Show download pdf controls
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋ

  ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਿੱਧੇ ਲਿੰਕ ਵਰਤੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋ (PDF, 270KB)This link will download a file

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

  ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ

  • ਤੁਸੀਂ ਰਕਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
  • ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
  • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

  ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਰਚੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

  ਤੁਸੀਂ ਏ ਟੀ ਓ ਦੀ ਐਪ ਦੇ myDeductions ਟੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ

  ਤੁਸੀਂ ਕਟੌਤੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ:

  • ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ – ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਖਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ।
  • ਇਕੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਉਪਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ – ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਆਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਆਮ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ – ਉਦਾਹਰਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨਾ।

  ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਥਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਔਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ – ਉਦਾਹਰਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਮੋਨੀਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ:

  • ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
  • ਉਪਕਰਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ
  • ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  • ਉਪਕਰਣ ਵੱਡਾ ਹੈ – ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੌਗਬੁੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ ਟੀ ਓ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਹਿਸਾਬ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

  ਘਰੇਲੂ ਦਫਤਰ ਦੇ ਖਰਚੇ

  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਘਟਾਅ, ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਅਤੇ ਨਿੱਘਾ, ਠੰਢਾ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

  ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਟਸ, ਮੌਰਗੇਜ਼ ਦਾ ਵਿਆਜ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

  ਖੁਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ

  ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੰਤ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ – ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

  ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

  ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ

  ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਵਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ, ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ।

  ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਉਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਂਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਂਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਲਈ ਹੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ - ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਲੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਕਮੀਜ਼ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਸੂਟ।

  ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆਮ ਕਟੌਤੀਆਂ

  ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਫੋਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਟੈਕਸਟ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
  • ਔਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਔਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ:
  • 300 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹੈ – ਤੁਸੀਂ ਲਾਗਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਘਟਾਅ)
  • 300 ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹੈ – ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ

  ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ato.gov.au/ITprofessionals ਉਪਰ ਜਾਓ

   Last modified: 02 May 2019QC 58731