुको नाम
  • उनीहरुको ठेगाना
  • उक्त आर्थिक वर्षका लागि कुल रकम:
   • उनीहरुलाई तिरेको (यो GST सहितको तिरिएको जम्मा रकम हो) कुल रकम (कर रकमभन्दा अघिको)
   • उनीहरुलाई तिरिएको जम्मा GST रकम
   • रोकिएको जम्मा कर, यदि उनीहरुले ABN उपलब्ध गराएनन् भने।
    

  कार्यतालिका

  करयोग्य भुक्तानीहरुको वार्षिक प्रतिवेदन (TPAR) का लागि कन्ट्रयाक्टरलाई गरेको भुक्तानी गर्दा विवरणहरु रेकर्ड गर्न मद्दत गर्नका लागि एक कार्यतालिका र रकम प्रापकको सूचना विवरण (अंग्रेजीमा) उपलब्ध छ।

  तपाईले रिपोर्ट नगर्ने भुक्तानी

  रिपोर्ट नगर्नुस्:

  • सामाग्रीको लागि मात्र भुक्तानी
  • तपाईले प्राप्त गर्नुभएका कुनै पनि ईनभ्वाइसहरु तर हरेक वर्षको ३० जुनभन्दा अघि नतिरेका
  • Pay as you go (PAYG) रोकिएका भुक्तानीको सारांश वार्षिक प्रतिवेदन मा रिपोर्ट गरिने भुक्तानीहरु जस्तै कामदारहरुका लागि भुक्तानी
  • निजी तथा घरेलु परियोजनाहरुका लागि भुक्तानी – उदाहरणका लागि, तपाईले सरसफाइ, भवन वा तपाईको आफ्नै घरलाई सुधार गर्दा गरिएका भुक्तानीहरु।

  अष्ट्रेलिया सरकार, क्यानबेराद्वारा अधिकारप्राप्त

   Last modified: 23 Nov 2018QC 57326