Show download pdf controls
 • ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ (TFN) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ

  ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ (TFN) ਇਹ ਹੈ:

  • ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਦਰਭ ਨੰਬਰ
  • ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ - ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ
  • ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਹੈ- ਤੁਸੀਂ ਇਕੋ TFN ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਓ।

  ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ TFN ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੰਬਰ (ਏਬੀਐਨ) ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

  TFN ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ

  TFN ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ:

  ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ, ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਯਾਤਰੀ

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  1. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ, ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਹੋ
  2. ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ
  3. ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ:  
   • ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ
   • ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ
   • ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ
   • ਅਜਿਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆੱਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਮਨ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)।
  TFN ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ

  ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

  ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੋ - ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਂਗੇ।

  28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ TFN ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਐਡਰੈੱਸ 'ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਭਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

  ਕੰਮਕਾਜੀ ਵੀਜ਼ੇ

  ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

  • ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ (ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ 417)
  • ਮਨੋਰੰਜਨ (ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ 420)
  • ਸਪੋਰਟ (ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ 421)
  • ਕੰਮ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ (ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ 462)

  ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ

  ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰਬਰ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ IMMI ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰਬਰ PLO56 ਜਾਂ PL56 ਹੋਵੇਗਾ।

  ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਓ - TFN ਅਰਜ਼ੀ

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ:

  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵਸਨੀਕ

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ (TFN) ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਤੁਸੀਂ TFN ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੋਸਟ ਰੀਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟ ਵਿੱਚ TFN ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ External Link। TFN ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ ਤਾਂ TFN ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ:

  1. ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰੋ External Link
  2. ਸਮਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਜ਼ੀ ਸੰਦਰਭ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੋਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ
  3. ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਆੱਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੋਸਟ ਆਊਟਲੈਟ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਮਰੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ External Link ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿਖੇ ਅਰਜ਼ੀ' ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ।

  ਅਗਲਾ ਕਦਮ:

  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

  ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵਜੋਂ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਨ।

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਨਜੂਰਸੁਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

  ਸਾਰੇ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਨੁਵਾਦਕ ਤੋਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ' ਹੈ।

  ਅਨੁਵਾਦ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਕਾਰਤਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੋਹਰ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

  ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਕਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

  ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਸੈਂਟਰਲਿੰਕ) ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੋ

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੋਸਟ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਸੈਂਟਰਿਲਿੰਕ) ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰਲਿੰਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ (NAT 1432) ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  • ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇExternal Link
  • 1300 720 092 ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ, ਦਿਨ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ 7 ਦਿਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ 13 14 50 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
  • ਸੈਂਟਰਲਿੰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ

  ਅਗਲਾ ਕਦਮ:

  • ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਸਲੀ ਹਨ (ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ) ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਸੈਂਟਰਲਿੰਕ) ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਾਓ।

  ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੋਸਟ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ' ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਸੈਂਟਰਿਲਿੰਕ) ਦੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ - ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਲਈ ਪੁਛੋ

  ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  • ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰੋ External Link
  • 1300 720 092 ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ , ਦਿਨ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ 7 ਦਿਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ 13 14 50 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਅਗਲਾ ਕਦਮ:

  ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦੱਸੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ TFN ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜੋ।

  ਨੋਟ: ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਭੇਜੋ - ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋਗੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ TFN ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ TFN ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਵਿਆਜ, ਲਾਭਅੰਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਇਲਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ (ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ) ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਿਮ ਰੋਕਧਾਰ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

  ਅਗਲਾ ਕਦਮ:

  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭਅੰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਾਪਿਸ-ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ TFN ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

  ਤੁਸੀਂ TFN ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ:

  • ਵਿਆਜ, ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਰਾਇਲਟੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸ੍ਰੋਤ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
  • ਇਕ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਵਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ
  • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਅਤੇ    
   • ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ
   • ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ
   • ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
  • ਕਿਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਿਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੰਬਰ (ਏਬੀਐਨ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

  ਅਗਲਾ ਕਦਮ:

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ:

   Last modified: 28 Aug 2019QC 60023