Show download pdf controls
 • तपाईको TPAR दाखिला गर्दा

  तपाईकोकरयोग्य भुक्तानीहरुको वार्षिक प्रतिवेदन (TPAR) बुझाउने म्याद हो २८ अगष्ट हरेक वर्ष। म्याद दिइएको मितिमा वार्षिक प्रतिवेदन दायर नगरे जरिवानाहरु लागू हुन सक्छन्।

  तपाईले आफ्नो करयोग्य भुक्तानीहरुको वार्षिक प्रतिवेदन (TPAR) अनलाइन, कागजमा वा दर्तावाल कर एजेन्टको प्रयोग गरी दाखिला गर्न सक्नुहुन्छ।

  हेर्नुहोस्

  मिडिया: [How to lodge your Taxable Payments Annual Report (TPAR) - Nepalese]
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiunj9t7qnExternal Link (Duration: 01:27)

  अनलाइन

  अनलाइन दाखिला गर्नका लागि तपाईलाई निम्न कुराको आवश्यकता पर्नेछ:

  • अष्ट्रेलियन व्यवसाय नम्बर (ABN)
  • तपाईको पहिचानलाई अनलाइन प्रमाणीकरण गर्न एक AUSkey वा तपाईको myGov लग इन (तपाईलको ABN लाई तपाईको myGov एकाउन्टमा म्यानेज ABN कनेक्सन सेटिङ्गद्वारा पहिले नै जोडिएको छ भने)।
  • व्यवसाय सफ्टवेयर जसले हाम्रो विनिर्देशहरूलाई पूरा गर्छ।

  यदि तपाईसँग त्यो छ भने तपाईले आफ्नो TPAR लाई अनलाइन दाखिला गर्न सक्नुहुन्छ निम्न प्रयोगबाट:

  • उक्त व्यवसायिक पोर्टल - तपाईको सफ्टवेयरबाट रिपोर्ट पठाउन फाइल ट्रान्सफर सुविधा प्रयोग गरेर
  • तपाईको स्ट्याण्डर्ड व्यवसाय रिपोर्टङ्ग (SBR) सञ्चालित सफ्टवेयर।

  कागजमा

  कागजमा दाखिला गर्नका लागि तपाईले करयोग्य भुक्तानीको वार्षिक प्रतिवेदन (NAT 74109) पूरा गरेर हामीलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले छापेका फारामहरु नै तपाईले प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाईले आफ्नै प्रिन्ट वा प्रतिलिपिहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।

  तपाईले अनलाइन (अंग्रेजीमा) वा हामीलाई 1300 720 092 मा फोन गरेर एटीओ प्रकाशनलाई माग गर्न सक्नुहुन्छ।

  एक फाराममा तपाईले नौ जना कन्ट्रयाक्टरसम्म रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो वर्षमा तपाईले नौ भन्दा बढी कन्ट्रयाक्टरलाई भुक्तानी गर्नुभयो भने तपाईलाई एकभन्दा बढी फारामको माग गर्नुपर्ने जरुरत हुन्छ।

  अष्ट्रेलिया सरकार, क्यानबेराद्वारा अधिकारप्राप्त

   Last modified: 23 Nov 2018QC 57326