Show download pdf controls
 • เราป้องกันธุรกิจที่สุจริตอย่างไร

  เรารู้ว่าเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่มีความสุจริต และการดำเนินธุรกิจนั้นมีความยุ่งยาก

  น่าเสียดายที่มีธุรกิจที่สร้างความได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรม โดยไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านภาษีและกองทุนเงินเกษียณของตนทั้งหมด เรามีจุดประสงค์ที่จะปกป้องธุรกิจที่สุจริตจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยจัดการกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกระบบต่าง ๆ

  เศรษฐกิจนอกระบบ หมายถึงกิจกรรมที่ไม่สุจริตและเป็นอาชญากรรม ซึ่งเกิดขึ้นนอกระบบภาษีและกฎระเบียบ หรือเกี่ยวข้องกับการใช้ในทางที่ผิดหรือการละเมิด ตัวอย่างของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกระบบ ได้แก่:

  • การไม่แสดงรายได้ทั้งหมด
  • การหักเงินเกินบัญชี
  • การเรียกร้อง (หรือจ่ายเงิน) ให้ทำงานแบบจ่ายเงินสดเพื่อหลีกเลี่ยงภาระผูกพัน
  • กิจกรรมผิดกฎหมายอื่น ๆ เช่น ยาสูบที่ผิดกฎหมาย การทำสัญญาเสแสร้ง และการฉ้อฉลเลขทะเบียนการค้า (Australian business number - ABN)

  เราทำงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการด้านภาษีและธุรกิจต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจปัญหาที่พวกเขาอาจประสบ เราใช้ข้อมูลบุคคลที่สามที่ทันสมัยและการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อค้นหาผู้ที่อาจกำลังทำสิ่งที่ผิดหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม เราอาจติดต่อธุรกิจต่าง ๆ เพื่อติดตามผล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราพบในระหว่างเยี่ยมเยือน

  ชุมชนของเราจะไม่ยอมให้มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หากคุณพบเห็นบางสิ่งที่ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้เราทราบ เราจะทำการติดตามผล

  ลงทะเบียนสำหรับชั่วโมงการให้ข้อมูล

  เรากำลังดำเนินการชั่วโมงการให้ข้อมูลและเยี่ยมเยือนธุรกิจต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อช่วยปกป้องธุรกิจที่สุจริต

  หากต้องการลงทะเบียนชั่วโมงการให้ข้อมูล:

  • โปรดไปที่ EventbriteExternal Link
  • ค้นหากิจกรรม การป้องกันธุรกิจที่สุจริต

  การเยี่ยมเยือนธุรกิจต่าง ๆ ของเรา

  ในการเยี่ยมเยือน เราจะพูดคุยกับธุรกิจต่าง ๆ เกี่ยวกับ:

  • การเก็บบันทึกและสิ่งอำนวยความสะดวกการจ่ายเงิน การลงทะเบียน ยอดค้างชำระ หนี้ภาษี และข้อผูกพันของนายจ้าง เช่น กองทุนเงินเกษียณ
  • วิธีแก้ไขข้อผิดพลาด
  • ประโยชน์ของการเก็บข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการชำระเงิน
  • เครื่องมือ ATO และผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ที่สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้
  • ความช่วยเหลืออื่น ๆ ที่พวกเขาอาจต้องการ

  เราอาจติดต่อธุรกิจต่าง ๆ เพื่อติดตามผล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราพบในระหว่างเยี่ยมเยือน เราอาจติดต่อพวกเขาทางโทรศัพท์ จดหมาย หรือการเยี่ยมเยือนพิเศษ ซึ่งอาจส่งผลในการทบทวนหรือตรวจสอบ

  หากเราพบเห็นธุรกิจที่จงใจกระทำความผิด เรามีหน้าที่ที่จะจัดการกับเรื่องนี้

  หากคุณกำลังดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง คุณไม่จำเป็นต้องกังวลใด ๆ

  หากคุณทำสิ่งที่ผิดพลาด

  หากคุณพบว่าได้ทำสิ่งที่ผิดพลาดลงไปหรือพลาดบางสิ่งบางอย่าง จะเป็นการดีที่คุณจะแจ้งแก่เราเป็นอันดับแรก ค่าปรับต่าง ๆ อาจลดลง ตัวอย่างเช่น หากคุณ:

  • ไม่ได้แจ้งเราเกี่ยวกับรายได้ของคุณ รวมถึงการจ่ายเงินสด
  • การอ้างสิทธิ์การหักเงินที่คุณไม่มีสิทธิ์ได้รับ
  • ให้คำชี้แจงอื่นใดแก่เราอันเป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิด

  หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด คุณสามารถทำได้ทั้ง:

  • ติดต่อสำนักงานบัญชีตัวแทน หรือ BAS ที่จดทะเบียน
  • โทรศัพท์ถึงแผนกบริการแปลและล่ามของเราโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ 13 14 50

  สิ่งที่ธุรกิจจำเป็นต้องปฏิบัติ

  ธุรกิจทั้งหมดจะต้อง:

  • แสดงรายได้ทั้งหมด ได้แก่ การขายเงินสด, ออนไลน์, การหักบัญชีเงินฝาก (EFTPOS) รวมถึงบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
  • ยื่นการคืนภาษี
  • ปฏิบัติตามข้อผูกพัน GST ที่ใช้กับคุณ เช่น การลงทะเบียน GST และการยื่นสถานะกิจกรรมทางธุรกิจ
  • ปฏิบัติตามข้อผูกพันของนายจ้างของคุณหากคุณมีลูกจ้าง เช่น จ่ายเงินให้กับพวกเขาอย่างน้อยในอัตรารางวัล และกองทุนเงินเกษียณของพวกเขา
  • มีการเก็บบันทึกที่ดี – บันทึกจะต้องอธิบายการทำธุรกรรมทางธุรกิจทั้งหมดอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นภาษาอังกฤษ และเก็บบันทึกไว้อย่างน้อยห้าปี

  การเปิดเผยข้อมูลความลับ

  หากคุณคิดว่ามีบางคนกำลังจงใจทำความผิด คุณสามารถรายงานให้เราทราบได้อย่างมั่นใจ

  พยายามให้รายละเอียดแก่เราให้มากที่สุด เพื่อให้เราเข้าถึงข้อมูล คุณสามารถแจ้งการเปิดเผยข้อมูลความลับโดยโทรศัพท์ไปที่แผนกบริการแปลและล่ามของเราที่ 13 14 50

  ข้อมูลเพิ่มเติมมีให้เป็นภาษาอังกฤษที่ การปกป้องธุรกิจที่สุจริต

   Last modified: 23 Jul 2019QC 52624