Show download pdf controls
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ:

  ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

  ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ

  ਟੈਕਸ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ Australian Government ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:

  • ਸਿਹਤ
  • ਸਿੱਖਿਆ
  • ਰੱਖਿਆ
  • ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ
  • ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲਿੰਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ।

  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ Department of Home Affairs ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Home Affairs ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Home Affairs ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

  ਅਗਲਾ ਕਦਮ:

  ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਗੇ

  ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

  • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ
  • ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ
  • ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ tax file number (TFN) - ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ TFN ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ 28 ਦਿਨ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਦਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ:

  Lodging a tax return

  ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ lodge a tax return ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ:

  • ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ
  • ਕਿੰਨੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯੋਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
  • ਕੋਈ ਕਟੌਤੀਆਂ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

  ਆਪਣੀ lodge your return ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ payment summary ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਨਿਯੋਕਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ payment summary ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

  ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ tax ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ lodge a tax return ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ Do I need to lodge a tax return tool ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

  ਅਗਲਾ ਕਦਮ:

  ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ lodging your own tax return ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ tax agent ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ lodge your tax return ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ

  ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਰਚੇ

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਰਚੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ:

  • ਖਰਚਿਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਾਈ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ
  • ਖਰਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ
  • ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ:

  ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾੰਭ

  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ lodge your tax return ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ tax ਦੀ ਸਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ notice of assessment ਭੇਜ ਕੇ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਾਣਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ tax return ਭਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਈ ਰਸੀਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ:

   Last modified: 03 Dec 2018QC 57427