Show download pdf controls
 • ทำค่าใช้จ่ายที่ใช้หักภาษีได้จากบ้านเช่าให้ถูกต้องในการยื่นภาษีปีนี้

  สำนักงานภาษีออสเตรเลีย (ATO) จะเน้นเรื่องค่าใช้จ่ายที่ใช้หักภาษีได้จากบ้านเช่ามากขึ้นสำหรับการยื่นภาษีปีนี้ และสนับสนุนให้เจ้าของบ้านเช่าตรวจสอบการอ้างสิทธิ์ของตนเองอีกครั้งหนึ่งว่าถูกต้องก่อนจะยื่นใบแสดงรายการภาษีเงินได้

  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ATO กำลังให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดเรื่อง:

  • ค่าใช้จ่ายที่ใช้หักภาษีได้จำนวนมากที่ถูกอ้างสิทธิ์สำหรับบ้านพักตากอากาศ
  • สามีและภรรยาที่แบ่งรายได้จากค่าเช่าบ้านและค่าใช้จ่ายที่ใช้หักภาษีได้สำหรับบ้านที่มีชื่อร่วมกัน
  • การอ้างสิทธิ์สำหรับค่าซ่อมแซมและการบำรุงรักษาหลังจากซื้อบ้านมาไม่นาน และ
  • ค่าใช้จ่ายที่ใช้หักภาษีได้จากดอกเบี้ยที่อ้างสิทธิ์สำหรับส่วนของเงินกู้ส่วนตัว

  ในขณะที่ATO จะให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มากขึ้นในปี2015 ATO ก็จะพยายามให้ความรู้แก่เจ้าของบ้านเช่าว่า พวกเขาสามารถอ้างสิทธิ์อะไรได้และไม่สามารถอ้างสิทธิ์อะไรได้

  ตัวอย่างเช่น ATO จะเขียนจดหมายถึงเจ้าของบ้านเช่า ที่อยู่ในสถานที่สำหรับพักตากอากาศยอดนิยม เพื่อเตือนพวกเขาให้อ้างสิทธิ์เฉพาะค่าใช้จ่ายที่ใช้หักภาษีได้ที่พวกเขามีสิทธิ์เท่านั้น สำหรับระยะที่บ้านให้เช่าไป หรือบ้านว่างสำหรับให้เช่าอย่างแท้จริง

  คำแนะนำวิธีทำให้ถูกต้อง

  มีกฎง่ายๆสองสามข้อที่เจ้าของบ้านเช่าควรปฏิบัติตาม เพื่อหลีกเลี่ยงการทำผิดในใบแสดงรายการภาษีเงินได้ของตน

  ข้อแรก เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเจ้าของบ้านเช่าทุกคนที่จะต้องเก็บรายการบันทึกอย่างถูกต้อง นี่จะช่วยให้มั่นใจว่าพวกเขาแจ้งจำนวนเงินรายได้จากค่าเช่าที่ถูกต้อง และพวกเขามีหลักฐานสำหรับสิทธิ์ที่อ้าง

  ข้อสอง เจ้าของบ้านเช่าควรอ้างสิทธิ์ค่าใช้จ่ายที่ใช้หักภาษีได้สำหรับระยะที่บ้านถูกให้เช่าไป หรือบ้านว่างสำหรับการให้เช่าอย่างแท้จริงเท่านั้น ถ้าบ้านถูกเช่าไปในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ตัวอย่างเช่น ให้ครอบครัวหรือเพื่อนเช่า การอ้างสิทธิ์ค่าใช้จ่ายที่ใช้หักภาษีได้ต้องจำกัดอยู่ที่รายได้ที่ได้มาในขณะที่บ้านถูกเช่า

  ข้อสุดท้าย ค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย ไม่สมบูรณ์หรือทรุดโทรม ที่มีมาตั้งแต่ตอนซื้อหรือค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมปรับปรุง จะไม่สามารถใช้อ้างสิทธิ์ในฐานะค่าใช้จ่ายที่ใช้หักภาษีได้ทันที ค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถนำมาหักลดได้ในระยะเวลาหลายปี

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษีทั่วไปเป็นภาษาต่างๆมากถึง 25 ภาษา ดู ato.gov.au/otherlanguages

  End of find out more
   Last modified: 15 Jun 2015QC 45619