Show download pdf controls
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸ ਹੋ

  ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਿੱਧੇ ਲਿੰਕ ਵਰਤੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸ ਹੋ (PDF, 261KB)This link will download a file

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸ, ਦਾਈ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

  ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ

  • ਤੁਸੀਂ ਰਕਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
  • ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
  • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

  ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਰਚੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

  ਤੁਸੀਂ ਏ ਟੀ ਓ ਦੀ ਐਪ ਦੇ myDeductions ਟੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ

  ਤੁਸੀਂ ਕਟੌਤੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ:

  • ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ – ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।
  • ਇਕੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਉਪਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ – ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇਕੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਮ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ।

  ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਆਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਆਮ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ – ਉਦਾਹਰਣ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ।

  ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਥਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਔਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ – ਉਦਾਹਰਣ ਬੱਚੇ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਸੈਟ। ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ:

  • ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
  • ਉਪਕਰਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ
  • ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  • ਉਪਕਰਣ ਵੱਡਾ ਹੈ – ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੌਗਬੁੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ ਟੀ ਓ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਹਿਸਾਬ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

  ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਖਰਚੇ

  ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ

  ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਵਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ, ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹਨ, ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤਿਲਕਣ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੇ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਜਾਮੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

  ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਉਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਂਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਂਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਲਈ ਹੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ - ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਲੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਕਮੀਜ਼।

  ਖੁਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ

  ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੰਤ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ।

  ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

  ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆਮ ਕਟੌਤੀਆਂ

  ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਰਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  • ਕਲਕੂਲੇਟਰ
  • ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ
  • ਏਜੰਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਫੀਸ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ
  • ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਰਕਾਸ਼ਨ।

  ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ato.gov.au/Nurses ਉਪਰ ਜਾਓ

   Last modified: 02 May 2019QC 58732