Show download pdf controls
 • มาตรการช่วยเหลือด้านการชำระภาษี

  หากชำระภาษีไม่ทันกำหนด คุณอาจกำหนดแผนการชำระภาษีเป็นงวดได้

  ทั้งนี้ คุณจะต้องยื่นใบบัญชีแสดงรายการงบดุลและแบบขอคืนภาษีภายในเวลาที่กำหนดแม้จะไม่ได้ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนดก็ตาม การยื่นแบบภาษีภายในเวลาที่กำหนดเป็นการแจ้งให้เราทราบว่าคุณรู้ภาระหน้าที่และพยายามชำระภาษีสุดความสามารถแล้ว

  ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ:

  ดูเพิ่มเติมที่ :

  แผนการชำระภาษี

  เมื่อกำหนดแผนการชำระภาษี ให้พิจารณาดังนี้

  • คุณพร้อมชำระภาษีแต่ละงวดเท่าไหร่ (พิจารณาดอกเบี้ยที่เกิดจากยอดภาษีคงค้างด้วย)
  • ภาระผูกพันในอนาคตของคุณ

  บางกรณี เราอาจจะต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินและสถานการณ์แวดล้อมของคุณ เพื่อพิจารณาร่างแผนการชำระภาษีที่คุณและเราเห็นพ้องต้องกัน

  หากไม่ตรงกับสถานการณ์ของคุณ ให้ดูรายละเอียดแผนการชำระภาษีอื่นๆ คือ

  ผู้ค้ารายย่อยหรือรายเดียว

  หากมียอดภาษีคงค้างไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์ วิธีกำหนดแผนการชำระเงินที่ง่ายที่สุดคือใช้บริการออนไลน์ของเรา

  หากต้องการใช้บริการออนไลน์ของเรา คุณจะต้องมีบัญชี myGov ที่เชื่อมโยงกับ ATO ก่อน คุณอาจมีสิทธิ์กำหนด เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกแผนการชำระภาษี

  เป้าหมายของเราคือช่วยให้คุณชำระภาษีคงค้างภายในเวลาที่สั้นที่สุดและลดภาระดอกเบี้ย

  ขณะกำหนดแผนชำระภาษี คุณจะได้รับข้อมูลดังนี้

  • ยอดภาษีที่คุณต้องชำระล่วงหน้า
  • ตัวอย่างการผ่อนชำระภาษีของลูกค้ารายอื่นที่บริหารการชำระได้และมีสถานการณ์คล้ายคลึงกันกับคุณ

  คุณอาจปรับยอดภาษีที่ต้องชำระล่วงหน้าให้ต่ำกว่าหรือสูงกว่ายอดที่กำหนดไว้จนถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ

  หากไม่สามารถชำระภาษีตามแผนที่เสนอทางออนไลน์ หรือหากคุณมีภาษีคงค้างสูงกว่า 100,000 ดอลลาร์ โปรดติดต่อเราที่ 13 11 42 ในเวลาทำการเพื่อปรึกษาทางเลือกอื่น

  โปรดพิจารณาใช้เครื่องมือประมาณแผนการชำระเงินของเราเพื่อวางแผนชำระภาษีที่คุณสามารถจ่ายได้ก่อนติดต่อหาเรา

  ขั้นตอนถัดไป:

  บริการตอบรับทางโทรศัพท์อัตโนมัติ

  คุณสามารถทำเรื่องขอชำระภาษีล่าช้าหรือผ่อนชำระเป็นงวดผ่านทางโทรศัพท์อัตโนมัติของเรา โปรดเตรียมหมายเลขธุรกิจออสเตรเลีย (ABN) หรือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TFN) และรายละเอียดยอดภาษีค้างชำระทั้งหมด

  หากคุณไม่สามารถเข้าสู่แผนชำระภาษีผ่านบริการโทรศัพท์อัตโนมัติของเราในช่วงเวลาทำการ จะมีผู้ติดต่อและให้ความช่วยเหลือคุณ

  ขั้นตอนถัดไป:

  ธุรกิจ

  หากธุรกิจของคุณมียอดภาษีค้างชำระไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์ คุณสามารถยื่นเรื่องขอกำหนดแผนการชำระผ่านช่องทางต่อไปนี้

  • Online services for businessExternal Link เลือก Accounts and payments จากนั้นเลือก payment plans
  • บริการโทรศัพท์อัตโนมัติที่ 13 72 26
  • ตัวแทนยื่นภาษีหรือตัวแทน BAS ที่ขึ้นทะเบียนและสามารถใช้บริการออนไลน์เพื่อวางแผนชำระแทนคุณ

  หากคุณไม่สามารถวางแผนชำระภาษีผ่านบริการโทรศัพท์อัตโนมัติ จะมีผู้ติดต่อ (ในช่วงเวลาทำการ) เพื่อช่วยเหลือคุณ

  หากต้องการวางแผนชำระภาษี โปรดเตรียมหมายเลขทะเบียนธุรกิจ (ABN) หรือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TFN) และรายละเอียดยอดภาษีค้างจ่ายทั้งหมด

  หากคุณมีหนี้ในใบบัญชีแสดงรายการงบดุล คุณอาจได้รับสิทธิ์ชำระภาษีตามแผนการชำระภาษีแบบปลอดดอกเบี้ย

  หากธุรกิจของคุณมียอดภาษีค้างชำระมากกว่า 100,000 ดอลลาร์ โปรดโทรหาเราที่ 13 11 42 ในเวลาทำการเพื่อปรึกษาทางเลือกอื่น

  โปรดพิจารณาใช้เครื่องมือประมาณแผนการชำระเงินของเราเพื่อวางแผนชำระภาษีที่คุณสามารถจ่ายได้ก่อนติดต่อหาเรา

  ขั้นตอนถัดไป:

  ดูเพิ่มเติมที่ :

  ตัวแทนที่ขึ้นทะเบียน

  หากคุณเป็นตัวแทนยื่นภาษีหรือตัวแทน BAS ที่ขึ้นทะเบียน คุณสามารถใช้ Online services for agents เพื่อเรียกดูหรือกำหนดแผนชำระภาษีให้ลูกค้าของคุณได้

  คุณสามารถวางแผนชำระภาษีได้ หากลูกค้ามีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังนี้

  • มียอดเดบิตปัจจุบันต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์ (ยอดคงเหลือหรือยอดค้างชำระ)
  • ยังไม่มีแผนชำระยอดเดบิตดังกล่าว
  • ไม่ผิดชำระเงินตามแผนชำระภาษีของบัญชีที่เกี่ยวข้องเกิน 2 ครั้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

  ขั้นตอนถัดไป:

  • กำหนดแผนชำระภาษีแทนลูกค้าของคุณผ่าน Online services for agents
  • โทร 13 72 86 เพื่อแจ้งสถานการณ์ของลูกค้าโดยดูคู่มือหมายเลขลัดเพื่อติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  แผนการชำระภาษีแบบปลอดดอกเบี้ยสำหรับหนี้สินตามใบบัญชีแสดงรายการงบดุล

  ธุรกิจขนาดเล็กที่มีหนี้ในใบบัญชีแสดงรายการงบดุลอาจเลือกชำระเงินแบบปลอดดอกเบี้ยได้นานกว่า 12 เดือน

  เกณฑ์คุณสมบัติที่เหมาะสม

  คุณจะได้รับสิทธิ์ชำระภาษีโดยปลอดดอกเบี้ยหากธุรกิจของคุณ:

  • มีผลประกอบการประจำปีน้อยกว่า 2 ล้านดอลลาร์
  • มีหนี้สินตามรายการแสดงงบดุลล่าสุดไม่เกิน 50,000 ดอลลาร์และเกินกำหนดชำระไม่เกิน 12 เดือน
  • มีประวัติการชำระเงินและการยื่นภาษีที่ดี เช่น
   • ไม่ละเลยการชำระหนี้ตามแผนการชำระเงินเกินหนึ่งครั้งภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา
   • ไม่ค้างยื่นใบบัญชีแสดงรายการงบดุล
    
  • ไม่สามารถรับเงิน (เช่น เงินกู้) ผ่านช่องทางธุรกิจปกติ
  • มีหลักฐานแสดงว่าธุรกิจยังดำเนินการอยู่

  หลักการทำงานของแผนชำระภาษีแบบปลอดเบี้ย

  คุณจะต้องยินยอมตามแผนการชำระภาษีโดยชำระหนี้ผ่านการตัดบัญชีโดยตรงภายในระยะเวลา 12 เดือน แม้จะได้รับหนังสือที่ระบุว่ามีการคิดดอกเบี้ย แต่ทางกรมสรรพากรจะยกเลิกให้ตราบใดที่คุณชำระเงินตามแผนการชำระเงินนี้

  ขณะที่คุณชำระหนี้ :

  • คุณสามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชีที่ใช้งานได้โดยลงชื่อเข้าใช้ Online services for businessExternal Link หรือโทรหาเราที่ 13 28 66 (8.00 น. ถึง 18.00 น. วันจันทร์ถึงศุกร์)
  • คุณจะต้องชำระภาษีอื่นๆ และยื่นแบบภาษีอื่นทั้งหมดให้ครบ

  ตัวแทนภาษีหรือตัวแทน BAS ที่ขึ้นทะเบียนสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีผ่านช่องทาง Online services for agents หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 13 72 86 (หมายเลขลัด 1 2 5 1)

  หากมีแผนการชำระเงินอยู่แล้ว

  คุณสามารถขอให้เราเปลี่ยนแผนการชำระเงินที่มีอยู่เป็นแผนการชำระเงินแบบปลอดดอกเบี้ยหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

  หากคำขอของคุณได้รับอนุมัติ เราจะยกเลิกแผนก่อนหน้านี้ ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่คุณเริ่มใช้แผนชำระใหม่

  ขั้นตอนถัดไป:

  • โทรศัพท์หาเราที่ 13 28 66 ในเวลาทำการเพื่อขอเปลี่ยนแผนชำระเป็นแผนชำระเงินแบบปลอดดอกเบี้ย

  แผนการชำระภาษีแบบมีหลักทรัพย์

  หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องการชำระหนี้ เราอาจพิจารณานำหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกันกรณีที่คุณ

  • ขอให้เราเลื่อนเวลาชำระหนี้
  • พยายามชำระหนี้ด้วยการผ่อนชำระ

  หลักทรัพย์ที่เรายอมรับคือ:

  • หนังสือจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่คุณมีกรรมสิทธิ์ครอบครอง
  • หนังสือค้ำประกันธนาคารแบบไม่มีเงื่อนไขจากธนาคารออสเตรเลีย

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระภาษีแบบมีหลักทรัพย์ โทรหาเราได้ที่ 13 11 42 ในเวลาทำการ

  ดูเพิ่มเติมที่ :

  • PS LA 2011/14 อำนาจและหลักการเก็บหนี้ทั่วไป

  HELP และ SFSS

  หากหนังสือแสดงรายการภาษีเงินได้พึงประเมิน (tax notice of assessment) รวมเงินที่ต้องชำระคืนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคบังคับ (HELP) หรือโครงการส่งเสริมทางการเงินของนักเรียน (SFSS) จนก่อให้เกิดภาระหนักเกินควร คุณสามารถยื่นขอผ่อนผันได้

  หากมีเหตุผลอื่นที่ทำให้คุณไม่อาจชำระเงินคืนโครงการภาคบังคับ คุณสามารถขอผ่อนผันได้

  ขั้นตอนถัดไป:

   Last modified: 26 Apr 2021QC 59648