Show download pdf controls
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਹੋ

  ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਿੱਧੇ ਲਿੰਕ ਵਰਤੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਹੋ ( PDF, 285KB)This link will download a file

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

  ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ

  • ਤੁਸੀਂ ਰਕਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
  • ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
  • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।*

  ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਰਚੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

  ਤੁਸੀਂ ਏ ਟੀ ਓ ਦੀ ਐਪ ਦੇ myDeductions ਟੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖਰਚੇ

  • ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਵਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ, ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹਨ – ਉਦਾਹਰਣ ਸ਼ੈਫ ਦੀ ਡੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ੈਫ ਦਾ ਟੋਪ, ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਵੇਂ ਐਪਰਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
  • ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਉਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਂਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਂਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਲਈ ਹੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਲੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਕਮੀਜ਼)।
  • ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਿਆ ਸੰਵਰਿਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਜ਼ੋ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ ਹਨ।

  ਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ

  ਤੁਸੀਂ ਕਟੌਤੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ:

  • ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ – ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਬਹਿਰੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।
  • ਇਕੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਉਪਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ – ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੱਕ।

  ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਆਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਆਮ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ – ਉਦਾਹਰਣ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ।

  ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਥਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਔਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ – ਉਦਾਹਰਣ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਬੈਨ ਮੈਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ:

  • ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
  • ਉਪਕਰਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ
  • ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  • ਉਪਕਰਣ ਵੱਡਾ ਹੈ – ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੌਗਬੁੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ ਟੀ ਓ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਹਿਸਾਬ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

  ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ

  ਤੁਸੀਂ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਉਪਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਸ਼ੈਫ ਦੇ ਚਾਕੂ। ਤੁਸੀਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਔਜ਼ਾਰ ਤੇ ਉਪਕਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

  ਜੇਕਰ ਔਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

  • 300 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਦੀ ਹੈ – ਤੁਸੀਂ ਲਾਗਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਘਟਾਅ)
  • 300 ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦੀ ਹੈ – ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ੳਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਟ ਔਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਖੁਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ

  ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੰਤ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਿਸਟਾ ਕੋਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ।

  ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਸ਼ੈਫ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

  ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆਮ ਕਟੌਤੀਆਂ

  ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਟੌਤੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਫੋਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ
  • ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ
  • ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਗੇਮਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

  ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ato.gov.au/hospitality ਉਪਰ ਜਾਓ

   Last modified: 02 May 2019QC 58730