Show download pdf controls
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ

  ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਿੱਧੇ ਲਿੰਕ ਵਰਤੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ (PDF, 263KB)This link will download a file

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

  ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ

  • ਤੁਸੀਂ ਰਕਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
  • ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
  • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

  ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਰਚੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

  ਤੁਸੀਂ ਏ ਟੀ ਓ ਦੀ ਐਪ ਦੇ myDeductions ਟੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ

  ਤੁਸੀਂ ਕਟੌਤੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ:

  ਤੁਸੀਂ ਕਟੌਤੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ:

  • ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ – ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।
  • ਇਕੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਉਪਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ – ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ।

  ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਆਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਆਮ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ – ਉਦਾਹਰਣ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ।

  ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਥਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਔਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ – ਉਦਾਹਰਣ ਮੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਸੈਟ। ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ:

  • ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
  • ਉਪਕਰਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ
  • ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  • ਉਪਕਰਣ ਵੱਡਾ ਹੈ – ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੌਗਬੁੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ ਟੀ ਓ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਹਿਸਾਬ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

  ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ

  ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਵਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ, ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹਨ, ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

  ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਉਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਂਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਂਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਲਈ ਹੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ - ਉਦਾਹਰਣ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ।

  ਖੁਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ

  ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੰਤ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਰਸ।

  ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

  ਘਰੇਲੂ ਦਫਤਰ ਦੇ ਖਰਚੇ

  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਘਟਾਅ, ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਅਤੇ ਨਿੱਘਾ, ਠੰਢਾ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

  ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 300 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਘਟਾਅ)।

  ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਟਸ, ਮੌਰਗੇਜ਼ ਦਾ ਵਿਆਜ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

  ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆਮ ਕਟੌਤੀਆਂ

  ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਰਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  • ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
  • ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕੈਂਪ
  • ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੋਰਸ
  • ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ
  • ਬਚਾਅ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੁੱਪ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ, ਧੁੱਪ ਵਾਲੇ ਟੋਪ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਵਾਲੀ ਕਰੀਮ
  • ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ
  • ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ।
  • ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ:
  • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਤੋਹਫੇ
  • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ – ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ।

  ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ato.gov.au/teachers ਉਪਰ ਜਾਓ

   Last modified: 02 May 2019QC 58735