GST - การหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไป

ในแผ่นข้อเท็จจริงนี้ เราได้สรุปวิธีที่จะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นเมื่อกรอกแบบฟอร์มบัญชีรายการแสดงงบดุล (Activity Statement) การทำบัญชีสำหรับภาษีสินค้าและบริการ (GST) และการขอคืนเครดิต GST การวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่า ความผิดพลาดส่วนใหญ่มักจะกระทำโดยธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปในขณะที่กรอกแบบฟอร์มบัญชีรายการแสดงงบดุลของคุณ

Attention

Warning:

This information may not apply to the current year. Check the content carefully to ensure it is applicable to your circumstances.

End of attention

บางครั้งข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ในขณะที่คุณกรอกแบบฟอร์มบัญชีรายการแสดงงบดุล เพื่อให้การกรอกแบบฟอร์มบัญชีรายการแสดงงบดุลเป็นไปอย่างถูกต้อง และการขอรับเงินคืนดำเนินไปอย่างรวดเร็ว โปรดอย่าลืม

 • ถ้าคุณยื่นใบรายงานกิจกรรมทางออนไลน์ คุณไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารกระดาษให้เรา
 • เพื่อตรวจดูว่าคุณได้รายงานการซื้อและการขายของคุณในช่วงเวลาการเสีย ภาษีที่ถูกต้อง  
  • หากคุณรายงานบนพื้นฐานของการไม่รวมเงินสด คุณต้องชี้แจงเรื่อง GST ที่คุณต้องจ่ายในการขายที่คุณกระทำในช่วงเวลาการเสียภาษี ซึ่งคุณได้ออกใบกำกับภาษี (Tax Invoice) หรือได้รับการชำระเงินเต็มตามจำนวน หรือบางส่วน (รวมทั้ง เงินมัดจำ) ไม่ว่าเรื่องหนึ่งเรื่องใดเกิดขึ้นก่อน
 • ทำงบตัวเลขในบัญชีรายการแสดงงบดุลให้ลงรอยกับบันทึกการทำบัญชีที่เตรียมไว้สำหรับการเสียภาษีรายได้ของคุณ
 • รายงานธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของคุณตามหัวข้อที่เหมาะสมในบัญชีรายการแสดงงบดุลของคุณ โปรดดูคู่มือแนะแนวบัญชีแสดงรายการงบดุลธุรกิจ ของเราหากคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม
 • ยืนบัญชีรายการแสดงงบดุล ถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีอะไรต้องรายงาน คุณสามารถโทรศัพท์ไปที่ 13 72 26 และใช้บริการโทรศัพท์อัตโนมัติของเราในการยื่นแบบฟอร์มที่ตัวเลขการแจ้งรายการภาษีเป็นศูนย์
 • ไม่ต้องกรอกช่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณ หากเป็นช่องที่เกี่ยวข้องแต่คุณไม่มีอะไรจะต้องรายงาน ให้กรอกเลขศูนย์
 • ยื่นใบบัญชีรายการแสดงงบดุลผ่านบิสซิเนสพอร์ทัล (Business Portal) ซึ่งจะเตือนคุณให้แก้ไขข้อผิดพลาดง่ายๆ หลายข้อ และคุณอาจได้รับการยืดเวลาเพิ่มอีกสองสัปดาห์ในการยืน โปรดดูเรื่อง ยื่นและติดต่อโดยการใช้บิสซิเนสพอร์ทัล
 • ตรวจดูว่าคุณกำลังใช้ วิธีการทำบัญชีที่ถูกต้อง อยู่หรือไม่  
 • กรอกในช่องที่เกี่ยวข้องกับคุณเท่านั้น  
 • หากคุณกำลังจ่าย GST ของคุณเป็นงวดๆ และต้องการจะเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่จ่ายเป็นงวด โปรดแสดง GST สุทธิโดยประมาณสำหรับปีนั้น และจำนวนเงินที่แตกต่างที่ต้องชำระสำหรับไตรมาสนั้น พร้อมกับแสดงรหัสเหตุผลที่ถูกต้องของการเปลี่ยนแปลงการชำระเป็นงวด โปรดดู คุณจะเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่จ่ายเป็นงวดของคุณได้อย่างไร?
 • ทบทวนบัญชีรายการแสดงงบดุลก่อนการยื่น และตรวจดูว่าจำนวนเงินที่ได้คำนวณไว้แล้วนั้นตรงกับที่คุณคิดว่าจะต้องจ่าย หรือได้รับคืนหรือไม่
 • หากคุณยื่นบัญชีรายการแสดงงบดุลเป็นแบบฟอร์มกระดาษ  
  • คุณต้องยื่นบัญชีรายการแสดงงบดุลต้นฉบับกับเรา เพราะเราจะไม่รับฉบับสำเนา
  • โปรดใช้ปากกาหมึกดำและระบุชื่อผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในเวลากลางวัน ลงนามและวันที่ในบัญชีรายการแสดงงบดุลก่อนที่คุณจะยื่น
  • โปรดปรับจำนวนเงินให้เป็นดอลลาร์เต็มๆ โดยปัดเศษเซนต์ออกไป

ทำให้แล้วเสร็จ

เลิกการยื่นด้วยกระดาษ–เปลี่ยนมายื่นทางออนไลน์ แล้วคุณอาจมีสิทธิได้รับการยืดเวลายื่นและชำระเงินออกไปอีกสองสัปดาห์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ยื่นและติดต่อโดยการใช้บิสซิเนสพอร์ทัล

  Last modified: 15 Jul 2016QC 44064